Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krokeide skole 2011 2012 Skoleregler. SKOLEREGLER FOR KROKEIDE SKOLE På Krokeide skole tar alle barn og voksne ansvar for et trivelig arbeids- og læringsmiljøPå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krokeide skole 2011 2012 Skoleregler. SKOLEREGLER FOR KROKEIDE SKOLE På Krokeide skole tar alle barn og voksne ansvar for et trivelig arbeids- og læringsmiljøPå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krokeide skole 2011 2012 Skoleregler

2 SKOLEREGLER FOR KROKEIDE SKOLE På Krokeide skole tar alle barn og voksne ansvar for et trivelig arbeids- og læringsmiljøPå Krokeide skole tar alle barn og voksne ansvar for et trivelig arbeids- og læringsmiljø Alle trenger oppmuntring!Alle trenger oppmuntring! Vi vil at alle skal trives på Krokeide skole og derfor:Vi vil at alle skal trives på Krokeide skole og derfor: - er det viktig å melde fra til lærer dersom vi ser at noen ikke trives.- er det viktig å melde fra til lærer dersom vi ser at noen ikke trives. - vil vi ha det pent, rent og ryddig rundt oss.- vil vi ha det pent, rent og ryddig rundt oss. - har vi med skolemat- har vi med skolemat Alle trenger respekt!Alle trenger respekt! Vi viser hverandre respekt ved å:Vi viser hverandre respekt ved å: - snakke i en høflig tone- snakke i en høflig tone - hilse når vi møtes om morgenen- hilse når vi møtes om morgenen Vi godtar ikke mobbing!Vi godtar ikke mobbing! Definisjon:Definisjon: Med mobbing eller plaging menes psykisk eller fysisk vold rettet mot offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.Med mobbing eller plaging menes psykisk eller fysisk vold rettet mot offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid.Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. I timene har du medansvar for din egen og andres læring!I timene har du medansvar for din egen og andres læring! Vi har alle ansvar forVi har alle ansvar for - vårt eget arbeid- vårt eget arbeid - bøkene vi bruker- bøkene vi bruker - skolens utstyr- skolens utstyr - ikke være tidstyv!- ikke være tidstyv! Vi viser hensyn i lek!Vi viser hensyn i lek! - du tar hensyn til medelever i leken- du tar hensyn til medelever i leken - du skal hjelpe medelever som skader seg eller står utenfor leken- du skal hjelpe medelever som skader seg eller står utenfor leken - du må viser hensyn til medelever når du sykler/bruker løperhjul til/fra skolen. Disse skal plasseres/låses ved- du må viser hensyn til medelever når du sykler/bruker løperhjul til/fra skolen. Disse skal plasseres/låses ved stativ i ”søylerommet” stativ i ”søylerommet”

3 Forbud:Forbud: - vi har ikke lov å være utenfor skolens område i friminuttene- vi har ikke lov å være utenfor skolens område i friminuttene - det er ikke tillatt å sykle på skoleplassen fra kl.7.30-16.30- det er ikke tillatt å sykle på skoleplassen fra kl.7.30-16.30 - snop og tyggis er ikke tillatt på skolen- snop og tyggis er ikke tillatt på skolen - Mobiltelefon skal ligge i sekken og være avslått fra kl.8.00 til etter skoledagen er slutt- Mobiltelefon skal ligge i sekken og være avslått fra kl.8.00 til etter skoledagen er slutt - All bruk av tobakk og rusmidler er forbudt på skolens område- All bruk av tobakk og rusmidler er forbudt på skolens område - snøballkasting er kun tillatt mot blinker, ellers er dette forbudt- snøballkasting er kun tillatt mot blinker, ellers er dette forbudt KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ SKOLEREGLENE:KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ SKOLEREGLENE: - tilsnakk- tilsnakk - samtale med elev/kontaktlærer/SFO-leder - avtale- samtale med elev/kontaktlærer/SFO-leder - avtale - melding/mail/telefon med om hva som er skjedd- melding/mail/telefon med om hva som er skjedd - møte med foresatte, eleven og kontaktlærer/SFO-leder/avdelingsleder- møte med foresatte, eleven og kontaktlærer/SFO-leder/avdelingsleder - rapport til rektor- rapport til rektor - skolen kan sende hjem elever for resten av dagen eller be foreldre komme og hente sitt barn dersom de gjort- skolen kan sende hjem elever for resten av dagen eller be foreldre komme og hente sitt barn dersom de gjort alvorlige brudd på reglene alvorlige brudd på reglene Brudd på forbudsregler:Brudd på forbudsregler: ”Egenmelding” - elevene skriver selv hva som har skjedd, leverer denne hjemme og”Egenmelding” - elevene skriver selv hva som har skjedd, leverer denne hjemme og forteller hva som har skjedd. Sammen med underskrift av foresatte leveres denne tilbake til skolen neste dag forteller hva som har skjedd. Sammen med underskrift av foresatte leveres denne tilbake til skolen neste dag Mobiltelefon blir konfiskert og må hentes på rektor sitt kontor av foresatte Mobiltelefon blir konfiskert og må hentes på rektor sitt kontor av foresatte Ved forsøpling og hærverk: Ved forsøpling og hærverk: - du må rydde etter deg - du må rydde etter deg - du må være med på å reparere ting du har ødelagt - du må være med på å reparere ting du har ødelagt - elever og foreldre/foresatte er erstatningspliktige for bøker som lånes fra skolen - elever og foreldre/foresatte er erstatningspliktige for bøker som lånes fra skolen - elever og foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skade eleven gjør,begrenset oppad til 1000 kr - elever og foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skade eleven gjør,begrenset oppad til 1000 kr Mobbing:Mobbing: Se egen planSe egen plan

