Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdibasert ledelse Forelesningsnotat 6.1 Verdibasert ledelse – Organisasjonskultur Modul 6 HiB/TQM Center.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdibasert ledelse Forelesningsnotat 6.1 Verdibasert ledelse – Organisasjonskultur Modul 6 HiB/TQM Center."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdibasert ledelse Forelesningsnotat 6.1 Verdibasert ledelse – Organisasjonskultur Modul 6 HiB/TQM Center

2 Dugelighetsmodellen kvalitetsledelse = ledelseskvalitet Kvalitet for kunde og samfunn Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse) KvalitetKvalitetLeve-ranseLeve-ranseHMSHMSKostnadKostnad Produksjon, verdiskapende samspill Produksjon, verdiskapende samspill Organisasjonskultur

3 Sette eksepsjonelt høye mål og visjoner Demonstrere og kommunisere verdier Være en rollemodell og inspirator Sette klare mål og strategier Organisere ressurser og strukturer Etablere og leder prosesser Evaluere og systematisk forbedre og fornye prosesser Kultur- bygging Ledelse Lederskap Bygge sterke kulturer Vise tillit og bygge opp menneskers selvtillit Ledelses og lederskapskvalitet

4 Bedriftskultur - Definisjon ”Et mønster av grunnleggende antakelser – skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpassing og intern integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene.” (Ref.: Edgar Schein)

5 Kulturens kjerneelementer Verdier Normer Grunnleggende antakelser Virkelighetsoppfatning (Ref: Henning Bang)

6 Verdienes funksjoner De fungerer som standarder –Setter oss i stand til å skille mellom godt og dårlig –De motiverer ved at de viser hva som er ønsket tilstand De fungerer som grunnlag for beslutninger og konfliktløsning

7 Viktige verdier i en organisasjon Effektivitet Sikkerhet Omtanke for mennesker Likestilling Lojalitet (Ref.: Siehl)

8 Normer Normene er tett forbundet med verdigrunnlaget i organisasjonen. De representerer forventninger om atferd fra medlemmene i en organisasjon. Medlemmene belønnes og oppmuntres til å følge normene

9 Grunnleggende antakelser Lærte responser eller løsninger på gruppens overlevelsesproblemer i forhold til eksterne omgivelser og gruppens interne integrasjonserfaringer Organisasjonen lærer å handle –Hva som fungerer best –Hva som særpreger miljøet vi lever i

10 Virkelighetsoppfatning Den måten vi tolker virkeligheten rundt oss på Sammenhenger vi mener eksisterer Modeller vi benytter oss av Forskjellige nivåer ser virkeligheten ulikt

11 Bedriftskultur Mennesker jobber best for de målene som de tror på Mennesker motiveres mest av positiv oppmuntring og tilhørighet Initiativ og skaperevne frigjøres helst i små og selvstendige grupper (Ref.: Tor Bush og Jan O. Vanebo)

12 Prinsippene er blitt en tilstand

13 26-Mar-15Slide 13 Struktur Systemer Strategi Prosessbeskrivelser Holdninger Atferd Ferdigheter Følelser Virkelige prosesser Kultur Struktur Synlig Mindre synlig Organisasjonens isfjell

14 3). Utnyttelsestap (del 1) Som fører til:Tap i form av: Uklare mål - målkonflikter ”Friksjons MUDA” - for få innovasjons- ideer - for små ideer - tid til unødige møter - økte kostnader til unødig konsulentbistand Utilfredse medar- beidere - fravær og konflikter - sykefraværsdager - personalhåndtering - rekrutteringskostnader - forhandlingskostnader Utilfredse leveran- dører - anskaffelses- MUDA” - høyere innkjøpskostnader - kontraktsforhandling - konfliktkostnader

15 Lojalitet Å argumentere tydelig for sine synspunkter før en beslutning Å rette kritikk dit den hører hjemme – og bare dit Å korrigere sin sjef Å si tydelig fra når du mener at fundamentale forutsetninger for å gjøre jobben ikke er til stede (Ref: ”Ledelse i Aker”)

16 Bedriftskultur – Faktorer som påvirker innholdet Bedriftskultur –Omfatter trossetninger (hva som er viktig/riktig hos oss – basert på verdier, grunnleggende antakelser og virkelighetsoppfatning, og handlingsnormer (”slik gjør vi tingene”) –Og disse styrer kanskje atferden til medlemmene i organisasjonen

17 Kulturuttrykk (1) Atferdsuttrykk –Opptreden i kantine –Møter –Symbolhandling Verbale uttrykk – Historier – Myter – Legendenes verdier – Sjargong – Humor

18 Kulturuttrykk (2) Materielle uttrykk: –Klær –Arkitektur –Etasjer Strukturelle uttrykk: –Ritualer –Prosedyrer –Seremonier –Belønning –Karriere

