Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 05.Juni 2014. Barnehagekontoret Agenda Kl.09.00 – 09.45 Informasjon v. Barnehagekontoret Kl.09.45 – 10.30 Nasjonalt senter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 05.Juni 2014. Barnehagekontoret Agenda Kl.09.00 – 09.45 Informasjon v. Barnehagekontoret Kl.09.45 – 10.30 Nasjonalt senter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 05.Juni 2014

2 Barnehagekontoret Agenda Kl.09.00 – 09.45 Informasjon v. Barnehagekontoret Kl.09.45 – 10.30 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen v. Kirsti Saxi Kl.10.30 – 10.45 Pause Kl.10.45 – 11.30 Naturfagsenteret v.Guri Langholm og Kari Holter Kl.11.30 – 12.30 Lunsj Kl.12.30 – 13.15 Matematikksenteret Kl.13.15 – 13.30 Pause Kl.13.30 – 14.15 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Kl.14.15 – 14.45 Diskusjoner rundt bordene Kl.14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning

3 Barnehagekontoret Informasjon Tilstandsrapport 2013 – data Barn med særskilte behov Kompetanseutvikling 2014 – statlig presisering Barnehagemeldingen –Kompetanseutvikling 2015 - 2020

4 Barnehagekontoret Tilstandsrapport 2013

5 Barnehagekontoret Barnehageplasser i Bærum 112 ordinære barnehager –37 kommunale –75 private 25 private familiebarnehager –49 hjem

6 Barnehagekontoret 7 367 barn i barnehagene 4 869 barn over tre år (66 %) 2 498 barn under tre år (34 %) 1 016 minoritetsspråklige barn –577 fikk særlig språkstimulering 469 barn med særskilte behov –Ekstra ressurser til 363 barn (4,9 %) –Spesialpedagogisk hjelp til 166 barn (2,2 %)

7 Barnehagekontoret Bemanning: 1 628 årsverk knyttet til direkte arbeid med barna Ledelse (styrer, faglig veileder): 123 årsverk 636 pedagogiske ledere: 564 årsverk 1 167 assistenter: 1 064 årsverk –207 barne- og ungdomsarbeidere Menn: –6,7 % styrere og pedagogiske ledere –17,5 % assistenter

8 Barnehagekontoret Kompetanseutvikling 2013 Etterutdanning 19 forskjellige kurs: 2 401 påmeldte deltakere Videreutdanning Barn i risiko – 72 barnehager har til sammen deltatt Utviklingsarbeider/prosjekter 31 barnehager (registrerte)

9 Barnehagekontoret Barn 0 – 6 år med behov for spesiell hjelp og støtte Prosjekt

10 Barnehagekontoret Bakgrunn 1.Antall barn det søkes ekstra ressurser til er økende 2. Barnehagekontoret, PPT og Haug skole og ressurssenter har sett et behov å se nærmere på tilbudene til barn med behov for spesiell hjelp og støtte og bruken av ressursene til dette arbeidet 3. I samarbeid med kommunalsjefene for skole, barnehage og barne- og ungdomstjenester fikk vi i oppdrag å iverksette et prosjekt for å utrede tilbudet og ressursbruken

11 Barnehagekontoret Mål Å videreutvikle et godt tilbud til alle barn med behov for spesiell hjelp og støtte, og styrke samarbeidet knyttet til dette arbeidet Gi helhetlig tilbud til barn med spesielle behov Få god utnyttelse av de tilgjenglige ressursene Sikre at alle ressursene kommer barna til nytte

12 Barnehagekontoret Sentrale problemstillinger fra prosjektgruppen gitt kommunalsjefer høst 2013  Barnehagemyndighetens rolle i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tildeling av ekstra ressurser etter opplæringsloven Rutinene for søknad og tildeling av midler etter barnehageloven  Enkeltvedtaket må gjelde alle ressursene som tildeles barnet Vedtakene fattes ETT sted  Nye rutiner

13 Barnehagekontoret Fra 01.08.2014: Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og Organisering av spesialpedagogene overføres fra Haug skole og ressurssenter til Barnehagekontoret

14 Barnehagekontoret Statens kompetansestrategi 2014 - 2020

15 Barnehagekontoret Strategiens mål rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen øke statusen for arbeid i barnehage

16 Barnehagekontoret Tematiske satsingsområder pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon danning og kulturelt mangfold et godt språkmiljø for alle barn barn med særskilte behov

17 Barnehagekontoret Presisering knyttet til de tematiske satsingsområdene Kunnskap om de yngste barnas utvikling skal stå sentralt i arbeidet innenfor alle de fire satsingsområdene Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy skal også inngå i alle satsingsområdene

