Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tlf: 92262727 Frivillig offentlig forvaltning i NAV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tlf: 92262727 Frivillig offentlig forvaltning i NAV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tommy.grav@nav.no tlf: 92262727 Frivillig offentlig forvaltning i NAV

2 NAV, 26.03.2015Side 2 Frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi  Med frivillig offentlig forvaltning forstås her at vedkommende overlater helt eller delvis til det offentlige å disponere sine midler til dekning av nødvendig livsopphold  Må ses i lys av at kommunen/NAV kontoret har en lovfestet plikt til å forebygge eller løse sosiale problemer. Fremgår av lovens formål. STL §1.  Formålene i §1. kan oppfylles ved f.eks. å: – Utbetale økonomisk stønad STL §18 og 19 – Gi økonomisk rådgivning STL §17 jf. GOL § 1-5 – Gi konkret økonomistyring – Yte sosiallån. Startlån

3 NAV, 26.03.2015Side 3 I en helhetlig sammenheng  Viktig virkemiddel i det sosialfaglige arbeidet – Styrke den enkeltes mestring av egen økonomi – Skaper god selvfølelse å ha kontroll – Vekselvirkningen mellom økonomiske problemer og sosiale problemer – Være i forkant - hindre fravikelse av bolig – kutt i strømleveranse – Forebygge gjeldskriser  Som en del av individuell plan stl §28 – Verktøy for tverrfaglige, eller tverrtjenestelig samhandling med bruker – Bruker deltar i utformingen av planen – Frivillig offentlig forvaltning inngår som en del av planen  Kompetanse stl §6 – Kunnskap – Holdninger – ferdigheter

4 NAV, 26.03.2015Side 4 Kompetanse  Kompetansekvadratet Ferdigheter Holdning Kunnskap

5 NAV, 26.03.2015Side 5 Grunnleggende prinsipper  Frivillighet. Hjelp til selvhjelp. Moden overveielse. Bruk god tid i forkant  Sikre at bruker har nødvendig rettslig handleevnene  Det kan ikke settes vilkår etter stl §20  Mellom makt og hjelp - Hindre utilbørlig press  Taushetsplikt  Sørg for nødvendige fullmakter  Åpenhet og tilgjengelighet  Hjelp til selvhjelp. Bruk tid og Informer om kontorets rutiner  Målet er på sikt å gi bruker muligheten til å ta styring over egen økonomi  Tilby kurs i privatøkonomisk styring  Annen nødvendig oppfølging

6 NAV, 26.03.2015Side 6 Avtalepartene  Ulik inngang - Opptrer innenfor det privatrettslige området. Foreligger ikke plikt til å inngå en slik avtale  NAV/kommunen vil være den sterke part ved inngåelse av forvaltningsavtalen. Må være seg bevisst styrkeforholdet  Forvaltningslovens generelle regler og god forvaltningsskikk stiller krav til håndtering - individuell tilpasning  Grunnkrav om at saksbehandlingen skal være forsvarlig  Saklighet, ikke utenforliggende hensyn, som personlige forhold eller hensyn av diskriminerende art  Hensynsfullhet, sikre bruker retten til å uttale seg  Hindre vilkårlighet, Hindre urimelighet, Hindre forskjellsbehandling  Tjenestestedet har ansvaret for at det er reell frivillighet i avtalesituasjonen, slik at forvaltningsavtalen ikke går over grensene til tvungen forvaltning etter folketrygdlovens §22-6

7 NAV, 26.03.2015Side 7 Avtalens innhold – avtalefrihet - deltakelse  Utgangspunktet: Gjennomgang av behov  Individuell tilpasning  Tolks og gjennomføres i samsvar med formålet med den enkelte avtale  Momenter i avtalen: Informasjon, presisjonsnivå og tydelighet  Frem til iverksettelse: Informasjon om tid. Rådgivning, stønad, mv.  Hvordan inntektene skal forvaltes: Oversikt over inntekter  Hva skal dekkes av utgifter  Prioriteringsrekkefølge  Hva om ikke inntektene strekker til  Rutiner ved uforutsette utgifter som avtalen ikke omhandler  Endring av inntekt  Sette av penger – til hva..

