Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arendal, 9.november 2011 Solveig Eldegard Aktuelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arendal, 9.november 2011 Solveig Eldegard Aktuelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arendal, 9.november 2011 Solveig Eldegard Aktuelt

2 Dette vil eg snakke om: Politisk situasjon / Statsbudsjettet Arbeidstid Undervisningsevaluering Andre aktuelle saker: –Ny struktur i Utdanningsforbundet – vertikal kommunikasjon Kontaktforum vgo / forum yrkesfag / Adhoc-grupper (Norskfaget) LM-vedtak – arbeidsgruppe nedsett for omorganiseringa av Lokallag Vgo –Ny GIV –Nytt kunnskapssenter frå 1.1.2011 –Hospitering –Rekruttering YF-lærarar Akershuss2

3 Politisk situasjon Regjeringa er pressa – styringstrøytte? – uklart og utydelig prosjekt? – nøgde med å administrere? Berre ”Handlingsregelen” og ”Ingen auke av skattenivået frå 2004” er bindande valløfte? Opposisjonen lite interessert i gjennomføring av dei løfta frå regjeringserklæringa som er viktigast for oss, for eksempel minstenorm for lærartettleik. Våre viktigaste saker: –Kommuneøkonomi –Lærartettleik –Innlemming av barnehagetilskotet i frie inntekter Akershuss3

4 Statsbudsjettet 2011 - Systemendringar Nye kostnadsnøklar = omfordeling mellom ulike kommunar Overføring av dei fleste øyremerka midlar til barnehagane til rammetilskotet = frie midlar Akershuss4

5 Statsbudsjettet 2011- Kommuneopplegget Beregnet behov for økte inntekter pga. automatiske utgiftsøkninger (demografiske endringer) 2.673 mill kr - Økning frie inntekter*2.750 mill kr Til disposisjon til kvalitetsforbedringer 77 mill kr - Økt behov for pensjonsavsetninger 800 mill kr Mangel 723 mill kr * I realiteten 1.9 mrd kr fordi vi i 2010 fikk 800 mill større skatteinngang enn antatt i revidert budsjett, dvs når reelle frie inntekter i 2010 ble høyere enn antatt, blir den reelle veksten fra 2010 til 2011 tilsvarende redusert. Akershuss5

6 Statsbudsjettet 2011 - Inntekts- og behovsvekst, frie inntekter korrigert for oppgaveendringer, mill. kr. Med utgangspunkt i faktisk statistikk for 2009 og siste anslag på regnskap for 2010 blir bildet ytterligere forverret. –Netto ”inntektsmangel” i 2011 blir samlet 817 mill kr (forverring på 94 mill kroner) –Netto ”inntektsmangel” i 2011 for fylkeskommunene blir 112 mill kroner Akershuss6

7 Statsbudsjettet 2011 Nrk morgennytt 9.11.10 –1/3 av ordførarane seier dei må kutte i velferdstilbodet i skule og eldreomsorg som konsekvens av budsjettet –KS meiner nye kostnadsnøklar og auka pensjonsbetaling er årsaka til knappe budsjett –Endra kostnadsnøklar gir negative utslag for enkelte kommunar Kristiansand kommune meiner dei er tvinga til å kutte i skule og eldreomsorg, i tillegg til at dei må auke formuesskatten for å kunne ivareta eit akseptabelt velferdstilbod. –Diskusjon mellom Høgre og Senterpartiet SP: Oppbemanning med 40.000 tilsette er årsaka til at midlane vert knappe H: Administrasjonen (byråkratiet) har auka og fordelingsnøklane slår svært uheldig ut for mange Akershuss7

8 Statsbudsjettet 2011 Utdrag fra høringsuttalelsen til Utdanningsforbundet: –kommunesektorens frie inntekter må økes med minst 2-3 milliarder utover de foreslåtte rammene. –det er beklagelig at det ikke er formulert krav og avsatt midler til å sikre en minste lærertetthet i budsjettet for 2011. Tilstrekkelig lærertetthet er en viktig forutsetning for å lykkes med å nå kvalitetsmålene i sektoren. Dette gjelder spesielt i forhold til målet om å redusere frafallet i videregående opplæring. Akershuss8