18 Barnehagekontoret Skriftlig tilsyn 2013

19 Barnehagekontoret Dokumentasjon Hvordan dokumenteres barnehagens gjennomførte pedagogiske praksis? –Årsplaner, ukeplaner, månedsplaner, kvartalsplaner: informasjon og evaluering –Oppslagstavler/utstillinger/fremvisninger på foreldremøter –Digitale kommunikasjonsverktøy (hjemmesider, blogg, facebook, Vigilo Pro, e-post) –Fortellingsbok gjennom året –Informasjonsbrev til foreldre –Dags- eller ukereferat, «ukeslutt» –Digital fotoramme, film –Barnas permer/mapper på data –Praksisfortellinger, notater av barnas utsagn –Observasjon og kartlegging av barna –Barna kommenterer bilder –Samtaler med foreldrene –Barnesamtaler/-intervju, filosofisamtaler –Brukerundersøkelser, spørreundersøkelser –Referater fra møter, rapporter, dokumentasjonsmappe –Reportasjer i aviser –Årshjul, egen plan for hva som dokumenteres og vurderes

20 Barnehagekontoret Hvordan brukes dokumentasjonen til å utvikle barnehagens pedagogiske praksis?  Evalueringsmøter (personalmøter,plandager, SU-møter)  Refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver  Refleksjoner over egen praksis  Kritisk refleksjon  Reflekterer over «Gjort-Lært-Lurt»  Vurderer om vi er i rute i følge rammeplan/årsplan  Få frem ulike oppfatninger  Planer for barnas individuelle utvikling  Evaluere barnehagens målsettinger  Aksjonslæring som munner ut i endringer og nye tiltak  Endringsprosesser/nye utviklingsarbeider  Veiledning

21 Barnehagekontoret Utviklingsarbeid/prosjekter/tema Språk 24 Likestilling/likeverd/mangfold 22 Lek 14 Sosial kompetanse 7 Barn under 3 år/Små barn 5 Digitale verktøy 5 Leder rollen/Pedagogisk ledelse 5 Prosjektarbeid med barna 5 Rommet /Fysisk miljø 5 Uteliv/Natur 4 Mat/kost 4 Forebygge mobbing 3 Barns medvirkning 3 Barn i risiko 3 Kropp, bevegelse, helse 2 Grønt flagg 2 Pedagogisk dokumentasjon 1 Fysisk aktivitet 1 Voksenrollen 1

22 Barnehagekontoret Skriftlig tilsyn 2014 Barnehagen som læringsarena Barn med behov for ekstra støtte og ressurser Barn under tre år Sammen for barn og unge Språk Bærumsbarnehagenes satsingsområder 2010 – 2015:

23 Barnehagekontoret Ansatte under utdanning til barnehagelærer 2013: 16 (FAD 16). HURRA! 2014: 6 2015: 20 (ABF 16) 2016: 26 (ABF 14) 2017: 14 (ABLU 5) 2018: ?? Ferdig første kull barnehagelærere fra Sandvika og andre utdanningssteder Totalt antall ansatte under utdanning: 66 + 9 som tar barnehagepedagogikk = 75

24 Barnehagekontoret Utdanning for assistenter Barnehagebasert fagbrev –Starter på Rud til høsten –26 søkere fra barnehage –4 søkere fra SFO – alle får plass –Informasjonsmøte i august Kompass i Sandvika i regi av HiOA

25 Barnehagekontoret Ny rammeplan først i 2016 I 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage et utkast til revidert rammeplan for barnehagen Prosessen omhandlet del 1 og del 2 av rammeplanen KD ønsket i februar en midlertidig stopp i arbeidet, for å kunne se det i sammenheng med endringer i barnehageloven Statsråden: Både lovarbeidet og den reviderte rammeplanen skal medvirke til et barnehagetilbud av høy kvalitet, derfor må de to prosessene ses i sammenheng

26 Barnehagekontoret BARNEHAGEMELDING

27 Barnehagekontoret Arbeidsgrupper 1. Språkstimulering og språkmiljø i barnehagen 2. Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet 3. Lekens betydning for barns utvikling 4. Barnehagens betydning som arena for forebyggende og helsefremmende arbeid 5. Rekruttering og kompetanse 6. Samarbeid og samhandling

28 Barnehagekontoret Barnehagemelding for barnehagevirksomheten i Bærum Melding om kvalitetsutvikling for barnehagene Barnehagemelding 2014-2024

29 Barnehagekontoret

30 Drøfte i nettverk Runde rundt bordet: Hva har vi hørt i dag som våre barnehager kan ha nytte av?


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 05.Juni 2014. Barnehagekontoret Agenda Kl.09.00 – 09.45 Informasjon v. Barnehagekontoret Kl.09.45 – 10.30 Nasjonalt senter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google