Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PO 300506 STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET Tilsettingssted, driftstilskudd og dekning av infrastrukturkostnader Per Omvik Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PO 300506 STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET Tilsettingssted, driftstilskudd og dekning av infrastrukturkostnader Per Omvik Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PO 300506 STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET Tilsettingssted, driftstilskudd og dekning av infrastrukturkostnader Per Omvik Universitetet i Bergen

2 PO 300506 STIPENDIATFINANSIERING Medisin - Før ~ 2000 STIPENDIAT Medisin Biomedisin Helsefag Universitet NFR Andre Åpne Strategiske Ideelle org. Hjerte-kar Kreft NAVF

3 PO 300506 Stipendiater i medisin Ansvarsfordeling før ~ 2000  Universitetet: Dr.gradsopplæring Veiledning Bedømmelse Tildeling av dr.grad Faciliteter (kontor; arbeidsplass; IT; materiell) Laboratorier (forskning)  Sykehuset: Faciliteter (kontor; arbeidsplass; materiell) Pasienttilgang / laboratorieprøver Klinisk assistanse Laboratorie (rutine) assistanse  Bidragsyter: Stipend / D-stillinger (sykehuset) Arbeidsgiveransvar

4 PO 300506 STIPENDIATFINANSIERING Medisin - Etter ~ 2000 STIPENDIAT Medisin Biomedisin Helsefag Universitet NFR Andre Åpne Strategiske Ideelle org. Hjerte-kar Kreft Samarbeidsorgan RHF UNIV. NAVF HELSE. REHAB

5 PO 300506 SAMARBEIDSORGANET UNIV RHF HOD Tilskudd til forskning SAMARBEIDS- ORGANET Leder: RHF Søkbare forsknings- midler

6 Fordeling av Samarbeidsorganets forskningsmidler 2006  Totalt bevilget ~ 100 mill  Statsbudsjett ~ 81 mill  Helse Vest ~ 10 mill  Overført fra 2005 ~ 9 mill  Søkbare midler ~ 75 mill  Nesten 300 søknader  Søknadssum ~ 240 mill  Strategiske forskningsmidler~ 25 mill  Sterke miljøer, spesifikke forskningssatsinger, belønninger, annet  Psykiatri ~ 10 mill  Annet ~ 15 mill

7 PO 300506 Doktorgradsstipend Det medisinske fakultet Finansiering 2005 UiBNFRAndre*Sum Doktorgradsstipend etter finansiering H-05 (n) 6830163261 Doktorgradsavtaler NYE 2005 (n) 2994684 * Helse Bergen HF, Helse-og rehab., Kreftforeningen, Hjerte-kar, m.v.

8 PO 300506 592 000* 0 40 000 45 000 Areal Adm. (UB ) Drift Lønn m/ sos. utg. * Ramme: Etter NFR’s sats UNIVERSITET HELSE BERGEN HF Lønn m/ sos. utg. Drift UB (Felles HBHF) LØNN, DRIFTSTILSKUDD OG INFRASTRUKTUR KOSTNADER FOR UNIVERSITETS- OG HELSEFORETAKSANSATTE STIPENDIATER 0 618 000

9 PO 300506 618 000 0 * Ramme: Etter NFR’s sats; ** 8 av 54 er cand.med. UNIVERSITETHELSE BERGEN HF DIFFERENSIERT LØNN FOR UNIVERSITETSANSATTE STIPENDIATER Cand.med Cand.real Cand. … Lege spesialist Autorisert lege (turnus) Alle 592 000* 0 L.tr. 39L.tr. 49L.tr. 41 12454**

10 PO 300506 HF VEST HF MIDT HF NORD HF SØR HF ØST HF SØR, VEST, MIDT Ansatt ved*: Helseforetak Universitet Høyskole [relevant] * Stipendiat / veileder velger mest hensiktsmessige ansettelsessted HF NORD, ØST Ansatt ved: Helseforetak Hvor skal stipendiater finansiert av Samarbeidsorganet være ansatt

11 PO 300506 Juridiske forhold knyttet til ansettelses-forhold for doktorgradsstipendiater Til: De regionale helseforetakene 16.06.2005 (1)   Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt noen føringer for ansettelsesforhold for doktorgradsstipendiater.   Universitetene har et overordnet ansvar for doktorgradsutdanningen og kvaliteten på denne.   Ansatte i helseforetak er omfattet av arbeidsmiljøloven og tariffavtale innenfor NAVO-Helse. Pensjonssystem via KLP (noen i fylkeskommunale ordninger / Statens pensjonskasse).   Ansatte i universitetene er omfattet av tjenestemannsloven i tillegg til arbeidsmiljøloven, den statlige hovedtariffavtalen, Statens pensjonskasse.   Bare ”..den som arbeider under helseforetakets instruksjonsmyndighet kan etter helseregisterloven §13 gis tilgang til pasientopplysninger.”

12 PO 300506 OM ARBEIDSGIVERANSVARET   Arbeidsgiver (AG) har styringsrett overfor arbeidstaker: fordele, lede og kontrollere arbeidet, risiko for arbeidsresultatet, rett til å ansette, si opp, avskjedige   Arbeidstaker pliktig å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet for AG   AG pliktig å ivareta løpende personalforvaltning, inkludert lønnsutbetaling   AG må stille arbeidsrom, maskiner, redskap, utstyr, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler nødvendige for arbeidets utførelse   AG har ansvar for ansattes sikkerhet, overholdelse av lovverk. AG kan bli erstattningsrettslig ansvarlig for arbeidstakers handlinger. Juridiske forhold knyttet til ansettelses-forhold for doktorgradsstipendiater Til: De regionale helseforetakene 16.06.2005 (2)

13 PO 300506 Andre* Studenter Helsehjelp (relevant) Forskning Undervisn. HF PASIENT- DATA Ansatte HF Ansatte HF Helsehjelp (relevant) Forskning Undervisn. Helsehjelp (relevant) Forskning Undervisn. HVEM HAR TILGANG TIL PASIENTDATA I HELSEFORETAK * ) Ansatte i: Universitet Leger\helsepersonell Høyskole Forskningsinstitutt Taushetsplikt Forvaltningsloven Pasientopplysninger Helseregisterloven

14 PO 300506 Utviklingstrekk  Helseforetakene vurderer hvordan infrastrukturkostnader skal håndteres  Arbeid i gang med å overføre arbeidsgiveransvar for stipendiater og post.doc. fra Kreftforeningen til UiB  Overføring av arbeidsgiveransvar for teknisk / administrativt personell

15 PO 300506 Stipendiater i medisin Ansvarsfordeling etter ~ 2005   Universitetet: Arbeidsgiveransvar Dr.gradsopplæring / Dr.gradsprogram / Forskerskole Veiledning Bedømmelse Tildeling av dr.grad Faciliteter (kontor; arbeidsplass; IT; materiell) Laboratorier (forskning)   Sykehuset: Faciliteter (kontor; arbeidsplass; IT; materiell) Pasienttilgang / laboratorieprøver / pasientdata Klinisk assistanse Laboratorie (rutine) assistanse   Bidragsyter: Stipend / Forskningsmidler


Laste ned ppt "PO 300506 STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET Tilsettingssted, driftstilskudd og dekning av infrastrukturkostnader Per Omvik Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google