Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag Oversiktens innhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag Oversiktens innhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag Oversiktens innhold
a) Befolkningsforhold Folketall og befolkningsutvikling (fordelt på kjønn, alder og geografi der det er relevant). Folketall og tilvekst. Fødselsrater, dødsrater og flytting. Fødselsoverskudd, nettoinnflytting m.v. Prognoser. Innvandring, asylsøkere og etnisitet. Samisk befolkning. Geografi, alder og kjønn. Kjønns- og aldersstruktur. Sivil status. Flyttemønster. Forventet levealder (også sosioøkonomi hvis mulig). Bosettingsmønster.

2 b) Oppvekst- og levekårsforhold Samspill mellom individuelle faktorer og ressurser
Næringsstruktur og til knytning til arbeidslivet Befolkning fordelt på næring. Overskudd/underskudd arbeidsplasser Befolkning i yrkesaktiv alder. Kjønn og geografi. Arbeidsløshet . Alder , kjønn og geografi. Sykefravær , arbeidsavklaring og uførepensjon. Alder (bl.a. unge uføre år), kjønn og geografi. Sosialhjelp . Alder, kjønn og geografi. Pendlere . Boforhold Botetthet. Tilgang og pris bolig. Ikke fylkeskommune, viktigere for kommunene. Boligkvalitet . Ikke fylkeskommune, viktigere for kommunene. Utdanning og inntekt Høg og låg inntekt . Kjønn og geografi. Betalingsevne. Geografi og alder (særlig barnefamilier). Høg og låg utdanning . Kjønn, alder og geografi. Gjennomføring videregående skole. Kjønn, studieprogram og geografi.

3 b) Oppvekst- og levekårsforhold Samspill mellom individuelle faktorer og ressurser
Særskilt vedr. barn og unge Skolestruktur (antall, geografi, elevtall, tilbudsstruktur). Skoleskyss (antall, geografi, antall, distanse). Barnehagedekning. Geografi. Mestringsnivå lesing. Geografi. Barn av enslige forsørgere. Geografi. Barnefattigdom. Geografi. Barnevern. Barn med barnevernstiltak. Geografi. Trivsel skole. Geografi .FHI. Vg. skole- Mobbing skole. Geografi . Vg. skole. Servering skole/SFO. Fysisk aktivitet skole/SFO. Tilbud utover ordinær virksomhet. Helsetjeneste – forholdet mellom ressurser og antall brukere Helsestasjon. Dekningsgrad. Skolehelsetjeneste. Helsesøster-ressurs. Andre interkommunale/kommunale helsetjenestetilbud.

4 c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Folkehelselovens kap
c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Folkehelselovens kap. 3 og miljørettet helsevern Fysisk, biologisk og kjemisk miljø Drikkevannskvalitet og drikkevannsforsyning . Geografi. Utendørs luftkvalitet. Støy knyttet til utsatte områder. Radon. Høgspent. Statens strålevern og kommunene (utsatte områder) Søppel, renovasjon, avfall. Inneklima. Egne bygg. Godkjenningsstatus egne bygg. Allergi. Hvor finner vi evt. problemer knyttet til allergi. Infeksjonsepidemiologi Tuberkulose , nye tilfeller. Alder og kjønn. Seksuelt overførbare sjukdommer. Alder og kjønn. Andre smittsomme sjukdommer . Vaksinasjonsdekning. Fysisk miljø – arenaer for aktivitet Friområder og friluftsområder. Nærmiljøanlegg – haller, vinter - og sommeridrettsanlegg . Andre kulturanlegg/kulturtilbud. Bibliotek. Type, antall og bruk. Frivillighetssentraler og andre møteplasser. Grendehus. Type, antall og bruk. UU. Sykkelvegnett. Sosialt miljø Organisasjonsdeltakelse/medlemskap. Valgdeltakelse. Kriminalitet . Barne- og ungdomskriminalitet (geografi hvis mulig). Lovbrudd. Ensomhet. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Uten fortrolig venn. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Sosial støtte . Alder, kjønn, geografi og sosiøkonomi.

5 d) Skader og ulykker Trafikk Heimeulykker Fall
Ulykker , skadde og drepte. Alder, kjønn og geografi (sted). Spesielt utsatte områder – skoleveg. Heimeulykker Type, alder, kjønn og geografi? Fall Eldre . Heime, ute, institusjon, årstid. Alder, kjønn og geografi. Arbeidsrelaterte ulykker og skader Næring. Skoler og barnehager Ulykker/skader.

6 e) Helserelatert atferd Innvirkning på helseutfall
Fysisk aktivitet/inaktivitet . Kulturdeltakelse Fysisk aktivitet . Generelt og type, alder, kjønn, geografi og sosioøkonomisk fordeling . Fysisk inaktivitet. Alder kjønn, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Trening/idrett . Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Friluftsliv . Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Kulturdeltakelse – gå på. Type alder, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Kulturdeltakelse - drive med selv. Type, alder geografi sosioøkonomisk fordeling. Ernæring Sukkerholdig drikke . Alder, geografi og sosioøkonomisk fordeling . Søtsaker og snacks . Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Frukt - Alder, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Grønnsaker . Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Kjøtt og fisk. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Overvekt KMI. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Tobakk Røyk og snus . Alder, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Debutalder. Geografi. Gravide som røyker. Geografi. Rus Drikkevaner. Mengde , type og problematisk drikkeatferd. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomisk fordeling. Andre rusmidler . Mengde, type, alder, kjønn og geografi. Antall skjenkesteder og åpningstider. Annet Seksuell helse/seksualvaner.

7 f) Helsetilstand Dødelighet og forventet levealder
Dødelighet og forventet levealder. Forekomst av sykdom som kan forebygges Dødelighet og forventet levealder Årsak, kjønn, alder, sosioøkonomi og geografi. (Kreft, hjerte-kar m.v.) Forventet levealder. Kjønn , sosioøkonomi og geografi. Psykiske lidelser og plager Angst – sjølopplevd. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Depresjon – sjølopplevd (HUNT). Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Behandlet i sykehus. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi? Legemiddelbruk. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi? Stress . Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Sjølmord? Hjerte – kar Hjerteinfarkt og angina pectoris. Sjølrapportert. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Hjerneslag . Sjølrapportert . (Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Type 2 diabetes Sjølrapportert. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Kreft Alder, kjønn , geografi og sosioøkonomi . Sjølrapportert. Alder, kjønn , geografi og sosioøkonomi. Nye tilfeller. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Kronisk smerte/belastningssykdom Kronisk sjukdom. Alder, kjønn , geografi og sosioøkonomi. Smerter i kroppen. Alder, kjønn , geografi og sosioøkonomi. Hodepine. Alder, kjønn , geografi og sosioøkonomi.

8 f) Helsetilstand Annet. Tannhelse Annet Tannhelse
Egenvurdert helse. Alder, kjønn, geografi og sosioøkonomi. Høg og låg fødselsvekt. Geografi. Alder ved første fødsel. Aborter. Geografi og sosioøkonomi. Tannhelse Karies. Kjønn, alder og geografi. Tannhelsetjenestetilbud. Bruk og dekning (under b?)


Laste ned ppt "Forslag Oversiktens innhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google