Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 GeoPortal – Rammeverk Introduksjon. 2 Hva er egentlig et rammeverk? Rammeverk henviser til samarbeidet vedrørende definisjon av de mest benyttede geografiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 GeoPortal – Rammeverk Introduksjon. 2 Hva er egentlig et rammeverk? Rammeverk henviser til samarbeidet vedrørende definisjon av de mest benyttede geografiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 GeoPortal – Rammeverk Introduksjon

2 2 Hva er egentlig et rammeverk? Rammeverk henviser til samarbeidet vedrørende definisjon av de mest benyttede geografiske basisdata og tematiske data som brukerne trenger, samt beskriver et miljø for å støtte utviklingen og bruk av disse dataene som brukerne kan bygge videre på, enten ved å legge til deres egne deltaljer eller ved å samstille dette med andre datasett. Gjennom et slikt samarbeid kan både offentlig forvaltning samt private aktører definere konsistente data og tjenester som er nødvendige for å oppnå sine respektive mål. Nødvendige digitale geografiske data samt produktspesifikasjoner for disse Prosedyrer, teknologi og retningslinjer for å gjøre det lettere å integrere, dele og bruke disse dataene, samt Organisatoriske forhold og forretningspraksis som oppmuntrer til vedlikehold og bruk av data. Nøkkelord i denne sammenheng er: (Ref: MyGDI Framework & standards development)

3 3 INSPIRE Norge Digitalt (St.meld nr 30) Kartinnsyn EtcAvtaler TekniskDrift/vedlikehold Rammeverk Dataforv/dataflyt Utveksling Objektkatalog/ produktspesifikasjoner Standarder ETC. ISO 19101 modelleringsspråk ISO 19109 Retningslijnjer for å lage datamodeller ISO 19110 Metodologi for objekkataloger ISO 19126 Register for objekttyper og egenskaper i objektkatalog ISO 19131 Data Product Specification Konvergering mot Internasjonale standarder Organisatorisk Retningslinjer for UML-modellering Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Portal Strategi for SOSI objektkatalog, produktspesifikasjon samt implementasjon i form av dataset SOSI-DB/PS implementasjon Når? Hvordan? Av hvem ? Quadri/Geomedia/ESRI/ Kontrakter Andre strategipapirer S-57_Ed4_Information_Paper.pdf

4 4 Rammeverk – Høykom prosjektbeskrivelse

5 5 Prosjektdeltakere: Arbeidsgruppa har bestått av følgende personer: Per Ryghaug, NGU Sverre Iversen, NGU Knut Bjørkelo, NIJOS Ingvild Nystuen, NIJOS Bjarne Fagerbakke, SVV Tone Kristiansen, NE Geir Myrind, SK Rolf Henning Dybdal, SK Arvid Lillethun, SK Morten Borrebæk, SK (delprosjektleder) Roy Mellum, SK (delprosjektleder aktivitet Norge digitalt portalen) Terje Ersland, SK (delprosjektleder aktivitet Lokale og regionale løsninger) Prosjektleder geoPortal prosjektet: Kåre Kyrkjeeide

6 6 Mot en infrastruktur for geografisk informasjon StandardiseringHarmoniseringIntegrering Fra å vite om dataTil full interoperabilitet Geodetisk rammeverk Sømløse data Kvalitetsangivelse Sertifisering Oppdatering Data modeller … Data Metadata Grensensnitt Produktspesifkasjon Kvalitet Utveksling … Katalogjteneste WMS WFS Transf. tjeneste Generalisering Søketjenester Stedbaserte tjenester Kontroll- /valideringstjene ste …

7 7 Rammeverk - Innholdsfortegnelse 1.FORORD 2.INTRODUKSJON 3.FORHOLDET TIL EUROPEISK INFRASTRUKTUR (INSPIRE) 4.M Å LGRUPPE 5.ORD OG DEFINISJONER 6.PORTAL 7.DATAFORVALTNING/DATAFLYT 8.ORGANISATORISK RAMMEVERK 9.TEKNISK RAMMEVERK 9.1Interoperabilitet 9.2Data 9.3Tjenester 9.4 Web Map Server 9.4 Metadata (for data og tjenester) 9.6Forskjellen p å tjenestekatalog og metadatakatalog 9.7Presentasjon (visualisering) av data) 9.6Standarder og spesifikasjoner 9.7Kvalitetskontroll av data og tjenester 9.8Spr å kuavhengighet 10.RAMMEVERK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GEOPORTALER 11.AUTORISASJON OG TELLING 12.ANDRE KOMPONENTER ???

8 8 Rammeverk - Innholdsfortegnelse Annex A Kort beskrivelse av Web Map Service (WMS) / SLD Annex B Kort beskrivelse av Web Feature Service (WFS) og Filter Encoding (FE) Annex C Programvarekomponenter som utgj ø r viktige deler av rammeverket Annex D Standarder Geografisk Informasjon Annex E Internasjonale standarder – ISO/TC 211 Metadata Profil - tematiske vektordata Veiledning for WMS Vedlegg til rammeverket Veiledning for WMS er også fremmet som en teknisk rapport (A guide to WMS_draft2.) innenfor europeisk standardisering med tanke på INSPIRE.

