Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleregler Krokeide skole 2011 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleregler Krokeide skole 2011 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleregler Krokeide skole

2 SKOLEREGLER FOR KROKEIDE SKOLE
På Krokeide skole tar alle barn og voksne ansvar for et trivelig arbeids- og læringsmiljø Alle trenger oppmuntring! Vi vil at alle skal trives på Krokeide skole og derfor: - er det viktig å melde fra til lærer dersom vi ser at noen ikke trives. - vil vi ha det pent, rent og ryddig rundt oss. - har vi med skolemat Alle trenger respekt! Vi viser hverandre respekt ved å: - snakke i en høflig tone - hilse når vi møtes om morgenen Vi godtar ikke mobbing! Definisjon: Med mobbing eller plaging menes psykisk eller fysisk vold rettet mot offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. I timene har du medansvar for din egen og andres læring! Vi har alle ansvar for - vårt eget arbeid - bøkene vi bruker - skolens utstyr - ikke være tidstyv! Vi viser hensyn i lek! - du tar hensyn til medelever i leken - du skal hjelpe medelever som skader seg eller står utenfor leken - du må viser hensyn til medelever når du sykler/bruker løperhjul til/fra skolen. Disse skal plasseres/låses ved stativ i ”søylerommet”

3 Forbud: - vi har ikke lov å være utenfor skolens område i friminuttene - det er ikke tillatt å sykle på skoleplassen fra kl - snop og tyggis er ikke tillatt på skolen - Mobiltelefon skal ligge i sekken og være avslått fra kl.8.00 til etter skoledagen er slutt - All bruk av tobakk og rusmidler er forbudt på skolens område - snøballkasting er kun tillatt mot blinker, ellers er dette forbudt KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ SKOLEREGLENE: - tilsnakk - samtale med elev/kontaktlærer/SFO-leder - avtale - melding/mail/telefon med om hva som er skjedd - møte med foresatte, eleven og kontaktlærer/SFO-leder/avdelingsleder - rapport til rektor - skolen kan sende hjem elever for resten av dagen eller be foreldre komme og hente sitt barn dersom de gjort alvorlige brudd på reglene Brudd på forbudsregler: ”Egenmelding” - elevene skriver selv hva som har skjedd, leverer denne hjemme og forteller hva som har skjedd. Sammen med underskrift av foresatte leveres denne tilbake til skolen neste dag Mobiltelefon blir konfiskert og må hentes på rektor sitt kontor av foresatte Ved forsøpling og hærverk: - du må rydde etter deg - du må være med på å reparere ting du har ødelagt - elever og foreldre/foresatte er erstatningspliktige for bøker som lånes fra skolen - elever og foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skade eleven gjør,begrenset oppad til 1000 kr Mobbing: Se egen plan

4 Vedlegg til skolereglene
Foresatte og personale har ansvar for at elevene oppfatter reglene som klare og entydige. Barna skal oppleve skolereglene som klare grenser for orden og oppførsel på skolen og i annen skolesammenheng. Det er vanskelig å lage regler og retningslinjer som kan regulere alle sider ved et barns adferd i sosiale sammenhenger. Dersom orden og adferd er i tråd med det som en tradisjonelt har oppfattet som god folkeskikk, vil ens orden og adferd ligge innenfor for det som kan tolereres. Elevene må sette seg inn i andres situasjon og slik vurdere egen adferd mot denne. I skolereglene er derfor kun de vanlige konfliktskapende områder kommentert eller utdypet. Gjennom den daglige virksomhet på skolen, vil lærerne/ansatte arbeide for at ordensreglene blir fulgt ved: - Forebyggende arbeid - Kontaktlærer vil gjennomgå reglene minst en gang i halvåret - Personalet vil ved påtale av regelbrudd også gi begrunnelse for påtale - Adferd og «lek» som er vanskelig å vurdere i henhold til ordensreglene, vil bli diskutert i gruppene/klassene og i lærerforum - Elevene blir rost når orden og adferd er god - Foresatte vil bli holdt løpende orientert hvis en elev ikke klarer å følge reglene for orden og oppførsel. - Elevene får være med på utarbeidelse av egne klasseregler.

5 Hjemmet sin oppgave Foreldre/foresatte skal legge til rette for at elevene har mulighet for å følge regler og retningslinjer på skolen. Dette innebærer å: - velge en sikker skolevei - møte presis på skolen - holde orden i skolesakene - ha bind på bøkene - bidra til å holde skolereglene - se til at leksene blir gjort Bruk meldingsbok/telefon eller mail for å gi melding om: • hvis barnet kommer for seint til skolen om morgenen • ved sykefravær • ved fritak for kroppsøving/dusjing • ved permisjon for lege-, tannlegebesøk o.a. • når det gjelder permisjon/fri: - for timer eller hel dag kan kontaktlærer gi fri - permisjon over mer enn en dag og inntil 2 uker, skal søkes om skriftlig til rektor. Utover to uker innvilges ikke. Eleven må da skrives ut fra skolen. Det anbefales ikke at elevene tas fri/har permisjon rett før eller i forlengelsen av skolesommerferie. Fravær: Sykefravær over 3 dager meldes til skolen

