Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 1 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 1 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 1 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015

2 Agenda Innledning Bakgrunn for vurderingene – samfunnsutvikling Bakgrunn for vurderingene – økonomi Vurdering av hvert alternativ Oppsummering

3 Innledning 3

4 Kort om prosjektet Telemarksforsking har, i samarbeid med NIVI, fått i oppdrag fra Romsdal regionråd å utrede samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det skal leveres 5 delrapporter med følgende tema: –Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling (desember 2014) –Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner (februar 2015) –Gode og likeverdige tjenester (mars 2015) –Styrket lokaldemokrati (april 2015) –Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike strukturalternativer (mai 2015) Det er 10 kommuner – og 12 alternativer – som inngår i utredningen.

5 Utredningsalternativer Alte rnat iver Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 Prosentvis endring fra 1.1.2014 1Hele ROR – Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide 62 304 0,94 % 2Romsdalshalvøya – Molde + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide + Gjemnes 50 731 1,03 % 3Midsund + Aukra + Fræna + Eide 18 784 0,97 % 4Vestnes + Midsund + Aukra 12 242 1,78 % 5Molde + Fræna + Eide 39 642 1,03 % 6Nesset + Sunndal 10 130 -0,41 % 7Vestnes + Rauma 14 153 0,60 % 8Molde + Fræna 36 179 1,15 % 9Fræna + Eide 13 250 0,45 % 10Molde + Aukra 29 858 1,47 % 11Midsund + Aukra 5 534 2,24 % 12Midsund + Aukra + Fræna 15 321 1,24 % 15

6 Bakgrunn for vurderingene - samfunnsutvikling 6

7 Regjeringens ekspertutvalg Ekspertutvalget har gitt kriterier som i sum skal ivareta kommunenes fire funksjoner som lokaldemokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Tabellen under viser hvilke samfunnsmessige hensyn og kriterier ekspertutvalget har lagt til grunn for kommunens rolle som samfunnsutvikler. 7 Kommunens rolle Samfunnsmessige hensynKriterier Samfunnsutvikling Helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse

8 Samfunnsutvikling – hva har vi vurdert? Befolkningsgrunnlag i en ny kommune Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse Funksjonelle samfunnsutviklingsområder – regjeringens nye ord; «Hverdagsregioner» Kommunesenter Avstand til kommunesenter Næringsstruktur Ut fra dette har vi laget et kriteriesystem for vurdering. Vil det bli bedre med en kommunesammenslåing?

9 Befolkningsgrunnlag KommuneInnbyggertall Molde 26 392 Vestnes 6 708 Rauma 7 445 Nesset 2 975 Midsund 2 068 Aukra 3 466 Fræna 9 787 Eide 3 463 Gjemnes 2 580 Sunndal 7 155 Innbyggertall per 1. januar 2015. Kilde: SSB Kilde: Fylkesstatistikk Møre og Romsdal 2014. Forventet befolkningsvekst i prosent fram mot 2024 (MMMM, mellomalternativet til SSB).

10 Samfunnsutvikling - kapasitet og kompetanse 10 Diagram basert på tabell 3.2 NIVI Rapport 2014:1

11 «Hverdagsregioner» 11 Pendlingsmatrise mellom kommunene i Romsdal++. I prosent. Kilde: SSB.

12 Kommunesenter Innbyggertall Molde20 229 Vestnes2 241 Åndalsnes2 244 Eidsvåg890 Midsund534 Aukra948 Elnesvågen2 453 Eide1 332 Batnfjordøra316 Sunndalsøra4030 12 Innbyggertall i kommunesentrene i ROR per 1. januar 2013. Kilde: SSB

13 Reiseavstander - eksempel 13 Reiseavstander i minutter mellom tettsteder (+ Vistdal og Eresfjord) i Nesset og Sunndal. Kilder: SSB og visveg.no EidsvågRausandGrøaHoelsandSunndalsøraVistdalEresfjord Eidsvåg 114641353620 Raudsand11 4541364630 Grøa4645 5117963 Hoelsand41 5 77559 Sunndalsøra3536117 7053 Vistdal3646797570 18 Eresfjord203063595318

14 Arbeidsplassutvikling i kommunene 14

15 Næringsstruktur – Molde, Vestnes og Sundal 15 Lokaliseringskvotient for Molde. 2013. Kilde: Telemarksforsking Lokaliseringskvotient for Vestnes. 2013. Kilde: Telemarksforsking Lokaliseringskvotient for Sunndal. 2013. Kilde: Telemarksforsking

