Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens forurensningstilsyn En kort presentasjon av SFT - med vekt på tilsyn Senioringeniør Beryl C. Nygreen, seksjon for produkt- og offshorekontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens forurensningstilsyn En kort presentasjon av SFT - med vekt på tilsyn Senioringeniør Beryl C. Nygreen, seksjon for produkt- og offshorekontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens forurensningstilsyn En kort presentasjon av SFT - med vekt på tilsyn Senioringeniør Beryl C. Nygreen, seksjon for produkt- og offshorekontroll (MPO)

2 Miljøvernforvaltningen i Norge Riksantikvar en Kommunene M iljøverndepartementet Statens forurensnings- tilsyn (SFT) Direktoratet for natur- forvaltning Riksantikvaren Norsk polarinstitutt Statens kartverk Fylkesmannens miljøvern- avdeling Kommunene

3 SFTs organisasjon (ca. 260 i Oslo, 8 i Skien) SFT-direktør Lokalmiljø- avdelingen seksjon for kjemikalievurdering Næringslivs- avdelingen Miljøoppfølgings- avdelingen Seksjon for produkt- og offshorekontroll Organisasjons- og miljøinformasjons- avdelingen Assisterende direktør Sjefssekretær

4 Utøver myndighet Dette skjer gjennom: Konsesjonsbehandling Reguleringer i lover og forskrifter Tilsyn

5 SFT utøver myndighet etter: Forurensningsloven Produktkontrolloven (PK-loven) Forskrifter til lovene EU-direktiver Internasjonale konvensjoner

6 Aktuelt lovverk - kjemikalier  Internkontrollforskriften  PK-loven: aktsomhetsplikt (§ 3), substitusjonsplikt (§ 3a)  Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (inkl. vedlegg VI Stofflisten)  HMS-databladforskriften  Produktforskriften (forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter )  Biocid-forskriften (forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter )

7 Kjemikalietilsyn Hensikt: Øke kunnskapen og bedre rutinene hos kjemikaliefirma Øke andel produkter på markedet som overholder regelverk Bedre mengden og kvaliteten på data i PR Få til en mer systematisk oppfølging av kjemikaliefirma

8 Bidra til at kjemikalier på det norske markedet er i samsvar med regelverket Kontroll av at produktene: Ikke inneholder forbudte stoffer Er klassifisert, merket og emballert riktig Er deklarert til PR (hvis deklarasjonspliktig) Har oppdaterte HMS-datablader og at Firmaene har rutiner (internkontroll) som sikrer dette

9 Kjemikalietilsyn  Generelle inspeksjoner, inkl. internkontroll 1. Klassifisering, merking, emballering 2. Deklarering til Produktregisteret (PR) 3. HMS-datablad Samsvar mellom 1-3 (stikkprøvekontroll) 4. Forbudte og strengt regulerte stoffer 5. Substitusjon 6. Internkontroll (vekt på rutiner og risikovurdering)  Utvalgte tema, eks. forbudte stoffer, barnesikret lukning (mer vanlig ved produktkontroll: Ni i smykker, ftalater i småbarnsprodukter, Cd i plast)  Brevkontroller (eks. forbudte stoffer, dekl. til PR)

10 Kjemikalieinspeksjoner  Utarbeide informasjonsmateriell (ved behov) -Faktaark/brosjyre(r) om aktuelle tema -Brosjyre ”SFT på kontrollbesøk”  Sende ut forventnings-/varslingsbrev til mange (~200)  Sjekklister, inspeksjonsrapport-mal(er)  Velge ut inspeksjonsobjekter : ( Tilsynsbesøk hos et utvalg av de som har fått brev) Ta utgangspunkt i opplysninger i PR Prioritere firma som ser ut til å ikke ha ting i orden + evt. følge opp firma vi har fått tips om, funnet på internett, sett i annonser  Skrive inspeksjonsrapport, evt. på stedet

11 Skadedyrbekjempelse – sett fra SFT 1. Krav settes til bekjempere – godkjenning av FHI - Spesialkrav for bruk av T+/ T (dødningehode)-prod. Kommunene skal føre tilsyn med krav i forskriften 2. Bekjempningsmidlene – omfattes av kjemikalie- regelverk forvaltet av SFT 3. AT fører tilsyn med arbeidsmiljøet, inkl. stoffkartotek  Felles: Internkontroll  Felles AT/SFT: HMS-databladforskriften, KlassMerk.

