Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reprise fra i fjor – stille og rolig! Takket være oss!...applaus ! Men vi må ikke hvile på laurbærene, et eksempel… Oppsummering av årets inntak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reprise fra i fjor – stille og rolig! Takket være oss!...applaus ! Men vi må ikke hvile på laurbærene, et eksempel… Oppsummering av årets inntak."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Reprise fra i fjor – stille og rolig! Takket være oss!...applaus ! Men vi må ikke hvile på laurbærene, et eksempel… Oppsummering av årets inntak

3 «Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune» Kunngjort i Norsk Lovtidend 27.11.14, ligger ute på Norsk Lovdata Se: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2014-11-04-1440https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2014-11-04-1440 Formålet er å regulere spesielle forhold rundt inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Hedmark, for å sikre likebehandling av søkere. Alle fylkeskommuner vil etter hvert ha sin lokale forskrift på plass. Ut i fra det vi ser så langt, er det store forskjeller på forskriftene, hva gjelder omfang og detaljeringsgrad. Vi har valgt en forholdsvis utfyllende variant. Lokal forskrift

4 Kapittel 1. Formål og virkeområde Kapittel 2. Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring. Telledato 1. november for forbruk av ungdomsrett. Endring! Fulltidselev og deltidselev (mer om dette senere) Utvekslingselever. Kapittel 3. Søknad om inntak Søknadsfrist 1. februar og 1. mars. Uendret. Endring av søknad etter søknadsfrist 15. april. Uendret. Krav til søknaden – søke til nærmeste skole – regioninndeling. Uendret. Praktisering av videresøk i inntaket. Uendret. Særlige regler om inntak til Vg1 idrettsfag. Endring! Særlige regler om inntak til Vg1 musikk. Endring! Særlige regler om inntak til Vg1 dans eller drama. Endring! Inntak til landslinjer. Uendret. Inntak til statlige videregående skoler. Uendret. Lokal forskrift - innhold

5 Omvalg – konsekvenser Brev fra Kunnskapsdepartementet 11.06.14 lagt til grunn i vår lokale forskrift: Legges til grunn i rundskrivet knyttet til kapittel 6 i forskrift til Opplæringsloven…når kommer rundskrivet…? Lokal forskrift forts. § 4.Fulltidselev og deltidselev Jf. forskrift til opplæringslova § 6-5 skal fylkeskommunen avgjøre om søknaden fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges. Hedmark fylkeskommune har delegert til skolene v/rektor å behandle søknader om overgang fra fulltidselev til deltidselev. Det skal foreligge tungtveiende grunner for å innvilge slike søknader. Tungtveiende grunner er i utgangspunktet uforutsette forhold som eleven ikke kan lastes for. En fulltidselev skal tas inn til et fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller et fullstendig programområde på Vg2 og Vg3, jf. forskrift til opplæringslova § 6-5 første ledd. Elever som gjør omvalg blir tatt inn som fulltidselever, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-5, femte ledd men vil få status som deltidselev dersom de har fullført og bestått ett eller flere fellesfag fra før. Tidligere sluttvurderinger skal følge eleven helt frem til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist.

6 Hedmark fylkeskommune ønsker å etablere spisset toppidrettstilbud innenfor utdanningsprogrammet for Idrettsfag f.o.m. skoleåret 2015/16. Dette for å sikre muligheten for dagens og framtidens toppidrettsutøvere til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning. Etableringen er avhengig av endelig budsjettvedtak i fylkestinget i desember. De videregående skolene med utdanningsprogrammet for Idrettsfag er invitert til å søke om slik etablering. Forutsetning at skolen tilfredsstiller de kriteriene og kvalitetskravene som norsk toppidrett anser som nødvendige for å utvikle unge utøvere til internasjonalt toppidrettsnivå. Inntil 3 videregående skoler kan på bakgrunn av søknad få et slikt tilbud, noe som innebærer ekstra ressurser for å foreta nødvendig tilrettelegging og bruk av ekstern kompetanse. Vedtak i fylkesrådet 12. januar. Deretter må informasjon om tilbudene ut til «allmennheten» så fort som mulig! Spisset toppidrett

7 Bakgrunn: Rundskriv Udir-6-2012. Hedmark fylkeskommune har gjennom brev av 03.12.13 bedt om ny fortolkning, men Udir har i brev av 28.01.14 opprettholdt sitt utgangspunkt. Hedmark fylkeskommune har laget rutiner for dette, som ble sendt ut til de videregående skolene i mars 2014. Det er uansett utfordrende å gjennomføre disse vurderingene helt likt ved alle skoler, så lenge det er et visst rom for skjønn. Det viktigste er at søkere som planlegger et år som utvekslingselev sjekker ut så mye som mulig på forhånd, slik at de slipper overraskelser i løpet av utvekslingsåret eller når de kommer hjem. Godkjenning av utenlandsk utdanning

8 Medier og kommunikasjon Studiespesialisering med formgivingsfag Dette jobbes det med sentralt, og målsettingen er å ha på plass en ny struktur for skoleåret 2016/17. Det pågår for øvrig en gjennomgang av alle utdanningsprogram, men det uvisst hvilke endringer som evt. blir gjort. Endringer i overordnet tilbudsstruktur

9 Finn din vei Et tilbud til ungdom (16-21 år) som av ulike årsaker ikke er i videregående skole eller i annen aktivitet. Inneholder blant annet: Arbeidspraksis, øvelse i samarbeid, felles måltider og fysisk aktivitet. Skal bidra til økt motivasjon og mestringsfølelse. Oppfølgingstjenestens verktøy. Alt inntak skal skje i samarbeid mellom OT og aktuell skole. Finnes ved følgende videregående skoler: Nord-Østerdal, Elverum, Hamar katedralskole, Ringsaker, Storhamar, Skarnes og Solør. Evalueringsprosess er i gang, for å forbedre/videreutvikle tilbudet. Finn din vei i Kongsvinger…? Alternative tilbud i Hedmark

10 Opplæringsavtale (OLA) – et praktisk alternativ Skriftlig avtale mellom elev, skole og bedrift om at opplæring (helt eller delvis) skal foregå i bedrift. Målet kan være grunnkompetanse, men også full kompetanse for elever som trenger en mer praksisnær opplæring. Kan i prinsippet inngås av alle elever i alle utdanningsprogram. Forutsetter at man er tatt inn som elev i videregående opplæring og har elevstatus. Skolen har i samarbeid med elev og foresatte ansvar for å skaffe opplæringsbedrift, samarbeide med elev og bedrift om plan og mål for opplæringen samt å følge opp eleven. Bedriften har ansvar for å legge til rette for at elevens opplæringsmål blir nådd. Det skal skrives attest etter avsluttet opplæring. Eleven har ikke krav på lønn, men rett til skoleskyss og stipend etter samme regelverk som andre elever. Fylkeskommunen dekker yrkesskade/ulykkesforsikring. Fylkeskommunen gir et tilskudd på inntil kr. 60 000,- pr. år, som fordeles mellom skole og bedrift Alternative tilbud i Hedmark forts.


Laste ned ppt "Reprise fra i fjor – stille og rolig! Takket være oss!...applaus ! Men vi må ikke hvile på laurbærene, et eksempel… Oppsummering av årets inntak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google