Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; – Planlegge/gjennomføre brukerundersøkelser – Resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; – Planlegge/gjennomføre brukerundersøkelser – Resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; – Planlegge/gjennomføre brukerundersøkelser – Resultater brukerundersøkelser – Medarbeidersamtaler – Resultatdialog rådmannsnivået/ledere – Lederavtaler – Andre milepeler?

2 ”Årshjulprosessen” «Årshjulprosessen» handler om hvordan arbeidet med de ulike plandokumentene og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre: – i forhold til ulike rapporteringer – i forhold til politisk behandling gjennom kalenderåret. tilpasset til egen aktivitet gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid Symbolene – limet - grunnlaget for dialogen på alle nivåer

3 Sentralt årshjul: Årshjulstegningen er bildesymbol Beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer, få inn stammespråk på begrepene Avklare milepeler: Dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, medarbeidersamtaler, lederavtaler, arbeidsdeling linje/stab Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter Vi ser på noen eksempler på årshjul fra andre kurs/samlinger kommuner

4 Mars Januar Februar April Ma i Ju l i Juni August September Oktobe r Nov ember Desember 31.desember Årshjul - styringsprosesser i Odda kommune Administrativt Politisk Behandlet handlings- program Utarbeide 1. kvartalsrapport Utarbeide 2. kvartalsrapport Utarbeider 3. kvartalsrapport Behandle 1. kvartalsrapport Behandle årsregnskap/ årsmelding Behandle 2.kvartalsrapport Behandle 3. kvartalsrapport Presentere budsjettforslag Økoplan/ årsbudsjett- behandling på tjenestestedene Sluttføre årsmelding Behandle økoplan/års- budsjett Bruker-og medarbeider undersøkelser 1. april 30. juni 30. september Utarbeide årsmelding / årsregnskap jan - mars Sluttfører utarbeidelse av økonomiplan/ årsbudsjett Hvert fjerde år samkjørt med kommuneplan- prosessen Detalj- budsjettering Virksomhets- plan Styrings- kort og avtale Handlings programarb Bruke denne til å tegne selv?

5 Årshjulet – planprosessen - Sørum 01.01 01.07 01.1001.04 Økonomiplanarbeidet starter SWOT- analyse. Frist 31.03 Årsberetning, årsregnskap 4-årige mål i kommuneplanen =Strategiske mål kommune- og seksjonsnivå= kvalitetsmål. Frist 31.03 Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan ferdig 01.05 Tertialrapport pr 01.05 Årsbudsjett vedtatt i k.styret i des Rullering av strategiske planer Befolkningsprognose Personlige arbeidsmål. Frist 30.11 Årsbudsjettarbeidet starterFokusområder for seksjonene. Frist 30.06 Tertialrapport pr 01.09 Rev.15.02.04 Handlingsprogram med økonomiplan vedtatt i k.styret i juni Arbeidet med personlige arbeidsmål starter Rådmannens forslag til årsbudsjett ferdig 31.10

6 Verdien av å «stasje» opp?

7 Rappe noe her?

8 Eller her?

9 Eller her da?

10 Gjøvik, rød, gul og grønn

11 Årshjul- Hobøl Hva betyr fargene Tydelig nok? Vist det frem i ledergruppen? Klikkbar tekst, forklar…..

12 Flott. Hvem har æren for dette? Kan det mangle noe?

13 Flott denne også. Hvem har æren for dette i Råde? Andre milepæler her, eget behov

14

15 Årshjul Halden kommune Konkretisere eventuelle uklare budsjettvedtak Økonomirapportering KOSTRA – rapportering Barnevernets rapportering til FM Årsregnskap KOSTRA- rapportering Medarbeider-/ brukerundersøkelse Økonomirapportering Årsmelding KOSTRA – data foreligger Søke skjønnsmidler Økonomirapportering 15.03 Søknadsfrist barnehageplass Økonomiplan KS Økonomirapportering 01.04 Søknadsfrist SFO Årsregnskap og årsmelding til KS Brukerundersøkelse Økonomirapportering – 1. tertial Budsjettkonferanse enhetsledere og HTV Oppfølging brukerundersøkelse Budsjett – Dialogmøte 1 Økonomirapportering Barnevernetrapportering til FM Økonomirapportering Lønnsforhandlinger Økonomirapportering – 2. tertial Budsjett – Dialogmøte 2 Elevundersøkelsen Nasjonale prøver Lokale lønnsforhandlinger (partallsår) Økonomirapportering GSI Budsjettbehandling KS Økonomirapportering Basil (årsmelding for alle bhg) Rådmannens budsjettforslag Økonomirapportering Fargeforklaring: Aktiviteter som inkluderer folkevalgte Administrative oppgaver