9 Statsbudsjettet 2011 Utdrag fra høringsuttalelsen til Utdanningsforbundet: –Det er positivt at regjeringen vil lovfeste en ressursnorm for grunnskolen og at arbeidet med en slik norm vil starte opp med et høringsforslag tidlig i 2011. Lav lærertetthet er imidlertid et like stort problem i videregående skole som i grunnskolen. Arbeidet med en ressursnorm må derfor omfatte hele grunnopplæringen –Det er positivt at det bevilges til sammen 425 mill. kroner til å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring. Vi frykter imidlertid at det blir vanskelig å lykkes med disse tiltakene med mindre en samtidig sørger for at det er tilstrekkelig lærerdekning i videregående opplæring. Akershuss9

10 Statsbudsjettet: - Grunnopplæringen ”Regjeringa vil sikre ressursar for å oppretthalde og styrkje lærartettleiken i skulen.” Dette stemmer ikke, jf. kommuneopplegget! Det varsles regler om minste lærertetthet, men ingen penger i dette budsjettet. Det er ingen løfter om innføringstakt og regjeringen nevner bare grunnskolen ifm. slike regler. 400 mill. til kompetanseutvikling videreføres Midlertidige midler 195 mill til økt lærlingtilskudd videreføres 175 mill til tiltak mot frafall (Ny GIV) Bevilgninger til landslinjer videreføres men det varsles ny finansiering med trekksystem som for private skoler. Akershuss10

11 Arbeidstid SFS2213 St.mld. Tid til læring som bygger på Tidsbrukutvalget behandles av Stortinget til våren. Vi står framfor arbeidstidsforhandlinger høsten 2011 Arbeidstiden er den viktigste ressursen i arbeidet og i skoler – det er viktig at tiden brukes best mulig Arbeidet er i hovedsak relasjonelt – derfor må den enkelte arbeidstaker ha stor frihet i prioritering av tidsbruken. Slik frihet medfører ansvar for resultater Men mange andre faktorer påvirker bruken av arbeidstiden Mange forhold må derfor vurderes samtidig, ikke bare tariffregulering. Akershuss11

12 Dagsavisen Akershuss12

13 Arbeidstid SFS2213 Prioriteringane til Utdanningsforbundet ved siste forhandling: –Sentral avtale –Auka tidsressurs til kontaktlærar –Redusert undervisningsplikt ved utvida oppgåver –Arbeidsplanar som grunnlag for jamnare arbeidsbelastning –Tid til rettleiing av nyutdanna –Tilrettelegging for pedagogisk og administrativ leiing Prioriteringane til KS –Større grad av lokale avtalar –Fleire arbeidsdagar innanfor årsverket –Større fleksibilitet ved fastsetting av årsrammer ved undervisning og ved fordeling av særskilde tidsressursar Akershuss13

14 Arbeidstid SFS2213 – Strategi mht forhandlingane om ny avtale? Vil vi få til ein ny og god avtale om vi går inn i forhandlingane med same prioritering / strategi som sist? Nye innfallsvinklar? Tenke nytt? Inspirasjon frå andre land? (Skottland / Danmark) Kva bør arbeidstida bestå av? Prosess i organisasjonen – endring i arbeidstidsavtale på kort / lang sikt? Akershuss14

15 Undervisningsevaluering 2009: Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen tok initiativ til forslag om utarbeiding av prinsipp og retningslinjer for evaluering av undervisninga i fag Akershuss15

16 Undervinsingsevaluering Bakgrunn: –sterkt ønskje frå Elevorganisasjonen om forpliktande evaluering av undervisninga –svært variabel erfaring med ulike evalueringar –Utdanningsforbundet ønskjer å unngå ”terningkastmetoden” –Utdanningsforbundet ville bort frå lærarevaluering og fokusere på undervinsingsevaluering –erfaringane frå politiske bestemte og gjennomførte lærar / undervisningsevaluering i Oslo, Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal, Oppland og Vestfold var viktig utgangspunkt for ønskje om felles prinsipp og retningslinjer. Akershuss16

17 Undervisningsevaluering Det vart nedsett ei arbeidsgruppe som skal utarbeide rettleiing til undervisningsevaluering. Denne er leia av Utdanningsdirektoratet (Petter Hågensen og Beate Tislevold). Marianne L. Lewin med møtande vara Runde Baklien representerer Utdanningsforbundet i arbeidsgruppa. I tillegg består arbeidsgruppa av Aredreas Borud (Elevorganssasjonen), Jorunn Sandsmark (KS), Ingrid Hove (lektor i norsk Rosvilde vgs) og rektor John Arve Eide (Jessheim vgs), pluss forskar frå Høgskulen i Østfold… Akershuss17

