Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SELJEDALEN SKOLE HELHETLIG PLAN FOR LESING 1. – 7. trinn Alle lærere er leselærere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SELJEDALEN SKOLE HELHETLIG PLAN FOR LESING 1. – 7. trinn Alle lærere er leselærere."— Utskrift av presentasjonen:

1 SELJEDALEN SKOLE HELHETLIG PLAN FOR LESING 1. – 7. trinn Alle lærere er leselærere

2 FORORD Gode språkferdigheter og lesing er nøkkelen til kunnskap. Det er redskap til å erobre ikke bare bøkenes verden, men for å greie seg i et moderne og komplisert samfunn. Å lære å lese, og å ha glede og nytte av å lese, er blant de viktigste læringsmål for elevene i skolen. Det påvirker hvordan de greier seg i andre fag, og kan ha stor betydning for den enkeltes personlige utvikling. Lese- og skriveopplæringen er ikke noe som er avgrenset til begynnertrinnet, men skal fortsette gjennom hele skoletiden, og i alle fag. FORORD

3 1.Skape engasjement og ambisjoner for lesing 2.Utvikle språklige ferdigheter 3.Ivareta og utvikle elevenes kodingsferdigheter 4.Undervise i leseforståelse 5.Kartlegge 6.Vurdere

4 Prinsipp 1: Skape engasjement og ambisjoner for lesing Bibliotek-kurs / bibliotekbruk: Alle trinn ”Hjertetimen”: Alle trinnene Lesekampanje: Lesemåneden i november, alle trinn Leselyst: 4. – 6. trinn Bokkasse: 5. trinn Grip boka: 7. trinn Lydbøker: Hel klasse / individuelt Høytlesing: Lærer / elev Lesekvarten Ekstratiltak: Lesekurs - Våren 2. trinn - Høsten 3. trinn - Jan / feb: 4. trinn Prinsipp 1: Skape engasjement og ambisjoner for lesing

5 Prinsipp 2: UTVIKLE SPRÅKLIGE FERDIGHETER La elevene forklare for hverandre (undervise andre) Fortellerstol: Elevene kommer frem enkeltvis og forteller / beskriver en gjenstand, hendelse eller en fagkunnskap Fremføring av sanger og tekster: Prosjekter på trinn: - FN-samling - Adventsamlinger - Vintersamling - 17.mai / vår-samling Prinsipp 2: Utvikle språklige ferdigheter

6 Prinsipp 3: Ivareta og utvikle elevens kodingsferdigheter Grunnleggende lese - / skriveopplæring: Jørgen Frost språktrapp og språkleker: -fra lyd til bokstav -begynner med store bokstaver -(de små bokstavene blir også presentert) ”Seljeby” er en rammelek med vekt på førskriving, førlesing, telling og tallforståelse ”Hjertetime”: - elevene leser på sitt nivå – alle trinn - samarbeid med foreldre Lesing av fagtekster: Tankekart (se vedlegg), bilder, illustrasjoner, konkreter, høytlesing og refleksjoner over lest tekst og spørsmål Ordforråd / ordforklaring: ordbok (elevene noterer ord fra teksten som de ikke forstår – ordene forklares i plenum neste dag) Prinsipp 3: Ivareta og utvikle elevenes kodingsferdigheter

7 Prinsipp 4: Undervisning i leseforståelse Lesing av fagtekster: Tankekart (se vedlegg og ”Fagbok i bruk” - Lesesenteret), bilder, illustrasjoner, konkreter, høytlesing og refleksjoner over lest tekst og spørsmål Ordforråd / ordforklaring: ordbok (elevene noterer ord fra teksten som de ikke forstår – ordene forklares i plenum neste dag) Individuell lesing 15 min hver dag Høytlesing – refleksjon over lest tekst - spørsmål, gjenfortelle for hverandre Gi en kort info om hva innholdet er / nøkkelord, gjøre elevene nysgjerrige, lese høyt, samtale Bokanmeldelse (se vedlegg) Prinsipp 4: Undervisning i leseforståelse

8 Prinsipp 5: Kartleggingsplan TidTiltak / KartleggingTrinnAnsvarligProsedyre September Lesetest: Stas / Carlsten? Nasjonal prøve Kartlegging i leseferdighet UD Tove Kroghs tegnetest 2. 3., 4. og 6. trinn 5. trinn 7. trinn 1. trinn KontaktlærerSpesped.team: Logoped Lesekurs PPT- enkelt- elever Desember ½ årsrapporter leveres, IOP vurdering 1. – 7. trinn Januar Nasjonal trivselstest (start: medio januar – april) 7. trinn Februar Søknadsfrist for topp-ressurs1. – 7. trinn Mars Lesetest: Sras / Carlsten? Kartlegge språklige minoriteter 4. – 7. trinn 4. og7. trinn April Søknadsfrist for enkeltvedtak1. – 7. trinn Mai Udir: Obligatoriske kartleggings- prøve: lesing Kommunal Digital kompetanseprøve 1., 2. og 3. trinn 5. trinn Juni ½ årsrapporter leveres, IOP vurdering 1. – 7. trinn Prinsipp 5: Kartleggingsplan

