Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Hvordan skape attraktive og levedyktige kystsamfunn Midt - Norsk Fiskerikonferanse 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Hvordan skape attraktive og levedyktige kystsamfunn Midt - Norsk Fiskerikonferanse 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Hvordan skape attraktive og levedyktige kystsamfunn Midt - Norsk Fiskerikonferanse 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Visjonen Overskriften til denne sesjonen - den samme som Fiskeridepartementets visjon for marin sektor: ”Verdier fra havet – Norges fremtid” Visjonen laget før min tid - uten betenkningstid gjorde til min da jeg overtok som Fiskeriminister Gode grunner til å holde fast ved visjonen selv i vanskelige tider Vi kan utvikle næringen til å bli bærebjelken som kysten trenger for å skape levedyktige samfunn © Foto: Harald Valderhaug, EFF og Baader

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Virkemidlene Bør ha en viss stabilitet og ligge fast over noen tid Må tilpasses et samfunn og en verden i stadig raskere endring Eksemplet fra mitt eget hjemsted Forandre for å bevare Foto: Eksportutvalget for fisk

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Min visjon er at marin næring skal: Opprettholde og styrke sin globale konkurranseposisjon med rammevilkår som gir grunnlag for vilje til endring og nytenking Ha en lønnsomhet som gir grunnlag for framtidsrettede investeringer i teknologi og kunnskap Bidra til velstand og interessante arbeidsplasser og dermed tiltrekke seg ung og kompetent arbeidskraft © Eksportutvalget for fisk Foto: Jean Gaumy ”lønnsomhet i alle ledd – i hele verdikjeden fra fjord til bord / fra bunn til munn”

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Dagens situasjon - fiskeindustrien Karakterisert ved industriell produksjon basert på stor grad av arbeidsinnsats Produksjon har i årtier blitt flyttet fra land med høye lønnskostnader til land med lavere kostnader Norge - lønnskostnader som stiller oss i en umulig konkurransesituasjon for arbeidsintensiv industriell masseproduksjon av sjømat Lave transportkostnader ført til at råvaremarkedet er blitt tilnærmet globalt

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Dagens situasjon - fiskeindustrien Nærhet til ressursene er ikke lenger et like sterkt fortrinn for norsk fiskerinæring Ikke sammenheng mellom tilgjengelig råstoff og kapasiteten i flåten og i industrien Symptom på overkapasitet er at torskefisket må stoppes tidlig på året Situasjonen har motvirket muligheten for stabile, regelmessige leveranser av råstoff til industrien

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Hvorfor er det ”krise” i deler av næringen nå? Lønnsoppgjørene - høyere enn både konkurrentlandene på produksjonssiden og i markedslandenes lønnsvekst Valutakursutviklingen de siste årene har bidratt til å svekke norsk sjømatnærings konkurranseevne med ca. 10 % - trenden har heldigvis snudd Det siste tiåret fjernet så å si alle subsidier fra norsk fiskerinæring

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Må vi ha virksomhet knyttet til videre bearbeiding av fisk fra den tradisjonelle næringa? Det vil fortsatt være grunnlag for videreforedling av fisk og fiskeprodukter i Norge Bearbeiding av fersk mat Vi har en nærhet til basisråvaren og god kompetanse kan kompensere for konkurranseulempene vi har som høykostland Hva kan vi så gjøre for å skape en lønnsom næring som kan bidra til levedyktige kystsamfunn?

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Jeg vil i det følgende sette fokus på: strukturtilpasning av flåte og industri trålernes leveringsbetingelser teknologiutfordringen kompetanseutfordringen den økonomiske politikken politikerutfordringen i den marine politikken Hvilke løsninger er det mulig å se - og hva gjøres?

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Industrien Vi må skape lønnsomhet i alle ledd – fra fjord til bord Integrasjon må ikke bli et skjellsord Statlig engasjement i industrietablering Flåten Mange grupper i havfiskeflåten har allerede kommet langt i sin strukturtilpasning Høring - forslag om å utvide enhetskvoteordningen for ringnotfartøy Stortingsmelding nr 20 - Strukturtiltak i kystfiskeflåten Strukturtilpasning i industri og flåte

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Trålernes leveringsbetingelser Bred høring sendt ut 5. mai 2003 – 4 alternativer Vi vil legge til rette for industriell utvikling, samtidig som vi ivaretar distriktsmessige hensyn God næringspolitikk er god distriktspolitikk

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Sammenligning - situasjonen i norsk og islandsk fiskerinæring Blokkandel – torsk for eksportEksport fersk torskefilét (tonn pr. år) Eksportpriser - fersk torskefilét (NOK/kg)

13 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Teknologiutfordringen Tilgang på maskiner som kan frigjøre arbeidskraft i fileterings- og kutte prosessen og dermed samtidig redusere arbeidskostnadene og øke utbytteprosenten Ytterligere fokus på løsninger for teknologiutfordringene - møte i juni

14 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Kunnskap om konsumentene i våre svært ulike markeder – Hvordan brukes den norske ørret for eksempel i Roma? – Hvilke kvalitetskriterier ser en japansk forbruker etter når middagens fisk skal handles inn på markedet? – Hvilken ramme har en brasiliansk familie rundt et middagsmåltid? Dette er forståelse vi må besitte for at vi skal lykkes i konkurransen om "global mageplass" Kompetanseplattformen (mat er kultur!) Foto: Eksportutvalget for fisk

15 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Interaktivt innovasjonsarbeid mellom marked og produksjon Denne innovative visjon må ligge hos toppledelsen Viktigste for bedriftenes konkurranseevne på sikt blir den ”intellektuelle kapitalen” Viktig at marin næring klarer å ta steget opp fra den tradisjonelle økonomien og over i den nye kunnskapskrevende økonomien Kunnskap - avgjørende for fremtidig suksess

16 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Den økonomiske politikken Ikke øke offentlige utgifter - føre en politikk med stramt budsjett Bidra til å styrke næringslivets konkurranseevne gjennom lavere skatter og avgifter Vi har tatt initiativ til et inntektspolitisk samarbeid mellom partene i arbeidslivet

17 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Vilkår som gjør det mulig for de næringsdrivende å planlegge og gjennomføre lønnsom drift over tid Være forsiktige med å pålegge eller tillegge næringa hensyn eller vilkår som medfører økte kostnader eller begrenser mulighetene til økonomisk velfundert drift Lønnsomhet må være fundamentet Utnytte de samlede muligheter: – fiske og fangst, bearbeiding, utnyttelse av biprodukter, næringsvirksomhet basert på uutnyttede ressurser og ny teknologi, havbruk, havbeite, sjøbasert turisme, petroleumsvirksomhet, sjøtransport m.v. Politikerutfordringen

18 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Min visjon fremover er å møte markedet med nye produkter hvor vi vinner fordi ressursene er foredlet med kunnskap, og ikke bare med kniver. Her ligger nøkkelen til lønnsom drift, og dermed også til attraktive og levedyktige kystsamfunn Foto: Eksportutvalget for fisk


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Hvordan skape attraktive og levedyktige kystsamfunn Midt - Norsk Fiskerikonferanse 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google