9 9 2. Introduksjon Rammeverket som ligger til grunn utgjør en åpen informasjonsteknologisk infrastruktur som er basert på åpne standarder og spesifikasjoner. Rammeverket er utviklet med hensyn på å muliggjøre implementasjoner som understøtter tjenesteleverandører, dataleverandører og applikasjonsutviklere, med utgangspunkt i interoperable og gjenbrukbare komponenter. Denne målsettingen oppnås hovedsakelig gjennom spesifikasjon av grensesnitt for disse tjenestene. Til grunn for disse spesifikasjonene legges standarder utviklet i regi av ISO/TC 211 og spesifikasjoner utviklet av OGC (Open Geospatial Consortium). Det tekniske rammeverket er plattform- og implementasjonsnøytralt, men gir samtidig klare føringer for implementasjon i form av standarder og valg av protokoller og underliggende teknologi. Implementasjons/systemuavhengig

10 10 Plattform- og implementasjonsnøytralitet

11 11 2. Introduksjon Prinsippene som dette rammeverket trekker opp er følgende Etablere tilgang til i utgangspunktet alle typer geografisk informasjon, når som helst, hvor som helst. Gjøre det mulig for applikasjoner å finne og hente ut data gjennom en distribuert infrastruktur. Gjøre det mulig å integrere uensartede geografiske data for felles presentasjon. Legge forholdene til rette for sømløs ’kjeding’ av applikasjoner, data og tjenester eller kombinasjoner av disse. Legge til rette for oppdatering og utveksling av data, som et samarbeid mellom ulike aktører. Legge til rette for at applikasjoner kan tolke data konsistent med utgangspunkt i å oppnå en felles representasjon eller prosessering av disse (semantisk interoperabilitet) Legge til rette for utvikling av effektivt samarbeid med regionale og sektorspesifikke løsninger.

12 12 3. FORHOLDET TIL NASJONAL OG EUROPEISK INFRASTRUKTUR (INSPIRE) De generelle prinsippene rundt Europeisk infrastruktur tar utgangspunkt i : Prinsippene som dette rammeverket trekker opp er følgende 1.geografiske data skal samles inn en gang og forvaltes og vedlikeholdes på det nivå hvor dette kan gjøres mest kostnadseffektivt. 2.det skal være mulig å sømløst kombinere geografiske data fra ulike kilder og dele dette mellom mange brukere og programvarer. 3.det må være mulig å benytte geografiske data på tvers av forvaltningsenheter og nivåer. 4.geografiske data som er nødvendig for god forvaltning skal være tilgjengelig på vilkår som ikke hindrer utstrakt bruk. 5.det skal være lett å finne ut hvilke geografiske data som er tilgjengelige. Det skal også være enkelt å evaluere hva disse dataene er egnet til og de vilkår som er knyttet til bruken av disse dataene.

13 13 Målgruppe Dette dokument har til hovedhensikt å introdusere et felles og omforent teknisk rammeverk for dataleverandører, tjenesteleverandører og applikasjonsutviklere, slik at disse får en felles forståelse av hvordan data og tjenester er tilgjengelig eller kan gjøres tilgjengelig, dokumenteres og vedlikeholdes. Dokumentet er også tiltenkt saksbehandlere som skal nyttiggjøre data og tjenester fra ulike kilder. Deler av dette dokumentet skal også bidra til å klarlegge for beslutningstakere hvilke organisatoriske og administrative krav og forpliktelser en slik infrastruktur legger på de ulike etater og tjenester

14 14 5. ORD OG DEFINISJONER De termene som er definert her er første utkast til termer for rammeverksdokumentet, og forsøkt skrevet i henhold til ISO 7004_2000 Retningslinjer for definisjoner. Flere av disse er basert på engelske definisjoner, men gjengitt her på norsk. Referanse til hvor definisjonene kommer fra er lagt inn i hakeparentes. Totalt 16 definisjoner

15 15 Bibliografi INSPIRE – implementation guidelines (TBD) CANADIAN GEOSPATIAL DATA INFRASTRUCTURE ARCHITECTURE DESCRIPTION The Canadian Geospatial, Data Infrastructure — Access, Technical Services Manual A Geospatial Interoperability Reference Model (G.I.R.M.) INSPIRE Architecture and Standards Position Paper Developing Spatial Data Infrastructures, The SDI Cookbook Etc,etc,etc,etc


Laste ned ppt "1 GeoPortal – Rammeverk Introduksjon. 2 Hva er egentlig et rammeverk? Rammeverk henviser til samarbeidet vedrørende definisjon av de mest benyttede geografiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google