Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 1 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 1 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 1 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015

2 Agenda Innledning Bakgrunn for vurderingene – samfunnsutvikling Bakgrunn for vurderingene – økonomi Vurdering av hvert alternativ Oppsummering

3 Innledning 3

4 Kort om prosjektet Telemarksforsking har, i samarbeid med NIVI, fått i oppdrag fra Romsdal regionråd å utrede samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det skal leveres 5 delrapporter med følgende tema: –Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling (desember 2014) –Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner (februar 2015) –Gode og likeverdige tjenester (mars 2015) –Styrket lokaldemokrati (april 2015) –Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike strukturalternativer (mai 2015) Det er 10 kommuner – og 12 alternativer – som inngår i utredningen.

5 Utredningsalternativer Alte rnat iver Kommuner Innbyggertall per Prosentvis endring fra Hele ROR – Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide ,94 % 2Romsdalshalvøya – Molde + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide + Gjemnes ,03 % 3Midsund + Aukra + Fræna + Eide ,97 % 4Vestnes + Midsund + Aukra ,78 % 5Molde + Fræna + Eide ,03 % 6Nesset + Sunndal ,41 % 7Vestnes + Rauma ,60 % 8Molde + Fræna ,15 % 9Fræna + Eide ,45 % 10Molde + Aukra ,47 % 11Midsund + Aukra ,24 % 12Midsund + Aukra + Fræna ,24 % 15

6 Bakgrunn for vurderingene - samfunnsutvikling 6

7 Regjeringens ekspertutvalg Ekspertutvalget har gitt kriterier som i sum skal ivareta kommunenes fire funksjoner som lokaldemokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Tabellen under viser hvilke samfunnsmessige hensyn og kriterier ekspertutvalget har lagt til grunn for kommunens rolle som samfunnsutvikler. 7 Kommunens rolle Samfunnsmessige hensynKriterier Samfunnsutvikling Helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse

8 Samfunnsutvikling – hva har vi vurdert? Befolkningsgrunnlag i en ny kommune Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse Funksjonelle samfunnsutviklingsområder – regjeringens nye ord; «Hverdagsregioner» Kommunesenter Avstand til kommunesenter Næringsstruktur Ut fra dette har vi laget et kriteriesystem for vurdering. Vil det bli bedre med en kommunesammenslåing?

9 Befolkningsgrunnlag KommuneInnbyggertall Molde Vestnes Rauma Nesset Midsund Aukra Fræna Eide Gjemnes Sunndal Innbyggertall per 1. januar Kilde: SSB Kilde: Fylkesstatistikk Møre og Romsdal Forventet befolkningsvekst i prosent fram mot 2024 (MMMM, mellomalternativet til SSB).

10 Samfunnsutvikling - kapasitet og kompetanse 10 Diagram basert på tabell 3.2 NIVI Rapport 2014:1

11 «Hverdagsregioner» 11 Pendlingsmatrise mellom kommunene i Romsdal++. I prosent. Kilde: SSB.

12 Kommunesenter Innbyggertall Molde Vestnes2 241 Åndalsnes2 244 Eidsvåg890 Midsund534 Aukra948 Elnesvågen2 453 Eide1 332 Batnfjordøra316 Sunndalsøra Innbyggertall i kommunesentrene i ROR per 1. januar Kilde: SSB

13 Reiseavstander - eksempel 13 Reiseavstander i minutter mellom tettsteder (+ Vistdal og Eresfjord) i Nesset og Sunndal. Kilder: SSB og visveg.no EidsvågRausandGrøaHoelsandSunndalsøraVistdalEresfjord Eidsvåg Raudsand Grøa Hoelsand Sunndalsøra Vistdal Eresfjord

14 Arbeidsplassutvikling i kommunene 14

15 Næringsstruktur – Molde, Vestnes og Sundal 15 Lokaliseringskvotient for Molde Kilde: Telemarksforsking Lokaliseringskvotient for Vestnes Kilde: Telemarksforsking Lokaliseringskvotient for Sunndal Kilde: Telemarksforsking

