Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanya Ryder, Psy.D Barneautisme og Aspergers syndrom Basert på presentasjon ved Tanya Ryder, Psy.D. Psykolog Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanya Ryder, Psy.D Barneautisme og Aspergers syndrom Basert på presentasjon ved Tanya Ryder, Psy.D. Psykolog Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanya Ryder, Psy.D Barneautisme og Aspergers syndrom Basert på presentasjon ved Tanya Ryder, Psy.D. Psykolog Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Egersund

2 F84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser n Karakterisert ved gjennomgripende alvorlig forstyrrelse i sosialt samspill, kommunikasjon og begrenset, stereotypt repertoar av interesser og aktiviteter

3 F84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser n 84.0 Barneautisme n 84.1 Atypisk autisme n 84.2 Retts syndrom n 84.5 Aspergers syndrom

4 Tanya Ryder, Psy.D Diagnostisk kriterier - autisme n Abnormal og / eller forstyrret utvikling innen 3 års alder innenfor alle disse 3 områdene: u kommunikasjon u sosialt samspill u begrenset, repetetiv atferd.

5 Tanya Ryder, Psy.D Symptom beskrivelse - autisme n Manglende gjensidige sosio- emosjonelle forhold: u Inadekvat forståelse og bruk av sosiale signaler. u Manglende respons til andres emosjoner. u Utvikler ikke gjensidige vennskapsforhold med jevnaldrende. u Svak integrasjon av sosial, emosjonell og kommunikasjonsatferd.

6 Tanya Ryder, Psy.D Symptom beskrivelse - autisme n Kvalitativ forringelse i kommunikasjon: u Manglende bruk av kommunikasjon til sosiale formål. u Mangel på gjensidighet og dårlig synkroni i samtaler. u Lite fleksibilitet i språkuttrykk. u Begrenset kreativitet og fantasi i tenkning og lek.

7 Tanya Ryder, Psy.D Symptom beskrivelse - autisme, kont. n Kvalitativ forringelse i kommunikasjon: u Manglende emosjonell respons på andres verbale og nonverbale signaler. u Forstyrret bruk av variasjon i tonefall/stemmestyrke og trykk i tale. u Manglende gestikulasjon i kommunikasjon. u Forstyrret late-som lek og sosial imitasjonslek.

8 Tanya Ryder, Psy.D Symptom beskrivelse - autisme n Begrensete, repetetive og stereotype mønstre i atferd, interesser og aktiviteter: u rigid og rutinepreget (ikke funksjonelt). u spesifikk tilknytting til uvanlige, ikke- myke gjenstander. u opptatt med stereotype interesser, som datoer, tidstabeller, osv. u motorisk stereotyp. u spesifikk interesse for nonfunksjonelle aspekter ved gjenstander (f. eks. lukt eller følelse).

9 Tanya Ryder, Psy.D Diagnostiske kriterier - Aspergers syndrom n Abnormal og / eller forstyrret utvikling innenfor: u sosialt samspill. u begrenset, repetetiv atferd. n Kan ha kommunikasjonsvansker, men ikke forsinket språk eller kognitiv utvikling! Vanligvis har de normal intelligens.

10 Tanya Ryder, Psy.D Forekomst n Barneautisme u 0.2-1.0 % av populasjonen. u 4 ganger mer gutter enn jenter. u Psykisk utviklingshemming forekommer oftere hos jenter. n Aspergers u 0.4% av populasjonen. u 8 ganger mer gutter enn jenter u Ofte diagnostisert i en senere alder.

11 Tanya Ryder, Psy.D Fakta - autisme n 75% av barn med autisme er psykisk utviklingshemmet, hvorav halvparten i alvorlig grad. n Forekomst av somatiske tilleggslidelser øker med grad av psykisk utviklingshemning. n Epilepsi forekommer hyppig.

12 Tanya Ryder, Psy.D Fakta - autisme n Autistiske barn har ofte ujevnt utviklete kognitive evner og høyt fungerende autistiske barn har ofte bedre utviklet ekspressivt språk enn språkforståelse. n 50% av autistiske barn har ingen brukbar tale. n Autistiske barn har mange atferdsproblemer, som ADHD symptomer, aggresjon, selv- skadingsatferd, raseriutbrudd. Ofte ser en forstyrrelser i søvn, spising og sinnsstemning.

13 Tanya Ryder, Psy.D Fakta - Aspergers syndrom n Det diskuteres om psykisk utviklingshemming er forenelig med Aspergers syndrom. n Ofte klossete eller sent motorisk utviklet.

