Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksiskartleggingen- kan vi stole på tallene? Rådsmøte NRLU 3. Juni 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksiskartleggingen- kan vi stole på tallene? Rådsmøte NRLU 3. Juni 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksiskartleggingen- kan vi stole på tallene? Rådsmøte NRLU 3. Juni 2008

2 Innhold i presentasjonen gjennomgang av sluttrapporten med det foreliggende datamaterialet og synliggjøring av ytterligere vurderinger/spørsmålsstillinger på basis av dette – Eksterne kostnader – Interne kostnader en vurdering av praksiskostnader i forhold til inntekter gjennom finansieringssystemet – Finansieringsordningen

3 Eksterne utgifter FØU Hovedtall Gjennomsnittlige praksisutgift per student 1 år kr. 13 852 (13 852) 2 år kr. 13 719 (13 702) 3 år kr. 9 270 (9 385) SUM gjennomsnitt kr. 12 374 (12 405) Gjennomsnittlige utgifter per praksisuke: 1 år kr. 1 823 / 2. år kr. 1 805 / 3. år kr. 1749

4 Eksterne kostnader per student for rapporterte FLU-institusjoner

5 Eksterne utgifter ALU Hovedtall Gjennomsnittlige praksisutgift per student 1 år kr. 16 214 (15 801) 2 år kr. 13 469 (10 795) 3 år kr. 10 755 (7 531) 4 år kr. 4 784 (4 058) SUM gjennomsnitt kr. 12 149 (10 093) Gjennomsnittlige utgifter per praksisuke: 1 år kr. 2 354 / 2. år kr. 1 772 / 3. år kr. 2 151 / 4. år 1 840

6 Eksterne utgifter per student for rapporterte ALU-institsujoner

7 Eksterne utgifter PPU Hovedtall Gjennomsnittlige praksisutgift per student Heltid kr. 18 565 (14 255) NB 12 uker Deltid kr. 10 719 (10 719) NB 8 uker) Gjennomsnittlige utgifter per praksisuke: Heltid kr. 1 547. Deltid kr. 1 350

8 Eksterne kostnader per student for PPU heltid

9 Eksterne kostnader per student for PPU deltid

10 Interne utgifter PPU heltid Hovedtall Total intern utgift per student kr. 8 317 (institusjoneksempel i rapport kr. 6 298) Utgifter til UH-lærers lønn per student kr. 2 381 (2 134) Utgifter til praksisansvarliges lønnsmidler per student kr. 3 218 (2 417) Deltid ikke tatt med pga vekslende innrapportering

11 Interne utgifter PPU heltid Spenn kr. 1 971 til kr. 31 500

12 Interne utgifter FLU per student Spenn fra kr. 3 663 til kr. 44 209

13 Interne utgifter per student ALU Spenn fra kr. 391 til kr. 10 547

14 Interne indirekte utgifter Rambøll etterspør i sin undersøkelse bare interne utgifter som direkte kan relateres til undervisningen (resultatorienterte) For at praksis skal være mulig må også andel til drift av bygningsmasse, sentraladministrasjon, lokaladministrasjon, bibliotek, IT etc – indirekte interne utgifter – tas med Vi velger å tenke samme andel av totalutgift som benyttes ved eksterne oppdrag – 40% påslag

15 Finansiering av praksis Gjeldende resonnement – Forskjellen mellom kategorier i resultatdelen i finansieringmodellen (40%) skal finansiere praksis – FLU og ALU – forskjellen mellom F og E – PPU – forskjellen mellom F og D (fra 2006) Forskjellen mellom F og E utgjør kr. 6 000 Forskjellen mellom F og D utgjør kr. 12 000

16 2006/200740%60%Totalt Kategori D39.50059.25098.750 Kategori E33.50050.25083.750 Kategori F27.50041.25068.750 Differanse FLU og ALU (E/F) 6.000 (E/F) 9.000 (E/F) 15.000 PPU (D/E/F)12.000 (D/F) 9.000 (E/F) 21.000 Utregning av finansiering inkludert basis

17 Ett problemområde Resultatbasert og studiebasert finansiering – Det er institusjonenes oppgave å vurdere egnethet/skikkethet hos studentene – 10 – 20% av studentene i ulike utdanninger faller fra – Både FLU, ALU og PPU har derfor store utgifter til praksis som aldri vil generere inntekter Bør hele praksisfinansieringen være basisbasert?

