Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORBEDRING AV STYREARBEIDET KONKURS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORBEDRING AV STYREARBEIDET KONKURS"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORBEDRING AV STYREARBEIDET KONKURS
v/advokat Leif Petter Madsen

2 I. Hvordan vurderes styrets ansvar 1
I Hvordan vurderes styrets ansvar 1. Styringsstrukturen er forskjellig fra land til land Ett-lags styringsstruktur: Eksempler: England USA Styret – eventuelt ansatterepresentanter I enkelte land med to-lags styringsstruktur (Danmark, Norge) kan selskapets ledelse sitte i styret Begge problemstillinger kan da være aktuelle Ledelse Problemstilling: Sikring av styrets uavhengighet og kontroll To-lags styringsstruktur: Eksempler: Tyskland Østerrike Nederland Finland Styret – eventuelt ansatterepresentanter Ledelse – strengt adskilte oppgaver fra styret Problemstilling: Sikring av tilstrekkelig informasjons- og kunnskapsnivå i styret

3 2. Ansvarsgrunnlaget Ansvar som styremedlem knyttes opp mot styremedlemmets utførelse av sin oppgave og sitt ansvar som styremedlem. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i hvilke styreoppgaver som tilligger et styre, og som følgelig kan danne basis for styreansvar. Asl/Asal § 17-1 ”Selskapet kan kreve at styremedlemmer … erstatter tap som de forsettlig eller uaktsomt har voldt det under utførelsen av sin oppgave”

4 3. Aksjelovens krav til styret
Plikter i forbindelse med melding til Foretaksregisteret § 2-18 jfr. § 2-19 Styrets forvaltningsansvar – aksjelovenes § 6-12 Styrets tilsyns- og kontrollansvar – aksjelovenes § 6-13 Ansvar for selskapets kapitalforhold – aksjelovenes §§ 3-4 og 3-5, jfr. Kap. 10 og 11 Instruks for styret og daglig leder – aksjelovenes §§ 6-23 og 6-15 Saksbehandlingsregler – aksjelovenes §§ 6-15 til 6-29 Styremedlemmers erstatnings- og straffeansvar – aksjelovenes kap. 17 og 19 - straffelovens kap. 27 - særlovgivning

5 4. Styrets generelle forvaltningsansvar – aksjelovenes § 6-12
Overordnet ansvar for forvaltningen av selskapet Krav til god virksomhetsstyring Forsvarlig organisering av virksomheten Fastsette strategi, planer og budsjetter, evt. også retningslinjer Orientert om selskapets økonomiske stilling Sårbarhetsanalyser Betryggende kontroll av regnskapsførsel og formuesforvaltning Iverksette nødvendige undersøkelser, også der det kreves av ett eller flere av styremedlemmene Opprettelse av komitéer ikke lovregulert – styret kan ikke fraskrive seg ansvar

6 5. Ansvar for selskapets kapitalforhold
Aksjelovenes §§ 3-4 og 3-5 Krav om forsvarlig egenkapital til enhver tid ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten Utgangspunkt: selskapets reelle egenkapital, ikke balanseført Optimalisere selskapets (konsernets) kapitalstruktur Handleplikt ved tap av egenkapital: Lavere egenkapital enn forsvarlig eller mindre enn halvparten av aksjekapitalen Unngå drift for kreditorenes regning

7 6. Tilsyn og kontroll med selskapets virksomhet
Styrets dobbeltoppgave – forvalte selskapet og føre tilsyn og kontroll Tilsyn og kontroll med daglig ledelse og selskapets virksomhet, aksjelovenes § 6-13 Avtaler med aksjeeiere, aksjelovenes § 6-13 og 3-8 Konserninterne transaksjoner, aksjelovenes § 3-9

8 7. Erstatningsgrunnlaget (1)
Det alminnelige ulovfestede uaktsomhetsansvaret Asl og asal § 17-1 flg Asl og asal §§ 2-19, 3-7, 6-17(3), 6-28 (2), 9-7, 16-12(1) Hjemmel i særlovgivning

