Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneautisme og Aspergers syndrom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneautisme og Aspergers syndrom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneautisme og Aspergers syndrom
Basert på presentasjon ved Tanya Ryder, Psy.D. Psykolog Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Egersund Tanya Ryder, Psy.D

2 F84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
Karakterisert ved gjennomgripende alvorlig forstyrrelse i sosialt samspill, kommunikasjon og begrenset, stereotypt repertoar av interesser og aktiviteter

3 F84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
84.0 Barneautisme 84.1 Atypisk autisme 84.2 Retts syndrom 84.5 Aspergers syndrom

4 Diagnostisk kriterier - autisme
Abnormal og / eller forstyrret utvikling innen 3 års alder innenfor alle disse 3 områdene: kommunikasjon sosialt samspill begrenset, repetetiv atferd. Tanya Ryder, Psy.D

5 Symptom beskrivelse - autisme
Manglende gjensidige sosio-emosjonelle forhold: Inadekvat forståelse og bruk av sosiale signaler. Manglende respons til andres emosjoner. Utvikler ikke gjensidige vennskapsforhold med jevnaldrende. Svak integrasjon av sosial, emosjonell og kommunikasjonsatferd. Tanya Ryder, Psy.D

6 Symptom beskrivelse - autisme
Kvalitativ forringelse i kommunikasjon: Manglende bruk av kommunikasjon til sosiale formål. Mangel på gjensidighet og dårlig synkroni i samtaler. Lite fleksibilitet i språkuttrykk. Begrenset kreativitet og fantasi i tenkning og lek. Tanya Ryder, Psy.D

7 Symptom beskrivelse - autisme, kont.
Kvalitativ forringelse i kommunikasjon: Manglende emosjonell respons på andres verbale og nonverbale signaler. Forstyrret bruk av variasjon i tonefall/stemmestyrke og trykk i tale. Manglende gestikulasjon i kommunikasjon. Forstyrret late-som lek og sosial imitasjonslek. Tanya Ryder, Psy.D

8 Symptom beskrivelse - autisme
Begrensete, repetetive og stereotype mønstre i atferd, interesser og aktiviteter: rigid og rutinepreget (ikke funksjonelt). spesifikk tilknytting til uvanlige, ikke-myke gjenstander. opptatt med stereotype interesser, som datoer, tidstabeller, osv. motorisk stereotyp. spesifikk interesse for nonfunksjonelle aspekter ved gjenstander (f. eks. lukt eller følelse). Tanya Ryder, Psy.D

9 Diagnostiske kriterier - Aspergers syndrom
Abnormal og / eller forstyrret utvikling innenfor: sosialt samspill. begrenset, repetetiv atferd. Kan ha kommunikasjonsvansker, men ikke forsinket språk eller kognitiv utvikling! Vanligvis har de normal intelligens. Tanya Ryder, Psy.D

10 Forekomst Barneautisme Aspergers 0.2-1.0 % av populasjonen.
4 ganger mer gutter enn jenter. Psykisk utviklingshemming forekommer oftere hos jenter. Aspergers 0.4% av populasjonen. 8 ganger mer gutter enn jenter Ofte diagnostisert i en senere alder. Tanya Ryder, Psy.D

11 Fakta - autisme 75% av barn med autisme er psykisk utviklingshemmet, hvorav halvparten i alvorlig grad. Forekomst av somatiske tilleggslidelser øker med grad av psykisk utviklingshemning. Epilepsi forekommer hyppig. Tanya Ryder, Psy.D

12 Fakta - autisme Autistiske barn har ofte ujevnt utviklete kognitive evner og høyt fungerende autistiske barn har ofte bedre utviklet ekspressivt språk enn språkforståelse. 50% av autistiske barn har ingen brukbar tale. Autistiske barn har mange atferdsproblemer, som ADHD symptomer, aggresjon, selv-skadingsatferd, raseriutbrudd. Ofte ser en forstyrrelser i søvn, spising og sinnsstemning. Tanya Ryder, Psy.D

13 Fakta - Aspergers syndrom
Det diskuteres om psykisk utviklingshemming er forenelig med Aspergers syndrom. Ofte klossete eller sent motorisk utviklet. Tanya Ryder, Psy.D

