Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tlf:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tlf:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tommy.grav@nav.no tlf: 92262727
Frivillig offentlig forvaltning i NAV Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tlf:

2 Frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi
Med frivillig offentlig forvaltning forstås her at vedkommende overlater helt eller delvis til det offentlige å disponere sine midler til dekning av nødvendig livsopphold Må ses i lys av at kommunen/NAV kontoret har en lovfestet plikt til å forebygge eller løse sosiale problemer. Fremgår av lovens formål. STL §1. Formålene i §1. kan oppfylles ved f.eks. å: Utbetale økonomisk stønad STL §18 og 19 Gi økonomisk rådgivning STL §17 jf. GOL § 1-5 Gi konkret økonomistyring Yte sosiallån. Startlån STL §17: Opplysning råd og veiledning, omfatter også økonomisk rådgivning

3 I en helhetlig sammenheng
Viktig virkemiddel i det sosialfaglige arbeidet Styrke den enkeltes mestring av egen økonomi Skaper god selvfølelse å ha kontroll Vekselvirkningen mellom økonomiske problemer og sosiale problemer Være i forkant - hindre fravikelse av bolig – kutt i strømleveranse Forebygge gjeldskriser Som en del av individuell plan stl §28 Verktøy for tverrfaglige, eller tverrtjenestelig samhandling med bruker Bruker deltar i utformingen av planen Frivillig offentlig forvaltning inngår som en del av planen Kompetanse stl §6 Kunnskap Holdninger ferdigheter Erfaring fra økonomisk rådgivningsarbeid, viser at på samme måte som sosiale problemer kan skape økonomiske problemer, kan økonomiske problerer forårsake sosiale problemer

4 Kompetanse Kompetansekvadratet Ferdigheter Holdning Kunnskap
Forkortelser i modellen: V= veiledning S= skulder til skulder H= hospitering E= E-læring[1] N= nettverk K = kurs, konferanser og seminarer [1] De e-læringsmodulene som i dag er laget på pensjon – og som har et ganske stort omfang er først og fremst kurs for å formidle kunnskap og tar i liten grad for seg læring av ferdigheter. Disse kursene er ment som en erstatning for eller supplement for gamle fagkurs om regelverk. For øvrig finnes det også e-læringskurs som formidler holdninger – som for eksempel innledningsmodulen i Infotrygdkurset Kompetanse består av : Kunnskap Holdninger Handlinger Det holder ikke med å kunne. Vi må også ville og tørre

5 Grunnleggende prinsipper
Frivillighet. Hjelp til selvhjelp. Moden overveielse. Bruk god tid i forkant Sikre at bruker har nødvendig rettslig handleevnene Det kan ikke settes vilkår etter stl §20 Mellom makt og hjelp - Hindre utilbørlig press Taushetsplikt Sørg for nødvendige fullmakter Åpenhet og tilgjengelighet Hjelp til selvhjelp. Bruk tid og Informer om kontorets rutiner Målet er på sikt å gi bruker muligheten til å ta styring over egen økonomi Tilby kurs i privatøkonomisk styring Annen nødvendig oppfølging Bruker må gi særskilte fullmakter for fritak av taushetsplikten knyttet opp mot forvaltningsavtalen

6 Avtalepartene Ulik inngang - Opptrer innenfor det privatrettslige området. Foreligger ikke plikt til å inngå en slik avtale NAV/kommunen vil være den sterke part ved inngåelse av forvaltningsavtalen. Må være seg bevisst styrkeforholdet Forvaltningslovens generelle regler og god forvaltningsskikk stiller krav til håndtering - individuell tilpasning Grunnkrav om at saksbehandlingen skal være forsvarlig Saklighet, ikke utenforliggende hensyn, som personlige forhold eller hensyn av diskriminerende art Hensynsfullhet, sikre bruker retten til å uttale seg Hindre vilkårlighet, Hindre urimelighet, Hindre forskjellsbehandling Tjenestestedet har ansvaret for at det er reell frivillighet i avtalesituasjonen , slik at forvaltningsavtalen ikke går over grensene til tvungen forvaltning etter folketrygdlovens §22-6

7 Avtalens innhold – avtalefrihet - deltakelse
Utgangspunktet: Gjennomgang av behov Individuell tilpasning Tolks og gjennomføres i samsvar med formålet med den enkelte avtale Momenter i avtalen: Informasjon, presisjonsnivå og tydelighet Frem til iverksettelse: Informasjon om tid. Rådgivning, stønad, mv. Hvordan inntektene skal forvaltes: Oversikt over inntekter Hva skal dekkes av utgifter Prioriteringsrekkefølge Hva om ikke inntektene strekker til Rutiner ved uforutsette utgifter som avtalen ikke omhandler Endring av inntekt Sette av penger – til hva ..

