Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22.3. Nye næringer ….eller riktigere: nye eksportnæringer vokser fram, samtidig med sterk vekst gamle eksportrettede næringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22.3. Nye næringer ….eller riktigere: nye eksportnæringer vokser fram, samtidig med sterk vekst gamle eksportrettede næringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 22.3. Nye næringer ….eller riktigere: nye eksportnæringer vokser fram, samtidig med sterk vekst gamle eksportrettede næringer

2 Fiske Kommersielt fiske: Torsk - tørrfisk - klippfisk
- tønnesaltet torsk Sild (tønnesaltet)

3 Skogbruk - trelast Tømmer Bjelker Planker (bord) Tjære Mastestokker
Eik, gran, furu

4 Bergverk - verksnæringen
Sølv (mynter og prydgjenstander) Kobber (kobber – halvfabrikata til eksport til Amsterdam og Hamburg) Jern (stangjern, støpejern: ovner, kanonkuler, halvparten eksportert til Danmark) Saltverk Glassverk

5 Sjøfart - verft Handelsskip (transporttjenester) Skipsbygging

6 De nye næringene forklarer hvordan folkeveksten var mulig
Folketallet i Norge (dagens grenser) 1520: ca / 1660: ca 1801: 3% av Norges areal er dyrkbart 1/3 av matkornet måtte importeres

7 Forutsetninger for veksten
Markedet Ressursene Teknologi Kapital Arbeidskraft Organisasjonsform/utbyttingsform

8 Markedet Veksten i Nordsjøområdet:
Tyske, nederlandske og engelske byer i vekst Amsterdam 1600: , 1700: London 1600: , 1700: Trenger trelast, metaller

9 Markedet forts… Danmark:
Kronen trenger trelast til flåten og byggeprosjekt Sølv og kobber til krigføring

10 Sølvet fra Kongsberg – trådsølv kunne også finnes

11 Naturressursene Skog – Endring i jordeiendomsforholdene m. reformasjonen 1537 og krongodssalget etter 1660, betydning for eiendomsretten til skog - Adelen – økonomisk aktiv – ikke tilbaketrukket fra økonomisk aktivitet - Borgere – kjøper adelsgod og krongodset, får privilegier - Bøndene – kjemper mot privilegiene, kjøper sine gårder for å utnytte skogen , bl. annet. Fiske– flyktig: sild, torsk stabilt innsig – men varierende fiske Gruver – regale – når en bare fant malmen! Skipsbygging – materiale og arbeidskraft i nærområdene

12 Ny teknologi Gruvedrift: bergmannskunst, masovner stangjernshammer
Fiske: Nye typer foredling: klippfisk, tønnesalting av torsk Skogbruk; Oppgangssag, Fløtningsveier. Skipsfart –Verft

13 Kjerraten i Åsa På slutten av 1700-tallet var det lite skog igjen i Nordmarka og prisene var høye Peder Anker hadde kjøpt skog i Valdres Det måtte bare heises opp 400 meter fra Tyrifjorden og fløtes gjennom Nordmarka til Lysaker til Peder Ankers egne sager…

14 Kapital Adelen aktiv på 1500 og tidlig 1600-tall i organisert fiske (sild), skogbruk Krona aktiv i skogbruksnæring Borgerne kommer sterkere inn på 1600-tallet i alle næringer Embetsmenn aktive i handel og mange næringer Bøndene er aktive f.eks. i skogsdrift, men når kystskogene er hogd ut blir det stadig mer behov for kapital til investeringer

15 Kapital forts. Mangel på bank i Norge gjorde at det var nødvendig med økonomisk sterke entrepenører. De baserte sin virksomhet på langsiktig kreditt i banker i England og Hamburg Bruk av offentlige kasser viser behovet for kreditt

16 Arbeidskraft Kombinasjonsøkonomien: Kombinasjon av næringer på husholdsnivå, eks. Fiskebondeøkonomien: kommersielt fiske, heimefiske, husdyrhold, jordbruk kjønnsarbeidsdeling sesongbasert opplæring til mangesysleri risikohåndtering – ikke alt slo feil Husmannsvesenet fra slutten på 1600-tallet– mer om det neste gang.

17 Organisering Hvordan skaffe seg mer-produktet
Strukturell tvang ? - Skatt, avgifter - pliktarbeid m sirkumferens - befolknigspress, - nordlandsgjelda og andre kredittrelasjoner til kjøpmenn og fogder Lyst – mer enn plikt? - nye varer, for eksempel tobakk. - Inntekter for å investere , for eksempel kjøpe gård - Bønder tok på seg arbeid som ikke var pålagt

18 Subsistensøkonomi? Stein Tveite: ”naturalhusholdet var en fiksjon, et ideal som embetsmennene satte opp. Men målet for bøndene var å få størst mulig inntekt og dette oppnådde de ved hjelp av handelen”

19 Forårsaket av strukturell tvang
”Påstanden her er at den allmene demografiske og økonomiske utviklinga tvinga hushalda til meir arbeid over eit utvida spekter av inntektsgivande aktivitetar. Samstundes minka sjølvbergingsgraden. I stadig større grad måtte hushalda ty til kjøp og sal for å skaffe seg dei ting dei trong” Dyrvik. S. 115 Økonomien var ingen fri markedsøkonomi, men styrt av privilegier, monopoler, kredittrelasjoner

20 Sosial lagdeling (mer om dette neste gang og senere ganger)
En ny elite: - embetsmenn - patrisiat (de rike handelsborgerne i byene) En ny arbeiderklasse? Gruvearbeidere ved noen bergverk, men ellers integrert i bondesamfunnet, dvs. kombinasjonsøkonomi på husholdsnivå

21 Urbanisering? Befolkning i byer og ladesteder fortsatt bare 10% i 1801 (Danmark 20%) Vekst i antall byer (23 i 1801), men de var små: Bergen størst med innbyggere i 1801. Den stor byen i Danmark-Norge var København med innbyggere i 1801.

