Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Søkjartal i fiskerifagleg utdanning. 2. Kvalitetsstyring av opplæringsprosessen i bedrift Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Søkjartal i fiskerifagleg utdanning. 2. Kvalitetsstyring av opplæringsprosessen i bedrift Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1. Søkjartal i fiskerifagleg utdanning. 2. Kvalitetsstyring av opplæringsprosessen i bedrift Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008

3 Nettverk skaper tryggleik Viktig for å skape seg ein interessant jobb og utdanning. Ved jobbsøking i arbeidslivet er det viktig med referansepersoner Viktig får å kunne starte eiga bedrift

4 Nett Opp Fisk Hovudmålet å sikre og heve kompetansenivået Formidle gjennom dialog mellom skole – næringsliv Kontakt mellom ungdom - fagtema Pådrivere til at ting skjer For å illustrere denne utfordringa betre. 1968- 40 000 med høgskuleutdanning 1986- 160 000 med høgskuleutdanning 2008- 720 000 med høgskuleutdanning I 2008 jobbar det i fangst, oppdrett og Sjømatindustrien ca 30 000. Om lag 12 % har høgare utdanning frå høgskule. I framtida vert kravet mykje større.

5 1968 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 Tidsklemma: Endret livsstruktur “ I gamle dager var det viktig å starte å arbeide tidleg, men i dag m å ungdom ha utdanning,. ” Tidsklemma

6

7 Antall elever ved videregående skoler 2008/2009 Få elevar på VG 1 naturbruk Lite fråfall mellom VG 1 og VG 2 Muligheit til kryssløp kan slå ut begge vegar. Ikke alle som går VG 2 søkjer læreplass VG 2 fiske og fangst rekrutterer ikkje bare til fiskebåter

8 11.01.20157 Behov for lærlinger i Norge. Fiske og fangst – Variasjon mellom regionene – I noen regioner er det for få læreplasser Akvakultur – Stor etterspørsel etter lærlinger over hele landet Sjømatfaget – Svært få elever - ingen vits i å etterspørre Totalt treng ein minst 150 lærlingar. Totalbehovet for nye fiskarar er om lag 2500 dei neste 10 åra. Totalt treng ein 400 pr år, og bedriftene vil helst ha fagarbeidarar.(dvs lærlingar.) Det trengst totalt 1200 nye pr år. Stadig større krav til breidde i utdanninga.

9 Hva gjør bedriftene? Sterk satsing på fagbrev i akvakultur mange voksne tar utdanning Fagbrev honoreres lønnsmessig i akvakultur/fiskeindustri, mindre grad i fiske og fangst Større interesse for å bidra aktivt (stipend, utstyr, annonsering) Opplæringsansvar er forflytta til bedrifter, stort trykk

10 11.01.20159 Status opplæringskontor Rekruttering prioritert arbeid Erfaring i og kompetanse om rekrutteringsarbeid Flere OK fisk har dårlig økonomi Mindre aktivitet, sammenslåinger, overgang til tverrfaglige kontor

11 Kvar på kartet er vi og kven er vi?

12 Søre sunnmøre ein region i sterk vekst Maritime og marine klynger i konsentrert form. Mindre ungdomskull Stor konkurranse fra andre næringer Nye læreplaner gjev stor belastning på bedrifter og store krav til fasiliteter på skole Nødvendig med betre rekruttering kortsiktig og fram i tid Er næringa attraktiv?

13 Siden 1994 har vi: -Utdannet: 240 lærlinger 380 praksiskandidater Læringer: - Frafall 24 stk – 10 % - Stryk på fagprøve første gang 5 stk - alle har greid 2. gang -Ca. 25 % Meget godt bestått -Men mange vel å ikkje ta fagbrev og avbryt/gjer omval – 8 %

14 Målepunkter i læretida Måltall: Antall lærlinger pr år 22 Meget godt bestått 22 % Bestått100 % Frafall 10 % Dokumentert underveis vurdering 20 % Antall skader (på lærlinger) 3 Antall skriftlige advarsler 1 Antall oppsagte lærekontrakter 2

15 Forbetringshjulet

16 Fagarbeider Lover og forskrifter Forhold til skoler OKfisk Strategiplan Forhold til andre Forhold til lærebedrifter Forhold til Fylkes- kommunen Okfisk Handlingsplan Okfisk sine rutiner Okfisk sine Vedtekter Okfisk styringssystem Støtteprosesser Hovedprosessen Inntaks- prosessen Læreprosess i bedrift Aktuelle- læreplaner Rekruttering av lærlinger Næringslivet Fagprøve Styringsdokumenter