16 Bakgrunn for vurderingene - økonomi 16

17 Regjeringens ekspertutvalg Ekspertutvalget har gitt kriterier som i sum skal ivareta kommunenes fire funksjoner som lokaldemokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Ekspertutvalget har ikke økonomi som en egen funksjon, men har to kriterier under tjenesteyting som er relevant for økonomi i denne rapporten: –Økonomisk soliditet –Effektiv tjenesteproduksjon 17

18 Økonomi – hva har vi vurdert? Økonomiske virkemidler i kommunereformen Netto driftsresultat i ny kommune Frie inntekter, 1-15 år Frie inntekter, etter 20 år Effektiviseringsgevinster administrasjon Effektiviseringsgevinster tjenester Endring i konsesjonskraftsinntekter Endring i demografikostander 18 Ut fra dette har vi laget et kriteriesystem for vurdering. Hva vil skje med økonomien ved en sammenslåing?

19 Utredningsalternativer – økonomisk støtte Alt.KommunerInnbygger- tall (1.1.2014) Engangskostnader (1000 kr) Reformstøtt e (1000 kr) Totalt (1000 kr) 1Hele ROR – Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide 61 72160 00030 00090 000 2Romsdalshalvøya – Molde + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide + Gjemnes 50 21860 00030 00090 000 3Midsund + Aukra + Fræna + Eide 18 60440 00020 00060 000 4Vestnes + Midsund + Aukra12 02830 0005 00035 000 5Molde + Fræna + Eide39 23935 00025 00060 000 6Nesset + Sunndal10 17220 0005 00025 000 7Vestnes + Rauma14 06820 0005 00025 000 8Molde + Fræna 35 76825 000 50 000 9Fræna + Eide13 19120 0005 00025 000 10Molde + Aukra29 42525 00020 00045 000 11Midsund + Aukra5 41320 0005 00025 000 12Midsund + Aukra + Fræna15 13330 00020 00050 000 22

20 Korrigerte frie inntekter 20 Figuren under viser korrigerte frie inntekter i de 10 kommunene sammenlignet med øvrige kommuner i Møre og Romsdal.

21 Netto driftsresultat -en hovedindikator for økonomisk balanse Netto driftsresultat 2011-2013 21 201120122013Gj.snitt 2011-13 Molde0,00,80,00,3 Vestnes-2,06,20,01,4 Rauma1,20,50,20,6 Nesset1,7-3,2-1,0-0,8 Midsund3,02,64,33,3 Aukra24,323,826,124,7 Fræna-0,30,10,40,1 Eide-4,41,00,1-1,1 Gjemnes-3,11,85,91,5 Sunndal2,14,14,23,5 Møre og Romsdal1,02,1 1,7 Hele landet2,53,22,8

22 Eksempel rammetilskudd 22 Sum frie inntekter pr. år før sammenslåing (A)300 Frie inntekter pr. år i 15 år etter sammenslåing (B)320 Frie inntekter pr. år fra og med år 20 etter sammenslåing (C)290 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)+20 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)-10 Frie inntekter pr. år i mill. 2015-kr. Eksempelkommune Rammetilskuddsutvikling med og uten sammenslåing. Eksempelkommune

23 Oppsummering mulige effektiviseringsgevinster Alt.KommunerAdministrasjon (lavest) Tjeneste- områdene SumI % av brutto driftsinntekter 1Hele ROR – Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide 58471052,1 % 2Romsdalshalvøya – Molde + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide + Gjemnes 47631102,7 % 3Midsund + Aukra + Fræna + Eide 1727442,8 % 4Vestnes + Midsund + Aukra 1331443,5 % 5Molde + Fræna + Eide 13- 0,4 % 6Nesset + Sunndal 69810410,4 % 7Vestnes + Rauma 6-60,5 % 8Molde + Fræna 8-80,3 % 9Fræna + Eide 3-30,3 % 10Molde + Aukra 1544592,4 % 11Midsund + Aukra 939487,4 % 12Midsund + Aukra + Fræna 1430443,3 % 23 Innsparingspotensial på administrasjon og utvalgte tjenesteområder sammenlignet med landsgjennomsnittet i 2013. I mill. kr og i % av brutto driftsinntekter. Kilde: KOSTRA (konsern)/beregninger ved Telemarksforsking.

