Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye kvalitetsplaner for skole og SFO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye kvalitetsplaner for skole og SFO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye kvalitetsplaner for skole og SFO
Erlend Jordal (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Administrasjonen bes vurdere hvordan oppvekststyret kan involveres best mulig i utformingen av nye kvalitetsplaner for ” Stavanger bystyre

2 KVALITETSPLANER FRA ANDRE STORBYER
Stavanger Sandnes Tilpasset opplæring og mestring Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter Lesing, språk- og begrepsutvikling Læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Vurdering for utvikling Vurdering for læring Elevenes læringsmiljø Skole-hjem samarbeid Entreprenørskap og praksisnær opplæring

3 KVALITETSPLANER FRA ANDRE STORBYER
Stavanger Sandnes Bærum Tromsø Oslo Bergen Tilpasset opplæring og mestring Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter Lesing, språk- og begrepsutvikling Læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter  Digital didaktikk Lese, skrive, regne Lesing som grunn-leggende ferdighet Realfag - regning Vurdering for utvikling Vurdering for læring Vurdering Elevenes læringsmiljø Relasjons- og ledelseskompetanse Læringsmiljø Skole-hjem samarbeid  Kommunikasjon Entreprenørskap og praksisnær opplæring  Innovasjon

4 SFO-planen Sosial kompetanse gjennom lek Kultur, idrett og friluftsliv
Omsorg og trygghet

5 Andre satsinger og planer i Stavanger
Ungdomstrinnsatsningen Styrket skoleledelse Kvalitetskjennetegn for lærere og andre tilsatte i Stavangerskolen Kompetanseplan for lærere Den kulturelle skolesekken IKT-strategi for Stavangerskolen 2013 – 20 Plan for fysisk aktivitet Arealnormer for nye skolebygg 2014 Plan for skolestruktur

6 EU - Nøkkelkompetanser for livslang læring
er de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som alle mennesker trenger for personlig vekst og utvikling, aktivt medborgerskap, sosial inkludering og sysselsetting.

7 EU - Nøkkelkompetanser for livslang læring
1) Kommunikativ kompetanse i morsmål 2) Kommunikativ kompetanse i fremmedspråk 3) Matematisk kompetanse, naturvitenskapelig og teknologisk basiskompetanse 4) Digital kompetanse 5) Læringskompetanse 6) Interpersonlige, interkulturelle og sosiale kompetanser og medborgerkompetanse 7) Iverksetterånd/entreprenørskap 8) Kulturell uttrykksevne Alle nøkkelkompetansene er vurdert som like viktige.

8 Nye planer - prosess og framdrift
Oppstartssamling med rektorene avholdt 4. desember 2014 Miniseminar med kommunalstyret for oppvekst 21. januar 2015 Politisk behandling av planene senest i nov./des Planene implementeres i 2016 Prosess (politisk vedtak at de folkevalgte skal tidlig inn i prosessen, tillitsvalgte er invitert med i prosessen) Det settes ned arbeidsgrupper med rektorer, fagstab, PPT/Lenden som utarbeider nærmere utviklingsområdene. Arbeid i grupper våren 2015 Eget opplegg for SFO planen, men denne følger de samme overordnede mål og prinsipper

9 Oppbygning av kvalitetsplanene
Hensikten med kvalitetsplanene Visjon for Stavangerskolen Prinsipper for Stavangerskolen Utviklingsområder Vurdering av måloppnåelse

10 Hensikten med kvalitetsplaner
Rette innsatsen mot noen utvalgte områder knyttet til elevenes læringsutvikling Gi rektorer og skoleeier et verktøy i arbeidet med å prioritere og å lede skolene Gi skolene et verktøy i arbeidet med å videreutvikle praksis i den enkelte klasse/ på den enkelte skole Alle skoler er selvsagt i tillegg forpliktet på både læreplaner i fag og den generelle læreplanen; LP 06. Rektorene har det overordna ansvaret for elevenes læringsresultater både faglige og sosiale.

11 Visjon for Stavangerskolen
Visjonen for Stavanger kommune er: Er til stede Vil gå foran Skaper fremtiden Oversatt til Stavangerskolen betyr dette (forslag): Aktive elever som strekker seg mot nye faglig og sosiale mål for å ivareta seg selv og å virke i samfunns og arbeidsliv i et livslangt læringsløp.

12 Prinsipper for Stavangerskolen
Mangfold – ivaretagelse av mangfoldet på den enkelte skole, se på mangfold som en ressurs i alt læringsarbeid og tverrkulturell forståelse Inkludering - dvs økt vektlegging av inkludering i klassen/på skolen Tilpassa opplæring for «de mange» og spesialundervisning «for de få» Tidlig innsats – ikke bare i forhold til de yngste elevene, men «straks-innsats» når kartlegginger viser at nye/andre læringstiltak må iverksettes Utvikle et godt læringsmiljø for elevene. Vektlegging av elevenes evne til å ta initiativ, respektere andre, motivasjon, innsats, vilje og mot til «å-stå-i-ting» også når det butter imot, arbeidsinnsats, samarbeid, mm Samarbeid hjem-skole til beste for utvikling av elevens læring

13 Valg av utviklingsområder
Utviklingsområdene bør korrespondere med tidligere planer og derfor overlappe hverandre på en god måte Utviklingsområdene bør være knyttet til elevenes kompetanser - både faglige og sosiale ( vi bør styre unna ferdigheter fordi grunnleggende ferdigheter er i stor grad blitt forstått som «elementære» ferdigheter. Planene må bygge på ny forskning rundt læring og analyser av egne resulater. Antall utviklingsområder bør være 2- 3 med mulighet for at skolen selv velger ett eget.

14 Valg av utviklingsområder
Noen forslag: Lese- og skrivekompetanse Matematisk kompetanse «Medborgerkompetanse og sosialt ansvar – å respektere, forstå og akseptere andre og andres meninger og aktiv medvirke til å ta ansvar for et godt læringsmiljø i klassen og på skolen» «Vurdering FOR læring» - at eleven opplever å få konstruktive tilbakemeldinger på egen utvikling både faglig og sosialt, og at vurderingen gis kontinuerlig og systematisk slik at elevene hele tiden kan være i utvikling.

15 Vurdering av måloppnåelse
Bruke data som allerede finnes; elev- og foreldreundersøkelser, NP, eksamen, mfl Rektorene deltar i utarbeidelsen av «suksessfaktorer/tegn på god praksis»

16


Laste ned ppt "Nye kvalitetsplaner for skole og SFO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google