Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 1 Næringspolitikk Mosjøen 24.09.10 Alf Holmelid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 1 Næringspolitikk Mosjøen 24.09.10 Alf Holmelid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 1 Næringspolitikk Mosjøen 24.09.10 Alf Holmelid

2 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 2 Tema for innlegget Sentrale element i næringspolitikken Energipolitikk (fornybar og ny fornybar) Miljøteknologi

3 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 3 Frå Soria Moria II Regjeringen vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv. Strategiske nasjonale satsinger skal bidra til å gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland og skape arbeidsplasser i hele landet. Vi vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, som energi og miljø, reiseliv, marin- og maritim sektor, blant annet gjennom satsing på forskning og utvikling. ”Regjeringens visjon er at Norge skal være en miljøvennlig og verdensledende energinasjon. Vi har stor vannkraftproduksjon. Vi har rikelig tilgang på olje og gass. Vi har mange bedrifter og arbeidsplasser knyttet til produksjon og foredling av norske energiressurser. Grønne arbeidsplasser innenfor energiproduksjon og miljøteknologi skal bli en ny vekstnæring i Norge.”

4 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 4

5 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 5

6 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 6 Viktige element i næringspolitikken Overordna økonomisk politikk – konkurransekraft Velferdsordningar og arbeidstakarrettar Kompetanse og innovasjon Miljøpolitikk Statleg eigarskap Internasjonal handel og investeringar Verkemiddelapparatet

7 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 7 Heimfallsretten - grunnleggande for norsk energipolitikk Statleg eigarskap - organisert gjennom Statkraft frå 1992 Energilova av 1990 la til rette for ei liberalisering av elkraftmarknaden Etablering av Nord Pool i 1996 I dom av 26. juni 2007 slo EFTA-domstolen fast at Noreg si praktisering av heimfall var i strid med EØS-avtalen Lovendring i 2008 som sikrar offentleg eigarskap (2/3) til vasskraft Utveksling med kraftmarknaden på kontinentet omfang konsekvensar Vasskrafta – ein sentral del av norsk energipolitikk

8 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 8 Kva skal vi bruke auka produksjon av fornybar energi og spart energi til: Elektrifisering av oljeinstallasjonar? Elektrifisering av bilparken i Noreg? Kraftkrevjande industri? Eksport? Kva omfang og kva eignskapar skal overføringslinjene til kontinentet ha I kor stor grad skal norsk vasskraft vere ”batteri” for europeisk vindkraft? Vil eksport av norsk fornybar energi føre til reduksjon i bruk av fossil energi i Europa? Korleis reduserer vi konfliktane mellom fornybar energi og tradisjonelt naturvern? Sentrale dagsaktuelle spørsmål i norsk energipolitikk

9 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 9 CO2-kvotar og marknadseffektar Prismekanismene fører til at prisen på vasskraft i Noreg aukar på grunn av CO2-kvotar på europeisk kolkraft. Industrien er redd for at det kan føre til ”karbonlekkasje” også i Noreg

10 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 10 Forskjellen skuldast primært CO2 frå kraftproduksjon i Tyskland og Kina Figuren tar ikkje omsyn til alternativ bruk av vasskrafta Det er miljømessig forsvarleg å produsere energikrevjande produkt i Noreg (ref SV sitt arbeidsprogram om eksport av energikrevjande produkt)

11 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 11

12 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 12 Miljøteknologi Klima- og miljøutfordringa skaper nye industrielle moglegheiter Industrien kan bli ein del av løysinga på klimautfordringa Vår satsing på miljøteknologi (og grøn industri) bør: – ha perspektiv utover å løyse norske miljø- og klimautfordingar – ha perspektiv utover produksjon av fornybar energi i Noreg – ha som mål å skape ei viktig eksportnæring som gradvis kan erstatte arbeidsplassar innan olje- og gassnæringa