9 Prinsipp 6: Vurdering Vurdering av leseferdighet og leseforståelse Vurderingen må inneholde: - elevens engasjement - ambisjoner for lesing - språklige ferdigheter (tegnsetting, sjanger, intonasjon) - kodingsferdigheter - forståelse (henviser til ”Lesing er”) Lesing med tilbakemelding (”Hjertebok”) Observasjon og vurdering kontinuerlig Elevenes holdning til lesing kommer til uttrykk i den obligatoriske kartleggings-prøven (Udir) (holdningsskjema) Prinsipp 6: Vurdering

10 Vedlegg 1.Tankekart: Alle trinn 2.Tankekart: 5. – 7. trinn (VØL) 3.Nynorskplan Seljedalen skole Holdningsskjema til UDIR (1. – 4. trinn)(Se eget hefte) Holdningsskjema til UDIR (5. – 7. trinn)(Se eget hefte) Vedlegg

11 1.Tankekart alle trinn

12 2. Tankekart 5. – 7- trinn VØL Dette vet jegDette ønsker jeg å lære mer om Slik vil jeg arbeideDette har jeg lært 2. Tankekart 5.–7.- trinn VØL

13 3. ÅRSPLAN FOR NYNORSK SIDEMÅL, SELJEDALEN SKOLE NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA Planen er laget med utgangspunkt i forslag til nynorsk barnelitteratur og undervisningsopplegg fra nynorsksenteret, Høgskulen i Volda. ”I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og sosiolekter, men også andre språk enn norsk. I dette språklige og kulturelle mangfoldet utvikler barn og unge sin språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal det legges til rette for at barn og unge får et bevisst forhold til språklig mangfold og lærer å skrive både bokmål og nynorsk”. Fra innledningen til Læreplan i norsk: Formål med faget. 3. ÅRSPLAN FOR NYNORSK SIDEMÅL, SELJEDALEN SKOLE

14 KOMPETANSEMÅL I NORSK ETTER 2. TRINN SOM KAN KNYTTES TIL NYNORSK: Muntlige tekster 1 Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. Skriftlege tekster 11 Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. 13 Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Språk og kultur 15 Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. TRINNLæringsmålHjelpemidlar, litteratur www.nynorsksenteret.no FagområdeK.mål 1.tr.-Høyra og forstå høgtlesing -Korlesing, læra utenat songar, rim, og regler -Samtala om innhald, dramatisera, teikna, måla Nye ”Les for meg” ”Eventyrboka” Nynorsksenteret Rim, regler, eventyr, songar, songleikar Biletbøker Norsk Musikk 1 13 15 2.tr.-Høyra og forstå høgtlesing -Korlesing, utenatlæring -Læra folkeviseleik Nye ”Les for meg” ”Eventyrboka” Rim, regler, eventyr, songar, songleikar Norsk Musikk 1 13 15

15 KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN SOM KAN KNYTTES TIL NYNORSK: Muntlige tekster 4. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV- programmer 5 Framføre tekster for medelever Skriftlige tekster 6. Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg Språk og kultur 17 Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer 18 Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer 19 Beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge TRINNLæringsmålHjelpemidlar, litteratur www.nynorsksenteret.no FagområdeK.mål 3.tr.-Høyra og forstå høgtlesing -Framføra dikt -Lesa og fortelja gåter og visar Barnebøker og blad Tekstbasen fra Nynorsksenteret Norsk RLE Musikk 5 4.tr.-Høyra og forstå høgtlesing -Læra å laga eigne teikneseriar -Lesa dikt, regler og songar -Høyra skilnad på ulike norske dialektar Barnebøker og songbøker Tekstbasen og ”Teikneseriar” frå Nynorsksenteret Døme på dialektar Norsk Musikk Kunst og Håndverk 6 17 19

16 KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN SOM KAN KNYTTES TIL NYNORSK: Muntlige tekster: 1. Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner 3. Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Skriftlige tekster: 7. Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterere tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser. 14. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk,dialekt og gruppespråk Sammensatte tekster: 22. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy 23. Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner Språk og kultur 27. Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk 28. Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter 29. Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål

17 TRINNLæringsmålHjelpemidlar, litteratur www.nynorsksenteret.no FagområdeK.mål 5.tr.-Høyra og forstå høgtlesing -Framføra korte rollespel og dikt -Lesa barnelitteratur etter forslag frå Nynorsksenteret -Bruka utdrag fra bøker i lydbok (Nynorsksenteret) Nynorsksenteret. Nynorskboka.no Norsk Musikk 1717 6.tr.-Høyra og forstå høgtlesing -Læra å laga eigne teikneseriar -framføra enkle rollespell frå nynorsk litteratur -Høyra ulike norske dialektar Nynorssenteret: Tegneseriar Nynorskboka.no Norsk Musikk 1 3 7 14 22 23 7.tr.-Høyra og forstå høgtlesing -Lesa nynorsk litteratur -Samanlikna ord og uttrykk i bokmål og nynorsk -Høyra ulike norske dialektar Nynorsksenteret: Ivar Aasen senteret. Nynorsboka.no Norsk Musikk 1 3 7 27 28 29


Laste ned ppt "SELJEDALEN SKOLE HELHETLIG PLAN FOR LESING 1. – 7. trinn Alle lærere er leselærere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google