16 Rapportering KOSTRA og IPLOS Lokal vernerunde m/ risikovurd Oppdatert inventarregister Rapport økonomi januar Rundskriv økonomiplan Rapportering KOSTRA og IPLOS Lokal vernerunde m/ risikovurd Oppdatert inventarregister Rapport økonomi januar Rundskriv økonomiplan Rapport økonomi pr febr Verksemdsplanar Brukarundersøking Leiaravtalar stab og seksjonsl. Arbeidsmiljøkartlegging Avslutning rekneskap Rapport økonomi pr febr Verksemdsplanar Brukarundersøking Leiaravtalar stab og seksjonsl. Arbeidsmiljøkartlegging Avslutning rekneskap Årsmelding ferdig Korrigering KOSTRA-tal Brukarundersøking Rapport økonomi pr mars Årsmelding ferdig Korrigering KOSTRA-tal Brukarundersøking Rapport økonomi pr mars Handsame årsmelding/reknesk Rapport økonomi 1.tertial Frist utviklingssamtalar einingar Rapport økonomi pr april Utforming lønspolitikk Handlingsplanar HMT/arb.miljø Budsjettkonferanse Handsame årsmelding/reknesk Rapport økonomi 1.tertial Frist utviklingssamtalar einingar Rapport økonomi pr april Utforming lønspolitikk Handlingsplanar HMT/arb.miljø Budsjettkonferanse Rapport øk 1. tertial (politisk) Økonomiplan 2015-2018 (pol) Rundskriv budsjett 2015 Vedtak kommunikasjonsplan ? Halvårsevaluering rådm – F-skap Rapport øk 1. tertial (politisk) Økonomiplan 2015-2018 (pol) Rundskriv budsjett 2015 Vedtak kommunikasjonsplan ? Halvårsevaluering rådm – F-skap Ferieavvikling, sikre drift, stab og støtte også i ferien Rapportering KOSTRA og IPLOS Lokal vernerunde m/ risikovurd Rundskriv årsmelding Rapportering KOSTRA og IPLOS Lokal vernerunde m/ risikovurd Rundskriv årsmelding Budsjett 2015 høyring og vedtak Rapport økonomi pr november Budsjett 2015 høyring og vedtak Rapport økonomi pr november Budsjett 2015 klart 1.november Utviklingssam.t rådm – F-skap Rapport økonomi pr oktober Budsjett 2015 klart 1.november Utviklingssam.t rådm – F-skap Rapport økonomi pr oktober Rapport økonomi 2.tertial Budsjettarbeid politisk Budsjettkonferanse Lønsforhandlingane avslutta Rapport økonomi 2.tertial Budsjettarbeid politisk Budsjettkonferanse Lønsforhandlingane avslutta Budsjettarbeid seksjonar Resultatdialog leiarar Rapport økonomi pr august Lønsforhandlingar ROS-analyse seksjonar Budsjettarbeid seksjonar Resultatdialog leiarar Rapport økonomi pr august Lønsforhandlingar ROS-analyse seksjonar Budsjettarbeid seksjonar Resultatdialog leiarar Oppstart kompetanseplan Rapport økonomi pr juli Lønsforhandlingar Budsjettarbeid seksjonar Resultatdialog leiarar Oppstart kompetanseplan Rapport økonomi pr juli Lønsforhandlingar Årshjul 2014 Saman mot nye høgder! Årshjul 2014 Saman mot nye høgder! Årshjulet er utviklet av Vida Pluss AS www.vidapluss.nowww.vidapluss.no Ørsta kommune Versjon 24.jan-14

17 Oppgåver JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes Månadsrapport drift (2.mand/mnd) 10. 14.12.9.11.8.13.10.8. Verksemdsplanar (årsplan) ferdig28. Økonomiplan oppstart (rundskriv)25. Økonomiplan adm/seksjonanexx22. Framlegg økonomiplan til F-skapet -Budsjettkonferanse 22.mai22. 10.x Budsjett 2015 rundskriv KOSTRA analyse seksjonar 26. x Adm. Handsaming budsjett 2015 seksjonane Med årsgebyr og refusjonar xx15. Presentasjon budsjett 2015 K-styret Dele ut adm. framlegg 16. Tertialrapport periode stenger12. Tertialrapport frist frå seksjon 20.22. KOSTRA- rapportering (Frist korrigering)15. (x)1. Oppdatert inventarregister10. Årsmelding – eige rundskriv med fristar - Rekneskapsavlegging 29. 17. xF-skap Utforming av ny lønspolitikk for Ørsta kommune xx HMT- vernerunder (sjå eige årshjul)xx HMT/arbeidsmiljø -handlingsplanar28. Arbeidsmiljøkartleggingxx Utviklingssamtalar (medarbeidarsamtalar)xx Resultatdialog (leiarane i høve måloppnåing)xx Rådmannen sin leiaravtalex Leiaravtalar for seksjons- og einingsleiararx Oppstart arbeid med kompetanse og rekrutteringsplan x Brukarundersøkingarxx Lokale lønsforhandlingarxx Utarbeiding av samla tenesteplan BHTx Oppdatering/revidering av lokale handlingsplanar for BHT x Arbeidsoppgåver 2014 med fristar Ørsta; Noe for alle?

18

19

20 Sykkylven

21 Vanylven kommune – årshjul 2014

22 Endringer i årshjul: Flere/nye milepæler inn; resultater kommer, hvem gjør hva? Likestill budsjett- og resultatdelen Få frem prosessen, hva er forventet Få inn samhandlingsarenaer –ledergruppene Få inn dialogen med folkevalgte Få inn resultatdialogen/lederavtalen Få frem lederansvaret og stabsrollen Gjør det enkelt og tydelig

23 Refleksjonsoppgave/kommuneoppgave årshjul Tid her nå; Tegn opp de viktigste milepelene i ett nytt årshjul – lat som det er 2015-2016 Hensikt; dialoggrunnlag med ledere/folkevalgte – symboler, vise helhet og del, limet Blir hjemmeoppgave til neste samling Dere får verktøy, tegne selv


Laste ned ppt "Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; – Planlegge/gjennomføre brukerundersøkelser – Resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google