13 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 13 Miljøteknologien er umoden og krev FoU og høg kompetanse som passar til norsk industritradisjon Norsk industri og næringsliv har brei kompetane på alle nivå i organisasjonen Norsk industri har brei erfaring i samarbeid med styresmaktene Miljøteknologi passar for norsk næringsliv

14 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 14 Milliardar $ OECD/IEA 2009 Sterkt veksande marknad for investeringar i miljøvennleg energi

15 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 15

16 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 16

17 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 17 Miljøvennleg energi og miljøteknologi i Noreg dag

18 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 18 Fornybar energi: stort eksportpotensial for norsk industri! Vindkraft: – 28% global vekst årlig de siste 10 år – Industrien forventer mulig 10-dobling av installert kapasitet i verden fram til 2020 – Viktigste markeder: USA, Tyskland, Kina – Aktuelle prosjekter for tiden: spesialskip for installasjon av offshore vindmøller Finanskrisen har satt mange prosjekter tilbake; et godt eksportfinansieringstilbud styrker norsk industri! Kilder: Intpow, IEA, Siemens, Vestavind Offshore AS

19 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 19 Kan norsk industri kombinere offshorekompetanse med utbygging av vindkraft ? Norwind AS har utviklet et spesialskip for utbygging av offshore vindparker Norske partnere: – Maritime Projects – Marintek – Rolls Royce – Kongsberg-gruppen – TTS Marine – Det norske Veritas Eksportfinans og GIEK er aktuelle partnere på finansiering Kilde: Norwind

20 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 20 27.03.2015 side 20 Kilde: Siemens

21 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 21 Fornybar energi: stort eksportpotensial for norsk industri! Energi mot 2030: stabil etterspørsel i OECD, 200% vekst utenfor OECD! Vannkraft: – Forventer 50% økt produksjonskap. globalt innen 2030 – Asia og Latin-Amerika kan bli store markeder – Aktuelle prosjekter for tiden: Tyrkia og Dominikanske rep. Solenergi: – 30% årlig vekst i installert kapasitet de siste årene – Forventninger om 40% årlig vekst framover – Viktigste markeder: Tyskland, Spania, USA, Sør-Korea – Aktuelle prosjekter for tiden: Tsjekkia og Singapore Kilder: IEA, Intpow

22 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 22 En av verdens ledende solenergiklynger i Norge? Utfordring: norsk andel i eksportprosjekter INNOTECH Solar Kilde: Scatec

23 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 23

24 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 24 Viktige tiltak i nasjonal strategi for grøn teknologi Ny stortingsmelding om statleg eigarskap der satsing på grøn teknologi må stå sentralt Styrking av miljøteknologifondet Sterkare fokus på større industrielle investeringar i ENOVA (det blir frigjort ein del midlar når grøne sertifikat kjem på plass) Meir risikokapital til grøn teknologi gjennom Innovasjon Noreg Lage ein industrialiseringsstrategi for 8 FME Meir aktiv bruk av GIEK og Eksportfinans til eksportretta prosjekt innan miljøteknologi Arbeid for internasjonale miljøreguleringar (blant anna for skipsflåten) som skaper marknad for ny miljøteknologi Arbeid for internasjonalt anerkjent miljøklassifisering av offshoreinstallasjonar og skip

25 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 25 Potensial: 12 TWh Eksempel på miljøteknologi

26 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 26

27 Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 27 FoU ( Forskingssenter for miljøvennleg energi, FME) 600 millionar til FoU innan fornybar energi og karbonfangst i 2010 ENOVA Enova kontraktsfesta i 2009 avtalar for energiprosjekt på til sammen 3,34 milliarder kroner. Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering skal aukast til 30 milliardar innan 2012 Verkemidelapparatet (GIEK, Investinor, Innovasjon Noreg) Nytt miljøteknologifond Grøne sertifikat frå 2012 Vil frigi midlar i ENOVA Tiltak for å fremme miljøvennleg energi i Noreg


Laste ned ppt "Alf Holmelid, næringspolitisk talsmann 240910, side 1 Næringspolitikk Mosjøen 24.09.10 Alf Holmelid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google