Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en legemiddelgjennomgang? 1. Innsatsområdene 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en legemiddelgjennomgang? 1. Innsatsområdene 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en legemiddelgjennomgang? 1

2 Innsatsområdene 2

3 Definisjon av en legemiddelgjennomgang Systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader Statens legemiddelverk Legemiddelgjennomganger skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger. Legemiddelgjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene eller i tverrfaglige team med sykepleier og farmasøyt. Legen er ansvarlig for den endelige beslutning om videre legemiddelbehandling for pasienten. 3 Veileder om legemiddelgjennomganger, Helsedirektoratet 2012, IS-1998

4 4

5 Bakgrunn Studier viser at legemidler brukes uhensiktsmessig både på sykehus, i sykehjem og hos pasienter for øvrig: Avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn, er det rapportert om feilforskrivninger av legemidler i 10 – 25 prosent av forskrivningene Om lag 10 prosent av alle innleggelser av eldre i medisinsk avdeling er forårsaket av legemiddelrelaterte problemer. Når man behandles med legemidler for flere sykdommer samtidig, øker sannsynligheten for legemiddelrelaterte problemer. 5 Veileder om legemiddelgjennomganger, Helsedirektoratet 2012, IS-1998

6 Målsetting med en legemiddelgjennomgang 6 Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt av legemidlene samtidig som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres. Veileder om legemiddelgjennomganger, Helsedirektoratet 2012, IS-1998

7 Prosessen ved en legemiddelgjennomgang 7 Identifisere den rette pasienten Innhente nødvendig pasientinformasjon Samstemme legemiddellisten Følge opp tiltak gjennom handlig og dokumentasjon. Gjennomføre tverrfaglig samarbeidsmøte og utforme tiltak Identifisere legemiddelrelaterte problemer Vurdere pasient og legemiddelbruk Veileder om legemiddelgjennomganger, Helsedirektoratet 2012, IS-1998

8 Samstemming av legemiddellister ”Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.” (Norsk definisjon) Systematisk samstemming av legemiddellister bedrer pasientsikkerhet ved å forebygge feil og ved å bidra til at pasienten får den tilsiktede behandling. Legemiddelsamstemming kan også gi trygghet for alle som er involvert i behandling av pasienten og for pasienten selv. Fastlegen har et koordinerende ansvar for legemiddelliste: Sette opp en liste over alle pasientens «legemidler i bruk» (LIB) 8

9 Prosessen ved en legemiddelgjennomgang 9 Identifisere den rette pasienten Innhente nødvendig pasientinformasjon Samstemme legemiddellisten Følge opp tiltak gjennom handlig og dokumentasjon. Gjennomføre tverrfaglig samarbeidsmøte og utforme tiltak Identifisere legemiddelrelaterte problemer Vurdere pasient og legemiddelbruk Veileder om legemiddelgjennomganger, Helsedirektoratet 2012, IS-1998

10 Legemiddelrelatert problem (LRP) Definisjon: En hendelse eller et forhold som skjer i forbindelse med legemiddelbehandling og som reelt eller potensielt interferer med ønsket helseeffekt. Med potensielt problem menes forhold som kan forårsake legemiddelrelatert sykelighet eller død dersom man unnlater å følge opp, mens et reelt problem allerede manifesterer seg med tegn og symptomer. Ruths S, Viktil K, Blix HS. Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3073-76. 10

11 Identifisering av LRP Er legemiddelvalget hensiktsmessig for pasienten? Er dosering riktig? Har pasienten bivirkninger? Er det klinisk relevante interaksjoner? Er det praktiske håndteringsproblemer? Er det behov for monitorering? Andre problemstillinger, f.eks behov for spesialist. Dessuten: Hvilken endring er viktigst? Lag eventuelt en plan ved behov for flere endringer. 11

12 Fastlegens nye oppgaver –forskrift 010113 § 25 Legemiddelbehandling Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen og løpende oppdatere legemiddellisten Fastlegen skal gi en oppdatert liste til pasienten og andre tjenesteytere i helse og omsorgstjenesten Fastlegen skal gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig for pasienter med 4 legemidler eller mer (Takst 2ld) 12

13 Hva gjør farmasøyten? Farmasøyten skal bidra til å identifisere og løse LRP: Avdekke klinisk relevante interaksjoner Vurdere dosering i forhold til lever- og nyrefunksjon Generell doseringsrådgivning Vurdere bivirkninger ut i fra sjekkliste fra sykepleier Vurdere valg av legemiddel ved hjelp av behandlingsretningslinjer og beslutningsverktøy som f. eks. START, STOPP, NorGep 13

14 Praktiske verktøy/sjekklister 14

15 Praktiske verktøy/sjekklister NORGEP – Uhensiktsmessige forskrivninger i allmennpraksis til pasienter over 70 år. START – Legemidler som bør vurderes hos personer ≥ 65 år ved forskjellige tilstander STOPP – Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre over 65 år INTERAKSJONSDATABASER – Eks. www.interaksjoner.no 15

