Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

31.mars 2009Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord Prosjektleder Steinar Dalheim Eriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "31.mars 2009Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord Prosjektleder Steinar Dalheim Eriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 31.mars 2009Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord Prosjektleder Steinar Dalheim Eriksen

2 Kystsoneplan "Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskap om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen. Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger." (Grunnloven § 110 b)

3 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Hensikt med planen 1.Etablerer en felles forståelse av dagens situasjon og viktige problemstillinger i forvaltningen av kystsonen. 2. Kommer fram til felles målsettinger og retningslinjer for arealbruken i kystsonen. 3. Fastsetter krav til vurderinger som skal gjøres før vedtak om byggetillatelse, dispensasjon, reguleringsplan eller andre inngrep i kystsonen fattes. 4. Etablerer enighet om rollefordeling og virkemidler i kystsoneforvaltningen. 5. Foreslår en rekke tiltak som enten gjennomføres i fylkeskommunens/kommunens regi eller som andre aktører stimuleres til/oppfordres til å gjennomføre.

4 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Begreper

5 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Generelt om kystsoneplanlegging Planlegge sjø- og kystnære landområder i sammenheng. En Kystsoneplan har ofte hovedfokus på sjøområdene, selv om også forvaltningen av 100 – meters beltet langs sjøen står svært sentralt og i sammenheng Arealplanlegging sjø forskjellig fra land: –Staten eiendomsrett alle sjøområder dypere enn marebakken (2 meter) –Alle sjøområder nødvendigvis ikke avsettes til bestemte mål –Planlegges i den grad nødvendig, eller der det er gjort konkrete avveininger om arealbruken –Flere dimensjoner? Sjøbunn og overflate gis ulike arealbruksformål –Arealinformasjon, uklare grenser (for eksempel trålfelt, gyte- og oppvekstområder, skjellsandområder etc)

6 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Defenisjon av begreper Med byggeområder forstås områder for eksisterende og planlagt bebyggelse for boligformål, næringsformål m.v. Med åpne områder forstås alle landarealer utenom byggeområdene og strandsonen. Med strandsone forstås de land- og sjøområder som står i innbyrdes direkte samspill økologisk og/eller bruksmessig. Med sjøområder forstås all sjø utenom strandsonen ut til grunnlinjen. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) LNF-områder er en kategori i kommuneplanens arealdel. Dette er områder som ikke er satt av til andre formål, som for eksempel byggeområder, næring osv.

7 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Organisering Styringsgruppe 13 personer + PL 3 folkevalgte fra hver kommune Fiskeridirektoratet avd Troms Troms fiskarfylking Næringsaktør Arbeidsgrupper Personer ansatt i kommune adm med GIS/areal kompetanse + PL Konstitueres tverrfaglig fra flere fagmiljø, veiledende og verktøyet i prosessen, bidrar med kompetanse og arbeidskraft i hele prosessen -Norges Fiskerihøgskole -Fiskeridirektoratet -GIS line kompetanse -Kommunale planleggere -Sametinget -Kystverket -Troms Fylkeskommune -Fylkesmannen i Troms -Folkevalgte -Organisasjoner På frivillig basis? (spesiell interesse)

8 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Organisering

9 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Kunnskapsbehovet Erfaringsbasert kunnskap Tidligere og nåværende fiskere Lokalkunnskap Oppdrettsselskaper med lokaliteter Kulturelle og historiske rettigheter Akademisk kunnskap –Biologi og hydrografi Institusjoner, Fiskerihøgskolen, Havforskningsinstituttet, Fiskeriforskning (Nofima), Akvaplan-niva m.v –Topografi og bunnforhold NGU og Forsvaret Kunnskapen må syes sammen, men behov for mer –Fysisk kartlegging –Hydrografisk kartlegging –Biologisk kartlegging –Matematisk modellering –Simulering og konsekvensvurdering Avdekke Kunnskapshull??

10 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Mandat og sammensetning Arbeid med kommunedelsplanen for kystsonen Fase 1 er utarbeidelse av situasjonsbeskrivelser lokalt Fase 2 er utarbeidelse av planforslag. Rapporter i fase 1 utarbeides med emner og biologiske verdier jf prioriteringer Styringsgruppen. 1.Fasen skal framskaffe data samt felles forståelse for situasjonen i kystsonen 2.Nedsettes sammensatte arbeidsgrupper, står for det praktiske arbeidet (inkl PL) 3.Delrapporter ferdig årskiftet 2009/2010 4.Høring januar 2010 –Folkemøter, verifisering av informasjon og utlegg dokumenter 5.Start planforslag (fase 2), januar 2010 6.Lokal kommunal strategi ferdigbehandlet 10.mars 2010 7.Avsluttende høring, Oktober 2010 8.Sluttbehandling og utsending til lokalt vedtak, November 2010

11 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord

12 Plan- og bygningsloven Vektlegger åpenhet og medvirkning –Innbyggere og organisasjoner er: Høringsparter i forbindelse med planvedtak Rett til innsyn Alle opptatt av arealutvikling som tar tilstrekkelig hensyn til naturverdier, landskap og friluftsliv bør delta som medspillere i planprosessene Organisasjoner Enkeltpersoner Myndigheter Næringsliv Etc Medvirkning i planprosessene en viktig del av demokratiet og nødvendig for å ivareta miljøpolitiske mål lokalt og nasjonalt

13 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Planleggere og beslutningstageres utfordring å gi alle parter den selvsagte rett til å fremme synspunkter og meninger slik at beslutningsgrunnlaget blir best mulig. for de som ikke trives med avgjørelsene: å respektere beslutninger truffet gjennom en demokratisk prosess.