9 8. Erstatningsgrunnlaget (2)
Hovedregelen er krav om forsett eller uaktsomhet ”Bonus Pater Familias” styremedlem Både handlinger og unnlatelser rammes Eksempler på særlige handlingsregler Aksjeloven(e) selv Mvaloven av 19. juni 1969 nr 66 Regnskapsloven av 17. juli 1998 nr 56 Straffeloven § 284

10 9. Erstatningsgrunnlaget (3)
”Unnlatelser” kan typisk være: mangelfull intern kontroll av virksomheten for dårlige rutiner/mangel på rutiner mangelfullt beslutningsgrunnlag som ikke følges opp unnlatelse av å iverksette tiltak når selskapets økonomi er dårlig unnlatelse av å møte på styremøter

11 II Hvordan fremmes kravet mot styret 10. Skadelidte
Hvem kan gjøre erstatningsansvar gjeldende? Etter den alminnelige erstatningsretten – enhver som er skadelidende, f.eks.: Selskapet Aksjonærene Tredjemenn (kreditorer og medkontrahenter) Offentlige myndigheter Konkursboet

12 11. Finance Credit - konkursboene (1)
Trond Kristoffersen Torgeir Stensrud TK – Family Trust TS – Family Trust Faktura Finans AS Finance Credit II AS Teekay AS Alve Ltd Dry Sands Investments Inc Rock Springs Holdings Ltd Lily Bridge Finance Credit AS Yaar Investments AS Carineville Corporation N.V. Faktura Finans III AS Kris Invest AS Krone Gruppen AS Nordlandsbanken ASA 3% Windroos NL BV Faktura Finans IV AS Finance Credit Group AS Finance Credit Holding AS Egham Finance Plc Credit Invest AS FC Sverige AB Finance Credit Denmark AS Finance Credit Service AS Finance Credit Finland OY Finance Credit Norge AS Finance Credit Ltd Direkte Inkasso AS Finance Credit Nordic AB Egham Real Estate AS Egham CBO. Ltd Egham Investments Ltd Finance Credit (GB) Ltd FC OY FC APs FC UK Branch FC Sweden Branch FC Norway Branch FC* Denmark Branch FC Finland Branch

13 11. Finance Credit - konkursboene (2)
"Jeg blir kanskje sittende i fengsel, mens banksjefene får fallskjerm" Torgeir Stensrud til Brennpunkt, NRK 9. september 2003 I vanskelige situasjoner henviser styret og bedriftsledelsen til bistand fra profesjonelle rådgivere som revisorer, advokater og banker Hva var det egentlig som skjedde i FC? Forretningsideen var administrasjon, innfordring og kjøp av kundefordringer Bankene skulle finansiere fordringskjøp mot sikkerhet i de innkjøpte fordringer

14 11. Finance Credit - konkursboene (3)
Ble fordringene kjøpt? Lånene gikk til nedbetaling av gamle lån Det ble skapt et skinn av troverdighet ved at konserninterne fordringer ble ført som kjøpte kundefordringer Tap på fordringer ble skjult ved å overdra porteføljer til egne selskaper i Norge og i utlandet Selskapet rapporterte det totale fordringsvolum, ikke bare kjøpte fordringer Ledelsen knyttet til seg "tunge" rådgivere og styremedlemmer Med så mange bra folk må konseptet være velfundert

15 11. Finance Credit - konkursboene (4)
Faresignalene "Name dropping" - man skrøt av sine kontakter Det var et mål å bygge stort og internasjonalt, med påfølgende salg For mange baller i luften Uklar ledelsesstruktur Sparsomt med formalia – lånesøknadene minnet om personlige henvendelser Lån ble misligholdt og refinansiert flere ganger Mange bankforbindelser gjorde totalbildet lite oversiktelig for den enkelte Ledelsen tilbød forskjellige former for "smøreturer" Virksomheten ble flyttet fra selskap til selskap Selskapsverdien var bygget på fremtidig inntjening – ingen historiske tall eller bransjenormer Innskutt EK var 35 millioner i en virksomhet med belåning på ca. 1 milliard