4 Vedlegg til skolereglene Foresatte og personale har ansvar for at elevene oppfatter reglene som klare og entydige. Barna skal oppleve skolereglene som klare grenser for orden og oppførsel på skolen Barna skal oppleve skolereglene som klare grenser for orden og oppførsel på skolen og i annen skolesammenheng. Det er vanskelig å lage regler og retningslinjer som kan regulere alle sider ved et barns adferd i sosiale sammenhenger. Dersom orden og adferd er i tråd med det som en tradisjonelt har oppfattet i sosiale sammenhenger. Dersom orden og adferd er i tråd med det som en tradisjonelt har oppfattet som god folkeskikk, vil ens orden og adferd ligge innenfor for det som kan tolereres. som god folkeskikk, vil ens orden og adferd ligge innenfor for det som kan tolereres. Elevene må sette seg inn i andres situasjon og slik vurdere egen adferd mot denne. I skolereglene er derfor kun de vanlige konfliktskapende områder kommentert eller utdypet. Gjennom den daglige virksomhet på skolen, vil lærerne/ansatte arbeide for at ordensreglene blir fulgt ved: - Forebyggende arbeid - Kontaktlærer vil gjennomgå reglene minst en gang i halvåret - Personalet vil ved påtale av regelbrudd også gi begrunnelse for påtale - Adferd og «lek» som er vanskelig å vurdere i henhold til ordensreglene, vil bli diskutert i gruppene/klassene og i lærerforum diskutert i gruppene/klassene og i lærerforum - Elevene blir rost når orden og adferd er god - Foresatte vil bli holdt løpende orientert hvis en elev ikke klarer å følge reglene for orden og oppførsel. for orden og oppførsel. - Elevene får være med på utarbeidelse av egne klasseregler.

5 Hjemmet sin oppgave Foreldre/foresatte skal legge til rette for at elevene har mulighet for å følge regler ogForeldre/foresatte skal legge til rette for at elevene har mulighet for å følge regler og retningslinjer på skolen.retningslinjer på skolen. Dette innebærer å:Dette innebærer å: - velge en sikker skolevei - velge en sikker skolevei - møte presis på skolen - møte presis på skolen - holde orden i skolesakene - holde orden i skolesakene - ha bind på bøkene - ha bind på bøkene - bidra til å holde skolereglene - bidra til å holde skolereglene - se til at leksene blir gjort - se til at leksene blir gjort Bruk meldingsbok/telefon eller mail for å gi melding om:Bruk meldingsbok/telefon eller mail for å gi melding om: hvis barnet kommer for seint til skolen om morgenen hvis barnet kommer for seint til skolen om morgenen ved sykefravær ved sykefravær ved fritak for kroppsøving/dusjing ved fritak for kroppsøving/dusjing ved permisjon for lege-, tannlegebesøk o.a. ved permisjon for lege-, tannlegebesøk o.a. når det gjelder permisjon/fri: når det gjelder permisjon/fri: - for timer eller hel dag kan kontaktlærer gi fri - for timer eller hel dag kan kontaktlærer gi fri - permisjon over mer enn en dag og inntil 2 uker, skal søkes om skriftlig - permisjon over mer enn en dag og inntil 2 uker, skal søkes om skriftlig til rektor. Utover to uker innvilges ikke. Eleven må da skrives ut fra skolen. til rektor. Utover to uker innvilges ikke. Eleven må da skrives ut fra skolen. Det anbefales ikke at elevene tas fri/har permisjon rett før eller i forlengelsen av skolesommerferie. Det anbefales ikke at elevene tas fri/har permisjon rett før eller i forlengelsen av skolesommerferie. Fravær: Sykefravær over 3 dager meldes til skolenFravær: Sykefravær over 3 dager meldes til skolen

