Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrermøte 05.Juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrermøte 05.Juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrermøte 05.Juni 2014

2 Agenda Kl.09.00 – 09.45 Informasjon v. Barnehagekontoret
Kl – Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen v. Kirsti Saxi Kl – Pause Kl – Naturfagsenteret v.Guri Langholm og Kari Holter Kl – Lunsj Kl – Matematikksenteret Kl – Pause Kl – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Kl – Diskusjoner rundt bordene Kl – Oppsummering og avslutning

3 Informasjon Tilstandsrapport 2013 – data Barn med særskilte behov
Kompetanseutvikling 2014 – statlig presisering Barnehagemeldingen Kompetanseutvikling

4 Tilstandsrapport 2013

5 Barnehageplasser i Bærum
112 ordinære barnehager 37 kommunale 75 private 25 private familiebarnehager 49 hjem

6 7 367 barn i barnehagene 4 869 barn over tre år (66 %)
2 498 barn under tre år (34 %) 1 016 minoritetsspråklige barn 577 fikk særlig språkstimulering 469 barn med særskilte behov Ekstra ressurser til 363 barn (4,9 %) Spesialpedagogisk hjelp til 166 barn (2,2 %)

7 Bemanning: 1 628 årsverk knyttet til direkte arbeid med barna
Ledelse (styrer, faglig veileder): 123 årsverk 636 pedagogiske ledere: 564 årsverk 1 167 assistenter: årsverk 207 barne- og ungdomsarbeidere Menn: 6,7 % styrere og pedagogiske ledere 17,5 % assistenter

8 Kompetanseutvikling 2013 Etterutdanning Videreutdanning
19 forskjellige kurs: påmeldte deltakere Videreutdanning Barn i risiko – 72 barnehager har til sammen deltatt Utviklingsarbeider/prosjekter 31 barnehager (registrerte)

9 Barn 0 – 6 år med behov for spesiell hjelp og støtte
Prosjekt

10 Bakgrunn Antall barn det søkes ekstra ressurser til er økende
2. Barnehagekontoret, PPT og Haug skole og ressurssenter har sett et behov å se nærmere på tilbudene til barn med behov for spesiell hjelp og støtte og bruken av ressursene til dette arbeidet 3. I samarbeid med kommunalsjefene for skole, barnehage og barne- og ungdomstjenester fikk vi i oppdrag å iverksette et prosjekt for å utrede tilbudet og ressursbruken

11 Mål Å videreutvikle et godt tilbud til alle barn med behov for spesiell hjelp og støtte, og styrke samarbeidet knyttet til dette arbeidet Gi helhetlig tilbud til barn med spesielle behov Få god utnyttelse av de tilgjenglige ressursene Sikre at alle ressursene kommer barna til nytte

12 Sentrale problemstillinger fra prosjektgruppen gitt kommunalsjefer høst 2013
Barnehagemyndighetens rolle i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tildeling av ekstra ressurser etter opplæringsloven Rutinene for søknad og tildeling av midler etter barnehageloven Enkeltvedtaket må gjelde alle ressursene som tildeles barnet Vedtakene fattes ETT sted Nye rutiner

13 Fra : Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og Organisering av spesialpedagogene overføres fra Haug skole og ressurssenter til Barnehagekontoret

14 Statens kompetansestrategi 2014 - 2020

15 Strategiens mål rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen øke statusen for arbeid i barnehage

16 Tematiske satsingsområder
pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon danning og kulturelt mangfold et godt språkmiljø for alle barn barn med særskilte behov

17 Presisering knyttet til de tematiske satsingsområdene
Kunnskap om de yngste barnas utvikling skal stå sentralt i arbeidet innenfor alle de fire satsingsområdene Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy skal også inngå i alle satsingsområdene

