Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierseminar for Romerike krisesenter IKS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierseminar for Romerike krisesenter IKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierseminar for Romerike krisesenter IKS
Tone Molvær Berset, fagleder/advokat

2 Mange bransjer 510 medlemmer Selskapsformer

3 Eiers rolle versus styrets rolle og ansvar
Politisk styring av kommunalt eide selskaper?

4 Ulike roller Folkevalgt Personlig valgt Hele kommunen
Kollektivt ansvar Alle innbyggerne Fordeling Forvaltning/monopol Samfunnsøkonomi Offentlig verv Personlig valgt Selskapet Personlig ansvar Kundene/brukerne Verdiskaping Marked/konkurranse Bedriftsøkonomi Privat verv

5 Rolledeling eier - styre
Eierens rolle Sette mål og rammer for selskapets drift Ikke detaljstyring Styrets rolle Forvaltning av selskapet, innenfor rammen av formålet og eiernes krav Styret skal tjene selskapets interesser og alle eierne

6 Eierstyring Eierstyring utøves primært i rep.skap i et IKS
Bestemme hva slags styre man vil ha Velge styre – eventuelt avsette styret Styringsdokumenter Selskapsavtale/vedtekter Eierdokumenter Styreinstruks Styret rapporterer til eier i generalforsamlingen

7 Eierstrategi Eiermøte Hva vil vi med selskapet?
Vedtekter / selskapsavtale Evaluering av eierskapet Hva skal selskapet drive med? Forretningsutvikling Lokal verdiskaping Eiermelding

8 KS’ 19 anbefalinger for godt eierskap
Opplæring Eierskapsmeldinger Selskapsavtaler og selskapsstrategier Selskapsformer Monopol og konkurranse Tilsyn og kontroll Eierorgan Eiermøter Krav til styrer Valgkomiteer 11. Vurdering av styrene 12. Styresammensetning i konsern 13. Oppnevnelse av vararepresentanter 14. Habilitet og politisk representasjon 15. Kjønnsrepresentasjon 16. Godtgjøring og registrering av styreverv 17. Arbeidsgivertilhørighet 18. Etiske retningslinjer 19. Administrasjonssjefens rolle i foretak

9 Ulike selskapsformer

10 Selskaper og styringslinjer
Stiftelse IKS KF AS Kommunestyret Kommunestyret Kommunestyret Representantskap Kommunestyre Generalforsamling Stiftelsestilsynet Styret Styret Styret Styret Daglig leder Daglig leder Daglig leder Daglig leder Administrasjonssjefens rolle, kl. §72, 1 Tilsynsfunksjon i KF

11 Forvaltning og forretning
aksjeselskap stiftelse (asl) (stiftelsesloven) etat (§10) institusjon (§11) foretak (kap.11) IKS (IKS-loven) Vertskommuner ( kl § 28a-c) Samarbeid (§ 27) Selskap (kml. § 27) Eiere: begrenset Ansvar: ubegrenset Eiere: ubegrenset Ansvar: begrenset Integrert del av (fylkes)kommunen Selvstendig rettssubjekt

12 Mer om interkommunale selskap
Lov om interkommunale selskap Eget rettssubjekt Eget budsjett, men eierkommunene har ubegrenset ansvar Eierorganet er representantskapet Godt egnet for interkommunalt samarbeid i egenregi Ikke egnet for å ta økonomisk risiko Ikke private og statlige eiere Kan ha datterselskap Kan ikke gå konkurs

13 Utgangspunkter I all hovedsak gode erfaringer med loven
«Ligner på» aksjeloven – men bedre tilpasset kommunale eiere Men noen utfordringer, særlig ved mange eiere Reelle alternativer? Aksjeselskap Samvirkeforetak?

