Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo statsadvokatembeter Narkotikaforbrytelser og doping Svein Holden statsadvokat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo statsadvokatembeter Narkotikaforbrytelser og doping Svein Holden statsadvokat."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oslo statsadvokatembeter Narkotikaforbrytelser og doping Svein Holden statsadvokat

3 Oslo statsadvokatembeter Narkotikabekjempelse Prioritert område for politi og påtalemyndighet Egenproduserte saker Antall anmeldelser skal opp Hvorfor? –Generell narkotikabekjempelse –Annen kriminalitet –Inngang til bakmenn og omsetningsapparat

4 Oslo statsadvokatembeter Sentrale rettskilder (utover lovteksten) Rettspraksis Riksadvokatens rundskriv – særlig rundskriv ”Del II – nr. 1/1998 med endrede retningslinjer av 5. juli 2006 (brev til statsadvokatene, politimestrene og Kripos)

5 Oslo statsadvokatembeter Narkotika og narkotikalovgivning Straffeloven § 162 første ledd §162. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

6 Oslo statsadvokatembeter ”narkotika”: legemiddelloven § 22 og HOD’s narkotikaliste (innholdet av listen – definerer til enhver tid hva som er ”narkotika”) ”tilvirker” – enhver fremstilling eller produksjon ”innfører/”utfører” – forutsetter at stoffet passerer rikets grense ”erverver” – ethvert mottak til eie fra andre ”sender eller overdrar” – enhver avhendelse, likegyldig om det skjer mot vederlag eller ikke ”oppbevarer” – krav om besittelse av en viss varighet og av et visst kvantum

7 Oslo statsadvokatembeter Konkurrensspørsmål ”Erverv, oppbevaring, overdragelse” som tre forskjellige tiltaleposter for samme kvantum narkotika?

8 Oslo statsadvokatembeter Straffeloven § 162 annet ledd Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

9 Oslo statsadvokatembeter Straffeloven § 162 annet ledd ”inntil 10 år” = 10 år Åpner for særlige etterforskningsmetoder og bruk av kommunikasjonskontroll som bevis, strpl. § 216a

10 Oslo statsadvokatembeter Straffeloven § 162 tredje ledd Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

11 Oslo statsadvokatembeter Straffeloven § 162 tredje ledd Minstestraff Maksimumsstraff, ”særdeles skjerpende omstendigheter” –Kvantumets betydning, Rt. 1998 s. 604 –Tiltaltes rolle (bakmann av en viss størrelse)

12 Oslo statsadvokatembeter Skyldkravet: Forsett, strl. § 40 –Må omfatte selve handlingen (tilvirkning, osv.) og at stoffet er narkotika –Når forsettet omfatter et lavere kvantum og/eller et annet narkotisk stoff – kan det ha betydning for både lovanvendelse og straffutmåling

13 Oslo statsadvokatembeter Straffutmåling – generelle momenter utover kvantum og stoffets art Lovbryterens rolle i saken Befatning med stoff i særlige institusjoner Motivet for forbrytelsen Renhetsgrad (30 – 60%), avvik fra normalnivået må tillegges vekt, Rt. 1995 s. 471

14 Oslo statsadvokatembeter Uaktsom narkotikaforbrytelse Straffeloven § 162, fjerde ledd –Uavhengig av kvantum og/eller stofftype –Bøter eller fengsel inntil 2 år –Redningsplanke for ”uheldige” narkotikakurérer

15 Oslo statsadvokatembeter Medvirkning Medvirkningsbegrepet –Typisk: Alle hjelpere og tilretteleggere med en mer eller mindre perifér rolle. Kompliserte bevisspørsmål. –Eksempler Straffeloven § 162, femte ledd Medvirkning til uaktsom narkotikaforbrytelse? Nei, forutsetter at medvirker har utvist forsett. Uaktsom medvirkning? Ja Straffutmåling for medvirker

16 Oslo statsadvokatembeter Legemiddelloven §31. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler. Besittelse og bruk av narkotika m.v., jfr. §24, første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.§24

17 Oslo statsadvokatembeter Legemiddelloven, bruk og besittelse §24. Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika m.v. og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.

