Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital
Viseadministrerende direktør Stein Kaasa Styremøte, 30. oktober 2014

2 Fase I og Fase II Fase I skal beskrive nå-situasjonen og utfordringer
Fase II skal foreslå tiltak og løsningsmodeller Prosjektets arbeidsperiode: 1. april 2014 til 1. juni 2015

3 Hovedmålet Vurdere ansvar, ledelse, organisering, kompetansebehov og ressursbehov i sykehusets mottaksfunksjoner for å sikre god pasientflyt

4 Overordnete mål 1 Sikre effektiv bruk og utnyttelse av det høyt spesialiserte sykehuset ved at: Pasienter blir mottatt, utredet og behandlet med riktig ressursinnsats og på riktig nivå i sykehuset, og at pasienter som har behov for innleggelse får dette på rett sted i sykehuset Pasienter legges inn i sykehuset bare hvis deres kliniske behov tilsier dette og behovet ikke kan løses poliklinisk, ved utredning og/eller behandling på mottaksnivå, ved bruk av korttidsobservasjon eller i aktiv samhandling med kommunehelsetjenesten. Det sikres en effektiv lokalsykehusfunksjon og en optimal håndtering av regions- og gjestepasientene Det sikres optimale pasientstrømmer mellom helseforetakene og St. Olavs Hospital med fokus på hensiktsmessig bruk av sykehusets behandlingstilbud, det tilbudet som samarbeidende helseforetak kan gi, og at dette ivaretar pasientenes behov. Det sikres nødvendig rådgivning/ veiledning overfor kommunehelsetjenesten for å bidra til gode henvisninger og at pasienter får rett tilbud til rett tid og på riktig nivå – herunder en tydelig og brukervennlig organisering av en slik faglig konsultasjonsvirksomhet på sykehuset.

5

6 Prognose for antall mottak ved Akuttmottaket på Øya fram til 2040
Data er basert på tall fra Akuttdatabasen samt SSB-tall for prosentvis befolkningsframskriving for Sør-Trøndelag per aldersgruppe under forutsetning MMMM (middels vekst i fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring). Forutsetter samme fordeling av sykdom og henvendelser til mottak per aldersgruppe som i 2013 samt uendret mottaksstruktur og håndtering av ø-hjelpspasienter. Vekst er basert på samme vekst som fra

7 Fordeling ø-hjelpsmottak Øya 2013
AKUTTMOTTAK Ø-hjelpsmottak = sted for førstegangs ø-hjelpskontakt med sykehuset (poliklinikk/dagopphold/innleggelse) Totalt ø-hjelpsmottak i 2013

8 Utfordringer i samhandlingen
med kommunene

9 Innstilling til styret
Styret ber administrerende direktør utrede følgende problemstillinger for å sikre god pasientflyt for pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp: Hvordan kan mottaksfunksjonen og pasientflyten for øyeblikkelig hjelp-pasienter bedres gjennom: Utvikling og implementering av standardiserte pasientforløp Styrket faglig kompetanse Bedre tilgang til kliniske støttetjenester Tilpasset dimensjonering og bedret funksjonalitet av observasjonsposten Videreutvikling av barnemottaksfunksjonene Styrket traumemottak

10 Innstilling til styret (forts.)
Hvordan videreutvikle tilbudet til ustabile indremedisinske pasienter Hvordan videreutvikle og integrere mottaksfunksjoner for pasienter innen rus med somatikk på en hensiktsmessig måte Utrede om bedre samhandling med kommunene kan påvirke omfanget av henvisninger til sykehuset Hvordan sørge for at befolkningen i Orkdalsregionen får et godt akuttmedisinsk tilbud Hvordan kan IKT-tjenester bidra til og understøtte best mulig pasientflyt Styret ber om å få delrapport fase II med forslag til tiltak innen 1. juni 2015


Laste ned ppt "Dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google