22 Fiske Prisutvikling: fall i prisene på tørrfisk fra 8 kg rugmel pr. kilo tørrfisk på 1400-tallet til 2 kg mel pr. kilo på 1550-tallet. Bedre priser for klippfisk (fra 1700-tallet og saltet fisk (fra 1730-åra) Eksportvolum: 5000 tonn tørrfisk eksportert fra Bergen pr. år på slutten av 1500-tallet Vekst fram til ca – så stagnasjon pga. dårlig fiske til ca. 1750

23 Fiske Dyrvik: ca 1660: 50 000 deltok i fiske (Norges befolkning ca , dvs. nesten alle voksne menn langs kysten deltok – dreide seg om noen uker på havet. På 1700-tallet kunne det gi daler – tre fire ganger mer enn vanlig dagarbeid.

24 Fiske: Nordlandsgjelda
Langvarige gjeldsforhold mellom kjøpmenn i Bergen og fiskere i Nord Norge Kjøpmannen betalte skatten for bøndene, Kreditten en risikohåndtering – (gode år – dårlige år) Gjelda gikk i arv til enke eller sønn

25 Skogbruk - trelastnæringa
Fra bondenæring, mellomspill med krone og adel, til borgere og embetsmenn Tidlig 1500: Moseng: ”Det glade anarki” Så krever kongen inntekter: 1545-tiende til kongen 1563-skatt på sager 1560-utførseltoll på trelast, fast sum per skip Og begrenser bøndenes saging 1550-tallet : bønder på krongods må rive sagene eller drive for kongens regning 1570-åra: bønder på krongods pålagt pliktleveranser uten betaling 1616 : bønder som ikke har skog og foss måtte rive sagene. , men i 1618 mulig mot avgift til staten 1620-tallet kronene begynte å forpakte bort sager.

26 Borgerskapets tid: 1662 Byprivilegiene: borgerne monopol på å omsette trelast 1688 Sagbruksprivilegiene: førte til en halvering av sagene østafjells

27 Gruvedrift - bergverk 1540: Berganordningen:– mutingsbrev og rett til å skjerpe. Men alle malmfunn i berg regna som et regale overordna privat eiendomsrett til overflata. 1624 Sølvverket på Kongsberg Kobberverkene 1631 – Kvikne 1644 – Røros Jernverk– mange: Bærum, Nes, Fossum Ulefoss, anlagt fra 1500-tallet av og framover

28 Gruvearbeid krevde fagkunnskap
Dype grusjakter og lange gruveganger krevde fagarbeider

29 Arbeidskraft til gruver og verk
Drift basert på tyske fagarbeidere, norske gruvearbeidere og pliktarbeid fra bøndene. Ca 700 gruvearbeidere v. Kongsberg i 1700, samla arbeidstokk i alle norske gruver ca Sirkumferens: Plikt for bønder innen en viss omkrets fra gruva/verket til å levere trekull, setningsved, kjøre m.m. mot betaling

30 Skipsfart. Skipsverft Vekst i antall skip og tonnasje på slutten av 1600-tallet og på slutten av 1700-tallet. Britiske Navigasjonsakten 1651 rettet mot Nederland:varer fra andre land skulle fraktes på engelske skip eller på skip hjemmehørende i produksjonslandet Ringvirkninger i lokalsamfunn Partisipantrederi for å fordele risiko Mange sjøfolk – ca. 11 000 på 1801

31 Økonomisk politikk ”Merkantilisme”, ”helstatspolitikk” begrep satt på i ettertid Utnytte landets ressurser (oppmuntre til glassverk, saltverk), hindre unødig import, handel mellom landene: f., kornmonopol , opprette kolonier Handelen som drivkraft, derfor privilegier til borgere Favorisering av hovedstaden, også i forhold til danske kjøpsteder Mer liberal politikk fra slutten av 1700-tallet. Kornmonopolet opphevet 1788

32 Industriøs revolusjon? (Jan de Vries)
”The Industrial revolution and the Industrious Revolution” i The Journal of Economic history 1994 Industriøs= flittig arbeidssom Stadig flere ting i folks skifter, generasjon for generasjon, tyder på at de har ønsket å skaffe seg mer. Organisering av husholdets ressurser innrettet på markedsrettet, heller enn subsistensrettet produksjon

33 Industriøs revolusjon forts.
Ledige stunder i jordbruksåret brukes til markedsrettet produksjon Skiftene som kilde kan innebære et representativitetsproblem, hva med de fattigste? Men importerte tekstiler fra Sverige, og Nordsjøområdet finnes også i vanlige folks skifter.

34 Industriøs forts. Ønsket om fine ting, som silketørkler eller grove kvaliteter som en kunne spare tid på å kjøpe, og markedsinnretting av produksjon, forutsetninger for den industrielle revolusjonen som skulle komme? Dreier det seg om strukturell tvang i første omgang, og så får utviklingen en egendynamikk drevet av folks egne ønsker, dvs et mentalitetsskifte?

35 Oppsummering Nye næringer forutsetning for folkevekst i et bondesamfunn som Norge Kombinasjonsøkonomi på husholdsnivå og handelsnettverk Nye eliter vokser fram

36 Neste gang: Bondesamfunnet: Giftermålsmønster, husholdsstruktur
Jordeiendomsforhold Selveier, leilending ”Overgang til sjøleie” Husmannsvesenet Folkevekst – perioder og geografiske forskjeller


Laste ned ppt "22.3. Nye næringer ….eller riktigere: nye eksportnæringer vokser fram, samtidig med sterk vekst gamle eksportrettede næringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google