14 Eierorganet er representantskapet
Representantskapet vedtar Årsbudsjettet (§ 18) For kommende kalenderår Forskrift Økonomiplan (§ 20) Rullerende – fire neste budsjettår Tilsv. kommuneloven § 44 for kommuner

15 Forenklinger – IKS loven § 18
Forenkling for IKS som får årlige tilskudd fra eierkommunene Selskapets årsbudsjett er endelig når det er vedtatt av representantskapet (men må revideres dersom det oppstår vesentlige endringer) Trenger ikke vente på at eierkommunene skal behandle sine budsjett § 18 andre ledd er fjernet

16 Forslag til endringer i IKS loven - høring
Forslag om å endre IKS lovens ansvarsform, fra ubegrenset ansvar til et begrenset ansvar. I tillegg oppheves IKS-lovens konkursforbud i § 23. IKS-loven mer lik aksjeloven Nye bestemmelser om egenkapital, utbytte og endringer i innskuddskapitalen. Skal bidra til bedre vern av kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort Lovendringene vil få betydning for gjeldende låneavtaler. Disse må reforhandles – antagelig med mindre gunstige vilkår som konsekvens - dvs. økte lånekostnader. Selskapsavtalen må endres på en rekke punkter Overgangsordning for eksisterende låneavtaler; det ubegrensede ansvaret oppheves ett år etter at loven trer i kraft. Betyr dette større adgang til å gi utbytte til deltakerne? KS Bedrift skal gi høringssvar – vi tar innspill!

17 Mer om kommunale foretak
Kommuneloven kapittel 11 Ikke eget eierorgan Har eget styre og daglig leder Ikke eget rettssubjekt – kommunen part i avtaler Skal ha eget budsjett og regnskap, men er økonomisk en del av kommunen Normalt ikke egnet til å ta økonomisk risiko Rådmannen har en tilsynsrolle Kan ha datterselskap

18 Mer om aksjeselskap Eget rettssubjekt med egen økonomi Kan gå konkurs
Egnet til å ta økonomisk risiko Kan være hel- eller delvis eid av kommunen Eierskap utøves på generalforsamling Omdanning fra etat/KF innebærer virksomhetsoverdragelse Kan ha datterselskap

19 Samvirkeforetak Må stiftes av minst 2 personer/kommuner
Er basert på medlemskap, ikke eierskap Hovedregel: Alle medlemmene har en stemme Det praktiseres åpent medlemskap, med mindre annet er bestemt i vedtektene. Skal ha vedtekter Årsmøte øverste organ Kan utbetales utbytte – skal skje etter omsetning med foretaket, ikke utfra innskutt kapital Kan omdannes direkte til et AS, men ikke til IKS.

20 Styrets ansvar og roller

21 Styrets forpliktelse etter selskapslovgivningen
Forvaltningsplikt Organisering og planer Forretningsavgjørelser Økonomi/forsvarlig egenkapital Tilsynsplikt Tilsyn med administrasjon/ledelse Tilsyn med økonomi mv Opplysningsplikt Regnskapslov mv

22 Styret som team Styret er et kollegialt organ
Skal fatte beslutninger til selskapets beste Valgkomité Styret bør ha komplementær kompetanse Økonomi/ledelseserfaring Bransjekunnskap Politisk erfaring/kunnskap Juridisk kompetanse Kjønnsrepresentasjon Ansattevalgte representanter Lokal kunnskap/tilknytning til eierkommuner

23 Om å trekke seg fra styreverv
Et styremedlem har rett til å trekke seg før tjenestetiden er ute hvis særlig grunn foreligger Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel Varsel til styreleder og generalforsamlingen Melding til Brønnøysundregistrene IKS-loven § 10, aksjeloven § 6-7, kommuneloven § 66

24 Om å trekke seg fra styreverv
Hva er «særlig grunn» Helsemessige og personlige problemer som gjør det urimelig å kreve fortsettelse i vervet Styremedlemmet mener styret har handlet ulovlig eller uforsvarlig Alvorlige motsetningsforhold innad i styret Økonomiske problemer i selskapet ikke god nok grunn – selv om selskapet kan gå konkurs Foretaksregisteret kan vurdere om det er særlig grunn – hvis avgang bestrides Skal ikke være kurant å trekke seg!

25 Strategiarbeid Utarbeide strategiplan for å realisere selskapets formål Fastsette delmål Er organiseringen riktig for å oppnå målet? Utarbeide instruks for daglig leder Årlig evaluering av daglig leder og styret Utvikle handlingsplaner, implementere i budsjetter Kontroll av måloppnåelse, og evt. korreksjon Risikostyring (risikovurdering og policy)

26

27 Strategiarbeid Kontrollspørsmål Er virksomheten forsvarlig organisert?
Har selskapet tilstrekkelig kompetanse? Er det klare ansvarslinjer?