6 Slik oppfører jeg megSlik oppfører jeg meg Konsekvenser ved regelbruddKonsekvenser ved regelbruddFølgerekke: Jeg viser hensyn og respekt for andre. (Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn)Jeg viser hensyn og respekt for andre. (Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn) Jeg gir andre arbeidsro og viser respekt forJeg gir andre arbeidsro og viser respekt for undervisningen. undervisningen. Jeg jobber konsentrert med arbeidet mitt.Jeg jobber konsentrert med arbeidet mitt. Jeg har orden i skolesakene mine.Jeg har orden i skolesakene mine. Jeg møter presis til timer og avtaler.Jeg møter presis til timer og avtaler. Jeg skal ikke løpe, men være stille og rolig i trapper ogJeg skal ikke løpe, men være stille og rolig i trapper og korridorer. korridorer. Jeg tar godt vare på alt som tilhører skolen eller andre iJeg tar godt vare på alt som tilhører skolen eller andre i skolesamfunnet. skolesamfunnet. Jeg oppholder meg på skolens område. Jeg oppholder meg på skolens område. Jeg holder skolens område rent og ryddig.Jeg holder skolens område rent og ryddig. Jeg retter meg alltid etter beskjeder fra alle voksne iJeg retter meg alltid etter beskjeder fra alle voksne i skolesamfunnet. skolesamfunnet. Jeg oppholder meg ikke på toalettet utenom ”iJeg oppholder meg ikke på toalettet utenom ”i nødvendig ærend”. nødvendig ærend”. Jeg retter meg etter det de voksne sierJeg retter meg etter det de voksne sier Jeg sier stopp når noen plager meg, når leken går forJeg sier stopp når noen plager meg, når leken går for langt eller jeg selv gjør noe dumt. langt eller jeg selv gjør noe dumt. «Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale.«Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale. Kontakt med hjemmet. Kontakt med hjemmet. Hjemmet skal ha melding i eget brev ved gjentatte Hjemmet skal ha melding i eget brev ved gjentatte brudd på ordensreglene. brudd på ordensreglene. Bortvising fra enkelttimer eller resten av dagen etter Bortvising fra enkelttimer eller resten av dagen etter rektors avgjørelse. rektors avgjørelse. Ved forsøpling/tilgrising må du rydde etter deg. Ved forsøpling/tilgrising må du rydde etter deg. Du må være med på å reparere ting du har ødelagt. Du må være med på å reparere ting du har ødelagt. Barn og foresatte kan gjøres ansvarlige for skader som Barn og foresatte kan gjøres ansvarlige for skader som barna volder. barna volder. Ved å komme for sent til skolen/timene, kan Ved å komme for sent til skolen/timene, kan konsekvensen bli gjensitting/utestengning fra konsekvensen bli gjensitting/utestengning fra friminuttene. friminuttene. Slik skal jeg oppføre meg - Dette skjer hvis jeg bryter reglene -

