Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til a-ordningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til a-ordningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til a-ordningen
EDAG-prosjektet - et samarbeid mellom NAV, SSB og Skatteetaten

2 A-meldingen baserer seg på fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Oppgave til lønnsstatistikk til Statistisk Sentralbyrå – denne informasjonen vil nå SSB kunne hente direkte ut fra a-meldingen Fra Skatteetaten er det lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift og terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk som vil inngå i a-meldingen. Fra NAV er det melding om arbeidsforhold til Aa-registeret som vil i inngå i a-meldingen. A-meldingen baserer seg på fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. I dag er det et utvalg virksomheter som leverer oppgave til lønnsstatistikk til Statistisk Sentralbyrå – denne informasjonen vil nå SSB kunne hente direkte ut fra a-meldingen. Fra NAV er det melding om arbeidsforhold til Aa-registeret som vil i inngå i a-meldingen. Fra Skatteetaten er det lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift og terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk som vil inngå i a-meldingen. A-opplysningsloven er lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysning med mer – og ble vedtatt i Denne loven med tilhørende forskrifter sier noe om hvordan a-ordningen vil være, og når og hvordan a-meldingen skal sendes inn.

3 …eller gjennom direkte registrering i altinn.
Den opplysningspliktige, arbeidsgiveren, leverer a-meldingen gjennom sitt lønns- og personalsystem …eller gjennom direkte registrering i altinn. Det er satt opp et mottakssystem som tar i mot meldingen og fordeler opplysningene til de tre etatene. Etatene får kun den informasjon de etter loven har krav på. Den opplysningspliktige vil få en tilbakemelding på at meldingen er mottatt. Den opplysningspliktige, arbeidsgiveren, leverer a-meldingen gjennom sitt lønns- og personalsystem eller gjennom direkte registrering i altinn. Det er satt opp et mottakssystem som tar i mot meldingen og fordeler opplysningene til de tre etatene. Etatene får kun den informasjon de etter loven har krav på. Den opplysningspliktige vil få en tilbakemelding på at meldingen er mottatt. Det vil også komme en innsynsmuligheter for inntektsmottakere, den ansatte, der de har anledning til å se hvilken informasjon som er innrapportert om dem. Denne innsynstjenesten vil komme i altinn, og inntektsmottaker logger inn på samme måte som for andre tjenester i altinn.

4 Fordeler for virksomheter
Den opplysningspliktige rapporterer status, informasjon som organisasjonen allerede har i lønns- og personalsystemet. Fra ulike skjema til ulike tider til én melding og samlet innrapportering til tre etater som har samordnet sine begrepsapparat og regel- og kodeverk slik at lønnsgrunnlag og annen informasjon blir likt og lettere å forstå Fordeler for virksomheter Rapportere status Samordnet rapportering Felles kode- og regelverk Digital rapportering Riktigere grunnlag, færre henvendelser A-meldingen skal leveres digitalt. Dette kan gjøres gjennom lønns- og personalsystemet der store deler informasjonen ofte ligger tilgjengelig. Eller gjennom registrering i altinn-portalen. STATUS: vi mottar opplysninger som allerede finnes lønns- og personalsystemene . Vi har derfor hatt tett dialog med LPS-leverandørene i utformingen av ordningen opplysningspliktige skal jevnlig rapportere status, ikke endringer (unntak: start- og stoppdatoer til Aa-reg.) SAMKJØRTE PROSESSER: fra ulike skjemaer til ulike tider til en melding med frist 5. i påfølgende mnd, men med mulighet for å levere i forbindelse med lønnskjøring samlet rapportering til tre etater for ansettelses og inntektsforhold kan rapportere så mange ganger man vil, så lenge den samlede innrapporeringen oppfyller kravene FELLES REGEL- OG KODEVERK: NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordner og endrer sine regel- og kodeverk, slik at lønnsgrunnlag og annen informasjon blir likt benyttet i utregninger i etatene. Dette vil gjøre de offentlige etatene mer samkjørte, og lettere for opplysningspliktige å forstå. Tallkodene slik vi kjenner dem fra Lønns- og trekkoppgaven vil forsvinne (LTO-kodene blir altså borte). Det vil komme nye begrep istedenfor tallkoder, og en grundig veiledning vil hjelpe deg til å finne frem til de riktige rapporteringspunktene. Slipper avstemming mot LTO DIGITAL RAPPORTERING: A-meldingen skal leveres digitalt. Dette kan gjøres gjennom lønns- og personalsystemet der store deler informasjonen ofte ligger tilgjengelig. Eller gjennom registrering i altinn-portalen. Mottaket av a-meldingen vil skje umiddelbart, og innen du har rukket å hente en kopp med kaffe har systemet gitt deg tilbakemelding på at meldingen er mottatt, og eventuelt en feilmelding dersom rapporteringen ikke oppfyller de tekniske kravene – for eksempel dersom et personnummer mangler. Vi ber om opplysninger som virksomhetene i dag allerede har, og rapportering kan gjøres enkelt ved å "trykke innsendelsesknappen" i lønns- og personalsystemet. RIKTIG GRUNNLAG – FÆRRE HENVENDELSER: Et riktigere grunnlag gir etatene et bedre grunnlag når de skal beregne ytelser. Dette vil også komme virksomhetene til gode. La oss ta et konkret eksempel (skift slide) Gjennom digital samordnet rapportering får etatene et bedre grunnlag når de skal beregne ytelser. Dette vil også komme virksomhetene til gode bl.a. med færre henvendelser fra etatene.