14 Differensial diagnoser
Psykisk utviklingshemming med atferdssymptomer. Spesifikk forstyrrelse av tale og språk. Elektiv mutisme. Hørselsproblem. Tvangslidelse. Reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Schizofreni med debut i barndommen. Psykososial deprivasjon. Tanya Ryder, Psy.D

15 Utredning Diagnosen er basert på symptomer og forløp - revurdering er nødvendig etter en tid. Multiaksial utredning: opplysninger fra foreldre og lærer. kognitiv testing. biomedisinsk vurdering. direkte observasjon av barn. intervju med barnet. Tanya Ryder, Psy.D

16 Opplysninger fra foreldre
Semistrukturert standardisert diagnostisk intervju korrelert til ICD-10: Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). Sosial tilpasning / funksjonsnivå: Vineland Adaptive Behavior Scales. Tanya Ryder, Psy.D

17 Anamnese Slekt Aktuelle svangerskap Fødsel Tidligere sykdommer
Utvikling (spesielt kontakt, sosial fungering, kommunikasjon, lek, påfallende atferd). Naturlige funksjoner (søvn, spising) Sosiale forhold. Tanya Ryder, Psy.D

18 Observasjon Observere i strukturerte og ustrukturerte settinger.
Ser etter atferd som viser: kommunikasjonsevne (verbal og nonverbal) Kontakt og sosialt samspill utviklingsnivå på de forskjellige utviklingsområder Lekeevne, fantasi påfallende atferd Tanya Ryder, Psy.D

19 Observasjonshjelpemidler
Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) Strukturert observasjon og intervju av barn med verbale ferdigheter over 3 års aldersnivå Sjekklister: Childhood Autism Rating Scale (CARS) Autism Behavior Checklist (ABC) NB! Disse er ikke tilstrekkelig for diagnosen. Tanya Ryder, Psy.D

20 Kognitiv utredning Generelt benyttes tester som skiller mellom verbale- og utførelsesevner (f. eks. WISC eller Stanford-Binet) eller de som tester nonverbale evner (f. eks. Leiter). Psychoeducational Profile (PEP-R) For barn med mental alder fra 2-5 år. Bayley Scales of Infant Development for veldig unge barn, eller svakt fungerende barn. Tanya Ryder, Psy.D

21 Medisinsk vurdering Generell status og barneneurologisk undersøkelse.
Sjekke syn og hørsel for å utelukke andre diagnoser / sette tilleggsdiagnoser. Kromosomanalyse, inkludert Fragil-X EEG for barn med krampeanfall. Barn med uvanlig klinisk bilde og alle med alvorlig mental retardasjon henvises for bred medisinsk utredning. Tanya Ryder, Psy.D

22 Behandlingsmetoder Støtte til familien: råd / veiledning, trygdeordninger, praktisk hjelp, avlastning, støttekontakt, psykososial støtte, interesseorganisasjoner, video og skriftlig informasjon. Opplæring / trening: pedagogiske intervensjoner (kommunikasjonstrening, sosial trening, atferdsmodifiserende teknikker). Tanya Ryder, Psy.D

23 Behandlingsmetoder Psykoterapi: kognitive og psykoedukative terapiformer for godt fungerende autistiske ungdommer og ungdommer med Aspergers syndrom. Evt psykofarmakologisk behandling ved søvnvansker, depresjon, ADHD, atferdsforstyrrelser, osv. Tanya Ryder, Psy.D

24 Behandling Behandlingseffekt og barnets utvikling vurderes fortløpende for å sannsynliggjøre eller endre tentativ diagnose. Overordnet mål: utvikle barnets kommunikasjon og sosiale ferdigheter og hjelpe familien å leve med et barn med alvorlig funksjonshemning. Ansvarsgruppe anbefales. Tanya Ryder, Psy.D

25 Behandlingskonklusjoner
Strukturert klasseromstrening kombinert med atferdsmodifikasjon fungerer best. Lærerne OG foreldrene bør få opplæring i teknikkene, som er svært krevende og omfattende. Tanya Ryder, Psy.D

26 Prognose Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse er en livslang funksjonshemming. Viktige faktorer: kognitivt og språklig nivå, kvalitet på opplæringstilbud og foreldrenes engasjement. 2/3 av voksne er alvorlig hemmet, er avhengig av andre og bor enten med familie eller i institusjoner. Bare 1-2% fungerer på et vanlig og selvstendig nivå med arbeid i voksen alder. Tanya Ryder, Psy.D