16 12. Boets arbeid med styreansvar (1)
Kartlegger årsakene til konkursen Avdekker mulige erstatningsutløsende handlinger Vurderer styreansvarsforsikring Gjennomgår styreprotokoller, saksdokumenter og korrespondanse Samtaler med selskapets daglige ledelse og styreleder Vurderer det enkelte styremedlems handlinger/unnlatelser. Ber om møter og skriftlige redegjørelser Tar stilling til om kravet vil være et ”selskapskrav” eller ”særkrav”

17 12. Boets arbeid med styreansvar (2)
Hvis konklusjonen blir ansvar og ”selskapskrav”, vurderes forhandlingsløsninger Tar stilling til om styremedlemmene er søkegode Vurderer søksmål og prosessrisiko Forliksklage eller stevning leder ofte til forliksløsning Boet vil normalt forfølge ”klare” eller ”prinsipielle” ansvarsspørsmål

18 12. Boets arbeid med styreansvar (3)
Det er typisk i konkurssituasjoner ansvar blir aktuelt Drift for kreditorenes regning er et vanskelig tema Vurderinger av hva som er forretningsmessig forsvarlig i etterpåklokskapens klare lys! Reglene i Asl/Asal § 3-4 og § 3-5 kan lede til skjerpet oppfølging fra boet Tilsvarende ”Norsk anbefaling Eierstyring og Selskapsledelse” (comply or explain) Økt bruk av styreansvarsforsikring kan virke prosessfremmende

19 III Styreansvarsforsikring 13. Eksempel hentet fra en polise (1)
Hvem er sikrede Som sikrede anses enhver fysisk person som har vært, er eller blir: Daglig leder i konsernet eller, Styremedlem i konsernet, Medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet, samt Enhver tidligere eller nåværende eller fremtidig ansatt i konsernet som kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar Når gjelder forsikringen Forsikringen gjelder for krav som første gang fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden Et krav anses senest som fremsatt da sikrede første gang mottok et skriftlig krav Forsikringen omfatter også krav som skyldes omstendigheter som kan lede til krav dekket under denne forsikringen, dersom slike omstendigheter meldes i forsikringsperioden sammen med utfyllende informasjon om årsakene til erstatningskravet jfr. Vilkårenes pkt. 10.3

20 13. Eksempel hentet fra en polise (2)
Hva er forsikringen omfattet Forsikringsselskapet betaler på vegne av sikrede ansvar for fomuesskade, herunder personlig ansvar for konsernets gjeld som skyldes eller er en følge av krav med hvilket skal forstås: Krav om erstatning fremsatt i eller utenfor rettergang, Skriftlig melding om at noen har til hensikt å holde sikrede ansvarlig for formuesskade Mistanke og påtale mot sikrede om en straffbar handling, Administrativ eller offentlig undersøkelse eller utredning vedrørende sikredes handling fremsatt mot sikrede i forsikringsperioden for en påstått ansvarsbetingende handling eller unnlatelse i sikredes egenskap av daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet Med formuesskade skal forstås økonomisk tap som ikke direkte er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting

21 13. Eksempel hentet fra en polise (3)
Hva er ikke omfattet av forsikringen Forsikringen omfatter ikke krav: Som skyldes at sikrede faktisk har oppnådd personlig vinning som sikrede ikke er berettiget til Som skyldes at sikrede forsettelig har forårsaket tap eller forsettelig begått en rettsstridig handling Ovennevnte unntak i vilkårenes gjelder kun når det er fastslått ved rettskraftig dom eller annen endelig avgjørelse at omstendighetene som nevnt i unntakene faktisk foreligger eller at sikrede selv har tilstått forholdene. Dersom en sikredes handling omfattes av unntakene som nevnt, skal dette ikke få innvirkning for de andre sikredes rett til erstatning Forsikringen kan altså vise seg å bli en fattig trøst


Laste ned ppt "FORBEDRING AV STYREARBEIDET KONKURS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google