14 Tanya Ryder, Psy.D Differensial diagnoser n Psykisk utviklingshemming med atferdssymptomer. n Spesifikk forstyrrelse av tale og språk. n Elektiv mutisme. n Hørselsproblem. n Tvangslidelse. n Reaktiv tilknytningsforstyrrelse. n Schizofreni med debut i barndommen. n Psykososial deprivasjon.

15 Tanya Ryder, Psy.D Utredning n Diagnosen er basert på symptomer og forløp - revurdering er nødvendig etter en tid. n Multiaksial utredning: u opplysninger fra foreldre og lærer. u kognitiv testing. u biomedisinsk vurdering. u direkte observasjon av barn. u intervju med barnet.

16 Tanya Ryder, Psy.D Opplysninger fra foreldre n Semistrukturert standardisert diagnostisk intervju korrelert til ICD- 10: u Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). n Sosial tilpasning / funksjonsnivå: u Vineland Adaptive Behavior Scales.

17 Tanya Ryder, Psy.D Anamnese n Slekt n Aktuelle svangerskap n Fødsel n Tidligere sykdommer n Utvikling (spesielt kontakt, sosial fungering, kommunikasjon, lek, påfallende atferd). n Naturlige funksjoner (søvn, spising) n Sosiale forhold.

18 Tanya Ryder, Psy.D Observasjon n Observere i strukturerte og ustrukturerte settinger. n Ser etter atferd som viser: u kommunikasjonsevne (verbal og nonverbal) u Kontakt og sosialt samspill u utviklingsnivå på de forskjellige utviklingsområder u Lekeevne, fantasi u påfallende atferd

19 Tanya Ryder, Psy.D Observasjonshjelpemidler n Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) u Strukturert observasjon og intervju av barn med verbale ferdigheter over 3 års aldersnivå n Sjekklister: u Childhood Autism Rating Scale (CARS) u Autism Behavior Checklist (ABC) u NB! Disse er ikke tilstrekkelig for diagnosen.

20 Tanya Ryder, Psy.D Kognitiv utredning n Generelt benyttes tester som skiller mellom verbale- og utførelsesevner (f. eks. WISC eller Stanford-Binet) eller de som tester nonverbale evner (f. eks. Leiter). n Psychoeducational Profile (PEP-R) u For barn med mental alder fra 2-5 år. n Bayley Scales of Infant Development u for veldig unge barn, eller svakt fungerende barn.

21 Tanya Ryder, Psy.D Medisinsk vurdering n Generell status og barneneurologisk undersøkelse. n Sjekke syn og hørsel for å utelukke andre diagnoser / sette tilleggsdiagnoser. n Kromosomanalyse, inkludert Fragil-X n EEG for barn med krampeanfall. n Barn med uvanlig klinisk bilde og alle med alvorlig mental retardasjon henvises for bred medisinsk utredning.

22 Tanya Ryder, Psy.D Behandlingsmetoder n Støtte til familien: råd / veiledning, trygdeordninger, praktisk hjelp, avlastning, støttekontakt, psykososial støtte, interesseorganisasjoner, video og skriftlig informasjon. n Opplæring / trening: pedagogiske intervensjoner (kommunikasjonstrening, sosial trening, atferdsmodifiserende teknikker).

23 Tanya Ryder, Psy.D Behandlingsmetoder n Psykoterapi: kognitive og psykoedukative terapiformer for godt fungerende autistiske ungdommer og ungdommer med Aspergers syndrom. n Evt psykofarmakologisk behandling ved søvnvansker, depresjon, ADHD, atferdsforstyrrelser, osv.

24 Tanya Ryder, Psy.D Behandling n Behandlingseffekt og barnets utvikling vurderes fortløpende for å sannsynliggjøre eller endre tentativ diagnose. n Overordnet mål: utvikle barnets kommunikasjon og sosiale ferdigheter og hjelpe familien å leve med et barn med alvorlig funksjonshemning. n Ansvarsgruppe anbefales.

25 Tanya Ryder, Psy.D Behandlingskonklusjoner n Strukturert klasseromstrening kombinert med atferdsmodifikasjon fungerer best. n Lærerne OG foreldrene bør få opplæring i teknikkene, som er svært krevende og omfattende.

26 Tanya Ryder, Psy.D Prognose n Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse er en livslang funksjonshemming. n Viktige faktorer: kognitivt og språklig nivå, kvalitet på opplæringstilbud og foreldrenes engasjement. n 2/3 av voksne er alvorlig hemmet, er avhengig av andre og bor enten med familie eller i institusjoner. n Bare 1-2% fungerer på et vanlig og selvstendig nivå med arbeid i voksen alder.

