Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse og organisasjonsklima kap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse og organisasjonsklima kap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse og organisasjonsklima kap 11- 12
Leder definisjoner: ”medlemmer av en gruppe som i størst utstrekning påvirker aktivitetene i gruppen ”(Kretch 1962). ”Personen som er nærmest til å realisere normene og verdiene i en gruppe” (Homans, 1950)

2 Ledelses-tema Personegenskaper, trekk, personlighet
Innflytelsesprosesser Situasjonsaspekter, hva kjennetegner situasjoner som fører til at noen fremkommer som leder Hva er kjennetegn på suksessrike, effektive ledere

3 Tema i ny ledelseslitteratur
Mindre vekt på: Planlegging Fordeling av ansvar Kontroll og problemløsning Frembringe rutiner og likevekt, ekvilibrium Oppsamling av makt Skape føyelighet Påpeke kontraktmessige forpliktelser Ledelse løsrivelse og rasjonalitet Reaktiv miljømessig tilnærming

4 Tema i ny ledelseslitteratur
Mer vekt på: Visjoner og oppgaver Fremkalle visjoner Motivasjon og inspirasjon Skape forandring og innovasjon Sette andre i stand til å utføre arbeid Skape forpliktelser Stimulere ekstra arbeidsinnsats Ledere interessert i andre Proaktiv miljømessig tilnærming

5 Trekktilnærming til ledere -Yukl
Behagelig utseende Presentabelt utseende Moderat vekt Tilpasningsevne Livlig Selvsikker Samarbeidsevne Ambisjoner Aggressiv Entusiastisk Vedvarende Stresstoleranse Ansvarlig Intelligent Selvsikker Sensitiv Taktfull Påvirkningsevne Taleferdig Kreativ Pålitelighet Dømmekraft Prestasjonsorientert Utadvendt Integritet

6 Ghisellis studier Betydning Personlighetstrekk
Stor Overvåkingsevne (planlegging, organisering, kontroll), Yrkes prestasjoner Intelligens, selvaktualisering Selvsikkerhet, Beslutningsevne Moderat Mangel på sikkerhetsbehov, Tilknytning til arbeidsklasse Initiativ, Mangel på evne til høye finansielle belønninger Modenhet Lite Maskulinitet/feminitet

7 Patologiske ledere Hoskin & Morley (1991) finner grunnlag for å hevde at noen av de mest gjennomgående og dysfunksjonelle aspekt ved adferd i organisasjoner synes å være et direkte resultat av patologiske elementer i personligheten til toppsjefer Trekkteorier blir som regel deskriptive og har liten prognostisk verdi for fremtidig lederatferd i organisasjoner

8 3 ledertyper French 1985 Autoritær lederstil Demokratisk lederstil
Laissez-faire lederstil

9 Atferdsmessig tilnærming til ledere
Retning for ledelsespsykologi som utviklet seg etter 2. verdenskrig. Retningen involverte tre trinn: Observer lederatferd Kategoriser atferden Avgjør hvilke aspekt ved atferden som er mest og minst effektiv

10 Fleishman & Harris 1962 Identifiserte to urelaterte sett av lederatferd: Overveielse; relasjonsorienterte ledere, støtte, vennlighet, ivareta de underordnedes interesser, åpen kommunikasjon, respektere underordnede, sosio-emosjonell menneske fokusert lederstil Initiativstruktur; oppgaveorientert, effektiv bruk av ressurser for å nå organisasjonens mål, strukturering av arbeid, beslutte hva som må gjøres, planlegging, koordinering, problemløsning, opprettholde atferdsstandard, stimulere anvendelse av ensartede prosedyrer

11 Fleishman & Harris 1962 Dirigerende Høy struktur, lav overveielse
Ledende Høy struktur, høy overveielse Støttende Lav struktur, høy overveielse Delegerende Lav struktur, lav overveielse

12 Randolph & Blackburn, 1989 Lederne må stille seg selv fire spørsmål:
Hva er oppgavene som må utføres? (dirigerende) Har de underordnede evne og motivasjon til å utføre oppgavene? (delegerende) Hvilke egenskaper ved lederen har betydning for hans/hennes evne til å anvende den valgte lederstilen? (støttende) Påvirker egenskaper ved lederens omgivelser hans/hennes evne til å anvende den valgte lederstil? (ledende – coaching)

13 Ledelses-tester LBDQ: Leader Behaviour Description Questionnaire, utfylt av underordnede LOQ: Leader Opinion Questionnaire, utfylt av overordnet

