Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 EiT 2006/2007 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ Eksperter i Team Medisinsk Teknologi og Samfunnet Rapportskriving Prosjektrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 EiT 2006/2007 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ Eksperter i Team Medisinsk Teknologi og Samfunnet Rapportskriving Prosjektrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 EiT 2006/2007 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ Eksperter i Team Medisinsk Teknologi og Samfunnet Rapportskriving Prosjektrapport

2 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ 2 EiT 2008 Innhold Begrunn påstander og konklusjoner! Kritisk kildebruk! –Hvor god/sikker er kilden? –Sjekk en forfatters resultater/meninger opp mot andres Reproduserbarhet –Metoder og materiale må beskrives –Må framgå av rapporten hvordan dere har kommet fram til resultatene og konklusjonene Validitet –Hvor gode er grunnlagsdata, hva er usikkerheten i målingene? –Hvor generaliserbare/overførbare er resultatene? Kvalitetssikring Nytteverdi

3 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ 3 EiT 2008 Oppbygging Forside –Rapportens tittel, forfattere, landsby Forord Sammendrag/Oppsummering (ca 200 ord) –Kort om bakgrunn for problemstilling, problemstillingen, metoder, resultater og produkt samt konklusjoner. –Vurdering av samfunnsnytten av produktet og hvordan arbeidet evt kan videreføres. Innholdsfortegnelse Liste over figurer, tabeller, definisjoner

4 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ 4 EiT 2008 Oppbygning hoveddel Innledning –Kort om landsbytema og bakgrunn for problemstilling –Beskrivelse av problemstilling –Beskrivelse av målsetning med og målgruppe for produktet –Rammer og begrensninger for prosjektet –Kort om kompetansen i gruppa og hvordan denne og tverrfagligheten er benyttet/utnyttet Bakgrunn/Teori –Gjennomgang av eksisterende litteratur Metoder –Beskrivelse av de metoder som ble brukt for å løse problemstillingen –Hvilke data/kunnskap bygger produktet på? –Hvordan ble data/kunnskap innhentet? –Hvordan var planen for å komme fram til produktet? –Beskrivelse av datamodeller, program som ble brukt

5 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ 5 EiT 2008 Forts. oppbygning hoveddel Resultater –Beskrivelse av gjennomføring av arbeidet –Resultater fra undersøkelser og analyser –Beskrivelse av ”det som ligger bak” produktet Oppbygning av web-side eller dataprogram Diskusjon/Drøfting av resultatene –Knytt opp mot problemstilling/målsetning Avslutning/Konklusjon Litteraturliste/referanseliste Vedlegg/appendix –Bakgrunnsmateriale –Spørreskjema –Flytskjemaer

6 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ 6 EiT 2008 Referanseliste 1.Statistisk sentralbyrå. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelse: Yrkesrelaterte helseplager og sykefravær, etter yrke, 2. siffer. 2006. http://www.ssb.no/emner/06/02/arbmiljo/tab-2007-09- 20-05.html (18.02.2008) 2.Johanne Sundby. Reproduksjon, rettigheter og etikk. Tidsskr Nor Lægeforen, 2005; 125: 3515–6 3.Cook RJ, Dickens BM, Fathalla MF. Reproductive health and human rights. Oxford: Clarendon Press, 2003.


Laste ned ppt "1 EiT 2006/2007 https://folk.ntnu.no/mariuw/EiT/ Eksperter i Team Medisinsk Teknologi og Samfunnet Rapportskriving Prosjektrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google