27 Tanya Ryder, Psy.D Eksempler på pedagogiske tiltak n En-til-en hjelp av en spesialpedagog (personlig assistent) n Økt ro og struktur i klassen n Avskjerme en del av rommet (unngå distraksjoner, forstyrrende stimuli og tvangsinteresser; redusere angst) n Fleksibel læremåte som passer dem best (klasse, gruppe, individuell, datamaskin) n Ikke press dem til å delta idet de kan ha vansker med å uttrykke behov n Gi ros og anerkjennelse!

28 Tanya Ryder, Psy.D Eksempler på pedagogiske tiltak n Direkte undervisning i kommunikasjon og sosiale ferdigheter – dette kan bety mindre fokus på fag n Trene i å vente på tur i kommunikasjon (rollespille) n Pass på avstand til andre under samtaler n Monoton prosodi - trene forskjellige meninger i setninger n Desensitivitetstrening for gradvis å komme nær andre

29 Tanya Ryder, Psy.D Eksempler på pedagogiske tiltak n Lære fakta ut ifra interesser n La barnet utvikle spesielle interesser og bruk det som innfallsport til fagområder n Respekt for egen kognitiv stil – voksne må sørge for et positivt miljø n Fritidsaktiviteter hvor toleranse er en forutsetning. Der imiterer de sosial atferd. n Spesialrådgiver kan jobbe med sosial trening og støttesamtaler om sosiale temaer (uro for fremtiden, hvordan de kan ta kontakt med andre)

30 Tanya Ryder, Psy.D Eksempler på pedagogiske tiltak n Les romaner, fiktive bøker for å utvikle fantasi og forestilling n Forklare abstrakte begreper, unngå metaforiske begreper, snakke direkte (de forstår ikke intensjoner bak utsagn, f.eks. ”Kan du skrive her?”) n Opplæring i at det finnes mange måter å uttrykke ting på n Godt språk kan skjule dårlig forståelse, de gir ingen tegn på at de ikke forstår n Hyperleksi – de som kan lese høyt perfekt uten å forstå meningen av teksten n Sammenheng mellom dysleksi og Aspergers (kan utredes ved bruk av KAOS test)

31 Tanya Ryder, Psy.D Individuell Plan - Helhetlig tilbud n Må forholdet seg til et menneske i alle sine miljø med perspektiv på hele livsløpet.

32 Tanya Ryder, Psy.D Personlig kartlegging n helse n motorikk n selvhjelpsferdigheter (ADL) n personalitet / temperament n kognisjon, problemløsningsevner n språk og kommunikasjon n sosial fungering og rolleforventninger n interesse og beskjeftigelse n følelser n atferd

33 Tanya Ryder, Psy.D Miljø n Hjem n avlastningssted n fritidsaktiviteter n barnehage, skole, SFO

34 Tanya Ryder, Psy.D Livsløp n Barnet må lære ferdigheter som det er bruk for fremover, ikke bare i den nåværende situasjon. n En bør ha forpliktende planer for barnet. n En bør planlegge overganger.

35 Tanya Ryder, Psy.D Ulike hensyn ut fra alder n Førskolealder - Arbeid med kontakt og kommunikasjon er sentralt. Familien trenger praktisk hjelp, hjelp til å akseptere barnets tilstand og hjelp til å balansere ulike behov i familien. n Skolealder - Det finnes et tydelig skille mellom barn som utvikler språk og de som ikke gjør det. Prognose blir klarere. Trening i sosiale ferdigheter er viktig. n Ungdomsalder - vanskelig periode. Utvikling av epilepsi ved barneautisme kan føre til økt aggressivitet. Seksualitet krever tiltak. Kontakt med habiliteringsteam for funksjonshemmede voksne bør etableres.

36 Tanya Ryder, Psy.D Referanser n American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author. n Kaplan, H. I., Sadock J. J., & Grebb, J.A. (1994). Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral sciences, clinical psychiatry (7th ed.). Baltimore, MD: Williams & Wilkins. n World Health Organization. (1996). Multiaxial classification of child and adolescent psychiatric disorders: The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders in children and adolesents. Cambridge, UK: Cambridge University Press. n Sørensen, E. & Sponheim, E. (2000). Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. I Den norske legeforening (Ed.), Veileder i barne- og ungdomspsykiatri (del 2, kapittel 9 ). Oslo: Den norske legeforening.


Laste ned ppt "Tanya Ryder, Psy.D Barneautisme og Aspergers syndrom Basert på presentasjon ved Tanya Ryder, Psy.D. Psykolog Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google