14 Likerts ledelsesstudier 1961
Likert identifiserte to grunnleggende atferdstrekk hos ledere: Jobb-sentrert atferd Ansatt-sentrert atferd

15 Ohio State studiene Omfattende studier av lederatferd som startet på slutten av 1940-tallet. Mer enn 2000 spørsmål ble stilt til underordnede. De startet ved mer enn 1000 dimensjoner ved lederatferd og resulterte etter mange studier av ledere med de to dimensjonene: Initiating structure Consideration

16 University of Michigan studiene
Michigan-studiene utført samtidig, men uavhengig av Ohio state studiene. Michigan teamet startet med å klassifisere ledere som effektive eller ineffektive basert på ledernes resultater i bedrifter Resultatene viste at effektive ledere syntes å være opptatt av de underordnedes forhold, mens ineffektive ledere utelukkende var opptatt av selve arbeidsoppgavene

17 Blake and Moutons Managerial Grid-64
Blake og Mouton utviklet en grafisk presentasjon av lederegenskaper, også kalt ledelses grid (gitter) som bygde på dimensjonene Concern for people Concern for production Som hovedsakelig gjenspeilte funnene fra Ohio State studiene. Hver dimensjon ble delt inn i 9 nivåer, som tillot å bekrive relasjonen mellom de to skalaene i et 9 x 9 kvadrat

18 Blake and Moutons Managerial Grid

19 De Skandinaviske studiene
Forskere i Finland og Sverige har etterprøvd Ohio studiene og Michigan studiene og mener å finne en tredje dimensjon hos ledere: Utviklingsorientert atferd; verdsetter utforskning, søking etter nye ideer, utarbeide og implementere forandringer (Ekvall & Arvonen, 1991)

20 Situasjonstilnærming til ledelse
En tilnærming utviklet av Fiedler (1967) for relasjonen leder – krav i situasjonen. Anvender tre kategorier: Leder- medlem relasjoner; least preferred co-vorker (LPC) Oppgave-struktur (Task Structure) Stillings makt (Position power) Den minst tilfredsstillende situasjon for leder er når relasjonen er dårlig, oppgavene ustrukturert og maktforholdene svake.

21 Situasjonstilnærming til ledelse

22 Transformasjons ledelse
Også benevnt som karismatiske ledere. Kinlaw (1989) identifiserer seks egenskaper hos denne ledertype: Etablere visjon Stimulere ansatte til å oppnå ny kompetanse Bistå medarbeidere til å overvinne motgang Bistå ansatte til å overvinne feil Leder ved å fremstå som gode modeller, eksempler Inkluderer andre i egen suksess

23 Nye trender ved ledelsesteori
Kognitiv-ressurs anvendelses teori; ledere med to former for kompetanse, intelligens og tidligere erfaring. Ved høyt belastningsnivå anvendes tidligere erfaring. Implisitt lederskap teori; god ledelse bestemmes av de ansattes forventinger og persepsjoner, ledelse skapes av de andre i organisasjonen Substitutt teori; dersom ledelse inkluderer rettledning, anerkjennelse og støtte, kan disse faktorene finnes under andre forhold, eksempelvis egalitære arbeidsgrupper, egenledede grupper

24 Beskrivelse av dyktige ledere

25 Organisasjonsklima kap 13
Definisjon Dimensjoner, faktorer Betydning for en organisasjon Måling av klima Forandring av klima

26 Organisasjonsklima/kultur
Definisjon Kultur består av mønstre, implisitte og eksplisitte, ervervet gjennom atferd og overført gjennom symboler, bestemmer prestasjonene i en gruppe, kjernen i kultur skapes gjennom tradisjonelle ideer som knyttes til verdier, bestemmes gjennom aktivitet og bestemmer fremtidig aktivitet

27 Organisasjonsklima Dimensjoner – E. Stein:
Organisasjonens relasjoner til omgivelsene Syn på Menneskets aktivitet Syn på virkelighet og sannhet Syn på tidsdimensjon Syn på den menneskelige natur Syn på mellommenneskelige relasjoner Homogenitet versus forskjellighet

28 Klassifisering av org.kulktur

29 Scheins kultur-modell
Schein antar at organisasjonskultur fremkommer på tre nivåer: Atferd og artefakter Tro og verdier Underliggende antagelser

30 Måling av klima Spørreskjemabaserte tilnærminger
Psykologiske dimensjoner: Autonomi Sammenbinding (cohesion) Tillit Press

31 Forandring av klima Organisasjonsutvikling som klimadrivende
Politiske endringer som klimadrivende


Laste ned ppt "Ledelse og organisasjonsklima kap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google