24 Konsesjonskraft – endringer ved sammenslåing Det er kun Nesset kommune som har overskudd av konsesjonskraft. Dermed vil, i alternativene Nesset inngår, en kommunesammenslåing føre til økte inntekter til en ny kommune. Figuren under illustrerer veksten i inntekter fra dagens nivå ved ulik pris. Alternativene som vil få en vekst i inntekter fra konsesjonskraft er: –Alternativ 1: Hele ROR –Alternativ 2: Romsdalshalvøya –Alternativ 6: Nesset + Sunndal* 24 * Alternativet med Nesset og Sunndal vil ha et alminnelig el-forbruk som ligger rett i overkant av konsesjonskraftmengden

25 Oppsummering demografikostnader 25 20152015-2030 2015-30 i % av dagens brutto driftsinntekter Molde15,8364,9 18,5 % Vestnes0,569,9 12,0 % Rauma2,215,4 2,8 % Nesset0,414,0 5,3 % Midsund0,111,2 6,4 % Aukra1,630,0 6,3 % Fræna6,7116,5 17,1 % Eide1,123,3 9,0 % Gjemnes0,5-2,5 -1,2 % Sunndal-0,727,1 3,7 % Alt. 128,3645,2 13,0 % Alt. 226,1557,4 13,8 % Alt. 39,4181,0 11,4 % Alt. 42,2111,1 9,0 % Alt. 523,5504,7 17,3 % Alt. 6-0,241,1 4,1 % Alt. 72,785,3 7,5 % Alt. 822,4481,4 18,1 % Alt. 97,7139,8 14,9 % Alt. 1017,3394,9 16,1 % Alt. 111,741,2 6,3 % Alt. 128,4157,7 11,9 %

26 Vurdering av hvert alternativ 26

27 gir oppmerksomhet 27

28 Alternativ 1: ROR Molde + Aukra + Midsund + Vestnes + Rauma + Fræna + Eide + Nesset

29 Vurdering alternativ 1 Samfunnsutvikling 45 poeng (av 80) Økonomi 67,5 poeng (av 100)

30 Alternativ 2: Aukra + Eide + Fræna + Midsund + Molde + Nesset + Gjemnes 30

31 Vurdering Samfunnsutvikling 70 poeng (av 80) Økonomi 57,5 poeng (av 100)

32 Alternativ 3: Aukra + Eide + Fræna + Midsund 32

33 Vurdering Samfunnsutvikling 35 poeng (av 80) Økonomi 80 poeng (av 100)

34 Alternativ 4: Aukra + Midsund + Vestnes 34

35 Vurdering Samfunnsutvikling 35 poeng (av 80) Økonomi 57,5 poeng (av 100)

36 Alternativ 5: Eide + Fræna + Molde 36

37 Vurdering Samfunnsutvikling 55 poeng (av 80) Økonomi 20 poeng (av 100)

38 Alternativ 6: Nesset + Sunndal 38

39 Vurdering Samfunnsutvikling 45 poeng (av 80) Økonomi 67,5 poeng (av 100)

40 Alternativ 7: Rauma + Vestnes 40

41 Vurdering Samfunnsutvikling 25 poeng (av 80) Økonomi 47,5 poeng (av 100)

42 Alternativ 8: Fræna + Molde 42

43 Vurdering Samfunnsutvikling 55 poeng (av 80) Økonomi 25 poeng (av 100)

44 Alternativ 9: Eide + Fræna 44

45 Vurdering Samfunnsutvikling 40 poeng (av 80) Økonomi 40 poeng (av 100)

46 Alternativ 10: Aukra + Molde 46

47 Vurdering Samfunnsutvikling 60 poeng (av 80) Økonomi 70 poeng (av 100)

48 Alternativ 11: Aukra + Midsund 48

49 Vurdering Samfunnsutvikling 30 poeng (av 80) Økonomi 62,5 poeng (av 100)

50 Alternativ 12: Aukra + Fræna + Midsund 50

51 Vurdering Samfunnsutvikling 35 poeng (av 80) Økonomi 70 poeng (av 100)

52 Oppsummering 52

53 Samlet oppsummering Alter- nativ Kommuner Samfunns- utvikling ØkonomiTjenester Lokal- demokrati Samlet 1Hele ROR – Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Fræna, Eide og Nesset ??? 2Romsdalshalvøya – Aukra – Eide – Fræna – Midsund - Molde – Nesset - Gjemnes ? ?? 3Aukra – Eide – Fræna – Midsund ??? 4Aukra – Midsund – Vestnes ??? 5Eide – Fræna – Molde ??? 6Nesset – Sunndal ??? 7Rauma – Vestnes ??? 8Fræna – Molde ??? 9Eide – Fræna ??? 10Aukra – Molde ??? 11Aukra – Midsund ??? 12Fræna – Aukra - Midsund ??? 53

54 Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 54 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015


Laste ned ppt "Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi 1 Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google