Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI – Statusrapport Morten Borrebæk NGIS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI – Statusrapport Morten Borrebæk NGIS"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI – Statusrapport Morten Borrebæk NGIS

2 Strategisk handlingsplan 2005-2010
Overordnede trender: økende daglig bruk av geografisk informasjon og stedbaserte tjenester for folk flest et økende behov hos brukerne for individuelle løsninger og tilpasninger som må imøtekommes en teknologisk utvikling som gjør oss stadig bedre i stand til å løse framtidige oppgaver i samarbeid med andre innføring av elektronisk saksbehandling som vil forandre offentlig forvaltning at alle landets innbyggere vil få ”min side” på weben med gratis tilgang til all relevant offentlig informasjon økt behov for standardisering og samarbeid på tvers av profesjoner økt behov for samordning og rasjonalisering i offentlig sektor økt behov for formalisering av eiendomsrettigheter i utviklingsland for å bekjempe fattigdommen

3 VP standarder Delmål 1: Sørge for at det blir utviklet et sett standarder for geografisk informasjon og tjenester, dette som grunnlag for realisering av nasjonal, europeisk og global infrastruktur. Tiltak 1: Organisere SOSI-arbeidet og drive SOSI-sekretariatet, herunder bistå i utviklingen av produktspesifikasjoner, i overensstemmelse med internasjonale standarder. Tiltak 2: Bistå med å realisere det tematiske innholdet i «Norge digitalt» (jfr. AREALIS) Tiltak 3: Lede ISO/TC 211 og WG 4 under denne, samt delta i viktige prosjekter organisert av ISO/TC 211 Tiltak 4: Være en aktiv deltaker i CEN/TC 287 Tiltak 5: Etablere og drifte registre over objekttyper og egenskaper i henhold til ISO og ISO 9126 i nært samarbeid med SK Land og SK Sjø og på en måte som kan internasjonaliseres (jfr. behov i ISO og IHO) Tiltak 6: Etablere og drifte et internasjonalt term-register i henhold til ISO 19104 Delmål 2: Være pådriver i implementering av standarder Tiltak 1: Utvikle og vedlikeholde en plan for implementering av de internasjonale standardene Tiltak 2: Utvikle og vedlikeholde verktøy til støtte for standardene (SOSI-kontroll, SOSI-til- GML konvertering, mv.)

4 VP 2005 – Tiltak 1 (SOSI) Nytt mandat:
Arbeidet med SOSI-standarden har som mål å etablere og vedlikeholde et strukturert sett av standarder[1] for informasjon vedrørende objekter eller fenomener som er direkte eller indirekte stedfestet. Arbeidet er nært knyttet opp mot internasjonale standarder utviklet eller under utvikling i regi av ISO/TC 211, og vil utgjøre profiler, retningslinjer eller utfyllende spesifikasjoner til disse, tilpasset norske forhold. Det er en klart uttrykt strategi at dagens SOSI skal konvergere mot internasjonale standarder. En viktig del av SOSI-arbeidet er utarbeidelse av en generell objektkatalog med beskrivelser av objekttyper, egenskaper, forhold samt eventuelle funksjoner (operasjoner) innenfor ulike fagområder, og som igjen kan være utgangspunkt for en eller flere produktspesifikasjoner. Det presiseres at en av målsetningene for arbeidet er en generell objektkatalog, men det skal også anbefales løsninger for produktspesifikasjoner med hovedvekt på spesifikasjonenes objektkatalog. SOSI bør samordnes med aktuelle utfyllende standarder for informasjonsteknologi. [1] Med standard menes her dokument til felles og gjentatt bruk, framkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ, som gir regler eller karakteristiske trekk ved aktiviteter eller deres resultater. Hensikten er å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng.

5 VP rammeverk Mål: Rammeverksdokumentet skal være anerkjent og førende for realisering av ND. Tiltak 1: Få anerkjennelse i ND ved at dokumentet underkastes en høring hos partene. Tiltak 2: Få tilslutning til rammeverket i «Norge digitalt»-rådet. Tiltak 3: Vedlikeholde rammeverksdokumentet kontinuerlig

6 Norge Digitalt (St.meld nr 30)
Andre strategipapirer S-57_Ed4_Information_Paper.pdf Strategi for SOSI objektkatalog, produktspesifikasjon samt implementasjon i form av dataset INSPIRE Norge Digitalt (St.meld nr 30) Etc Kontrakter Avtaler Rammeverk Dataforv/dataflyt Portal Organisatorisk Teknisk Drift/vedlikehold ISO modelleringsspråk ISO Retningslijnjer for å lage datamodeller ISO Metodologi for objekkataloger ISO Register for objekttyper og egenskaper i objektkatalog ISO Data Product Specification Konvergering mot Internasjonale standarder Standarder Objektkatalog/ produktspesifikasjoner Kartinnsyn Utveksling ETC. Retningslinjer for UML-modellering Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder implementasjon Når? Hvordan? Av hvem ? SOSI-DB/PS Quadri/Geomedia/ESRI/

7 SOSI generell objektkatalog
Historikk og status, Innledning Normative referenser, Definisjoner og forkortelser, Generell beskrivelse av fagområdet Datamodeller i UML samt tekstlig beskrivelse av modellelementer Realisering i SOSI Realisering i GML SOSI Basisnavn-definisjoner Objektbeskrivelse m/eksmepler GML skjema

