Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etat for sosiale tjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etat for sosiale tjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etat for sosiale tjenester

2

3 Etatens organisering og tjenester
Etatsledelse 10 resultatenheter, 8 Nav-kontor Introduksjonssenteret for flyktininger Sosiale botjenester Antall ansatte på tjenestestedene: ca 600

4 Disposisjon Generelt om levekår for barn
Tiltak for å sikre gode levekår Nav sosialtjeneste sine tjenester i Bergen Status vedr barn i forhold til Kartlegging, økonomisk sosialhjelp, boforhold, familier med begrensede rettigheter, familier uten lovlig opphold, internkontroll, samarbeid med andre tjenester intensjonsplan for samarbeidsutvikling i forhold til barn og unge

5 Nav sosialtjeneste sin rolle
§ 12 Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problem, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer. De skal vies spesiell oppmerksomhet for oppvekstkårene for barn og unge.

6 Status vedrørende barn i familier med lav inntekt
Antall barn i «fattige» familier øket til 8% Øket innvandring, lavinntekt. Flere enslige forsørgere med lavinntekt Offentlige overføringer ikke tilstrekkelig indeksregulert Tilsvarer ca 5000 barn i Bergen

7 Status i Bergen Levekårskartlegging i 2011 Aktuelle planer
Jevnt over gode oppvekstvilkå for barn Store forskjeller mellom bydeler og områder i bydeler. Områdesatsing i særlige områder. Aktuelle planer Melding om fattigdom med særlig fokus på barns situasjon Handlingsplan for inkludering og mangfold 1313 familier med 2569 barn mottok sosialhjelp i 2013

8 Hovedrundskriv 35 Det skal tas særlig hensyn til barn og unge som vokser opp i vanskelgstilltee familier. Forebygging Kartlegging Utmåling av stønader og tjenester Melding/henvisning til andre tjenester

9 Strategi for å redusere fattigdom
Deltagelse for voksne og barn i samfunn og lokalmiljø Sikre deltagelse fra voksne i arbeid Sikre kvalifisering til arbeid og inntekt for alle som de er mulig for. Sikre drop out fra videregående skole Sikre språkopplæring og utdanning for barn og unge Økonomiske ytelser og sosiale tiltak for de som ikke kan forsørge seg selv og sine barn

10 Viktige tiltak for å fremme arbeid for barnefamiler
Kvalifiseringsprogram Introduksjonsprogram Arbeidsrettede tiltak i NAV Folk i Arbeid (FIA) FIA i alle bydeler Aktivitetsplikt og plikt for kommunene til å etablere tiltak

11 Eksempel på tiltak for å bedre oppvekstvilkår og livssituasjon
IMM v Nav Bergenhus Forkanten v/ Nav Laksevåg Jobbsjansen, i samarbeid med sportsklubben Brann

12 Hovedpunkt i regjeringens forslag til ny § 20
Hovudregel Alle som er i stand til å være i aktivitet skal ha vilkår med sikte på overgang til arbeid eller utdanning. Kommunen har plikt til å fatte slikt vedtak, men må da også iverksette tilpassede tiltak. Sanksjoner gjennom redusert stønad kan iverksettes

13 Mål Mål: Komme ut av stønadsavhengighet
Tiltak: Særlig fokus på lavterskeltiltak, kvalifisering og arbeidstrening. Unntaksbestemmelser for de dette ikke egner seg for. Saksbehandlerne vurderer individuelt bruk av vilkår og unntak.

14 Nav sosialtjeneste sine tjenester (1)
Råd og veiledning Økonomisk sosialhjelp Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning Tiltakstjenester Midlertidig botilbud Individuell plan

15 Nav sosialtjeneste sine tjenester 2
Førstelinjetjenester for rusmisbrukere, Forebygge og oppfølging av rusavhengige Innsøkning til spesialistbehandling og oppfølging under behandlingen, ansvar ved utskriving Bruk av tvang, gravide og andre Habilitering og rehabilitering i LAR Bo- og omsorgstilbud Bo-oppfølgingstjenester ved Nav Individuell plan

16 Rutine for kartlegging og tjenester til barn og unge
Mål Kartlegging skal gi grunnlag for å sikre råd og veiledning i den konkrete situasjon familien befinner seg i Sikre at at barn og unge og deres familier får helhetlig og samordnet tjenestetilbud

17 Tema Alle søkere med barn og unge skal kartlegges Helse
Sosiale forhold Materielle forhold Økonomiske forhold i familien «Se meg» Nav Ytrebygda

18 Oppfølging av kartlegging
Vedtak om råd og veiledning Oppfølging fra veileder Økonomisk sosialhjelp Henvisning til andre hjelpeinstanser Henvisning til barnevern Individuell plan /ansvarsgruppe Sikre drop-out ungdom aktivitet Sikre ungdom fra barnevernet god start på voksenlivet

19 Særlig stønader til barn
Stønad til fritidsaktiviter Stønad til samvær med barn, reiseutgifter ved samvær og utgifter til utstyr. Dekning av barnehageutgifter til fremmedspråklige Barnetrygd holdes utenfor inntekt i forhold til pliktmessige ytelser. Ungdoms inntekt påvirker ikke familiens stønader Ekstra stønad til klær Ekstra stønad til jul Stønad ved konfirmasjon og lignede kulturelle markeringer

20 Internkontroll Enhetsleder har ansvar for å påse at ansatte har nødvendig og relevant kompetanse til å utføre oppgavene. Dette skal sikres ved å ha tema om barn i faste møter, ved påminnelser i rutiner …... Det er viktig at tjenesten aktivt etterspør opplysninger og at tjenestemottaker blir kartlagt. Hver uke 4 og 34 skal tjenesten ha systematisk gjennomgang av styringspraksis. Leder skal disse ukene samle inn saksbehandlerskjema, kartleggingsskjema og vedtak knyttet til barnefamilier for kvalitetssjekk og vurdering av forbedringer vedrørende opplæring og rutiner.

21 Bolig og bostedsløshet Nav sosialtjenete sitt ansvar
Medvirke til å skaffe bosted til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. Forpliktet til å skaffe midlertidig botilbud til dem som ikke kan klare det selv. Antall, typer saker og kjennetegn

22 Særlig utsatte grupper
EØS borgere uten fast bopel Familier uten lovlig opphold Kun rett på opplysning, råd og veiledning og kortvarig hjelp i en nødssituasjon

23 Organisering og utfordring
Sektororganisering Ivareta faglig kvalitet Likhet i tjenester Økonomistyring Utfordring Samarbeid Tverrfaglige tjeneste

24 Utvikling av samarbeid med etat for barn og unge
Utarbeide rutine for overgang fra barnevern til sosialtjeneste. Samarbeid om oppfølging av unge med rusproblem Klargjøre målgruppe og retningslinjer for DUE Gravide i LAR. Etablere rutine for overføring av enslige mindreårige som trenger bistand som voksne. Etablere systemsamarbeid på ledernivå

25


Laste ned ppt "Etat for sosiale tjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google