Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008
1. Søkjartal i fiskerifagleg utdanning. 2. Kvalitetsstyring av opplæringsprosessen i bedrift Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008

2 Nettverk skaper tryggleik
Viktig for å skape seg ein interessant jobb og utdanning. Ved jobbsøking i arbeidslivet er det viktig med referansepersoner Viktig får å kunne starte eiga bedrift

3 Nett Opp Fisk Hovudmålet å sikre og heve kompetansenivået
Formidle gjennom dialog mellom skole – næringsliv Kontakt mellom ungdom - fagtema Pådrivere til at ting skjer For å illustrere denne utfordringa betre. med høgskuleutdanning med høgskuleutdanning med høgskuleutdanning I 2008 jobbar det i fangst, oppdrett og Sjømatindustrien ca Om lag 12 % har høgare utdanning frå høgskule. I framtida vert kravet mykje større. Nett Opp Fisk

4 Tidsklemma: Endret livsstruktur “I gamle dager var det viktig å starte å arbeide tidleg, men i dag må ungdom ha utdanning,.” 1968 2008 Tidsklemma

5

6 Antall elever ved videregående skoler 2008/2009
Få elevar på VG 1 naturbruk Lite fråfall mellom VG 1 og VG 2 Muligheit til kryssløp kan slå ut begge vegar. Ikke alle som går VG 2 søkjer læreplass VG 2 fiske og fangst rekrutterer ikkje bare til fiskebåter Dette er tall vi har fått fra Knut-Eirik Svendsen (Inspektør ved Inndyr vgs). Han har gjennomført en ringerunde i oktober til alle blå skoler og fått oppdaterte tall på elever i klassene. Bare på Frøya/Hitra regionen trenger de over 50 nye fagarbeidere i år! 6

7 Behov for lærlinger i Norge.
Fiske og fangst Variasjon mellom regionene I noen regioner er det for få læreplasser Akvakultur Stor etterspørsel etter lærlinger over hele landet Sjømatfaget Svært få elever - ingen vits i å etterspørre Totalt treng ein minst 150 lærlingar. Totalbehovet for nye fiskarar er om lag 2500 dei neste 10 åra. Totalt treng ein 400 pr år, og bedriftene vil helst ha fagarbeidarar.(dvs lærlingar.) Det trengst totalt 1200 nye pr år. Stadig større krav til breidde i utdanninga.

8 Hva gjør bedriftene? Sterk satsing på fagbrev i akvakultur mange voksne tar utdanning Fagbrev honoreres lønnsmessig i akvakultur/fiskeindustri, mindre grad i fiske og fangst Større interesse for å bidra aktivt (stipend, utstyr, annonsering) Opplæringsansvar er forflytta til bedrifter, stort trykk

9 Status opplæringskontor
Rekruttering prioritert arbeid Erfaring i og kompetanse om rekrutteringsarbeid Flere OK fisk har dårlig økonomi Mindre aktivitet, sammenslåinger, overgang til tverrfaglige kontor Tverrfaglig fiskerifag blir et lite fag av mange, fokus på rekruttering forsvinner også fordi alle medlemmene må betjenes likt

10 Kvar på kartet er vi og kven er vi?

11 Søre sunnmøre ein region i sterk vekst
Mindre ungdomskull Stor konkurranse fra andre næringer Nye læreplaner gjev stor belastning på bedrifter og store krav til fasiliteter på skole Nødvendig med betre rekruttering kortsiktig og fram i tid Er næringa attraktiv? Maritime og marine klynger i konsentrert form.

12 Siden 1994 har vi: Utdannet: 240 lærlinger 380 praksiskandidater
Læringer: Frafall 24 stk – 10 % Stryk på fagprøve første gang 5 stk - alle har greid 2. gang Ca. 25 % Meget godt bestått Men mange vel å ikkje ta fagbrev og avbryt/gjer omval – 8 %

13 Målepunkter i læretida
Måltall: Antall lærlinger pr år 22 Meget godt bestått % Bestått % Frafall % Dokumentert underveis vurdering 20 % Antall skader (på lærlinger) 3 Antall skriftlige advarsler Antall oppsagte lærekontrakter 2

14 Forbetringshjulet

15 Okfisk styringssystem
Styringsdokumenter Lover og forskrifter OKfisk Strategiplan Okfisk Handlingsplan Okfisk sine rutiner Okfisk sine Vedtekter Hovedprosessen Aktuelle- læreplaner Fagarbeider Inntaks- prosessen Læreprosess i bedrift Fagprøve Rekruttering av lærlinger Næringslivet Forhold til Fylkes- kommunen Forhold til skoler Forhold til andre Forhold til lærebedrifter Støtteprosesser