18 Øvingslæreravtalen Utregning av utgift til praksisskole for PPU Institusjonen skal få kr. 12 000 til disposisjon. Den enkelte øvingslærer skal ha kr. 270 ekstra betalt per veiledningstime. I PPU skal hver student minimum ha 8 timer veiledet praksis per praksisuke. Gitt 13 ukers praksis og et par uketimer veiledet gruppepraksis gir dette en minimumskostnad per student etter følgende regnestykke for direkte eksterne praksisutgifter: Individuell praksis og veiledning (8 timer x 13uker x 270 kr) = kr. 28 080 Gruppeveiledning i 5’er gruppe 2t per uke (2t x 13 ukerx 270kr : 5) = kr. 1404 Godtgjørelse til praksisskolen (12000: 5 studenter) = kr. 2400 Antatt minimumsbeløp for eksterne utgifter per student i PPU ca. kr. 32 000 kr.

19 Vurdering av finansieringen Inntektssiden Vi tar utgangspunkt i resultatdel og basisdel i finansieringsmodellen – forskjellene mellom F/E/D Utgiftssiden Vi beregner eksterne utgifter med gjennomsnitt som norm + et mindre gjennomstrømningspåslag Vi beregner interne utgifter med gjennomsnitt som norm + et mindre rapporteringspåslag Vi beregner 40% påslag til indirekte institusjonelle utgifter

20 4.1.1. FLU Inntekt inkludert basis per student per år kr 15.000 Eksterne utgifter per år ca. kr 12.000 (kr 9.000 – 20.000) Interne utgifter per år ca. kr 4.000 (kr 4.000 – 44.000) Indirekte interne utgifter ca. kr 6.000 (40 %) Sum årlige praksisutgifter FLU kr 22.000 Førskolelærerutdanningen er klart underfinansiert

21 4.1.2 ALU Inntekt inkludert basis per student per år kr. 15 000 Eksterne utgifter per år ca. kr 12.000 (kr 9.000 – 25.000) Interne utgifter per år ca. 4.000 (kr 1.000 – 10.000) Indirekte interne utgifter ca. kr 6.000 (40 %) Sum årlige praksisutgifter ALU kr 22.000 Allmennlærerutdanningen er klart underfinansiert

22 4.1.3 PPU Inntekt inkludert basis per student per år kr. 21 000 Eksterne utgifter per år ca.kr 19.000 (kr 12.000 – 36.000) Interne utgifter per år ca. kr 8.000 (kr 2.000 – 31.000) Indirekte interne utgifter ca. kr 11.000 (40 % ) Sum årlige praksisutgifter per student i PPU kr 41.000 Praktisk-pedagogisk utdanning er svært klart underfinansiert.

23 PPU - øvingslæreravtalen En konservativ tolkning av og utregning i forhold til øvingslæreravtalen fastsetter de eksterne utgiftene per veiledet praksistudent til kr. 31 000. Et slikt resonnement vil føre totalutgiften per student i PPU opp i kr 57.000 per student. Bare få studiesteder synes å oppfylle rammeplanens norm for veiledet praksis i PPU

24 4.2. Anbefalinger Gruppen anbefaler at kategoriseringene av de praksistunge studiene FLU, ALU og PPU endres slik at inntektene kommer mer i samsvar med de reelle utgiftene i studiene. Gruppen peker på at den beste sikringen av god praksis vil være øremerking av praksismidler knyttet til den enkelte studieplass. Avsetningene til praksisutgifter i finansieringssystemet er utydelige og bidrar til store forskjeller Gruppen anbefaler en tydeligere minimumsnorm for kontaktvirksomhet, ekstern undervisning og veiledning i praksis.


Laste ned ppt "Praksiskartleggingen- kan vi stole på tallene? Rådsmøte NRLU 3. Juni 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google