6 Slik skal jeg oppføre meg - Dette skjer hvis jeg bryter reglene -
Slik oppfører jeg meg Konsekvenser ved regelbrudd Følgerekke: Jeg viser hensyn og respekt for andre. (Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn) Jeg gir andre arbeidsro og viser respekt for undervisningen. Jeg jobber konsentrert med arbeidet mitt. Jeg har orden i skolesakene mine. Jeg møter presis til timer og avtaler. Jeg skal ikke løpe, men være stille og rolig i trapper og korridorer. Jeg tar godt vare på alt som tilhører skolen eller andre i skolesamfunnet. Jeg oppholder meg på skolens område. Jeg holder skolens område rent og ryddig. Jeg retter meg alltid etter beskjeder fra alle voksne i Jeg oppholder meg ikke på toalettet utenom ”i nødvendig ærend”. Jeg retter meg etter det de voksne sier Jeg sier stopp når noen plager meg, når leken går for langt eller jeg selv gjør noe dumt. «Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale. Kontakt med hjemmet. Hjemmet skal ha melding i eget brev ved gjentatte brudd på ordensreglene. Bortvising fra enkelttimer eller resten av dagen etter rektors avgjørelse. Ved forsøpling/tilgrising må du rydde etter deg. Du må være med på å reparere ting du har ødelagt. Barn og foresatte kan gjøres ansvarlige for skader som barna volder. Ved å komme for sent til skolen/timene, kan konsekvensen bli gjensitting/utestengning fra friminuttene.

7 Dette har jeg ikke lov til – Dette skjer hvis jeg bryter reglene
Det er ikke tillatt med Mobbing Plaging eller erting Voldsom lek Banning og stygg språkbruk Kniv og andre farlige gjenstander Røyk og rusmidler Snop/tyggegummi. Elektroniske artikler. Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken. Beskjeder ol fra foreldre til barna: Bruk skoletelefon Konsekvenser ved regelbrudd Konsekvensrekke: Vedr. mobbing vises det til skolens egen handlingsplan mot mobbing. «Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale. Foresatte blir informert, muntlig eller skriftlig. Utestengning fra friminutt. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid ifm samtaler og/eller utføring av pålagte oppgaver. Midlertidig eller permanent bytte av gruppe/klasse. Forbudte gjenstander vil bli inndradd umiddelbart. Foresatte blir informert, muntlig og skriftlig. Bortvising fra enkelttimer eller resten av dagen etter rektors avgjørelse. Utestengning fra friminutter. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid ifølge samtaler og/eller utføring av pålagte oppgaver. «Påminnelse»/tilsnakk, evt. samtale. Foresatte blir informert, muntlig eller skriftlig. Inndradde gjenstander må hentes hos rektor/kontaktlærer av foreldre.

8 Konsekvenser ved regelbrudd
Ballspill Konsekvenser ved regelbrudd Konsekvensrekke: Jeg skal følge skolens regler for ballspill Jeg skal ikke bruke ball i klasserom, trapper og korridorer Påminnelse/tilsnakk Bli nektet bruk av ballbane Inndragelse av ball Snøballkasting/dypping Jeg får kaste snøball bare mot scenen Jeg får ikke drive med «dypping» /fellelek Melding hjem ved ulovlig snøballkasting og/eller ”dypping”. Ved dypping og fellelek; samme regler som ved plaging. Trafikk Det er lov å sykle/bruke løperhjul til skolen i 5. klasse. Sykkelen skal godkjennes. Ved sykling brukes hjelm. Ingen sykling på skoleplassen. La syklene stå i fred. Både sykler og løperhjul parkeres i søylerommet. Info til hjemmet hvis barn under 5.trinn sykler til skolen, ikke bruker hjelm, ikke har godkjent sykkel. Uten hjelm: Påminnelse/tilsnakk, evt. samtale Ved gjentagelse; informasjon til foresatte. Ved sykling på skoleplassen blir man nektet å sykle påfølgende dag. Tilsnakk, melding til hjemmet, evt erstatning ved ødeleggelse

9 Forebygging Forutsigbarhet – gode og forutsigbare rutiner
Godt tilsyn ute hvor alle voksne har gule vester Klassemøter Elevråd – elevmedvirkning Aldersblanding Fysisk aktivitet i friminuttene Månedlige Zero-setninger/samlinger Aktivitetsdager Fredagslunsj Godt samarbeid hjem/skole – felles fokus og holdninger på eleven Tydelige voksne De voksne skal være gode forbilder Forutsigbarhet: God og lik start på dagen/timene Gjennomgå skoleregler 2 ganger pr.år Hver klasse lager sine klasseregler Alle klasser skal lage liste med aktivitetsforslag til friminuttene Fellesaktiviteter i løpet av året – uteskole, fellesturer, ballturneringer, juleverksted, idrettsdager. Faste elevundersøkelser Ansvarsoppgaver på trinnene Fadderordning Alle voksne har felles holdning – ”snakker med samme tunge”

10 Hva kan bidra til å fremme barnas sosiale ferdigheter?
Hva kan fremme positiv adferd Adferd som må roses og oppmuntres Styrke de sosiale ferdighetene ved å påpeke/rose barna sine vennskapsferdigheter Være vennlig og positiv Vis at du har tro på barns evner Legg mer vekt på de anstrengelsene barnet gjør enn resultatet. Gi ros umiddelbart når ønsket adferd fremkommer Ikke vent til perfekt adferd fremkommer før du roser barnet. Ikke driv å sammenligne et barn med et annet. Sett alltid mest fokus på barnets gode sider. Vær oppriktig og begeistret! Ha øyekontakt når du snakker med barn. Konsekvenser ved uønsket adferd trenger ikke å være strenge for å være effektive. Hjelp barnet å definere problemet. Snakke på høflig måte samarbeid i lek og arbeid Å rydde på plass det som har vært brukt til arbeidet Være tålmodig Å hjelpe et annet barn Å bli ferdig i tide med leksene Å sitte i ro Å ha kontroll i en konfliktsituasjon Å løse et vanskelig problem Å holde tider Å høre etter det de voksne (lærer eller foreldre) sier Å vente på tur

11


Laste ned ppt "Skoleregler Krokeide skole 2011 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google