8 Avtalens innhold Utbetaling utenom avalen: Hvordan og hvilke midler utbetaler man Feil i utbetalingene: ta inn reguleringer i avtalen Oversikt over forvaltningskontoen: Utskrifter, faste møter , evalueringer Tidsavgrensning: Gjøres ved inngåelsen, frem til en spesiell begivenhet, eller behovet bortfaller Evaluering: Evalueres løpende - første evaluering ikke lang tid etter avtaleinngåelsen. Dersom sammen med Individuell plan … Oppsigelse: Gjensidig oppsigelse. Hovedregel skriftlig. Uten ugrunnet opphold, men med respekt for at forvaltningen trenger tid til avvikling.

9 Frivillig offentlig forvaltning er et samarbeid
Sammen med et kompetent hjelpeapparat ivaretar vi brukerens behov, slik at brukeren får kontroll over egen økonomi. Koble på økonomisk rådgiver i tillegg til den som følger opp forvaltningsavtalen Minste motstandsvei. Bruk banken. Konto i brukers navn. FOF et bidrag til å høyne terskelen til tvungen forvaltning Tilfellet Harald kriminalomsorgen Frivillig forvaltning Rusproblematikk Forsikring kommunikasjon

10 Forholdet mellom kommune/NAV og bank
Kommuner/NAV kontor er viktige forvaltningsarenaer, og spiller en viktig rolle som velferdsstatens tjenesteyter. I dette perspektivet er folk sett på som brukere av velferdsgoder, og tilrettelegging for brukerrollen blir sentral. Brukerens midler skal holdes på separat bankkonto i brukers navn, og må ikke blandes sammen med kommunal økonomi. Kommunens overordnede avtaleverk i forhold til bankavtalen bør ta høyde for alle brukergrupper To konti, begge i brukers navn, med fullmakt til veileder om disposisjonsrett på den ene kontoen. Internrevisjonen har avdekket overfor tre kommuner at kommunen har et felleskontosystem, der brukernes regninger betales fra

11 Folketrygdloven §22-6 – Tvungen forvaltning
Sentralt moment - Frivillig forvaltning må ha vært prøvd eller vurdert Vedtak om tvungen forvaltning er et alvorlig inngrep i en persons handleevne, og må ha hjemmel i lov. §22-6: Ikke i stand til å disponere Utbetale til en annen person Disponeres til beste for den som har rett til den. Mat og bolig …. «Departementet gir forskrifter» Forskrift ikke gitt NAV - forvaltningsenhetene, kan fatte vedtak om tvungen forvaltning og oppheve den

12 Trygderetten – rettens bemerkninger
Retten skal ta stilling til om vilkårene for utbetaling til en annen enn AP i dette tilfellet et sosialkontor, såkalt tvungen forvaltning av hans uførepensjon, er oppfylt. Lov om folketrygd § 22-6 « Dersom en person……. « Merknader: Misligholdt husleieinnbetaling og avtaler om nedbetaling av restanser flere ganger Ikke villet følge opp avtaler om frivillig forvaltning Opparbeidet husleierestanse og forklart dette med at han hadde spilt bort pengene Pensjon og bostøtte tilsier at han burde greie seg økonomisk, dog på en nøktern standard

13 Til skade for seg selv «at når en person disponerer sin trygdeytelse på en slik måte at det er fare for å miste bolig anses dette som at vedkommende «åpenbart bruker sin trygdeytelse til skade for seg selv» Viser til flere andre kjennelser i trygderetten – 02/03053 – 03/00202 – 04/04329 – 07/03067

14 Rettens sluttkommentar
Ut fra det som er lagt til grunn i foreliggende sak om gjentatt mislighold av husleieinnbetaling som kunne ha medført utkastelse fra boligen og hensett til Trygderettens praksis, er retten av den oppfatning at vilkårene etter folketrygdloven § 22-6 første ledd annet punktum for tvungen forvaltning er oppfylt. AP har over lengre tid ikke klart å dekke sine løpende økonomiske forpliktelser selv om han anses å ha hatt midler til det. Det har ikke vært mulig å etablere en frivillig ordning. Anken har etter dette ikke ført frem. Det påankede vedtaket stadfestes.

15 Til refleksjon Hvorfor frivillig offentlig forvaltning?
Når går vi inn med tiltaket? Viktige prinsipper i arbeidet?


Laste ned ppt "Tommy Grav Oppfølgingsseksjonen tlf:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google