Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reguleringsplan for skiarena med utfartsparkeringer på Solli Orientering for komité for teknikk, kultur og fritid 26.02.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reguleringsplan for skiarena med utfartsparkeringer på Solli Orientering for komité for teknikk, kultur og fritid 26.02.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reguleringsplan for skiarena med utfartsparkeringer på Solli Orientering for komité for teknikk, kultur og fritid 26.02.2015

2 Konsekvensutredning (KU) Laget av Norconsult Basert på planprogram vedtatt av bygningsrådet Inneholder blant annet en 3D-modell, for visualisering av terrenginngrep og påvirkning på kulturminner. Trafikkanalyser med aktuelle scenarier som bakgrunn for rekkefølgebestemmelser Kartlegging av andre interesser som naturvern, uorganisert friluftsliv, landbruk, viltinteresser m.m. KU vil være det viktigste «redskapet» for å overbevise overordnete myndigheter om at en skiarena øst for Solli gård vil kunne tilpasses kulturminner, landskap og det friluftslivet som foregår rundt Solli i dag på en akseptabel måte. Trafikkanalysene og scenariene viser beboere i Solliveien hva tiltaket vil medføre av mertrafikk i forhold til den periodevise belastende trafikken som allerede finnes i Solliveien.

3 Forholdet mellom skiarena, p-plasser, adkomstvei og kulturminnene

4 Plankartet dekker : -skiarena -skytebane -intern P m/garasje -skiløype -adkomstvei -P for ca.50 biler -kulturminner; rester av kølavei og kullmile -utvidelse av dagens utfartsparkering med ett nivå (100p) A B C

5 Detaljer Skiarena

6 Solli gård, utfartsparkering med nytt nivå, skiarena med ny adkomstvei

7 Solli gård og skiarena sett fra syd

8 Adkomstvei fra p-plass B opp mot p-plass A/skiarena. Skiløypen går parallelt

9 Skytebane med fjellskjæring bak, sett fra nord

10 Bestemmelser - (utdrag) Rekkefølge krav i forhold til Solliveiens trafikksikkerhet og aktivitetsnivå i anlegget. Før p-plass B og C er bygget ut, tillates det ikke avholdt konkurranser i skianlegget utover interne klubbkonkurranser. Det tillates ikke avholdt mer enn 5 større konkurranser i skianlegget pr.år. Skianlegget skal være åpent for allmennheten, unntatt er skytebanens fareområde som er stengt når skiskyttere har trening på banen. På skytebanen tillates skyting mellom kl. 09.00 og 22.00 fra og med mandag til og med lørdag. Søndager og helligdager tillates skyting mellom kl. 15.00 og 22.00. Den gamle kullveien skal innmåles der den går gjennom planområdet. Gjennom parkeringsplass B og der kullveien kommer tett på regulert adkomstvei, skal kullveien sikres med anleggsgjerder i anleggsfasen. Kryssing med anleggsmaskiner skal kun skje der det er regulert til parkeringsformål.

11

12 Rekkefølgekrav Trafikkanalyser viser at det først og fremst er antall nye parkeringsplasser rundt Solli som vil føre til trafikkøkning i Solliveien. Andre forhold som vil føre til en trafikkendring er antall skiskyttere som skal trene på ny bane, noe som igjen er avhengig av antall skyteskiver og øvrige fasiliteter. Det er laget 4 scenarier i KU som viser hvordan trafikkøkningen vil skje. Scenario 0 = skiarena med 20 skyteskiver og ingen nye p-plasser eller adkomstvei gir gjennomsnittelig 34 flere biler pr.dag (17 opp, 17ned ) = + 3,2 % økning i ÅDT nederst i Solliveien, 10 % øverst). Scenario 1 = skiarena med 30 skyteskiver, 20 intern-p-plasser (A), adkomstvei og 50 p- plasser på vei til arena (B), gir 70 flere biler pr. dag. Scenario 3= Utbygging av alt som reguleringsplanen viser, herunder 100 nye p-plasser ved utfartsparkering (C) og 50 plasser i Olledalen, vil gi 300 flere biler vinterstid, som gir 14 % økning i ÅDT nederst og 38 % øverst.

13 Rekkefølgekrav 1: Skiarena og 20 skyteskiver -ingen nye p-plasser eller adkomstvei Dette tillates dersom reguleringsplanen for trafikksikring av nedre del av Solliveien er vedtatt. Vedtatt ? Skiarena 20 skyte- skiver

14 Rekkefølgekrav 2: Skiarena med 30 skyteskiver, 20 intern-p-plasser (A), adkomstvei og 50 p-plasser på vei til arena (B). Tillates ikke før fortau fra Semsveien til Bergveien er opparbeidet. Regulert fortau

15 Rekkefølgekrav 3: Utbygging av alt som reguleringsplanen viser, - herunder 100 nye p-plasser ved utfartsparkering (C) og 50 plasser i Olledalen, Dette kan ikke skje før både fortau fra Semsveien til Bergveien og g/s-vei fra Bergveien til Jøssongveien er bygget. Regulerings- forslag Fortau G/S-vei


Laste ned ppt "Reguleringsplan for skiarena med utfartsparkeringer på Solli Orientering for komité for teknikk, kultur og fritid 26.02.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google