Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEdagene 2002. Flere enkle tiltak, flere meldinger og 3 ukers frist – og hva med unntakene? Magnar Danielsen Kommunal- og regionaldepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEdagene 2002. Flere enkle tiltak, flere meldinger og 3 ukers frist – og hva med unntakene? Magnar Danielsen Kommunal- og regionaldepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEdagene 2002

2 Flere enkle tiltak, flere meldinger og 3 ukers frist – og hva med unntakene? Magnar Danielsen Kommunal- og regionaldepartementet

3 BEdagene 2002 Forenklingsforslag flere tidsfrister i byggesaksbehandlingen utvidet meldingsordning og endring i reglene om ”enkle tiltak” fjerning av enkelte vurderingstema i byggesaken - ansvarsoppgave og kontrollplan

4 BEdagene 2002 Forenklingsforslag, forts. ansvarlig søker skal innhente uttalelse, tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter og være ”postkasse” for naboprotester overføring av ansvar for plassering av tiltak til aktørene

5 BEdagene 2002 3 grensesnitt grensen mellom ordinære søknadspliktige tiltak og enkle tiltak grensen mellom enkle tiltak og meldepliktige tiltak grensen mellom meldepliktige tiltak og tiltak unntatt søknads- og meldeplikt

6 BEdagene 2002 Avveininger når man ”forenkler” hensynene til helse, miljø, sikkerhet, estetikk, bestandighet og tilgjengelighet hensynet til byggverkets formål og bruk behovet for forsvarlig ivaretakelse av nabointeressene

7 BEdagene 2002 Avveininger, forts. behovet for særskilte kvalifikasjoner hos dem som sender inn dokumenter, prosjekterer og utfører tiltaket behovet for dokumentert og kvalifisert kontroll

8 BEdagene 2002 Avveininger, forts. hva med forskjellen mellom de profesjonelle og uprofesjonelle tiltakshavere? hva med ”prosessøkonomiske” hensyn?

9 BEdagene 2002 Enkle tiltak I prinsippet som i dag småhus industri- og næringsbygg konstruksjoner og anlegg rehabilitering ombygging, større tilbygg

10 BEdagene 2002 Enkle tiltak – nye forslag 3 uker i stedet for 4, fristen regnes fra søknaden er fullstendig nok at nabo ikke har protestert naboer, og gjenboere fastere rammer for hva som skal regnes som enkle tiltak

11 BEdagene 2002 Enkle tiltak – hovedregel? Tiltak skal regnes som enkle, med mindre… spesielle grunnforhold – bratt terreng spesiell bygningsutforming omgivelser preget av vernet eller særpreget bebyggelse søknad som gjelder flere bygg uklart plangrunnlag

12 BEdagene 2002 Melding § 85 – nye forslag Plassering uten forhåndssamtykke: midlertidige eller transportable tiltak i nærheten av bygge- og anleggstomt vinteropplag av fritidsbåt

13 BEdagene 2002 Melding § 86a – nye forslag begrensningen til bolig – og fritidseiendom oppheves - åpner bl.a. for melding ved mindre arbeider på industri- og næringsbygg virksomhetsskilt

14 BEdagene 2002 Melding § 86a, forts. Hva mer kan forenkles? tilbygg i 2 etasjer eller flere med bruttoareal og bebygd areal inntil X m2 (30 m2 totalt i dag) ? fasadeendring på småhus som fører til vesentlig endring i bygningens eksteriørkarakter ? - hva med mindre påbygg ?

15 BEdagene 2002 Melding § 86a, forts. innvendige arbeider, herunder tekniske installasjoner, som berører inntil to brannceller ? - hva med våtrom ? Større skilt og reklameinnretning enn i dag?

16 BEdagene 2002 Deregulering av søknads/meldeplikt Forutsatt samtykke fra berørt nabo: ramper og plattformer for atkomst ? terrasse i tilknytning til bolig- og fritidsbolig ? andre mindre vesentlige fasadeendringer lekeapparater (også store) ? leskur ?

17 BEdagene 2002 Deregulering, forts. frittstående garasje/carport på bolig- og fritidseiendom hvor det ikke er garasje fra før ? - berørt nabo/gjenboer må ha gitt skriftlig samtykke? - ikke ny avkjørsel til offentlig veg eller plassering i frisiktsoner

18 BEdagene 2002 Deregulering, forts. forholdet til strandsonen forholdet til verneverdig eller særpreget bebyggelse

19 BEdagene 2002 Har du synspunkter eller erfaringer å dele med oss? magnar.danielsen@krd.dep.no

20 BEdagene 2002


Laste ned ppt "BEdagene 2002. Flere enkle tiltak, flere meldinger og 3 ukers frist – og hva med unntakene? Magnar Danielsen Kommunal- og regionaldepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google