16 Bakgrunn for vurderingene - økonomi 16

17 Regjeringens ekspertutvalg Ekspertutvalget har gitt kriterier som i sum skal ivareta kommunenes fire funksjoner som lokaldemokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Ekspertutvalget har ikke økonomi som en egen funksjon, men har to kriterier under tjenesteyting som er relevant for økonomi i denne rapporten: –Økonomisk soliditet –Effektiv tjenesteproduksjon 17

18 Økonomi – hva har vi vurdert? Økonomiske virkemidler i kommunereformen Netto driftsresultat i ny kommune Frie inntekter, 1-15 år Frie inntekter, etter 20 år Effektiviseringsgevinster administrasjon Effektiviseringsgevinster tjenester Endring i konsesjonskraftsinntekter Endring i demografikostander 18 Ut fra dette har vi laget et kriteriesystem for vurdering. Hva vil skje med økonomien ved en sammenslåing?

19 Utredningsalternativer – økonomisk støtte Alt.KommunerInnbygger- tall ( ) Engangskostnader (1000 kr) Reformstøtt e (1000 kr) Totalt (1000 kr) 1Hele ROR – Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide Romsdalshalvøya – Molde + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide + Gjemnes Midsund + Aukra + Fræna + Eide Vestnes + Midsund + Aukra Molde + Fræna + Eide Nesset + Sunndal Vestnes + Rauma Molde + Fræna Fræna + Eide Molde + Aukra Midsund + Aukra Midsund + Aukra + Fræna

20 Korrigerte frie inntekter 20 Figuren under viser korrigerte frie inntekter i de 10 kommunene sammenlignet med øvrige kommuner i Møre og Romsdal.

21 Netto driftsresultat -en hovedindikator for økonomisk balanse Netto driftsresultat Gj.snitt Molde0,00,80,00,3 Vestnes-2,06,20,01,4 Rauma1,20,50,20,6 Nesset1,7-3,2-1,0-0,8 Midsund3,02,64,33,3 Aukra24,323,826,124,7 Fræna-0,30,10,40,1 Eide-4,41,00,1-1,1 Gjemnes-3,11,85,91,5 Sunndal2,14,14,23,5 Møre og Romsdal1,02,1 1,7 Hele landet2,53,22,8

22 Eksempel rammetilskudd 22 Sum frie inntekter pr. år før sammenslåing (A)300 Frie inntekter pr. år i 15 år etter sammenslåing (B)320 Frie inntekter pr. år fra og med år 20 etter sammenslåing (C)290 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)+20 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)-10 Frie inntekter pr. år i mill kr. Eksempelkommune Rammetilskuddsutvikling med og uten sammenslåing. Eksempelkommune

23 Oppsummering mulige effektiviseringsgevinster Alt.KommunerAdministrasjon (lavest) Tjeneste- områdene SumI % av brutto driftsinntekter 1Hele ROR – Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide ,1 % 2Romsdalshalvøya – Molde + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide + Gjemnes ,7 % 3Midsund + Aukra + Fræna + Eide ,8 % 4Vestnes + Midsund + Aukra ,5 % 5Molde + Fræna + Eide 13- 0,4 % 6Nesset + Sunndal ,4 % 7Vestnes + Rauma 6-60,5 % 8Molde + Fræna 8-80,3 % 9Fræna + Eide 3-30,3 % 10Molde + Aukra ,4 % 11Midsund + Aukra ,4 % 12Midsund + Aukra + Fræna ,3 % 23 Innsparingspotensial på administrasjon og utvalgte tjenesteområder sammenlignet med landsgjennomsnittet i I mill. kr og i % av brutto driftsinntekter. Kilde: KOSTRA (konsern)/beregninger ved Telemarksforsking.

24 Konsesjonskraft – endringer ved sammenslåing Det er kun Nesset kommune som har overskudd av konsesjonskraft. Dermed vil, i alternativene Nesset inngår, en kommunesammenslåing føre til økte inntekter til en ny kommune. Figuren under illustrerer veksten i inntekter fra dagens nivå ved ulik pris. Alternativene som vil få en vekst i inntekter fra konsesjonskraft er: –Alternativ 1: Hele ROR –Alternativ 2: Romsdalshalvøya –Alternativ 6: Nesset + Sunndal* 24 * Alternativet med Nesset og Sunndal vil ha et alminnelig el-forbruk som ligger rett i overkant av konsesjonskraftmengden