19 Typiske subkulturkonflikter Konflikter mellom: 1.Funksjonsenheter 2.Ulike sjikt 3.Yrkes- eller profesjonsgrupper 4.Ulike fagideologier 5.Grupper av mennesker med ulik sosialøkonomisk status 6.Kjønnskonflikter 7.Ulike aldersgrupper 8.Geografiske enheter 9.Grupper med ulke etnisk bakgrunn 10.Organisasjonskulturer som er fusjonert

20 Eksempel ”Gammel – Ung” Gammel (1) –20 – 40 år i bedriften-tjenesteveg –Jobbet seg opp fra bunnen-sentrale beslutninger –Formell, konservativ tone -intuisjon Ung (2) –Dynamiske, velutdannede –Relativt høye posisjoner –Uformelle, åpen kommunikasjon –Flat struktur –Desentraliserte beslutninger –Lønnsomhet ved bruk av analyser

21 Bedriftskulturens funksjon Felles forståelse av misjon og primære oppgaver Utvikle enighet om: –Mål –Midler som skal brukes for å oppnå mål –Kriterier som skal brukes for å evaluere –De riktige forbedrings- og utviklingsområdene

22 Intern integrasjon (1) Felles språk og begrepsapparat Gruppens grenser og kriterier for medlemsskap eller utstøtelse Makt og status –Egen ”hakkeorden” –Avgjøre hvordan man oppnår, beholder og mister makt Nærhet, vennskap og kjærlighet –Forhold mellom kolleger –Åpenhet og nærhet

23 Intern integrasjon (2) Belønning og straff –”Heltemodig” – og ”syndig” atferd –Hva som blir belønnet? –Hva som blir straffet? Ideologi og religion –Uforståelige og uforklarlige hendelser –Må gis mening, slik at medlemmene kan forholde seg til dem og unngå angsten

24 Verdigrunnlaget – en mix? (Reitan – Narvesen / Veidekke) Vi er profesjonelle, høflige og løsningsorienterte Vi er redelige og holder det vi lover og står for det vi gjør Vi er folkelige i vår væremøte og fornuftig i ressursbruken Vi er opptatt av læring, utvikling og forbedring Dette gjør at kunden opplever oss Felles verdinormer/leveregler: Visjon og verdier: Utfordringen er å komme fra ord til handling: Alle har en felles forståelse av overordnede verdinormer Den enkelte klarer å overføre dette til utøvelse av egen jobb Verdiene kommer til uttrykk i handling og væremåte ”Veidekke skal bygge en bedre framtid for menneskers livsutfoldelse” Profesjonell Redelig Entusiastisk Grensesprengende Nøktern Lønnsom

25 Å lede: Være modell, fremme verdier, forstå andre, sette normer, skape tradisjoner Kultur - Verdier - Normer - Tradisjoner - Væremåter - Historier/legender - Forutsetninger - ”Slik gjør vi det” - Humor Prosess - Organisasjoners livssyklus og naturlige tilpassning - Arbeidsprosesser utforming Struktur - Organisasjoner konstrueres og styres strategisk - Funksjonsorganisert - Nettverksorganisert Å lede: Utvikle, tilpasse, pleie forbindelser, styring av arbeidsprosesser reenginering Å lede: Styre instruere strukturere stimulere forvalte gråsoner binde vold Morgan 1988 & Sørhaug 1997

26 En god bedriftskultur er vår største styrke Klare mål, strategi, visjon og verdigrunnlag Fokus på de menneskelige ressurser Inkluderende og samarbeidsorientert Ledere som fremstår som gode rollemodeller Viktigst er ikke hva du er, men hva du gjør Trivsel, humør og entusiasme  Ny dimensjon  Skandinavisk kulturforståelse og respekt

27 Fremtidens vinnerorganisasjoner Investerer mest i kompetanseutvikling Er best på individuell karriereplanlegging Driver kontinuerlig verdiimplementering Benytter verdigrunnlaget i nettverksbygging til kunder og leverandører Utvikler ledere til verdigrunnlagets beste modeller Er ledende på ”Corporate Social Responsibility” (etikk, helse, miljø og sikkerhet)

28 Kompetanse som konkurransefaktor "Evnen til å lære noe raskere enn dine konkurrenter, vil kanskje være den eneste varige konkurransefaktor" Arie De Geus, Shell

29 Lære sammen med andre: - Det du er god på, kan også andre bli god på! Finne frem til beste praksis.Finne frem til beste praksis. Inspirerer og utvikle hverandres skaperkraftInspirerer og utvikle hverandres skaperkraft Klima for læring

30 Verdier og samfunnsansvar Som ledere har vi også et ansvar for å gi vår virksomhet en overordnet retning, noe å strekke seg mot –Vi kjenner historien om stenhuggerne på kirkebygget: Den ene sier ”Jeg er stenhugger”, den andre ”Jeg bygger en katedral” Vi trenger også felles verdier som ledd i vår bedriftskultur –Det skal være rom for mangfold og lokal tilhørighet –Men det må samtidig være visse fellestrekk som ikke kan fravikes –Det er også viktig å ha et reflektert forhold til den egne bedriftens plass i samfunnet