8 NAV, 26.03.2015Side 8 Avtalens innhold  Utbetaling utenom avalen: Hvordan og hvilke midler utbetaler man  Feil i utbetalingene: ta inn reguleringer i avtalen  Oversikt over forvaltningskontoen: Utskrifter, faste møter, evalueringer  Tidsavgrensning: Gjøres ved inngåelsen, frem til en spesiell begivenhet, eller behovet bortfaller  Evaluering: Evalueres løpende - første evaluering ikke lang tid etter avtaleinngåelsen. Dersom sammen med Individuell plan …  Oppsigelse: Gjensidig oppsigelse. Hovedregel skriftlig.  Uten ugrunnet opphold, men med respekt for at forvaltningen trenger tid til avvikling.

9 Frivillig offentlig forvaltning er et samarbeid

10 NAV, 26.03.2015Side 10 Forholdet mellom kommune/NAV og bank Kommuner/NAV kontor er viktige forvaltningsarenaer, og spiller en viktig rolle som velferdsstatens tjenesteyter. I dette perspektivet er folk sett på som brukere av velferdsgoder, og tilrettelegging for brukerrollen blir sentral.  Brukerens midler skal holdes på separat bankkonto i brukers navn, og må ikke blandes sammen med kommunal økonomi.  Kommunens overordnede avtaleverk i forhold til bankavtalen bør ta høyde for alle brukergrupper  To konti, begge i brukers navn, med fullmakt til veileder om disposisjonsrett på den ene kontoen.

11 NAV, 26.03.2015Side 11 Folketrygdloven §22-6 – Tvungen forvaltning  Sentralt moment - Frivillig forvaltning må ha vært prøvd eller vurdert  Vedtak om tvungen forvaltning er et alvorlig inngrep i en persons handleevne, og må ha hjemmel i lov.  §22-6:  Ikke i stand til å disponere  Utbetale til en annen person  Disponeres til beste for den som har rett til den. Mat og bolig ….  «Departementet gir forskrifter» Forskrift ikke gitt  NAV - forvaltningsenhetene, kan fatte vedtak om tvungen forvaltning og oppheve den

12 NAV, 26.03.2015Side 12 Trygderetten – rettens bemerkninger  Retten skal ta stilling til om vilkårene for utbetaling til en annen enn AP i dette tilfellet et sosialkontor, såkalt tvungen forvaltning av hans uførepensjon, er oppfylt.  Lov om folketrygd § 22-6 « Dersom en person……. «  Merknader: Misligholdt husleieinnbetaling og avtaler om nedbetaling av restanser flere ganger  Ikke villet følge opp avtaler om frivillig forvaltning  Opparbeidet husleierestanse og forklart dette med at han hadde spilt bort pengene  Pensjon og bostøtte tilsier at han burde greie seg økonomisk, dog på en nøktern standard

13 NAV, 26.03.2015Side 13 Til skade for seg selv  «at når en person disponerer sin trygdeytelse på en slik måte at det er fare for å miste bolig anses dette som at vedkommende «åpenbart bruker sin trygdeytelse til skade for seg selv»  Viser til flere andre kjennelser i trygderetten – 02/03053 – 03/00202 – 04/04329 – 07/03067

14 NAV, 26.03.2015Side 14 Rettens sluttkommentar  Ut fra det som er lagt til grunn i foreliggende sak om gjentatt mislighold av husleieinnbetaling som kunne ha medført utkastelse fra boligen og hensett til Trygderettens praksis, er retten av den oppfatning at vilkårene etter folketrygdloven § 22-6 første ledd annet punktum for tvungen forvaltning er oppfylt.  AP har over lengre tid ikke klart å dekke sine løpende økonomiske forpliktelser selv om han anses å ha hatt midler til det. Det har ikke vært mulig å etablere en frivillig ordning.  Anken har etter dette ikke ført frem. Det påankede vedtaket stadfestes.

15 NAV, 26.03.2015Side 15 Til refleksjon Hvorfor frivillig offentlig forvaltning? Når går vi inn med tiltaket? Viktige prinsipper i arbeidet?


Laste ned ppt "Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tlf: 92262727 Frivillig offentlig forvaltning i NAV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google