Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årshjul Hva er hensikten med et årshjul?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årshjul Hva er hensikten med et årshjul?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årshjul Hva er hensikten med et årshjul?
Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; Planlegge/gjennomføre brukerundersøkelser Resultater brukerundersøkelser Medarbeidersamtaler Resultatdialog rådmannsnivået/ledere Lederavtaler Andre milepeler?

2 ”Årshjulprosessen” «Årshjulprosessen» handler om hvordan arbeidet med de ulike plandokumentene og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre: i forhold til ulike rapporteringer i forhold til politisk behandling gjennom kalenderåret. tilpasset til egen aktivitet gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid Symbolene – limet - grunnlaget for dialogen på alle nivåer

3 Sentralt årshjul: Årshjulstegningen er bildesymbol
Beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer, få inn stammespråk på begrepene Avklare milepeler: Dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, medarbeidersamtaler, lederavtaler, arbeidsdeling linje/stab Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter Vi ser på noen eksempler på årshjul fra andre kurs/samlinger kommuner

4 Årshjul - styringsprosesser i Odda kommune
Administrativt Politisk Bruke denne til å tegne selv? Januar Februar April Mai Juli Juni August September Oktober November Desember 31.desember Detalj- budsjettering Virksomhets- plan Bruker-og medarbeider undersøkelser Presentere budsjettforslag Behandle økoplan/års-budsjett Utarbeide årsmelding / årsregnskap jan - mars Sluttfører utarbeidelse av økonomiplan/ årsbudsjett Behandle 3. kvartalsrapport Styrings-kort og avtale Handlings programarb Mars Utarbeider 3. kvartalsrapport 30. september 1. april Utarbeide 1. kvartalsrapport Behandle 1. kvartalsrapport Behandle 2.kvartalsrapport Sluttføre årsmelding Økoplan/ årsbudsjett-behandling på tjenestestedene Behandle årsregnskap/ årsmelding Behandlet handlings- program Utarbeide 2. kvartalsrapport Hvert fjerde år samkjørt med kommuneplan-prosessen 30. juni

5 Årshjulet – planprosessen - Sørum
01.01 Årsbudsjett vedtatt i k.styret i des Økonomiplanarbeidet starter Personlige arbeidsmål. Frist 30.11 Årsberetning, årsregnskap Rådmannens forslag til årsbudsjett ferdig 31.10 SWOT- analyse. Frist 31.03 Rullering av strategiske planer 4-årige mål i kommuneplanen =Strategiske mål kommune- og seksjonsnivå= kvalitetsmål. Frist 31.03 Befolkningsprognose 01.10 01.04 Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan ferdig 01.05 Tertialrapport pr 01.09 Tertialrapport pr Arbeidet med personlige arbeidsmål starter Handlingsprogram med økonomiplan vedtatt i k.styret i juni Årsbudsjettarbeidet starter Fokusområder for seksjonene. Frist 30.06 01.07 Rev

6 Verdien av å «stasje» opp?

7 Rappe noe her?

8 Eller her?

9 Eller her da?

10 Gjøvik, rød, gul og grønn

11 Årshjul- Hobøl Hva betyr fargene Vist det frem i ledergruppen?
Tydelig nok? Klikkbar tekst, forklar…..

12 Flott. Hvem har æren for dette?
Kan det mangle noe?

13 Flott denne også. Hvem har æren for dette i Råde?
Andre milepæler her, eget behov

14

15 Årshjul Halden kommune Januar Desember Februar November Mars Oktober
Konkretisere eventuelle uklare budsjettvedtak Økonomirapportering KOSTRA – rapportering Barnevernets rapportering til FM Årsregnskap KOSTRA- rapportering Medarbeider-/ brukerundersøkelse Økonomirapportering Budsjettbehandling KS Økonomirapportering Basil (årsmelding for alle bhg) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årsmelding KOSTRA – data foreligger Søke skjønnsmidler Økonomirapportering 15.03 Søknadsfrist barnehageplass Årshjul Rådmannens budsjettforslag Økonomirapportering Økonomiplan KS Økonomirapportering 01.04 Søknadsfrist SFO Lokale lønnsforhandlinger (partallsår) Økonomirapportering GSI Halden kommune Årsregnskap og årsmelding til KS Brukerundersøkelse Økonomirapportering – 1. tertial Lønnsforhandlinger Økonomirapportering – 2. tertial Budsjett – Dialogmøte 2 Elevundersøkelsen Nasjonale prøver Budsjettkonferanse enhetsledere og HTV Oppfølging brukerundersøkelse Budsjett – Dialogmøte 1 Økonomirapportering Økonomirapportering Økonomirapportering Barnevernetrapportering til FM Fargeforklaring: Aktiviteter som inkluderer folkevalgte Administrative oppgaver

