Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ot. prp. nr. 58 (2005-2006) om lov om etikk og redelighet i forskning Statssekretær Åge R. Rosnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ot. prp. nr. 58 (2005-2006) om lov om etikk og redelighet i forskning Statssekretær Åge R. Rosnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ot. prp. nr. 58 (2005-2006) om lov om etikk og redelighet i forskning Statssekretær Åge R. Rosnes

2 2 Kunnskapsdepartementet Ambisjoner for norsk medisinsk forskning Heve forskningsinnsatsen til 3 pst. av BNP innen 2010 Helse og bioteknologi som prioriterte områder Norge som attraktivt vertsland for utenlandske forskere Bidra til forskning som retter seg mot sykdommer i u-land

3 3 Kunnskapsdepartementet Bakgrunn og forhistorie Nasjonalt utvalg for vurdering av uredelighet i medisinsk forskning 1994 – 2001 St.meld. nr. 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille – utvalg for alle fagområder Forslag fra Norges forskningsråd om nasjonalt utvalg 2001 Departementets høringsnotat 2004 – lovfesting av etikkomiteer og nasjonalt utvalg for uredelighet i forskningen NOU 2005:1 – forslag om helseforskningslov Sudbø-saken – januar 2006 Ot. prp. nr. 58 – april 2006

4 4 Kunnskapsdepartementet Hovedpunkter Lovfesting av de nasjonale forskningsetiske komiteene Lovfesting av de regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk Oppretting og lovfesting av nytt utvalg: Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget)

5 5 Kunnskapsdepartementet Generelt Lovens virkeområde er all forskning i Norge – enten den er offentlig eller privat finansiert Loven skal på visse kriterier gjelde norske forskere som oppholder seg i utlandet Komiteer og utvalg skal være faglig uavhengige statlige organer Departementet kan gi utfyllende forskrifter om oppnevning av og saksbehandling i komiteer og utvalg

6 6 Kunnskapsdepartementet Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Det skal være regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Lovfestet plikt til å legge fram alle forskningsprosjekter som innebærer forsøk på mennesker Klageadgang

7 7 Kunnskapsdepartementet Nasjonale forskningsetiske komiteer Det skal være nasjonale forskningsetiske komiteer som dekker alle fagområder Rådgivende og forebyggende virksomhet Evaluering i regi av Norges forskningsråd

8 8 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget) Hovedansvaret for forebygging og behandling av uredelig forskning ligger på den enkelte institusjon (universitet, høyskole eller bedrift) Institusjonene har ansvar for undersøkelse og behandling av konkrete uredelighetssaker Institusjonene har ansvar for oppfølging av sakene, inkludert eventuelle sanksjoner Utvalget skal være en kunnskapsressurs og et støtteapparat for institusjonene Utvalget skal sikre en mer enhetlig behandling av de alvorlige sakene

9 9 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget) Skal granske konkrete påstander om vitenskapelig uredelighet og avgi en uttalelse Både institusjoner og enkeltpersoner kan melde inn saker Utvalget kan selv ta opp saker

10 10 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget) De mest alvorlige sakene Definisjon av uredelighet: Forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning Mindre alvorlige saker behandles av institusjonene Eventuell ”renvasking”

11 11 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget) Utsatt offentlighet fram til saken er behandlet og konklusjon foreligger En uttalelse fra utvalget om at navngitte personer har vært uredelig, vil ikke være undergitt taushetsplikt Utvalget skal lage årsrapporter der sakene anonymiseres

12 12 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget) Klageadgang Klage over saksbehandling og habilitet skal behandles av departementet Klage over uttalelsens innhold skal behandles av et særskilt ad hoc-utvalg

13 13 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget) Utvalget skal oppnevnes av departementet Leder skal ha dommererfaring Utvalget skal ha forskningskompetanse og forskningsetisk kompetanse

14 14 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (Granskingsutvalget) Skal virke uavhengig av institusjonene Skal være et kompetent ressursorgan som gir råd og veiledning Skal sikre en mer enhetlig behandling av alvorlige saker


Laste ned ppt "Ot. prp. nr. 58 (2005-2006) om lov om etikk og redelighet i forskning Statssekretær Åge R. Rosnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google