Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI – Statusrapport Morten Borrebæk NGIS. økende daglig bruk av geografisk informasjon og stedbaserte tjenester for folk flest et økende behov hos brukerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI – Statusrapport Morten Borrebæk NGIS. økende daglig bruk av geografisk informasjon og stedbaserte tjenester for folk flest et økende behov hos brukerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI – Statusrapport Morten Borrebæk NGIS

2 økende daglig bruk av geografisk informasjon og stedbaserte tjenester for folk flest et økende behov hos brukerne for individuelle løsninger og tilpasninger som må imøtekommes en teknologisk utvikling som gjør oss stadig bedre i stand til å løse framtidige oppgaver i samarbeid med andre innføring av elektronisk saksbehandling som vil forandre offentlig forvaltning at alle landets innbyggere vil få ”min side” på weben med gratis tilgang til all relevant offentlig informasjon økt behov for standardisering og samarbeid på tvers av profesjoner økt behov for samordning og rasjonalisering i offentlig sektor økt behov for formalisering av eiendomsrettigheter i utviklingsland for å bekjempe fattigdommen Strategisk handlingsplan 2005-2010 Overordnede trender:

3 VP 2005 - standarder Delmål 1: Sørge for at det blir utviklet et sett standarder for geografisk informasjon og tjenester, dette som grunnlag for realisering av nasjonal, europeisk og global infrastruktur. Tiltak 1: Organisere SOSI-arbeidet og drive SOSI-sekretariatet, herunder bistå i utviklingen av produktspesifikasjoner, i overensstemmelse med internasjonale standarder. Tiltak 2: Bistå med å realisere det tematiske innholdet i «Norge digitalt» (jfr. AREALIS) Tiltak 3: Lede ISO/TC 211 og WG 4 under denne, samt delta i viktige prosjekter organisert av ISO/TC 211 Tiltak 4: Være en aktiv deltaker i CEN/TC 287 Tiltak 5: Etablere og drifte registre over objekttyper og egenskaper i henhold til ISO 19135 og ISO 9126 i nært samarbeid med SK Land og SK Sjø og på en måte som kan internasjonaliseres (jfr. behov i ISO og IHO) Tiltak 6: Etablere og drifte et internasjonalt term-register i henhold til ISO 19104 Delmål 2: Være pådriver i implementering av standarder Tiltak 1: Utvikle og vedlikeholde en plan for implementering av de internasjonale standardene Tiltak 2: Utvikle og vedlikeholde verktøy til støtte for standardene (SOSI-kontroll, SOSI-til- GML konvertering, mv.)

4 VP 2005 – Tiltak 1 (SOSI) Nytt mandat: Arbeidet med SOSI-standarden har som mål å etablere og vedlikeholde et strukturert sett av standarder[1] for informasjon vedrørende objekter eller fenomener som er direkte eller indirekte stedfestet.[1] Arbeidet er nært knyttet opp mot internasjonale standarder utviklet eller under utvikling i regi av ISO/TC 211, og vil utgjøre profiler, retningslinjer eller utfyllende spesifikasjoner til disse, tilpasset norske forhold. Det er en klart uttrykt strategi at dagens SOSI skal konvergere mot internasjonale standarder. En viktig del av SOSI-arbeidet er utarbeidelse av en generell objektkatalog med beskrivelser av objekttyper, egenskaper, forhold samt eventuelle funksjoner (operasjoner) innenfor ulike fagområder, og som igjen kan være utgangspunkt for en eller flere produktspesifikasjoner. Det presiseres at en av målsetningene for arbeidet er en generell objektkatalog, men det skal også anbefales løsninger for produktspesifikasjoner med hovedvekt på spesifikasjonenes objektkatalog. SOSI bør samordnes med aktuelle utfyllende standarder for informasjonsteknologi. [1][1] Med standard menes her dokument til felles og gjentatt bruk, framkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ, som gir regler eller karakteristiske trekk ved aktiviteter eller deres resultater. Hensikten er å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng.

5 VP 2005 - rammeverk Mål: Rammeverksdokumentet skal være anerkjent og førende for realisering av ND. Tiltak 1: Få anerkjennelse i ND ved at dokumentet underkastes en høring hos partene. Tiltak 2: Få tilslutning til rammeverket i «Norge digitalt»-rådet. Tiltak 3: Vedlikeholde rammeverksdokumentet kontinuerlig

6 INSPIRE Norge Digitalt (St.meld nr 30) Kartinnsyn EtcAvtaler TekniskDrift/vedlikehold Rammeverk Dataforv/dataflyt Utveksling Objektkatalog/ produktspesifikasjoner Standarder ETC. ISO 19101 modelleringsspråk ISO 19109 Retningslijnjer for å lage datamodeller ISO 19110 Metodologi for objekkataloger ISO 19126 Register for objekttyper og egenskaper i objektkatalog ISO 19131 Data Product Specification Konvergering mot Internasjonale standarder Organisatorisk Retningslinjer for UML-modellering Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Portal Strategi for SOSI objektkatalog, produktspesifikasjon samt implementasjon i form av dataset SOSI-DB/PS implementasjon Når? Hvordan? Av hvem ? Quadri/Geomedia/ESRI/ Kontrakter Andre strategipapirer S-57_Ed4_Information_Paper.pdf