7 Det er ikke tillatt med Det er ikke tillatt med MobbingMobbing Plaging eller ertingPlaging eller erting Voldsom lek Banning og stygg språkbrukVoldsom lek Banning og stygg språkbruk Kniv og andre farlige gjenstanderKniv og andre farlige gjenstander Røyk og rusmidlerRøyk og rusmidler Snop/tyggegummi.Snop/tyggegummi. Elektroniske artikler.Elektroniske artikler. Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken. Beskjeder ol fraMobiltelefon skal ligge avslått i sekken. Beskjeder ol fra foreldre til barna: Bruk skoletelefon foreldre til barna: Bruk skoletelefon Konsekvenser ved regelbrudd Konsekvenser ved regelbruddKonsekvensrekke: Vedr. mobbing vises det til skolens egen handlingsplan Vedr. mobbing vises det til skolens egen handlingsplan mot mobbing. mot mobbing. «Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale. «Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale. Foresatte blir informert, muntlig eller skriftlig. Foresatte blir informert, muntlig eller skriftlig. Utestengning fra friminutt. Utestengning fra friminutt. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid ifm Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid ifm samtaler og/eller utføring av pålagte oppgaver. samtaler og/eller utføring av pålagte oppgaver. Midlertidig eller permanent bytte av gruppe/klasse. Midlertidig eller permanent bytte av gruppe/klasse. Forbudte gjenstander vil bli inndradd umiddelbart. Forbudte gjenstander vil bli inndradd umiddelbart. Foresatte blir informert, muntlig og skriftlig. Foresatte blir informert, muntlig og skriftlig. Bortvising fra enkelttimer eller resten av dagen etter Bortvising fra enkelttimer eller resten av dagen etter rektors avgjørelse. rektors avgjørelse. Utestengning fra friminutter. Utestengning fra friminutter. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid ifølgeTilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid ifølge samtaler og/eller utføring av pålagte oppgaver. samtaler og/eller utføring av pålagte oppgaver. «Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale. Foresatte blir«Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale. Foresatte blir informert, muntlig eller skriftlig. informert, muntlig eller skriftlig. Inndradde gjenstander må hentes hos rektor/kontaktlærer av foreldre.Inndradde gjenstander må hentes hos rektor/kontaktlærer av foreldre. Dette har jeg ikke lov til – Dette skjer hvis jeg bryter reglene

8 Ballspill Ballspill Konsekvenser ved regelbrudd Konsekvensrekke: Jeg skal følge skolens regler for ballspillJeg skal følge skolens regler for ballspill Jeg skal ikke bruke ball i klasserom, trapper og korridorerJeg skal ikke bruke ball i klasserom, trapper og korridorer Påminnelse/tilsnakk Påminnelse/tilsnakk Bli nektet bruk av ballbane Bli nektet bruk av ballbane Inndragelse av ball Inndragelse av ball Snøballkasting/dypping Snøballkasting/dypping Konsekvenser ved regelbrudd Jeg får kaste snøball bare mot scenen Jeg får kaste snøball bare mot scenen Jeg får ikke drive med «dypping» Jeg får ikke drive med «dypping» /fellelek /fellelek Melding hjem ved ulovlig snøballkasting og/eller ”dypping”.Melding hjem ved ulovlig snøballkasting og/eller ”dypping”. Ved dypping og fellelek; samme regler som ved plaging.Ved dypping og fellelek; samme regler som ved plaging. Trafikk Trafikk Konsekvenser ved regelbrudd Det er lov å sykle/bruke løperhjul til skolen i 5. Det er lov å sykle/bruke løperhjul til skolen i 5. klasse. klasse. Sykkelen skal godkjennes. Sykkelen skal godkjennes. Ved sykling brukes hjelm. Ved sykling brukes hjelm. Ingen sykling på skoleplassen. Ingen sykling på skoleplassen. La syklene stå i fred. La syklene stå i fred. Både sykler og løperhjul parkeres i søylerommet. Både sykler og løperhjul parkeres i søylerommet. Info til hjemmet hvis barn under 5.trinn sykler tilInfo til hjemmet hvis barn under 5.trinn sykler til skolen, ikke bruker hjelm, ikke har godkjent sykkel. skolen, ikke bruker hjelm, ikke har godkjent sykkel. Uten hjelm: Påminnelse/tilsnakk, evt. samtaleUten hjelm: Påminnelse/tilsnakk, evt. samtale Ved gjentagelse; informasjon til foresatte. Ved gjentagelse; informasjon til foresatte. Ved sykling på skoleplassen blir man nektet å Ved sykling på skoleplassen blir man nektet å sykle påfølgende dag. sykle påfølgende dag. Tilsnakk, melding til hjemmet, evt erstatning ved Tilsnakk, melding til hjemmet, evt erstatning ved ødeleggelse ødeleggelse