14 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Mandat Gruppens mandat er å lage en situasjonsbeskrivelse over de biologiske verdiene lokalt i kystsonen Premissene for arbeidet foreslås: -· Statusbeskrivelse baseres på systematisering av eksisterende kunnskap. Det redegjøres for viktige ”kunnskapshull”, men iverksettes ingen nye registreringer i regi av kommunene. -· Statusbeskrivelsen ønskes systematisert og presentert ved rasjonell utnyttelse av geografiske informasjonssystemer(GIS). -· Statusbeskrivelsen skal gjennom økt innsikt i de biologiske verdier søke å styrke forståelsen for de forvaltningsmessige utfordringer. Helhet og sammenhenger prioriteres foran faglig dybde. -· Statusbeskrivelsen legger vekt på temaer av beslutningsrelevant karakter. Hovedfokus rettes mot kommunenes myndighetsområde, men det tas også hensyn til innspill og signaler fra regionale og sentrale myndigheter. -· Statusbeskrivelsen gjennomføres og avsluttes i løpet av 2009, deretter ut på høring

15 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Fase 1: Situasjonsbeskrivelse Skaffe lokalt grunnlag for delrapport: Arealbruk Biologiske verdier/kunnskap Friluftsliv Kulturminner evt. deponier Næring og utvikling Annet

16 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Fase 2: Planfasen  Tar utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen.  Dokumentet for felles kystsoneplan blir til.  Mål, strategier og tiltak for den langsiktige utviklingen av kystsonen fastslås lokalt.  Administrative arbeidsgrupper står for det praktiske arbeidet med kart og dokumentet.  Arbeidetid opptil 1 år ? (inkl. kommunal prosedyre mot vedtak)

17 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Forhold Myndighet og kommuners planer Staten eier av fjorden –Kommune gitt rolle som planmyndighet –Kan utarbeide arealplan for fjorden (jf Plan- og bygningslov) –Utg.punkt: folkevalgt organer i kommunen gis myndighet til Bindende vedtak regulering arealbruk, ikke forvaltning av ressursene Innenfor rammene av nasjonale/regionale mål, rammer og retningslinjer Fiskeridirektoratet Region Troms (FDRT) statens lokale forvalter –FDRT ønsker være aktiv bidragsyter kystsoneplan –Inn i planarbeidet (ressursgruppe/arbeidsutvalg/arbeidsgruppe?) –FDRT sentral myndighet konsesjonssøknader akvakultur Statlig myndighet, fylkes- eller nabokommuner kan gi innsigelser i viktige interessespørsmål Kommunens godkjenning oppheves og flyttes Miljøverndepartementet dersom mekling hos Fylkesmannen ikke fører frem

18 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Fylkeskommunen eller statlig myndighet (jf Plan- og bygningslov) Kan ikke pålegge kommuner å avsette områder til et bestemt formål Regional myndighet plikt til å gi faglige innspill og yte bistand i kommunal planlegging Kommunene plikt å søke samarbeid regional myndighet Større utbyggingstiltak kan det kreves konsekvensutredning

19 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Arealdel kommuneplan/kystsoneplan (jf Pbl § 20-4 1.ledd) 1.Byggeområder 2.Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) 3.Områder råstoffutvinning 4.Andre båndlagte områder el. Ønskes brukt til nærmere angitt formål, iht Pbl, andre lover og områder avsatt Forsvaret 5.Områder særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, herunder ferdsels-, fiske-, akvakultur-, natur- og friluftsområde (NFFFA for flerbruksområder), ikke juridisk bindende uten anvendelse Pbl § 25 6.Viktige ledd i kommunikasjonssystemet Unntatt nr 2 brukes i sjø Arealkategori nr 5 mest brukt i kystsoneplaner Åpner for planlegging av kombinasjons- eller flerbruksareal Ikke juridisk bindende Nr 1,2,3,4 og 6 kan ikke kombineres

20 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Hentet fra Kystsoneplan Sjona-området Natur- og kulturverdier, samt menneskelig aktivitet,arealbruk og infrastruktur Rana kommune

21 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Utskarpen område Rana kommune

22 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Ranafjord område Rana kommune

23 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Fullstendig oversikt Rana kommune

24 Fiskeridirektoratets kartlegging Ytre Lyngenfjord www.fiskeridirektoratet.no

25 Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord

26

27

28

29 Det er nå det gjelder !!!!! Ta gjerne kontakt med oss i arbeidsgruppen Steinar Dalheim Eriksen Prosjektleder Telefon 77212880/40440707 Epost: steinar.eriksen@storfjord.kommune.no


Laste ned ppt "31.mars 2009Kystsoneplan for kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord Prosjektleder Steinar Dalheim Eriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google