Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrermøte Onsdag 14. november 2007. © Bergen kommune2 Byrådsavdelinger i Bergen –Byrådsleders avdeling –Byrådsavdeling for barnehage og skole –Byrådsavdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrermøte Onsdag 14. november 2007. © Bergen kommune2 Byrådsavdelinger i Bergen –Byrådsleders avdeling –Byrådsavdeling for barnehage og skole –Byrådsavdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrermøte Onsdag 14. november 2007

2 © Bergen kommune2 Byrådsavdelinger i Bergen –Byrådsleders avdeling –Byrådsavdeling for barnehage og skole –Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling –Byrådsavdeling for byggesak og bydeler –Byrådsavdeling for helse og omsorg –Byrådsavdeling for kultur, idrett, næring/bedrift –Byrådsavdeling for finans, omstilling og konkurranse.

3 © Bergen kommune3 Byrådsavdeling for barnehage og skole Byråd Tomas Martin Moltu (KrF) –38 år gammel –Master of Management (BI) og cand.mag fra UiB –Kontrakts-/innkjøpskonsulent i StatoilHydro –Ny i bystyret, leder i Bergen KrF –Gift, 2 barn

4 © Bergen kommune4 Byrådsavdeling for barnehage og skole Avdelingen får ansvaret for: –Barnehagene, videre utbygging og kvalitet. –Skolesektoren, gjennomføring av skolebruksplanen og realisering av byrådets ambisjoner for Bergensskolen.

5 © Bergen kommune5 Politisk grunnlag for Bergensbyrådet: Mulighetenes Bergen Byen og kommunen skal bidra til visjonen gjennom å ruste opp grunnmuren i kunnskapssamfunnet, opplæringen i grunnskolen og i barnehagene. Vi skal legge grunnlaget for et utdanningsløp der ingen barn skal henge etter og alle skal kunne realisere sitt potensiale

6 © Bergen kommune6 Barnehage Alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass Fortsatt førsteprioritet innenfor plan-og byggesak Barnehageplass i nærmiljøet Likebehandling av offentlige og private barnehager – støtte følger bruker Sikre kvalifisert personale Skoleforberedende innsats gjennom koordinert lese, skrive og tallforståelse, læringsgrunnlag ved skolestart

7 © Bergen kommune7 Barnehage Barnehagene utvikle egen fagprofil, Profilering av barnehager innen kultur, miljø, friluftsliv, fysisk aktivitet Flere menn inn i barnehagen Økt fokus på å få flerkulturelle barn inn i barnehagen

8 © Bergen kommune8 En god skole for alle Styrke den offentlige skolen Skoleløft – opptrapping av skoledagen, integrere dagens skole/SFO/leksehjelp Alle skoler tilby gratis leksehjelp etter skoletid Alle skal ha grunnleggende lese- og skrive ferdigheter i norsk før de begynner på andre trinnet. Realfag – samarbeid med universiteter/høyskoler Opplæring/undervisning rettet mot barn i forhold til bærekraftig utvikling. Utarbeides plan for skolene knyttet til undervisning innenfor dette området

9 © Bergen kommune9 En god skole for alle Ledelse/lærere: Videreutvikle lederkontrakter/åremål/fagstyrte lederutviklingsprogram Lokal belønning/stimuleringsmidler på den enklete skole Driftstyrer Aktivt fritt skolevalg

10 © Bergen kommune10 En god skole for alle Regelmessige normerte prøver/brukerundersøkelser Offentlig innsyn i resultatene skolen oppnår Opprettholde alternative skoler/læringsarena Legge til rette for miljøarbeidere i skolen

11 © Bergen kommune11 Bedre og tryggere oppvekst for barn og unge Visjon; Norges beste by for barn og unge Frivillige organisasjoner viktig for et godt oppvekstmiljø Tilrettelegge for egenorganisert tilbud for barn og unge Åpne skolene om ettermidag/kveld Realisere ungdommens bystyret

12 © Bergen kommune12

13 © Bergen kommune13 Justeringer i organisasjonen: Fagavdeling barnehage – skole: Fortsatt to seksjoner på fagavdelingen. Mer strukturert samarbeid i form av oppretting av faste team med personer fra begge seksjonene. Disse skal samarbeide om oppgaver innenfor utvikling og forvaltning. Teamene rapporterer til ledergruppen i fagavdelingen.

14 © Bergen kommune14 Justeringer i organisasjonen: Rådhuset, politisk sekretariat: Beholde tre seksjoner Implementering av skolebruksplanen er forankret på rådhuset. Alle nye byggprosjekt skal ledes herfra. Det ansettes ny prosjektmedarbeider (2 år) på Rådhuset for å øke kapasiteten Endringsprosesser på skolene i forhold til forankret på fagavdelingen. nybygg/pedagogikk er en utviklingsoppgave og er

15 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 15 Byrådsavdeling for oppvekst

16 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 16 Oppvekst Drift Barnehage: –Barnehageutbyggingen fortsetter i 2008 for å sikre full barnehagedekning i løpet av året: 200 mill. –Tydeliggjøre barnehagenes profil innen f. eks. kultur, idrett, miljø og friluftsliv. Øke realfagskompetansen gjennom lek, eksprimentering og hverdagsaktiviteter –Forsøksprosjekt for å få flere minoritetsspråklige til å søke barnehageplass: +1 mill. Skole: –Øke undervisningsressurene +54 mill. (helårsvirkning) –gir flere lærere og økte muligheter for å gi elevene tilpasset opplæring –Forpliktende satsing på realfag

17 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 17 Oppvekst Investering Barnehage: –Fortsatt Barnehageutbygging – full dekning i 2008 –Samlet investering 2008-2011: 130 mill. Skole: –F ø lger opp skolebruksplanen. Samlet investering 2008-2011: 1 550 mill. –Satsing p å IKT i bergensskolen: 9 mill.