31 Kulturelle ”signaler”

32 Sikkerhetsutviklingen Teknologi Styringssystem HMS-kultur DUN Kilde: Oljedirektoratet

33 På vei mot en sikkerhetskultur Avhengig Uavhengig Gjensidig avhengige Ledelse Individ Team Stikkord Ledelsens forpliktelse Vilkår for ansettelse Frykt/disiplin Lover/regler Prosedyrer Arbeidsleder overvåker Belønninger Opplæring Ledelsesorientert Sikkerhetsverktøy Ressurser avsettes Arbeidsleder skal bry seg Stikkord Den enkeltes forpliktelse Standarder for atferd Ensarthet, tilpasse seg Den enkeltes kunnskap Individuell anerkjennelse Utvikling av individer Den enkeltes verdier Atferd/vaner Den enkeltes dyktighet Individuelle mål ”Ta vare på seg selv” ”Ingen helter” ”Slik er en Hydro Polymers medarbeider*” Stikkord ”Team ånd” Teamdeltakelse er positivt Bygge team er prioritert Hjelpe andre å tilpasse seg Teamkunnskap settes i fokus Anerkjennelse gis til team Teamets utvikling er i fokus Vi passer på våre kollegaer Samhandling Nettverksbygging Målsettinger på teamnivå Vi bryr oss om hverandre Stolthet for fellesskapet Høyt sikkerhetsnivå Lavt sikkerhetsnivå Du skal Jeg må Vi vil

34 Når alle elementer er til stede, kan endringer finne sted. Når noe mangler, blir resultatet et annet. VisjonVerdier Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding Endring Strategi = Ressurser Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding Forvirring Visjon = Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding = Korrupsjon Verdier Ressurser Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding = Flere retninger VerdierStrategi Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding = Frustrasjon Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Kompe- tanse Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Motiva- sjon Motiva- sjon Handling Tilbake- melding = Tilbake- melding = Tilbake- melding = Tretthet Treghet Ingen resultater Tvil = Ressurser Endringsledelse

35 Gjenskape ballansen

36 Hvordan utvikles kultur? Leders atferd Kollegers atferd Det som er viktig for oss Heltene våre Kompetanse/ systemforståelse Betydning av å følge struktur-krav og prosedyrer "Det som sitter i veggene" Min handlingskompetanse Min atferd Påvirkning

37 Lederpåvirkning av kulturen 1.Hva retter jeg oppmerksomhet mot; måling,kontroll? 2.Mine reaksjoner på kritiske hendelser og kriser 3.Er jeg bevisst rollen som modell, veileder og trener 4.Hvordan fordeler jeg belønning og status? 5.Kriterier for rekruttering, seleksjon, forfremmelser og avskjedigelse

38 7-råd for kulturpåvirkning 1.Bli klar over eksisterende kultur 2.Hvilken kultur ønskes?; verdier, normer, virkelighetsoppfatninger 3.Hvilke verdier vil dere ta tak i først? 4.Gjør kulturutrykkene i overenstemmelse med verdiene, normene; systemer,orgstruktur, fysisk utforming av arbeidsplassen 5.Anvend konsekvent belønning/feedback i tråd med ønsket kultur 6.Rekrutter og omplasser folk for å forsterke ønsket kultur (Hvem skal være kulturbærere?)

39 Skadeårsaker %

40 5. Verdibasert ledelse – organisasjonskultur Kvalitet: Kunde og samfunnskommunikasjon Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse) KvalitetKvalitetLeve-ranseLeve-ranseHMSHMSKostnadKostnad Effektiv produksjon Organisasjonskultur

41 De fire Toyotaprinsippene for ledelse 1.Ingenting kan erstatte direkte observasjon 2. Alle endringer er eksperimenter (PDSA) 3. Gjør endringer så ofte som mulig 4. Ledelse er coaching

42 Case Umoe Catering Norway 挪威 Umoe 饭店案例 COMMON VALUES COMMON RULES OF BEHAVIOUR Person Home Work Friends Spare timeMedia Scool Individual skills: System skills 系统性技能 Social skills 社会技能 Creativity 创造力 Goal 目标 Interaction and Co-operation 互动与合作 Management 管理 Training 培训 个人技能 共同的行为准则 学校 家庭 朋友 共同的价值 媒体 工作闲暇

43 Hans Nielsen Hauge Bedriften som et samfunn Arbeidsmoral Etikk og verdier Samfunns- ansvar

44 “It is not the strongest nor the most intelligent of the species that survives, but the one that is most adaptable to change” -Charles Darwin- Og til sist..


Laste ned ppt "Verdibasert ledelse Forelesningsnotat 6.1 Verdibasert ledelse – Organisasjonskultur Modul 6 HiB/TQM Center."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google