7 SOSI generell objektkatalog Historikk og status, Innledning Normative referenser, Definisjoner og forkortelser, Generell beskrivelse av fagområdet Datamodeller i UML samt tekstlig beskrivelse av modellelementer SOSI Basisnavn-definisjoner Objektbeskrivelse m/eksmepler GML skjema Realisering i GMLRealisering i SOSI

8 Produkt- spesifikasjonens objektkatalog ISO 19131 produktspesifikasjon Identi- fikasjon Vedlikehold Data- fangst Implementasjon- uavhengig Referanse- system Innhold Annen informasjon MetadataKvalitetPresentasjon GML skjema Systemproprietær realisering Datasett uttak Generell objektkatalog- Fagkapitler Generell objektkatalog- Generelle konsepter Leverenser pr. fagområde Intern database QC, SDE, GeoMedia AREALIS KARTDATA FKB Ver 4.0? SOSI-PS AREALIS-DB SOSI- Realisering Ver 4.0? GML skjemaSOSI-DBGML skjemaSOSI-DB Kan inneholde noen systemproprietære egenskaper i tillegg Fra objektkatalog til leveranse

9 Videre arbeid med SOSI Det anbefales at hvert fagområde har sin ”prosjektansvarlig” fra fagmiljøet. Denne gruppen utarbeider SOSI-objektkatalog parallelt med utarbeidelse av eventuelle produktspesifikasjoner i nært samarbeid med SOSI-sekretariatet. Bistand til å utarbeide produktspesifikasjoner vil variere fra hvilke behov fagmiljøet har. Beslutningsmyndigheten er lagt til Geovekstforum for FKB, Kartdatamiljøet i Statens kartverk for N50, N250,etc, samt de respektive fagmyndighetene for tematiske geodata, etc. Det er viktig at de ulike miljøer kommer på bane tidlig i prosessen. De tradisjonelle SOSI-arbeidsgruppemøtene for grupper som har ansvar for flere kapitler reduseres til 1 til 2 møter i året, eller etter behov. Disse møtene bør fokuserer på informasjon og samordning fagmiljøene i mellom, samt generell informasjon fra SOSI-sekretariatet.

10 Versjonering (for diskusjon i AG1) Hovedversjon SP n SP 1 SP 2 Hovedversjon SP 1 Mellomversjon En hovedversjon inneholder større generelle endringer, har en nummering som for eksempel 3.4 og en utgivelsesdato. SOSI-DB stilles til disposisjon. En mellomversjon inneholder endringer som ”tvinger seg fram” i perioden mellom hovedversjoneringer. Mellomversjoner, med utgangspunkt i versjon 3.4, nummereres med 2 siffer etter punktum og beholder versjonsnummeret før punktum, samt dato for utgivelse. Ingen utgivelse av SOSI-DB, men retter opp SOSI- kontroll. Tilsvarer ISO revisjon. Service Pack. Mindre tillegg /rettelser til SOSI- objektkatalog. Ingen utgivelse av SOSI-DB, retter opp SOSI- kontroll. Tilsvarer ISO technical amendment.

11 GML kurs Sted: Oslo Dato: ?? Språk: Engelsk Kostnad: 300 - 350 EUR pr person (forutsetter 20 deltagere) Foreleser:Clemens Portele, Interactive systems Clemens Portele har vært engasjert i GML fra en tidlig fase, både i OGC og ISO/TC 211. Clemens er prosjektleder for ISO 19136 GML som nå er under avstemming for DIS.

12 GML kurs – Foreløpig agenda 1. A general introduction to XML/GML (main structure, not all the information elements). 2. The creation of a small UML model (For example two classes with a few attributes and one association between them, within a general application domain in the Nordic region. (For the Joint Nordic Implementation project, we used cadastre-information. Maybe we could take part of a cadastre model, for example a property class and a 'strip of field class'. However, maybe you could use part of the ALKIS/ATKIS project in Germany. 3. The generattion of GML schemas based upon the rules in annex E, including the explanation of these rules. 4. The explanation of the generated GML schema,( including GML validation tools?) 5. The instantiation of the GML file according to the GML schema. (This needs to be done in advance, or generated from any software available that can generate GML. 6. The detailed explanation of the instance file (GML).

13 Tilbakemelding fra brukerforum Tilbud om opplæring på overgang til ny versjon. Kommunene ønsker opplæringsopplegg Hva med FYKOD, FYSAK, SOSI-EDIT? Informasjon om SOSI-arbeidet


Laste ned ppt "SOSI – Statusrapport Morten Borrebæk NGIS. økende daglig bruk av geografisk informasjon og stedbaserte tjenester for folk flest et økende behov hos brukerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google