12 Bekjempningsmidlene (kjemiske) Skal gi minst skadevirkninger for helse og miljø -Substitusjonsplikt (jf. PK-loven § 3a) Skal være i hht. Biocid-forskriften, pr. 1.9.2006: -Er produktet meldt til PR ? -Er aktivt stoff blant de som nå er tillatt å bruke ? Skal være i hht. krav i klass.merk.-forskriften -Klassifisert, merket, emballert, deklarert til PR Skal overholde produktforskriften (forbudte stoffer) Omfattes av HMS-databladforskriften  Mikrobiologiske produkter ? Forvaltes av DN -Forskrift om deklarering og merking av mikrobiol. produkter … -1 mikrobiol. prod. i PR registrert som insekticid

13 Avgrensning / samarbeid med kommunene 1) INTERNKONTROLL Internkontroll - kommunetilsyn -Har bekjemper system/rutiner for overholdelse av krav i forskrift om skadedyrbekjempelse, bl.a. kursbevis, tilstrekkelig protokollføring, valg av middel Internkontroll - SFT (og AT) -Tilsyn internkontrollforskriften -Har bekjemper system/rutiner for å sikre at bekjempningsmidlene er i hht. gjeldende krav

14 2) REGELVERK FOR BEKJEMNINGSMIDLENE Forskrift om skadedyrbekjempelse –setter krav til midlene – kommunene skal føre tilsyn med at midlene er i hht. dette ? -Kommunene har myndighet etter F-loven, bl.a. avfall -Kommunene har ikke myndighet etter PK-loven eller forskrifter i medhold av denne, som klass.merk. eller produktforskriften SFT fører tilsyn etter de forskrifter som bekjempningsmidlene må overholde  Kommunene kan sjekke deklarering til PR og aktivt stoff og evt. oversende til SFT for oppfølging?  Samarbeid 2007 om tilsyn bekjempere/midler ?

15 Aktuelle nettsteder www.sft.no -Veileder for kjemikalieimportører: http://www.sft.no/kjemikalieveileder http://www.sft.no/kjemikalieveileder -Om biocid-regelverk: http://www.sft.no/lover/direktiv/dbafile4947.html -SFTs metodikk for kontroller: http://www.sft.no/arbeidsomr/kontroll/tilsyn/ dbafile4970.html www.regelhjelp.no www.produktregisteret.no

16 Sft.no ( meny i venstre marg ) oNyheterNyheter oEmnerEmner  …….  Internasjonalt Internasjonalt  Kjemikalier Kjemikalier  ….  Kontroll og tilsyn Kontroll og tilsyn Hovedfunn Hensikt Resultater Reaksjoner Vurdering EMAS Hovedfunn Hensikt Resultater Reaksjoner Vurdering EMAS Slik er tilsynet Nyhetsarkiv Slik er tilsynet Nyhetsarkiv o Miljøovervåking Petroleumsvirksomhet Vann Utslipp fra bedrifter og grunnforurensning Forbrukerstoff Akutt forurensning Miljøovervåking Petroleumsvirksomhet Vann Utslipp fra bedrifter og grunnforurensning Forbrukerstoff Akutt forurensning o Om SFT Om SFT o Publikasjoner Publikasjoner o Regelverk Skjema og maler Bibliotek og lenker Regelverk Skjema og maler Bibliotek og lenker


Laste ned ppt "Statens forurensningstilsyn En kort presentasjon av SFT - med vekt på tilsyn Senioringeniør Beryl C. Nygreen, seksjon for produkt- og offshorekontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google