8 Fra objektkatalog til leveranse
ISO produktspesifikasjon Identi- fikasjon Vedlikehold Data- fangst Presentasjon Referanse- system Innhold Kvalitet Annen informasjon Metadata Fra objektkatalog til leveranse Produkt- spesifikasjonens objektkatalog Generell objektkatalog- Generelle konsepter Generell objektkatalog- Fagkapitler SOSI-DB GML skjema Implementasjon- uavhengig SOSI-DB GML skjema Ver 4.0? Leverenser pr. fagområde SOSI-PS SOSI- Realisering GML skjema FKB Datasett uttak Ver 4.0? Datasett AREALIS Datasett Systemproprietær realisering Kan inneholde noen systemproprietære egenskaper i tillegg Datasett Datasett Produktspesifikasjoner alternativ 1. Dette er den løsningen som det er enklest å realisere. Produktpseifikasjonens objektkatalog sammensettes av SOSI generell objektaktalogens fagkapitler + generelle mekanismer. Dette er i overensstemmelse med retningslinjene våre. Dette gjøres i form av UML modeller som bygger på UML modellene i SOSI objektkatalogen. SOSI realiseringen spesifiseres i SOSI-DB. Denne mappes mot en systemprorietær løsning, som kan inneholde noen systemprorietære egenskaper som ikke finnes i produktspesifikasjonen. Denne er utgangspunktet for databaseimplementasjonen. Uttakene fra databasen på FKB og Kartdata er i samsvar med produktspesifikasjonen. Selv om bare deler av det som er definert i produktspesifikasjonen taes ut refereres det fortsatt til samme produktspesifikasjon. Uttak til AREALIS skjer også i overensstemmelse med den generelle produktspesifikasjonen med realiseres i flere datasett som hver har sin produktspesifikasjon. Dette er spesifisert i AREALIS-DB, som alltid vil være et utdrag av den generelle produktspesifikasjonen. Fordeler: Enkelt å produsere SOSI filer. Ulemper: Vanskeligere å produsere GML, da SOSI realiserer deler av UML modellen på en spesiell måte. Eksempel: NGIS objektkatalog Datasett Datasett AREALIS-DB Datasett KARTDATA Intern database QC, SDE, GeoMedia

9 Videre arbeid med SOSI Det anbefales at hvert fagområde har sin ”prosjektansvarlig” fra fagmiljøet. Denne gruppen utarbeider SOSI-objektkatalog parallelt med utarbeidelse av eventuelle produktspesifikasjoner i nært samarbeid med SOSI-sekretariatet. Bistand til å utarbeide produktspesifikasjoner vil variere fra hvilke behov fagmiljøet har. Beslutningsmyndigheten er lagt til Geovekstforum for FKB, Kartdatamiljøet i Statens kartverk for N50, N250,etc, samt de respektive fagmyndighetene for tematiske geodata, etc. Det er viktig at de ulike miljøer kommer på bane tidlig i prosessen. De tradisjonelle SOSI-arbeidsgruppemøtene for grupper som har ansvar for flere kapitler reduseres til 1 til 2 møter i året, eller etter behov. Disse møtene bør fokuserer på informasjon og samordning fagmiljøene i mellom, samt generell informasjon fra SOSI-sekretariatet.

10 Versjonering (for diskusjon i AG1)
Hovedversjon En hovedversjon inneholder større generelle endringer, har en nummering som for eksempel 3.4 og en utgivelsesdato. SOSI-DB stilles til disposisjon. SP 1 SP 2 Service Pack. Mindre tillegg /rettelser til SOSI- objektkatalog. Ingen utgivelse av SOSI-DB, retter opp SOSI-kontroll. Tilsvarer ISO technical amendment. SP n En mellomversjon inneholder endringer som ”tvinger seg fram” i perioden mellom hovedversjoneringer. Mellomversjoner, med utgangspunkt i versjon 3.4, nummereres med 2 siffer etter punktum og beholder versjonsnummeret før punktum, samt dato for utgivelse. Ingen utgivelse av SOSI-DB, men retter opp SOSI-kontroll. Tilsvarer ISO revisjon. Mellomversjon SP 1 SP 1 Hovedversjon

11 GML kurs Sted: Oslo Dato: ?? Språk: Engelsk
Kostnad: EUR pr person (forutsetter 20 deltagere) Foreleser: Clemens Portele, Interactive systems Clemens Portele har vært engasjert i GML fra en tidlig fase, både i OGC og ISO/TC 211. Clemens er prosjektleder for ISO GML som nå er under avstemming for DIS.

12 GML kurs – Foreløpig agenda
1. A general introduction to XML/GML (main structure, not all the information elements) . 2. The creation of a small UML model  (For example two classes with a few attributes and one association between them, within a general application domain in the Nordic region. (For the Joint Nordic Implementation project, we used cadastre-information. Maybe we could take part of a cadastre model, for example a property class and a 'strip of field class'. However, maybe you could use part of the ALKIS/ATKIS project in Germany.   3. The generattion of GML schemas based upon the rules in annex E, including the explanation of these rules The explanation of the generated GML schema,( including GML validation tools?)   5. The instantiation of the GML file according to the GML schema. (This needs to be done in advance, or generated from any software available that can generate GML.  6. The detailed explanation of the instance file (GML).

13 Tilbakemelding fra brukerforum
Tilbud om opplæring på overgang til ny versjon. Kommunene ønsker opplæringsopplegg Hva med FYKOD, FYSAK, SOSI-EDIT? Informasjon om SOSI-arbeidet


Laste ned ppt "SOSI – Statusrapport Morten Borrebæk NGIS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google