25 Oppsummering demografikostnader i % av dagens brutto driftsinntekter Molde15,8364,9 18,5 % Vestnes0,569,9 12,0 % Rauma2,215,4 2,8 % Nesset0,414,0 5,3 % Midsund0,111,2 6,4 % Aukra1,630,0 6,3 % Fræna6,7116,5 17,1 % Eide1,123,3 9,0 % Gjemnes0,5-2,5 -1,2 % Sunndal-0,727,1 3,7 % Alt. 128,3645,2 13,0 % Alt. 226,1557,4 13,8 % Alt. 39,4181,0 11,4 % Alt. 42,2111,1 9,0 % Alt. 523,5504,7 17,3 % Alt. 6-0,241,1 4,1 % Alt. 72,785,3 7,5 % Alt. 822,4481,4 18,1 % Alt. 97,7139,8 14,9 % Alt. 1017,3394,9 16,1 % Alt. 111,741,2 6,3 % Alt. 128,4157,7 11,9 %

26 Vurdering av hvert alternativ 26

27 gir oppmerksomhet 27

28 Alternativ 1: ROR Molde + Aukra + Midsund + Vestnes + Rauma + Fræna + Eide + Nesset

29 Vurdering alternativ 1 Samfunnsutvikling 45 poeng (av 80) Økonomi 67,5 poeng (av 100)

30 Alternativ 2: Aukra + Eide + Fræna + Midsund + Molde + Nesset + Gjemnes 30

31 Vurdering Samfunnsutvikling 70 poeng (av 80) Økonomi 57,5 poeng (av 100)

32 Alternativ 3: Aukra + Eide + Fræna + Midsund 32

33 Vurdering Samfunnsutvikling 35 poeng (av 80) Økonomi 80 poeng (av 100)

34 Alternativ 4: Aukra + Midsund + Vestnes 34

35 Vurdering Samfunnsutvikling 35 poeng (av 80) Økonomi 57,5 poeng (av 100)

36 Alternativ 5: Eide + Fræna + Molde 36

37 Vurdering Samfunnsutvikling 55 poeng (av 80) Økonomi 20 poeng (av 100)

38 Alternativ 6: Nesset + Sunndal 38

39 Vurdering Samfunnsutvikling 45 poeng (av 80) Økonomi 67,5 poeng (av 100)

40 Alternativ 7: Rauma + Vestnes 40

41 Vurdering Samfunnsutvikling 25 poeng (av 80) Økonomi 47,5 poeng (av 100)

42 Alternativ 8: Fræna + Molde 42

43 Vurdering Samfunnsutvikling 55 poeng (av 80) Økonomi 25 poeng (av 100)

44 Alternativ 9: Eide + Fræna 44

45 Vurdering Samfunnsutvikling 40 poeng (av 80) Økonomi 40 poeng (av 100)

46 Alternativ 10: Aukra + Molde 46

47 Vurdering Samfunnsutvikling 60 poeng (av 80) Økonomi 70 poeng (av 100)

48 Alternativ 11: Aukra + Midsund 48

49 Vurdering Samfunnsutvikling 30 poeng (av 80) Økonomi 62,5 poeng (av 100)

50 Alternativ 12: Aukra + Fræna + Midsund 50

51 Vurdering Samfunnsutvikling 35 poeng (av 80) Økonomi 70 poeng (av 100)

52 Oppsummering 52

53 Samlet oppsummering Alter- nativ Kommuner Samfunns- utvikling ØkonomiTjenester Lokal- demokrati Samlet 1Hele ROR – Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Fræna, Eide og Nesset ??? 2Romsdalshalvøya – Aukra – Eide – Fræna – Midsund - Molde – Nesset - Gjemnes ? ?? 3Aukra – Eide – Fræna – Midsund ??? 4Aukra – Midsund – Vestnes ??? 5Eide – Fræna – Molde ??? 6Nesset – Sunndal ??? 7Rauma – Vestnes ??? 8Fræna – Molde ??? 9Eide – Fræna ??? 10Aukra – Molde ??? 11Aukra – Midsund ??? 12Fræna – Aukra - Midsund ??? 53

54 Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 54 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015


Laste ned ppt "Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 1 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google