Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dine rettigheter og plikter som lærling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dine rettigheter og plikter som lærling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dine rettigheter og plikter som lærling
1

2 Ivaretar elevers og lærlingers interesser
Ansatt i fylkeskommunen Rapporterer direkte til fylkestinget. Jobber uavhengig av arbeidsgiver, opplæringskontoret, fylkesadministrasjonen eller yrkesopplæringsnemnda – for lærlingene. Gir fylkestinget tilbakemeldinger om hvordan det står til med lærlingene i Sør-Trøndelag, og foreslår forbedringer/endringer. 2

3 Bedriftens ansvar for deg som lærling

4 Hvem har ansvaret for meg på arbeidsplassen?
Instruktøren / veilederen er den som har det daglige ansvaret for deg. Det er instruktøren som i praksis står for opplæringen og veiledningen. Dette kan være flere personer. Faglig leder skal være en faglig kvalifisert person som har tilsynet med opplæringen din. Faglig leder kan gi andre personer ansvar for instruksjon, oppfølging og veiledning i det daglige arbeidet. Tilsynsrepresentanten / representanten for de ansatte ser til at du får den opplæringen du har krav på, og at opplæringsforholdene er tilfredsstillende. Navnet på din tilsynsrepresentant står på lærekontrakten. Gjelder alle bedrifter med mer enn fire ansatte. Verneombudet skal se til at arbeidsmiljølovens krav blir oppfylt. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for deg og alle andre ansatte i bedriften.

5 Arbeidsgivers ansvar ved konflikter på arbeidsplassen
Arbeidsgiver har ansvaret for å fange opp og håndtere konflikter på arbeidsplassen. Utfrysing, mobbing, nedverdigende slengbemerkninger og seksuell trakassering er vanlig brukte virkemidler i konfliktsituasjoner. Du kan bli syk av å arbeide under konfliktfylte forhold. Hvis du ikke tør å henvende deg direkte til arbeidsgiveren, må du be verneombudet om hjelp til å ta opp de konfliktfylte forholdene med arbeidsgiver.

6 Fagorganisering Dersom du ønsker å organisere deg i en fagforening, kan du kontakte tillitsvalgte i bedriften eller fagforeninga direkte. Mer info? Sjekk eller Du kan være med å påvirke bedriften du jobber i og du har alltid noen som står bak deg, dersom du organiserer deg Elev- og lærlingombudet oppfordrer alle lærlinger til å være fagorganisert

7 Dine plikter og rettigheter som arbeidstaker

8 Noen av dine plikter som arbeidstaker
Du skal møte opp til rett tid – ring og si fra hvis du er forsinket Du skal gjøre den jobben du blir satt til Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruks Du skal bidra til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen Hvis du er beruset på jobb eller blir tatt i tyveri kan du bli oppsagt (avskjediget) på dagen Du plikter å gjøre deg kjent med arbeidsreglementet i bedriften En arbeidstaker som anser at arbeidet ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv og helse, skal avbryte sitt arbeid (AML§2.3c)

9 Oppmøte og fravær Det er svært viktig å møte i rett tid
Dersom du kommer for sent på jobb flere ganger, kan dette være oppsigelsesgrunn Du har plikt til å melde fra dersom du er borte pga sykdom Dersom du ikke møter på jobb en eller flere ganger uten å varsle fra og ikke har gyldig grunn, kan dette være oppsigelsesgrunn

10 Permisjon Militærtjeneste
Dersom du er under opplæring som lærling eller lærekandidat har du krav på å få militærtjenesten utsatt Permisjon i forbindelse med fødsel Både far og mor har den samme rett på permisjon som andre ansatte. Læretiden forlenges etter avtale mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen Sykdom Egenmelding, sykemelding, lønn i sykdomsperioden Du kan ikke sies opp Ved lengre fravær pga av sykdom, kan læretiden forlenges etter avtale mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen

11 Arbeidstid Du skal følge arbeidstiden som bedriften har for sine ansatte Dersom bedriften har turnus, følger lærlingene den samme turnusen som andre ansatte Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler bestemmer hvor mye en arbeidstaker kan jobbe I Norge er det 40 timers arbeidsuke, eller 37,5 timers arbeidsuke dersom bedriften har inngått tariffavtale. Alt arbeid utover dette er overtid

12 Overtid I følge arbeidsmiljøloven skal arbeid utover avtalt arbeidstid ikke gjennomføres uten at det er et ”særlig og tidsavgrenset” behov for det. Derfor: Pålagt overtid skal kun brukes i særlige tilfeller Overtid kan ikke brukes som et fast tillegg til arbeidstiden Hvis du ber om fritak for overtid av helsemessige eller tungtveiende sosiale grunner (omsorg for barn etc.) plikter arbeidsgiveren din å frita deg for overtidsarbeid. Ved overtidsarbeid har du krav på overtidstillegg, minimum 40%. Overtid kan tas ut som avspasering. Overtidstillegget bør beregnes med utgangspunkt i full lønn for en ufaglært arbeider, og ikke ut fra lærlingelønnen.