16 Forberedelser til legemiddelgjennomgang Avtal tid og sted med aktuelle deltakere. Klinisk undersøkelse* gjøres ved nye symptomer eller endret tilstand. Blodprøver: Vurder behov, inkludert legemiddelanalyser. Andre tester: For eksempel EKG, 24-timers BT, spirometri, demens- og depresjonstester. * Klinisk vurdering kan delvis utføres av sykepleier ved bruk av egen sjekkliste 16

17 17

18 Blodprøver 18

19 Gjennomføring av legemiddelgjennomgang Behandlingsmål bør tilpasses pasientens tilstand, livssituasjon og ønsker. Indikasjon og effekt: Har pasienten fortsatt nytte av legemidlene? Kur eller tidsbegrenset behandling? Fastsett en sluttdato. Nye legemidler: Har pasienten ubehandlede sykdommer eller plager? Blodprøver og andre tester: Har svarene betydning for behandlingen? Dosering: Juster for nyre- og leverfunksjon, serumkonsentrasjon, alder og andre sykdommer. Bivirkninger: Spør pasienten. Sjekk kliniske tegn og blodprøvesvar. 19

20 Gjennomføring av legemiddelgjennomgang Funksjonssvikt: Tretthet, forvirring, svimmelhet, fall og ernæringssvikt kan skyldes legemidler. Interaksjonskontroll: Bruk funksjonen i EPJ eller www.interaksjoner.no Risikable og uhensiktsmessige legemidler: Sjekk tabellene på neste side. Dobbeltbruk: Kontroller for samme eller lignende virkestoff. Pasientvennlig: Velg gjerne depottabletter, faste kombinasjoner, depotplaster, mikstur. Livssituasjon og egenomsorg: Kan pasienten håndtere egne legemidler? 20

21 Oppfølging etter legemiddelgjennomgang Skriv ut ny, oppdatert LIB til pasienten og eventuelt til hjemmetjenesten. Forklar pasient eller omsorgsperson hvorfor og hvordan hvert legemiddel skal brukes. Oppdater e-resept. Bestill eventuelt multidose. Journalfør LMG med begrunnede endringer, tiltak og plan for oppfølging. 21

22 Kjøreregler for LMG TILTAK: Hvis mulig, gjør bare én endring av gangen og observer virkningen av den. SEPONERING: Behold alle livsviktige legemidler, men vurder om forebyggende og symptomlindrende legemidler kan (prøve)seponeres eller gradvis trappes ned. NYE LEGEMIDLER: Bruk nasjonale retningslinjer og veiledere. Sett en dato for evaluering. Avslutt behandlingen ved manglende effekt eller uakseptable bivirkninger. 22

23 Fordeling av LRP ved LMG for 31 pasienter. Totalt 123 LRP. 23

24 24 Unødvendig legemiddelBlodfortynnende jmf. behandlingsretningslinjer. Somac uten indikasjon For høy doseAlbyl-E 160 mg jmf. STOPP Zopiclone tab 7,5 mg fast Paracet tab fast og evt. over maksdose For høy dose Nobligan kapsler i forhold til nyrefunskjon Uhensiktsmessig legemiddelvalg Alendronat ved nyresvikt Legemidler på NorGep-listen (Eks. Vival, Vallergan, Sarotex, Nozinan) Eksempler på LRP fra Demensfyrtårn

25 Andel gjennomførte endringer av LRP:er ved kontroll av legemiddelkort 6-8 uker etter LMG for 31 pasienter 25

26 Kasus legemiddelgjennomgang Kvinne 85 år, hjemmesykepleie, Diagnoser ifølge hsp; Demens, hypertensjon Observasjoner sykepleier (sjekkliste)  – Trett på dagen, svimmel, falltendens – Inkontinent, bruker bleier – Obstipasjon – Munntørrhet – Blodtrykk og puls normalt LAB: – Høy kreatinin dvs nedsatt nyrefunksjon (estimeres) 26

27 Kasus forts LegemiddelIndikasjon Amlodipin 10 mgx1Høyt blodtrykk Furix 20 mgx1Vanndrivende Detrusitol 2 mgx1Hyppig vannlatning Ebixa 20 mgDemens Paralgin Forte 1x4Smerter Apodorm 5 mg til nattenSøvn 27

28 Kasus forts LegemiddelLRPTiltak Amlodipin 10 mgx1Bivirkninger? (falltendens) Furix 20 mgx1Indikasjon? Detrusitol 2 mgx1Antikolinerge bivirkninger, Ikke indikasjon (bruker bleier) Seponeres Ebixa 20 mgFor høy dose ifht nyre Vurdert effekt? Senke dosen til 10 mg Monitorere effekt Paralgin Forte 1x4BivirkningerBytte til Paracet Apodorm 5 mg til nattenUhensiktsmessig jf Norgep og bivirkninger Seponeres. 28

29 Litt om erfaringer Lege og sykepleier opplever LMG som nyttig. Farmasøyten kan være en verdifull samarbeidspartner ved LMG i kommunehelsetjenesten. 29

30 30

31 Takk for oppmerksomheten! 31 ”En pille for alt som er ille?”

32 32


Laste ned ppt "Hva er en legemiddelgjennomgang? 1. Innsatsområdene 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google