5 Det er kontantprinsippet som gjelder for innrapportering.
A-meldingen skal leveres minimum en gang per måned, og innen den 5. i måneden etter det rapporteres for. Den 5. februar er frist for innrapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger for januar. Det vil bli tatt hensyn til helger og helligdager, og en kalender med de korrekte fristene vil bli tilgjengelig. Den 5. hver måned Frister A-meldingen skal leveres minimum en gang per måned, og innen den 5. i måneden etter det rapporteres for. Den 5. februar er frist for innrapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger for januar. Det vil bli tatt hensyn til helger og helligdager, og en kalender med de korrekte fristene vil bli tilgjengelig. Finansdepartementet har gjennom a-opplysningsforskriften fastsatt fristen for innrapportering. OBS: Det er kontantprinsippet som gjelder for innrapportering. Det er kontantprinsippet som gjelder for innrapportering.

6 A-meldingen slik er den bygget opp
Øverste nivå i a-meldingen er den opplysningspliktige (den juridiske enheten, vanligvis representert med org.nummeret). Hver organisasjon består av en eller flere virksomheter som har en eller flere ansatte/inntektsmottakere. Selve rapporteringen av ansattforhold, ytelser etc er på personnivå. A-meldingen slik er den bygget opp Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n Dette er strukturen i a-meldingen. Øverste nivå i a-meldingen er den opplysningspliktige (den juridiske enheten, vanligvis representert med org.nummeret). Hver organisasjon består av en eller flere virksomheter som har en eller flere ansatte/inntektsmottakere. Selve rapporteringen av ansattforhold, ytelser etc er på personnivå. OBS: LTO-kodene blir borte. A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