18 Skriftlig tilsyn 2013

19 Dokumentasjon Hvordan dokumenteres barnehagens gjennomførte pedagogiske praksis? Årsplaner , ukeplaner, månedsplaner, kvartalsplaner: informasjon og evaluering Oppslagstavler/utstillinger/fremvisninger på foreldremøter Digitale kommunikasjonsverktøy (hjemmesider, blogg, facebook, Vigilo Pro, e-post) Fortellingsbok gjennom året Informasjonsbrev til foreldre Dags- eller ukereferat, «ukeslutt» Digital fotoramme, film Barnas permer/mapper på data Praksisfortellinger, notater av barnas utsagn Observasjon og kartlegging av barna Barna kommenterer bilder Samtaler med foreldrene Barnesamtaler/-intervju, filosofisamtaler Brukerundersøkelser, spørreundersøkelser Referater fra møter, rapporter, dokumentasjonsmappe Reportasjer i aviser Årshjul, egen plan for hva som dokumenteres og vurderes

20 Evalueringsmøter (personalmøter,plandager, SU-møter)
Hvordan brukes dokumentasjonen til å utvikle barnehagens pedagogiske praksis? Evalueringsmøter (personalmøter,plandager, SU-møter) Refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver Refleksjoner over egen praksis Kritisk refleksjon Reflekterer over «Gjort-Lært-Lurt» Vurderer om vi er i rute i følge rammeplan/årsplan Få frem ulike oppfatninger Planer for barnas individuelle utvikling Evaluere barnehagens målsettinger Aksjonslæring som munner ut i endringer og nye tiltak Endringsprosesser/nye utviklingsarbeider Veiledning

21 Utviklingsarbeid/prosjekter/tema
Språk 24 Likestilling/likeverd/mangfold 22 Lek 14 Sosial kompetanse 7 Barn under 3 år/Små barn 5 Digitale verktøy Leder rollen/Pedagogisk ledelse Prosjektarbeid med barna Rommet /Fysisk miljø Uteliv/Natur 4 Mat/kost Forebygge mobbing 3 Barns medvirkning Barn i risiko Kropp, bevegelse, helse 2 Grønt flagg Pedagogisk dokumentasjon 1 Fysisk aktivitet Voksenrollen 116 utviklingsarbeid 

22 Skriftlig tilsyn 2014 Bærumsbarnehagenes satsingsområder 2010 – 2015:
Barnehagen som læringsarena Barn med behov for ekstra støtte og ressurser Barn under tre år Sammen for barn og unge Språk

23 Ansatte under utdanning til barnehagelærer
2013: 16 (FAD 16). HURRA! 2014: 6 2015: 20 (ABF 16) 2016: 26 (ABF 14) 2017: 14 (ABLU 5) 2018: ?? Ferdig første kull barnehagelærere fra Sandvika og andre utdanningssteder Totalt antall ansatte under utdanning: som tar barnehagepedagogikk = 75

24 Utdanning for assistenter
Barnehagebasert fagbrev Starter på Rud til høsten 26 søkere fra barnehage 4 søkere fra SFO – alle får plass Informasjonsmøte i august Kompass i Sandvika i regi av HiOA

25 Ny rammeplan først i 2016 I 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage et utkast til revidert rammeplan for barnehagen Prosessen omhandlet del 1 og del 2 av rammeplanen KD ønsket i februar en midlertidig stopp i arbeidet, for å kunne se det i sammenheng med endringer i barnehageloven Statsråden: Både lovarbeidet og den reviderte rammeplanen skal medvirke til et barnehagetilbud av høy kvalitet, derfor må de to prosessene ses i sammenheng

26 Barnehagemelding

27 Arbeidsgrupper 1. Språkstimulering og språkmiljø i barnehagen
2. Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet 3. Lekens betydning for barns utvikling 4. Barnehagens betydning som arena for forebyggende og helsefremmende arbeid 5. Rekruttering og kompetanse 6. Samarbeid og samhandling

28 Barnehagemelding for barnehagevirksomheten i Bærum
Melding om kvalitetsutvikling for barnehagene Barnehagemelding ?

29

30 Drøfte i nettverk Runde rundt bordet: Hva har vi hørt i dag som våre barnehager kan ha nytte av?


Laste ned ppt "Styrermøte 05.Juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google