28 Styrets lojalitetsplikt
Styrets lojalitet skal rettes mot selskapets interesser og å videreutvikle selskapet innenfor de målsettinger og rammer som eierne har nedfelt i vedtekter, eierstrategier og planer

29 Styrets taushetsplikt
Styrets møter holdes som hovedregel for lukkede dører Styreinstruks kan inneholde bestemmelser om saksbehandling og taushetsplikt Taushetsplikt kan pålegges i enkelte tilfeller

30 Dobbeltroller og habilitet
Hvis du aldri er inhabil, er du ganske ensom Jens Stoltenberg

31 Habilitet Habilitet handler om å ta riktige beslutninger
Tillit til at offentlige interesser blir ivaretatt på en god måte Ikke noe galt i å være inhabil! Ofte vanskelige spørsmål Konkret vurdering i hver enkelt sak Ikke bare «erklære» seg inhabil i ubehagelige saker

32

33

34 To former for inhabilitet for styremedlemmer
Inhabilitet i styrerommet inhabilitet i forbindelse med vervet som styremedlem i et selskap ( i styremøter) Inhabilitet i kommunestyresalen inhabilitet i vervet som offentlig tjenestemann, når man også er styremedlem i et selskap eid av kommunen (i kommunestyremøter)

35 Inhabilitet i styrerommet
Aksjeloven har regler i § 6-27 IKS-loven § 15 om inhabilitet; for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer gjelder kommuneloven § 40 nr. 3 tilsvarende Kommuneloven § 40 nr. 3 viser til forvaltningslovens kapittel 2 om inhabilitet

36 Aksjeloven § 6-27 6-27. Inhabilitet (1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. (2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.

37 Habilitet – ny regel i 2011 Inhabilitet som folkevalgt eller ansatt i kommunen – når man samtidig har en rolle i selskapet Forvaltningsloven § 6 flg. Ny regel fra 1. november 2011 Blir også inhabil i selskaper som er fullt ut offentlig eid

38 Habilitet – hvorfor ble regelen endret?
Ot.prp. Nr. 50 ( ) «Rolleklarhet» og «tillitsskapende forvaltning» Styrke kontrollfunksjonen Unngå for mye makt til enkeltpersoner Gjelder ikke for KF

39 Habilitet – når blir man inhabil?
«Automatisk» inhabil (som folkevalgt/ansatt) når selskapet er part i saken Partsbegrepet er definert i forvaltningsloven § 2, 1 e) Den som «en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder»

40 Habilitet – når er selskapet part?
Kontrakt med kommunen Offentlig myndighetsutøvelse rettet mot selskapet Enkeltstående bevilgninger til selskapet Endringer i vedtekter Instruksjon av eierrepresentant i gen.forsaml./rep.sk. Gjennomføring av selskapskontroll Behandling av plan for selskapskontroll

41 Habilitet – når er selskapet part?
Årsbudsjett og annet planarbeid Er selskapet part i saken? Ikke uten videre – det skal en del til Selskapet i utgangspunktet ikke adressat Selv om det er tale om å avsette eller øremerke beløp til selskapet Inhabilitetsspørsmålet må vurderes konkret Kan bli inhabil etter § 6 annet ledd «særegne forhold»

42

43 Inhabilitet pga. «særegne forhold»
Må normalt komme noe i tillegg til verv i selskapet for at det skal bli inhabilitet her Typisk at avgjørelsen har personlig betydning for en selv Hvor store mulige fordeler/ulemper foreligger? Hvor nærliggende er det at fordelen/ulempen vil inntre? Hvor store muligheter han man til å påvirke avgjørelsen?

44 Habilitet – hva når rådmannen er inhabil?
Hele administrasjonen også inhabil? Inhabilitetens «smitte»

45 Etikk og samfunnsansvar
Lastes ned på iPhone/iPad (App-store) / Android (Google Play) eller bruk

46 Takk for meg! Informasjon fra KS Bedrift Ta kontakt:
Nyhetsbrev: månedlig (2x) Nettside: Ta kontakt:


Laste ned ppt "Eierseminar for Romerike krisesenter IKS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google