9 Forebygging Forebygging Forutsigbarhet – gode og forutsigbare rutinerForutsigbarhet – gode og forutsigbare rutiner Godt tilsyn ute hvor alle voksne har gule vesterGodt tilsyn ute hvor alle voksne har gule vester KlassemøterKlassemøter Elevråd – elevmedvirkningElevråd – elevmedvirkning AldersblandingAldersblanding Fysisk aktivitet i friminuttene Fysisk aktivitet i friminuttene Månedlige Zero-setninger/samlingerMånedlige Zero-setninger/samlinger Aktivitetsdager Aktivitetsdager FredagslunsjFredagslunsj Godt samarbeid hjem/skole – felles fokus ogGodt samarbeid hjem/skole – felles fokus og holdninger på eleven holdninger på eleven Tydelige voksneTydelige voksne De voksne skal være gode forbilderDe voksne skal være gode forbilder Forutsigbarhet: God og lik start på dagen/timeneForutsigbarhet: God og lik start på dagen/timene Gjennomgå skoleregler 2 ganger pr.årGjennomgå skoleregler 2 ganger pr.år Hver klasse lager sine klassereglerHver klasse lager sine klasseregler Alle klasser skal lage liste med aktivitetsforslag tilAlle klasser skal lage liste med aktivitetsforslag til friminuttene friminuttene Fellesaktiviteter i løpet av året – uteskole, fellesturer,Fellesaktiviteter i løpet av året – uteskole, fellesturer, ballturneringer, juleverksted, idrettsdager. ballturneringer, juleverksted, idrettsdager. Faste elevundersøkelser Faste elevundersøkelser Ansvarsoppgaver på trinnene Ansvarsoppgaver på trinnene Fadderordning Fadderordning Alle voksne har felles holdning – ”snakker medAlle voksne har felles holdning – ”snakker med samme tunge” samme tunge”

10 Hva kan bidra til å fremme barnas sosiale ferdigheter? Hva kan fremme positiv adferd Hva kan fremme positiv adferd Adferd som må roses og oppmuntres Styrke de sosiale ferdighetene ved å påpeke/rose barna Styrke de sosiale ferdighetene ved å påpeke/rose barna sine vennskapsferdigheter sine vennskapsferdigheter Være vennlig og positiv Være vennlig og positiv Vis at du har tro på barns evner Vis at du har tro på barns evner Legg mer vekt på de anstrengelsene barnet gjør enn Legg mer vekt på de anstrengelsene barnet gjør enn resultatet. resultatet. Gi ros umiddelbart når ønsket adferd fremkommer Gi ros umiddelbart når ønsket adferd fremkommer Ikke vent til perfekt adferd fremkommer før du roser Ikke vent til perfekt adferd fremkommer før du roser barnet. barnet. Ikke driv å sammenligne et barn med et annet. Ikke driv å sammenligne et barn med et annet. Sett alltid mest fokus på barnets gode sider. Sett alltid mest fokus på barnets gode sider. Vær oppriktig og begeistret! Vær oppriktig og begeistret! Ha øyekontakt når du snakker med barn. Ha øyekontakt når du snakker med barn. Konsekvenser ved uønsket adferd trenger ikke å være Konsekvenser ved uønsket adferd trenger ikke å være strenge for å være effektive. strenge for å være effektive. Hjelp barnet å definere problemet. Hjelp barnet å definere problemet. Snakke på høflig måteSnakke på høflig måte samarbeid i lek og arbeid samarbeid i lek og arbeid Å rydde på plass det som har vært brukt til arbeidet Å rydde på plass det som har vært brukt til arbeidet Være tålmodig Være tålmodig Å hjelpe et annet barn Å hjelpe et annet barn Å bli ferdig i tide med leksene Å bli ferdig i tide med leksene Å sitte i ro Å sitte i ro Å ha kontroll i en konfliktsituasjon Å ha kontroll i en konfliktsituasjon Å løse et vanskelig problem Å løse et vanskelig problem Å holde tider Å holde tider Å høre etter det de voksne (lærer eller foreldre) sier Å høre etter det de voksne (lærer eller foreldre) sier Å vente på tur Å vente på tur

11


Laste ned ppt "Krokeide skole 2011 2012 Skoleregler. SKOLEREGLER FOR KROKEIDE SKOLE På Krokeide skole tar alle barn og voksne ansvar for et trivelig arbeids- og læringsmiljøPå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google