16 Kvalitetsfaktorer som påverker læreprosessen i lærebedriftene
Læreplan Vg3 Kurs som støtter læreprosessen Lærlingens motivasjon og engasjement Oppgaver som dekker mål i læreplan Læreprosessen i bedrift Skoleelev Fagarbeider Faglig leder/ Instruktør/ tilsynsrepr. Effektmåling - I kunnskapsmål Maskiner og utstyr

17 Rollefordeling – oppfølging av lærlingen?
Fagleg leiar Instruktør Tilsynsrepresentant Opplæringskontoret Fagleg leiar har det formelle ansvar under opplæringen, dvs har ansvaret for at lærlingen får instruksjon og trening i forhold til kompetansemålene i læreplan for faget. Instruktøren har ansvar for den daglige, praktiske opplæring og trening på arbeidsplassen. Tilsynsrepresentanten skal føre tilsyn med at opplæring på det enkelte lærested er tifredsstilende. Opplæringskontoret tar seg av det administrative arbeidet som inntak, skriving av lærekontrakt, oppmelding til fagprøve og sørger for kvalitetssikring av opplæringen.

18 Kvalitetskjenneteikn for ”Instruktørrollen” – kva må vi trene på
Har god dialog med faglig leder – avklare roller, oppgaver og planer Har riktig rammebetingelser for å være instruktør Kjenner til lover og forskrifter for fagopplæring Er faglig dyktig og motivert for veiledning/instruksjon Kan læreplan og kompetansemålene for faget Instruktør Har grunnleggende Sos/Ped kunnskaper - innlæringsmål Klargjøre hvilke arbeids- oppgaver som må til for nå kompetansemålene Kunne foreta underveisvurderinger - mappevurdering Tenke progresjon i arbeidsoppgavene og gi nødvendige utfordringer for lærlingen Er tilgjengelig for lærlingen Legge til rette for at lærlingen kan vurdere ulike framgangsmåter

19 Kvalitetskjenneteikn for ”nå måla i læreplanen” – kva må vi trene på
Læringen får trene på arbeidsoppgavene Utarbeider intern opplæringsplan Lærlingen får trent på å vurdere kvaliteten Oppgaver som dekker mål i lærplan Lærlingen får trene på ulike måter å løse oppgavene på Lærlingen får nødvendige HMS-kunnskaper – arbeidsoppgavene

20 Kvalitetskjennetegn for ”Underveisvurdering” – kva må vi trene på:
Loggen Intern opplæringsplan Halvårssamtalen Underveis- vurdering Vurdering av lærlingen i fagemner Mappevurdering ½ årlig

21 Gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver
innan emner i læreplan - underveisvurdering Beskrivelse av arbeidsoppgave innan fagemne _________ Her skal instruktøren gi: Beskrivelse av oppgaven Tidsramme for planlegging, gjennomføring og egenvurdering Nødvendig grunnlagsmateriale som tegninger, dokumentasjon etc. Planlegging: Her skal lærlingen lage: Plan for den praktiske gjennomføringen av arbeidet. Planen skal gjennomgås med instruktør. Gjennomføring: Her skal lærlingen utføre: Praktiske arbeidsoppgaver ihht plan Kvalitetsvurdere i forhold til spesifikasjoner Egenvurdering: Enkel "sluttrapport" for gjennomføringen av arbeidet Tilbakemelding til lærlingen Tilbakemelding på utført oppgave Eventuelt foreslå hva lærlingen bør trene mer på

22 Med fokus på kvalitetsfaktorer
Vår tese er: Ved å i større grad å fokusere på kvalitetsfaktorer som påvirker læreprosessen, enn berre å fokusere på sjølve opplæringen og kva lærlingen må ha av opplæring, mener vi at det vert betre kvalitet i opplæringen av lærlinger.

23 Korleis kan vi motivere?
Trivsel er nøkkelen til å yte sitt beste. Motivasjon kan skyldes: Penger Økt kompetanse Godt arbeidsmiljø Status

24 Har vi sett lyset? Karl Kristian Storøy og Nick H Skorpen har starta
med eigne båtar. Har vi sett lyset? Vi har utdanna: 40 styrmenn 80 maskinistar 260 lærlingar. 20 i akvakultur 180 i fiske/fangst)

25 Takk for meg Svein Johan Hansen


Laste ned ppt "Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google