18 Undervisningsevaluering Utdanningsforbundet har oppretta eiga referansegruppe som gir innspel til Marianne L.Lewin og Runde Baklien (arbeidsgruppa) Denne består av Siri Sæther (Østfold), Therese Thyness Fagerhaug (Oslo) og Mildrid Kronborg Økland (Hordaland), alle kontaktpersonar vgo på fylkesnivå Akershuss18

19 Undervisningsevaluering Hensikt med undervisningsevalueringa: –Å fremje dialogen mellom skoleleiar, lærar og elevar om læringsarbeidet i det enkelte fag Formål med undervisningsevalueringa: –Bidra til å gjere lærings- og klassemiljøet betre og bidra til internt utviklingsarbeid. VIKTIG: –Den skal IKKJE nyttast som grunnlag for samanlikning mellom klassar / skular eller nyttast i andre samanhengar enn formålet –Resultat skal ikkje offentleggjerast –Det skal vere frivillig om ein ønskjer å nytte dei utarbeida retningslinjene for evaluering av undervisninga i fag Akershuss19

20 Undervisningsevaluering Arbeidsgruppa er godt i gang med utarbeiding av ei rettleiing på nett som skal vise fleire mulege måtar å gjennomføre vurdering av læringsarbeid i fag – didaktisk innfallsvinkel Neste møte i arbeidsgruppa er 10.11 - rettleiinga begynner å ta form…. Rettleiinga vil vere tilgjengeleg på nettet etter at KD har gjennomgått arbeidet til arbeidsgruppa leia av Utdanningsdirektoratet (vert oversendt før jul) Utdanningsforbundet ønskjer å teste rettleiinga gjennom referansegruppa – før den vert ferdigstilt. Akershuss20

21 Andre aktuelle saker i vgo –Ny struktur i Utdanningsforbundet – vertikal kommunikasjon Kontaktforum vgo / forum yrkesfag / Adhoc-grupper (Norskfaget) LM-vedtak – arbeidsgruppe nedsett for omorganiseringa av Lokallag Vgo –Ny GIV (Gjennomføring i vidaregåande skole) * sjå lysark bakerst –Kunnskapssenter for utdanning opprettast frå 1.1.2011 * sjå temanotat 3/2010 –Rekruttering av godt kvalifiserte YF-lærarar er utfordrande –Hospitering – prosjekt i regi av Udir – fylkeskommunane Sør-Trøndelag, Buskerud og Akershus har søkt midlar –Østbergutvalet (heilskapleg gjennomgang av opplæringstilbodet til minoritetsspråklege) –Vidareutdanningsstrategien – sjå Forbundsnytt 9/2010 –Rettleiing av nyutdanna * sjå lysark bakerst Akershuss21

22 NY GIV Ny GIV - Gjennomføring i videregående opplæring - er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. - Alle gode krefter lokalt og nasjonalt må nå dra i samme retning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Tidlig innsats: Forsterket opplæring i grunnleggende ferdigheter på 1.-4 trinn. Økt timetall i fagene norsk, matematikk og engelsk. Gratis leksehjelp for alle elever på 1.-4. trinn fra høsten 2010. Oppfølging av nasjonale prøver (8.trinn) gjennom kompetansemidler og veilederkorps, spesielt rettet mot skoler/skoleeiere med faglig svake resultater. Akershuss22

23 NY GIV Arbeidslivsfag – utprøving av nytt fag på ungdomstrinnet: Forsøk fra skoleåret 2009/2010. Skal gi elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. Faget er et alternativ til annet fremmedspråk eller språklig fordypning. Utdanningsvalg: Nytt obligatorisk fag fra høsten 2008. Faget skal knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen og gi elevene kunnskap om de muligheter som ligger i videregående opplæring. Elevene skal prøve ut deler av det faglige innholdet i (minst to) ulike utdannings­program i videregående opplæring tilpasset ungdomstrinnets nivå. Akershuss23

24 NY GIV Mer fleksibel opplæring: Veiledningsmateriell med eksempler på hvordan omdisponering av inntil 25 prosent av timene i enkeltfag kan skje. Formålet er å sikre fleksibilitet slik at opplæringen kan tilpasses elevenes behov. Muligheten for omdisponering brukes i liten grad i dag. Fravær fra grunnskole føres på vitnemål f.o.m. 8. trinn og etablering av gode systemer for overføring av relevant informasjon om elevene mellom grunnskolen og videregående Obligatoriske kartleggingsprøver på 1. trinn i videregående opplæring. Skolen og lærerne skal få oversikt over hvilke elever som har svake ferdigheter og trenger ekstra oppfølging. Prøvene i regning er innført fra skoleåret 2009/2010. Prøver i lesing innføres høsten 2010. Akershuss24