7 Hva med lønnssystemene?
Alle systemene må tilpasse seg den nye rapporteringsordningen: a-meldingen. Edag-prosjektet har samarbeidet med de fleste leverandørene av lønns- og personalsystem. Har hyppige møter for å oppnå en pragmatisk, heldigital løsning, og for å følge opp fremdrift og kvalitet løsningene. Hva med lønnssystemene? Leverandørene har deltatt i prøvedrift i 2014 og de har hatt med seg et utvalg av sine kunder som prøvedriftsdeltakere. Tilpasses a-ordningen Prøvedrift 2014 Tilrettelegger Brukerstøtte og opplæring Konsekvens for lønns-systemene: Alle systemene må tilpasse seg den nye rapporteringsordningen: a-meldingen Har samarbeidet med de fleste leverandørene av lønns- og personalsystem. Dette begynte i 2012. Har hyppige møter for å oppnå en pragmatisk, heldigital løsning, og for å følge opp fremdrift og kvalitet løsningene. Alle leverandører er med på Prøvedrift Prøvedrift i hele 2014. Leverandørene har valgt 2-7 kunder som deltakere i prøvedrift Over 200 kunder til sammen Strukturert opplegg med start og stoppdato. Oppfølging av hver enkelt leverandør i egne møter Tilrettelegger: Antar at den enkelte leverandør tilrettelegger for sine kunder Antar at den enkelte leverandør tilrettelegger for at standard lønnarter knyttes til a-meldingen Brukerstøtte og opplæring: Antar at den enkelte leverandør vil gjennomføre opplæring Antar at den enkelte leverandør er 1. linje brukerstøtte Antar at den enkelte leverandør utarbeider veiledning i bruk av systemet ift a-ordningen Vi antar og observerer at leverandørene tilrettelegger for sine kunder bl.a. ved å tilrettelegge for at standard lønnarter knyttes til den nye strukturen i a-meldingen, tilrettelegger for opplæring og brukerstøtte.

8 Uten lønnssystem Direkte registrering i Altinn
Direkteregistrering i Altinn er ferdig utviklet og tilgjengelig for test fram til midten av desember. Det er en løsning som anbefales som et alternativ for mindre organisasjoner, gjerne med mindre enn 8 ansatte. Mange opplysningspliktige vil også rapportere gjennom sin regnskapsfører/ tjenesteleverandør som selv enten benytter et lønns- og personalsystem eller direkteregistrering for innrapportering av a-meldingen. Uten lønnssystem Direkte registrering i Altinn Bruke regnskapsfører/tjenesteleverandør Direkteregistrering i Altinn

9 Viktige erfaringer fra prøvedriften
2014 har blitt brukt for å teste og sikre kvalitet i alle løsningene – og hente inn erfaring fra prøvedriftdeltakerne. Prøvedriftsdeltakerne oppfatter endringen som mindre omfattende enn først antatt og er positive til endringen. Erfaring tilsier at det er viktig å rydde i datagrunnlag og kvalitetssikre oppsett av lønnarter. Dette bør gjøres allerede nå og i god tid før innsending av a-melding. Viktige erfaringer fra prøvedriften God kvalitet sikres gjennom å: Rydde i ansattopplysninger i lønnssystemet Riktig oppsett av organisasjon og virksomhet Riktig oppsett av lønnarter mot ny inntektsstruktur Ta umiddelbart tak i tilbakemeldingen etter innsending og gjør nødvendige korreksjoner Få grunnleggende problemer med å trekke ut opplysninger og sende inn fra lønnssystem Prøvedriftsdeltakerne oppfatter endringen som mindre omfattende enn først antatt og er positive til endringen. Imidlertid understrekes betydningen av å rydde i datagrunnlag og kvalitetssikre oppsett av lønnarter. Dette bør gjøres i 2014 Erfaring tilsier at det er viktig å rydde i datagrunnlag og kvalitetssikre oppsett av lønnarter. Dette bør gjøres.

10 Prøveinnsending Forberedelse: To måter:
I 2014 er det mulig å gjøre prøveinnsending for alle. Det er en fordel og forberede seg først med å gjøre disse tiltakene. Prøveinnsending Forberedelse: Sjekke at org.nummer, virksomhetsnummer og fødselsnummer (eller andre lovlige identifikatorer) er korrekt Rydd i ansattforhold Mappe lønnarter mot ny struktur To måter: Innsending fra lønns- og personalsystemet Sjekk med din leverandør at systemet er klar for prøveinnsending Direkteregistrering i Altinn Prøveinnsending er mulig fram til utgangen av 2014. Prøveinnsending er mulig fram til medio desember 2014.

11 Veiledninger a-ordningen@skatteetaten.no eller tlf: 80080080
Se: Brukerveiledningen Kodespeil (gamle lønnskoder vs ny struktur) Nyhetsbrev Spørsmål: eller tlf:


Laste ned ppt "Introduksjon til a-ordningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google