13 Hvor mye får jeg i lønn? Læretiden i de fleste fag går over 2 år
Lønnen er en avtalesak mellom arbeidsgiver og fagforening/lærling. Det vanlige er at lærlinger får en årslønn for en nyutdannet fagarbeider fordelt på to år. Dette fordi 50% er verdiskaping (arbeid bedriften tjener penger på), mens 50% er opplæring Man merker som regel ikke et klart skille mellom verdiskapingsdelen og opplæringsdelen

14 Avtale og kontrakt Du skal ha en skriftlig lærekontrakt som fastslår hvem som har ansvaret for opplæringa di, som fylkeskommunen godkjenner og som er skrevet på kontraktsskjema laget av departementet I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale Når læretida er over, må du tegne ny arbeidsavtale om du skal fortsette (oppl § 4-2)

15 Heving av lærekontrakten
Dersom lærekontrakten er tegnet direkte med din arbeidsgiver, kan arbeidsavtalen ikke heves uten at også lærekontrakten kan heves. Dersom bedriften ligger under et opplæringskontor utenfor bedriften, er det opplæringskontoret som har ansvaret for opplæringen din så lenge du har lærekontrakt. Begge parter kan være enige om å heve kontrakten (frivillig heving), men da kan retten til videregående opplæring falle bort Ellers må fylkeskommunen gi samtykke før en part hever lærekontrakten, og det skjer bare hvis den andre parten har gjort vesentlige brudd på pliktene sine, eller lærlingen ikke er i stand til å fortsette i læreforholdet, eller det er en urimelig ulempe for lærlingen å stå ut kontrakttida Før lærekontrakten kan heves, har du rett til å få uttale deg muntlig til saksbehandler i fylkeskommunen.

16 Opplæring i bedrift

17 Som lærling har du krav på god opplæring
Opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte lærlingen Det skal være kjent for deg hva som er målene for opplæringa og hva som blir vektlagt i vurderinga av din kompetanse

18 Hva skal jeg lære? Alle lærefag har en egen læreplan for faget. Læreplanen beskriver hva du skal ha opplæring i, og hva du skal kunne når du er ferdig som fagarbeider Læreplanen er bygd opp med forskjellige mål. Under hvert mål er det ført opp hovedmomenter som beskriver de viktigste momentene for hvert mål

19 Du skal dokumentere opplæringen din
Som lærling har du selv ansvaret for å dokumentere opplæringen din, for eksempel i en opplæringslogg, perm eller et annet system som bedriften bruker. Du kan også lage ditt eget system for hvordan du vil dokumentere I tillegg til at du skal dokumentere opplæringen din, er det også lurt å gjøre dette for din egen del. Dermed er du sikker på at du har lært alt du skal, og du står sterkere dersom du mener at du ikke får den opplæringen du skal ha. Du får også lov til å bruke dokumentasjonen under fagprøven

20 Veiledning og vurdering
Du skal ha en formell lærlingsamtale, minst hvert halvår. Gjennom denne samtalen skal du få konkrete tilbakemeldinger på hvordan du ligger an i forhold til kompetansemålene i læreplanen, og hva du kan gjøre for å bli enda flinkere i faget. Du skal i tillegg ha jevnlig underveisvurdering der du får tilbakemeldinger på hvordan du utfører arbeidet ditt. Den skal si noe om hvordan du kan bli bedre i faget og skal gis ofte og regelmessig. Som lærling skal du ha tilgang til veiledning når du trenger det.

21 Egenutvikling Din arbeidssituasjon skal legge til rette for faglig og personlig utvikling. Det skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger Du skal ha selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar Du skal ha variasjon og kunne se sammenhengen mellom ulike oppgaver. Du skal ha tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne gjøre jobben når det skjer endringer som påvirker din arbeidssituasjon

22 Retningslinjene for fagprøven
Du har selv ansvaret for å forberede deg til fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve Bedriften skal melde deg opp i god tid, dvs noen måneder før læretiden din går ut Prøvenemda lager i samarbeid med bedriften en prøve som gjør at du blir prøvd om du har kompetanse nok til å bli fagarbeider Du skal prøves i forhold til de samlede kompetansemålene for faget ditt.

23 Problemer i læreforholdet
Ta det opp i bedriften: Veileder / instruktør Tilsynsrepresentanten / tillitsvalgt Daglig leder Ta kontakt med opplæringskontoret Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring i Fylkeskommunen Elev- og lærlingombudet kan svare på spørsmål, gi deg råd eller hjelpe deg videre på alle stadier av prosessen

24 Det er ikke galt å si fra! Dersom du føler at du får for dårlig opplæring eller på andre måter sliter i læreforholdet, ta det opp så tidlig som mulig! Problemene er som regel enklere å løse jo tidligere man tar tak i dem. Det å si fra er en viktig måte å bidra til at forholdene er best mulig på arbeidsplassen – og at du og andre lærlinger får best mulig opplæring.

25 De aller fleste lærlinger får en spennende og lærerik tid som lærling hos dyktige og seriøse lærebedrifter Likevel kan det dukke opp situasjoner der det kan være greit å ha noen ”utenfra” å snakke med

26 Hva kan ombudet gjøre for deg?
Svare på spørsmål om dine rettigheter og plikter som elev eller lærling. Ta en prat med deg dersom du synes ting ikke er som de skal på arbeidsplassen din, og gi deg tips om hva du bør gjøre videre. Hjelpe deg å formulere klager, eller delta på møte mellom deg og ledelsen og tale din sak. Ta saken din ”videre i systemet” / følge opp. 2626 26

27 Hvordan få tak i ombudet?
Espen Agøy Hegge – har kontorplass på fylkeshuset i Trondheim Tlf: E-post: Den enkleste måten å få tak i ombudet på! Tips, råd og aktuelle nyheter Kontaktinfo til ombudet Svar på vanlige spørsmål Lenker til smarte nettsider 27


Laste ned ppt "Dine rettigheter og plikter som lærling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google