16 Ferieavvikling, sikre drift, stab og støtte også i ferien
Ørsta kommune Versjon 24.jan-14 Rapportering KOSTRA og IPLOS Lokal vernerunde m/ risikovurd Rundskriv årsmelding Rapportering KOSTRA og IPLOS Lokal vernerunde m/ risikovurd Oppdatert inventarregister Rapport økonomi januar Rundskriv økonomiplan Budsjett 2015 høyring og vedtak Rapport økonomi pr november Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Rapport økonomi pr febr Verksemdsplanar Brukarundersøking Leiaravtalar stab og seksjonsl. Arbeidsmiljøkartlegging Avslutning rekneskap Budsjett 2015 klart 1.november Utviklingssam.t rådm – F-skap Rapport økonomi pr oktober Årshjul 2014 Saman mot nye høgder! Rapport økonomi 2.tertial Budsjettarbeid politisk Budsjettkonferanse Lønsforhandlingane avslutta Årsmelding ferdig Korrigering KOSTRA-tal Brukarundersøking Rapport økonomi pr mars Budsjettarbeid seksjonar Resultatdialog leiarar Rapport økonomi pr august Lønsforhandlingar ROS-analyse seksjonar Handsame årsmelding/reknesk Rapport økonomi 1.tertial Frist utviklingssamtalar einingar Rapport økonomi pr april Utforming lønspolitikk Handlingsplanar HMT/arb.miljø Budsjettkonferanse Budsjettarbeid seksjonar Resultatdialog leiarar Oppstart kompetanseplan Rapport økonomi pr juli Lønsforhandlingar Rapport øk 1. tertial (politisk) Økonomiplan (pol) Rundskriv budsjett 2015 Vedtak kommunikasjonsplan ? Halvårsevaluering rådm – F-skap Ferieavvikling, sikre drift, stab og støtte også i ferien Årshjulet er utviklet av Vida Pluss AS

17 Ørsta; Noe for alle? Arbeidsoppgåver 2014 med fristar Oppgåver Jan Feb
Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månadsrapport drift (2.mand/mnd) 10. 14. 12. 9. 11. 8. 13. Verksemdsplanar (årsplan) ferdig 28. Økonomiplan oppstart (rundskriv) 25. Økonomiplan adm/seksjonane x 22. Framlegg økonomiplan til F-skapet -Budsjettkonferanse 22.mai Budsjett 2015 rundskriv KOSTRA analyse seksjonar 26. Adm. Handsaming budsjett 2015 seksjonane Med årsgebyr og refusjonar 15. Presentasjon budsjett 2015 K-styret Dele ut adm. framlegg 16. Tertialrapport periode stenger Tertialrapport frist frå seksjon 20. KOSTRA- rapportering (Frist korrigering) (x) 1. Oppdatert inventarregister Årsmelding – eige rundskriv med fristar - Rekneskapsavlegging 29. 17. F-skap Utforming av ny lønspolitikk for Ørsta kommune HMT- vernerunder (sjå eige årshjul) HMT/arbeidsmiljø -handlingsplanar Arbeidsmiljøkartlegging Utviklingssamtalar (medarbeidarsamtalar) Resultatdialog (leiarane i høve måloppnåing) Rådmannen sin leiaravtale Leiaravtalar for seksjons- og einingsleiarar Oppstart arbeid med kompetanse og rekrutteringsplan Brukarundersøkingar Lokale lønsforhandlingar Utarbeiding av samla tenesteplan BHT Oppdatering/revidering av lokale handlingsplanar for BHT Ørsta; Noe for alle?

18

19

20 Sykkylven

21 Vanylven kommune – årshjul 2014
leiarforum brukarundersøkingar medarbeidarundersøk. 1. tertialrapport kommuneplanarbeid målstyring/målkort oppstart budsjett årsrekneskap årsmelding vernerundar medarbeidarsamtale 3. tertialrapport fastsette målkort leiaravtalar budsjettvedtak 2. tertialrapport 4. kvartal - avgjersle 1. kvartal - status 2. kvartal - undersøking 3. kvartal - drøfting Vanylven kommune – årshjul 2014 Årshjulet for 2014 leggast inn i Outlook, slik at einingsleiarane og rådmannens leiargruppe får klar oversikt over oppgåvene i perioden. Hovedfokus - politisk behandling: 1. kvartal status for føregåande år 4. kvartal målfastsetting for neste år Hovedfokus - administrativ behandling: 2. kvartal ”rikets tilstand” i høve målsetting føregåande år, forankring i leiarforum 3. kvartal administrative drøftingar i høve kommuneplanarbeid og målstyring, forankring i leiarforum

22 Endringer i årshjul: Flere/nye milepæler inn; resultater kommer, hvem gjør hva? Likestill budsjett- og resultatdelen Få frem prosessen, hva er forventet Få inn samhandlingsarenaer –ledergruppene Få inn dialogen med folkevalgte Få inn resultatdialogen/lederavtalen Få frem lederansvaret og stabsrollen Gjør det enkelt og tydelig

23 Refleksjonsoppgave/kommuneoppgave årshjul
Tid her nå; Tegn opp de viktigste milepelene i ett nytt årshjul – lat som det er Hensikt; dialoggrunnlag med ledere/folkevalgte – symboler, vise helhet og del, limet Blir hjemmeoppgave til neste samling Dere får verktøy, tegne selv


Laste ned ppt "Årshjul Hva er hensikten med et årshjul?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google