27 Eksempler på pedagogiske tiltak
En-til-en hjelp av en spesialpedagog (personlig assistent) Økt ro og struktur i klassen Avskjerme en del av rommet (unngå distraksjoner, forstyrrende stimuli og tvangsinteresser; redusere angst) Fleksibel læremåte som passer dem best (klasse, gruppe, individuell, datamaskin) Ikke press dem til å delta idet de kan ha vansker med å uttrykke behov Gi ros og anerkjennelse! Tanya Ryder, Psy.D

28 Eksempler på pedagogiske tiltak
Direkte undervisning i kommunikasjon og sosiale ferdigheter – dette kan bety mindre fokus på fag Trene i å vente på tur i kommunikasjon (rollespille) Pass på avstand til andre under samtaler Monoton prosodi - trene forskjellige meninger i setninger Desensitivitetstrening for gradvis å komme nær andre Tanya Ryder, Psy.D

29 Eksempler på pedagogiske tiltak
Lære fakta ut ifra interesser La barnet utvikle spesielle interesser og bruk det som innfallsport til fagområder Respekt for egen kognitiv stil – voksne må sørge for et positivt miljø Fritidsaktiviteter hvor toleranse er en forutsetning. Der imiterer de sosial atferd. Spesialrådgiver kan jobbe med sosial trening og støttesamtaler om sosiale temaer (uro for fremtiden, hvordan de kan ta kontakt med andre) Tanya Ryder, Psy.D

30 Eksempler på pedagogiske tiltak
Les romaner, fiktive bøker for å utvikle fantasi og forestilling Forklare abstrakte begreper, unngå metaforiske begreper, snakke direkte (de forstår ikke intensjoner bak utsagn, f.eks. ”Kan du skrive her?”) Opplæring i at det finnes mange måter å uttrykke ting på Godt språk kan skjule dårlig forståelse, de gir ingen tegn på at de ikke forstår Hyperleksi – de som kan lese høyt perfekt uten å forstå meningen av teksten Sammenheng mellom dysleksi og Aspergers (kan utredes ved bruk av KAOS test) Tanya Ryder, Psy.D

31 Individuell Plan - Helhetlig tilbud
Må forholdet seg til et menneske i alle sine miljø med perspektiv på hele livsløpet. Tanya Ryder, Psy.D

32 Personlig kartlegging
helse motorikk selvhjelpsferdigheter (ADL) personalitet / temperament kognisjon, problemløsningsevner språk og kommunikasjon sosial fungering og rolleforventninger interesse og beskjeftigelse følelser atferd Tanya Ryder, Psy.D

33 Miljø Hjem avlastningssted fritidsaktiviteter barnehage, skole, SFO
Tanya Ryder, Psy.D

34 Livsløp Barnet må lære ferdigheter som det er bruk for fremover, ikke bare i den nåværende situasjon. En bør ha forpliktende planer for barnet. En bør planlegge overganger. Tanya Ryder, Psy.D

35 Ulike hensyn ut fra alder
Førskolealder - Arbeid med kontakt og kommunikasjon er sentralt. Familien trenger praktisk hjelp, hjelp til å akseptere barnets tilstand og hjelp til å balansere ulike behov i familien. Skolealder - Det finnes et tydelig skille mellom barn som utvikler språk og de som ikke gjør det. Prognose blir klarere. Trening i sosiale ferdigheter er viktig. Ungdomsalder - vanskelig periode. Utvikling av epilepsi ved barneautisme kan føre til økt aggressivitet. Seksualitet krever tiltak. Kontakt med habiliteringsteam for funksjonshemmede voksne bør etableres. Tanya Ryder, Psy.D

36 Referanser American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author. Kaplan, H. I., Sadock J. J., & Grebb, J.A. (1994). Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral sciences, clinical psychiatry (7th ed.). Baltimore, MD: Williams & Wilkins. World Health Organization. (1996). Multiaxial classification of child and adolescent psychiatric disorders: The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders in children and adolesents. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Sørensen, E. & Sponheim, E. (2000). Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. I Den norske legeforening (Ed.), Veileder i barne- og ungdomspsykiatri (del 2, kapittel 9). Oslo: Den norske legeforening. Tanya Ryder, Psy.D


Laste ned ppt "Barneautisme og Aspergers syndrom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google