25 NY GIV Tettere oppfølging av den enkelte elev og lærling: Fylkeskommunene får tilskudd for å ha tettere oppfølging av elever som sliter med grunnleggende ferdigheter og skårer lavt på kartleggingsprøver. 35 millioner kroner er avsatt i 2010. Profesjonalisering av rådgivingsfunksjonen. Feilvalg er årsaken til at mange elever faller fra. Fylkeskommunene har fått økt sitt rammetilskudd med 27,5 millioner kroner til styrket rådgivning fra 2008. Akershuss25

26 NY GIV Mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring: Praksisveien som et løp mot full fagutdanning og videreutvikling av praksisbrevet. Gjennomgang av læreplanene i fellesfagene med sikte på at kompetansemålene i størst mulig grad skal egne seg for yrkesretting. Utrede rett til læreplass og/eller fireårig opplæring/forsterket opplæring i skole. Økt tilskudd til lærebedrifter: Kom først i den midlertidige tiltakspakken, men ble videreført med 190 mill. kroner gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunen i 2010. Flere læreplasser: Tett dialog med partene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser. Akershuss26

27 Innføring av veiledning som normalordning Regjeringen foreslo å innføre veiledning som normalordning i St.mld. nr.11 (2008-2009) Læreren – rollen og utdanningen. Omtrent samtidig med at meldingen skulle behandles i Stortinget, inngikk KD 05.02.09 en intensjonsavtale med KS om innføringen. Avtalen overlot til kommunene og fylkeskommunene å innføre ordningen. Verken stortingsmeldingen eller intensjonsavtalen beskriver innhold, organisering eller vilkår for ordningen. Staten skulle ta økonomisk ansvar for utdanning av veiledere ved å stille et antall studieplasser til disposisjon. Alle opposisjonspartiene støtter innføring av veiledningsordning men mener forslaget fra regjeringen er for uforpliktende og at ordningen bør innføres som rett og plikt. Akershuss27

28 Veiledning for nyutdannede og nytilsatte lærere - forsøk på sentrale forhandlinger Fastsettes innenfor rammene Utdanningsforbundet fremmet krav om forhandlinger overfor KS 29.06.09 med sikte på en sentral avtale om vilkår for veiledere og mottakere av veiledning. Kravet var 20 % frikjøp av mottakere av veiledning og 10 % frikjøp av veiledere og et krav om at veiledere skulle lønnes på alternativ 1 i vedkommende stillingskode. KS avviste kravet ved å vise til at vilkår kunne ivaretas innenfor gjeldende avtaler, bl.a. SFS2213. UDF insisterte på forhandlinger, men i disse nektet KS å inngå en sentral særavtale. Akershuss28

29 Veiledning for nyutdannede og nytilsatte lærere - arbeid i UDF Sentralstyrebehandling 21.04.2010: –UDF arbeider videre for rett og plikt –Det er ikke lagt til rette for veiledning som nasjonal ordning fra 2010 –UDF vil arbeid for at ordningen blir hjemlet i lov og forskrift Møte med KS i mai 2010: KS gjør det klart at KS foretrekker at veiledning skal være en lokal ordning, i stedet for at rammer for ordningen reguleres sentralt som gir grunnlag for å kreve statlig finansiering og sentral tariffavtale Møte med statsrådene i KD i mai 2010 Fylkesinfo 12/2010 med råd til de tillitsvalgte lokalt Akershuss29

30 Veiledning for nyutdannede og nytilsatte lærere - veien videre Samle inn opplysninger om lokale drøftinger/forhandlinger ? KS/KD vil evaluere framdrift i løpet av høsten Utfordringer: –Forholdet mellom avtalekrav og idealistiske lærere som setter i verk nye tiltak med dårlige avtaler –I mange kommuner har man drevet veiledning i mange år med dårlige vilkår –Beordring? –Finnes ikke pressmidler sentralt så lenge ordningen ikke er pålagt og beskrevet i sentrale beslutninger. Akershuss30


Laste ned ppt "Arendal, 9.november 2011 Solveig Eldegard Aktuelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google