18 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 18 Oppvekst Investering Skole: Foreslåtte endringer i vedtatt skolebruksplan: Bønes, flerbrukshall, høst 2012 Skjold, flerbrukshall, høst 2012 Rå skole, relokalisering, høst 2012 Hop flerbrukshall, høst2012 Alvøen utvidelse/ombygging, høst 2010 Tunesflaten flerbrukshall, høst 2012

19 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 19 OVERORDNET MÅLSETTING Hovedsatsingen i økonomiplanperioden vil være å fortsette etableringen av barnehageplasser både i privat og kommunal regi, slik at alle barn i Bergen kan tilbys en barnehageplass. Byrådet vil ha økt fokus på kvalitets- og profilutvikling i de kommunale barnehagene, blant annet for å møte konkurransen som vil oppstå ved full barnehagedekning. Tjenesteområde barnehage: Mål

20 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 20 Mål for 2008 Mål: Etablere full barnehagedekning ved å – Gi alle barn som søker barnehageplass innen 1. mars plass innen utg. av 2008 – opprette et forsøksprosjekt for å øke andel minoritetspråklige barn i barnehagene Mål: Styrke barnehagenes kvalitet ved å Synliggjøre kommunale barnehagers profil for eksempel innen kultur, miljø og fysisk aktivitet. Øke realfagskompetansen i barnehagene gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter ved: Pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til oppveksttun Kompetanseheving blant ansatte Prosjektet lese- og tallforståelse Heve kompetansen til assistenter i kommunale barnehager ved å gi muligheten til å ta fagbrev Tjenesteområde barnehage: Mål

21 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 21 Hovedutfordringen er å kunne både drive undervisning og betale for de nye skolebyggene:Hovedutfordringen er å kunne både drive undervisning og betale for de nye skolebyggene: ”Å kunne finansiere driftskonsekvensene av skolebyggsatsingen uten at dette går på bekostning av kjernevirksomheten, er en hovedutfordring som i økende grad vil gjøre seg gjeldende de kommende år” Tjenesteområdet har et uløst salderingsbehov på 22,3 mill. i 2009, 76,9 mill. i 2010 og 34,8 mill. i 2011. ParadoksParadoks: Dersom ikke driftsrammen økes for å dekke opp dette gapet, må en velge mellom timeressurser til elevene og modernisering av skolebyggene: Enten må det innføres dramatiske kutt i undervisningsressursene, eller så må investeringene dempes betydelig. Tjenesteområde skole: Hovedutfordringer (I)

22 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 22 OVERORDNET MÅLSETTING Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter til å realisere sine evner. Rammene for læringsarbeidet bedres gjennom modernisering av skoleanleggene, styrking av elevressursene og gjennom heving av lærernes kompetanse. Oppfølging av de sentrale føringene som ligger i Kunnskapsløftet, videreføres gjennom skoleåret 2007/2008, som er det siste året i innføringsfasen for skolereformen. Nye fagplaner realiseres i grunnskolen, og satsingsområdene grunnleggende realfagkompetanse og grunnleggende kompetanse i IKT følges opp, jfr. b-sak 23/07. Gjennom dokumentasjon og analyse av innsatsfaktorer, prosesser og resultater legger Byrådet til rette for målrettet utvikling av bergensskolen. Tjenesteområde skole: Mål

23 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 23 Mål for 2008 Mål: Styrke lærertettheten i skolen. Mål: Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i realfag gjennom: – opprusting og modernisering av realfagsutstyr og læremidler – pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til aldersblanding, oppveksttun eller andre arenaer for samhandling mellom barnehager og skoler – videreutdanning for lærere med minimum 15 studiepoeng – støtte til pedagogisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale prosjekter, samarbeid med ulike institusjoner (for eksempel VilVite, SommerViten) Tjenesteområde skole: Mål (1)

24 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Orientering for KOPP 27. september 2007 24 Mål for 2008 Mål: Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i IKT gjennom: – økning av antall maskiner med internett-tilgang til 3,5 elever pr. maskin. – videreutdanning for lærere med minimum 15 studiepoeng – innføring av Bergensprøven for digital kompetanse på 5. årstrinn for å måle elevenes læringsutbytte innenfor IKT. Mål: Bygge og rehabilitere skoleanlegg ved å: – ferdigstille Apeltun skole og Rådalen ungdomsskole. – planlegge nye arealer / modernisere 19 skoler – gjennomføre pedagogiske endringsprosesser ved alle skoler i forkant av utbygging Mål: Øke antallet elevplasser i kulturskolen med 290 i skoleåret 2008/2009 Tjenesteområde skole: Mål (2)


Laste ned ppt "Styrermøte Onsdag 14. november 2007. © Bergen kommune2 Byrådsavdelinger i Bergen –Byrådsleders avdeling –Byrådsavdeling for barnehage og skole –Byrådsavdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google