17 Kvalitetsfaktorer som påverker læreprosessen i lærebedriftene Lærlingens motivasjon og engasjement Skoleelev Faglig leder/ Instruktør/ tilsynsrepr. Læreplan Vg3 Maskiner og utstyr Effektmåling - I kunnskapsmål Fagarbeider Oppgaver som dekker mål i læreplan Kurs som støtter læreprosessen Læreprosessen i bedrift

18 Rollefordeling – oppf ø lging av l æ rlingen? Fagleg leiar Instruktør Tilsynsrepresentant Opplæringskontoret Fagleg leiar har det formelle ansvar under opplæringen, dvs har ansvaret for at lærlingen får instruksjon og trening i forhold til kompetansemålene i læreplan for faget. Instruktøren har ansvar for den daglige, praktiske opplæring og trening på arbeidsplassen. Tilsynsrepresentanten skal føre tilsyn med at opplæring på det enkelte lærested er tifredsstilende. Opplæringskontoret tar seg av det administrative arbeidet som inntak, skriving av lærekontrakt, oppmelding til fagprøve og sørger for kvalitetssikring av opplæringen.

19 Kvalitetskjenneteikn for ”Instruktørrollen” – kva må vi trene på Er faglig dyktig og motivert for veiledning/instruksjon Har grunnleggende Sos/Ped kunnskaper - innlæringsmål Kan læreplan og kompetansemålene for faget Har riktig rammebetingelser for å være instruktør Er tilgjengelig for lærlingen Klargjøre hvilke arbeids- oppgaver som må til for nå kompetansemålene Legge til rette for at lærlingen kan vurdere ulike framgangsmåter Kjenner til lover og forskrifter for fagopplæring Instruktør Har god dialog med faglig leder – avklare roller, oppgaver og planer Tenke progresjon i arbeidsoppgavene og gi nødvendige utfordringer for lærlingen Kunne foreta underveisvurderinger - mappevurdering

20 Kvalitetskjenneteikn for ”nå måla i læreplanen” – kva må vi trene på Lærlingen får trent på å vurdere kvaliteten Utarbeider intern opplæringsplan Lærlingen får trene på ulike måter å løse oppgavene på Lærlingen får nødvendige HMS-kunnskaper – arbeidsoppgavene Oppgaver som dekker mål i lærplan Læringen får trene på arbeidsoppgavene

21 Kvalitetskjennetegn for ”Underveisvurdering” – kva må vi trene på: Halvårssamtalen Intern opplæringsplan Vurdering av lærlingen i fagemner Mappevurdering ½ årlig Underveis- vurdering Loggen

22 Gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver innan emner i læreplan - underveisvurdering Beskrivelse av arbeidsoppgave innan fagemne _________ Her skal instruktøren gi: Beskrivelse av oppgaven Tidsramme for planlegging, gjennomføring og egenvurdering Nødvendig grunnlagsmateriale som tegninger, dokumentasjon etc. Planlegging: Her skal lærlingen lage: Plan for den praktiske gjennomføringen av arbeidet. Planen skal gjennomgås med instruktør. Gjennomføring: Her skal lærlingen utføre: Praktiske arbeidsoppgaver ihht plan Kvalitetsvurdere i forhold til spesifikasjoner Egenvurdering: Her skal lærlingen lage: Enkel "sluttrapport" for gjennomføringen av arbeidet Tilbakemelding til lærlingen Her skal instruktøren gi: Tilbakemelding på utført oppgave Eventuelt foreslå hva lærlingen bør trene mer på

23 Med fokus på kvalitetsfaktorer Vår tese er: Ved å i større grad å fokusere på kvalitetsfaktorer som påvirker læreprosessen, enn berre å fokusere på sjølve opplæringen og kva lærlingen må ha av opplæring, mener vi at det vert betre kvalitet i opplæringen av lærlinger.

24 Korleis kan vi motivere? Trivsel er nøkkelen til å yte sitt beste. Motivasjon kan skyldes: – Penger – Økt kompetanse – Godt arbeidsmiljø – Status

25 Karl Kristian Storøy og Nick H Skorpen har starta med eigne båtar. Vi har utdanna: 40 styrmenn 80 maskinistar 260 lærlingar. 20 i akvakultur 180 i fiske/fangst) Har vi sett lyset?

26 Takk for meg Svein Johan Hansen


Laste ned ppt "1. Søkjartal i fiskerifagleg utdanning. 2. Kvalitetsstyring av opplæringsprosessen i bedrift Svein Johan Hansen FosFor-samling 9-10 desember 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google