18 Oslo statsadvokatembeter ”Oppbevaring” eller ”besittelse”? Avgjørende for lovanvendelsen (strl. § 162 eller legemiddelloven?) Kan være avgjørende for reaksjonsfastsettelsen – forelegg eller fengsel ”Grensen mellom besittelse og oppbevaring går normalt ved én til to brukerdoser (rusdoser)”

19 Oslo statsadvokatembeter Strl. § 162, grensen mellom første og annet ledd Heroin, ca 15 gram Amfetamin, ca 50 gram Kokain, som for amfetamin LSD og ecstasy, ca 350 rusdoser, Rt.1996.s170 Cannabisprodukter, ca 1 kilo Tabletter med narkotisk virkestoff –Temgesic 0,2 mg, ca 1650 –1700 tabletter

20 Oslo statsadvokatembeter Strl. § 162, grensen mellom annet og tredje ledd Heroin, ca 750 gram Amfetamin, ca 3 kilo Kokain, som for amfetamin LSD og ecstasy, ca 15 000 rusdoser Cannabisprodukter, ca 80 kilo Tabletter med narkotisk virkestoff Temgesic 0,2mg, ca 60 000 tabletter

21 Oslo statsadvokatembeter Bruk av forelegg i narkotikasaker Grunnvilkår: –Kun ved erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning. –Ved innførsel og omsetning, utgangspunktet er fengselsstraff –Unntak for utlending som skal utvises eller bortvises fra riket. –Ikke ilagt reaksjon for nark.overtredelse de siste 3 mnd., bortfalt som vilkår

22 Oslo statsadvokatembeter Forelegg – de enkelte narkotikatyper Riksadvokatens rundskriv av 30. oktober 1998 med tillegg av 5. juli 2006 - Heroin, amfetamin eller kokain: ca 0,5 gram -Cannabisprodukter, 10-15 gram -Khat, 10-15 kilo -Ecstasy, 5 tabletter -B-preparater, 50 tabletter -Temgesic, 20 tabletter, Dolcontin 100mg, 3 tabletter

23 Oslo statsadvokatembeter Dopingmidler, strl. § 162b Først og fremst et problem innen idretten Behov for lovbeskyttelse av hensynet til like konkurransevilkår? Fare for alvorlig helseskade eller helseskade for mange personer – behov for straffesanksjoner

24 Oslo statsadvokatembeter Dopingmidler Muskeloppbyggende midler (steroider og testosteron) Sentralstimulerende stoffer (amfetamin) Smertestillende midler (morfin og kodein) Betablokkere (gir nedsatt puls og senket ”uro” i musklene) Diuretika (vanndrivende)

25 Oslo statsadvokatembeter Dopingmidler - bivirkninger Personlighetsforandringer Avhengighet Unormal celle- og organfunksjon Svekket immunforsvar Allergireaksjoner

26 Oslo statsadvokatembeter Dopingmidler De fleste dopingmidler er også ”legemidler”, jf legemiddell. § 2 – all annen befatning enn erverv, besittelse og bruk vil dermed rammes av denne loven Hvis ”narkotika” får strl. § 162 anvendelse

27 Oslo statsadvokatembeter Dopingmidler ”Dopinglisten” – tilsvarende systematikk som for ”narkotikalisten” Hva rammes av § 162b? Begrepsbruk som i § 162 men ”erverv”, ”besittelse” og ”bruk” rammes ikke. Hvorfor?

28 Oslo statsadvokatembeter Dopingforbrytelsen Få avgjørelser om doping fra Høyesterett (4 – 5) Rt. 2002 s. 1184 (spørsmålet om ”eget bruk” må avgjøres utfra en objektivisert vurdering) Rt. 1996 s. 218 (befatning med anabole steroider og andre særlig helsefarlige dopingmidler – ”grov dopingforbrytelse”)

29 Oslo statsadvokatembeter Skyldkrav Forsett, strl. § 40 Uaktsomhet, § 162b, tredje ledd

30 Oslo statsadvokatembeter Strafferammer og medvirkning ”simpel” og uaktsom dopingforbrytelse”, inntil 2 års fengsel ”grov” dopingforbrytelse, inntil 6 år, ”overtredelsens karakter” (innførsel, spredningsfare) har her større betydning for lovanvendelsen enn etter § 162 Medvirkning, se 4. ledd


Laste ned ppt "Oslo statsadvokatembeter Narkotikaforbrytelser og doping Svein Holden statsadvokat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google