Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Oskar Kleven Trafikkdager Ålborg Universitet 27.-28. august 2007 Bruk av nytt personmodellsystem i Norge til å etablere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Oskar Kleven Trafikkdager Ålborg Universitet 27.-28. august 2007 Bruk av nytt personmodellsystem i Norge til å etablere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Oskar Kleven Trafikkdager Ålborg Universitet 27.-28. august 2007 Bruk av nytt personmodellsystem i Norge til å etablere trafikk- og transportprognoser og til ulike analyser i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010-2019

2 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Innhold  Prognoser for persontransport  Modeller  Forutsetninger  Resultater  Analyser NTP 2010-2019  Innledende arbeider  Lønnsomhetsanalyser  Anbefalt strategi

3 Nasjonal transportplan 2010 - 2019 Tverretatlig transportmodellarbeid Bakgrunn (1)  Modellberegningen ble gjennomført med forskjellige modellverktøy i hver transportetat  Transportetatene benyttet ulike transportmodeller, som grunnlag for sitt planarbeid -------------  Departementene kunne ikke prioritere prosjekter mellom transportetatene basert på modellresultater + samfunnsøkonomisknytte

4 Nasjonal transportplan 2010 - 2019 Tverretatlig transportmodellarbeid Bakgrunn(2) Transportetatene og Samferdsel- og Fiskeridepartementet besluttet våren 2000 å etablere et felles transportmodell- utviklingsprosjekt for person- og godstransport Oppstart på prosjektet: 1. januar 2001

5 Nasjonal transportplan 2006 – 2015 Transportanalyser Hvorfor tverretatlige transportmodeller  Transportmodellene skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for transportetatene på ulike prosjekter/tiltak  Modellene skal benyttes i det tverretatlige transportplanarbeidet  Modellene skal benyttes i andre større etatsvise prosjekter  Modellen er et tilbud til fylker og kommuner

6 Nasjonal transportplan 2006 – 2015 Transportanalyser Tverretatlig transportmodellarbeid Mandat del 1  Revidere Nasjonal modell for persontransport  Revidere Nasjonal modell for godstransport

7 Nasjonal transportplan 2006 – 2015 Transportanalyser Tverretatlig transportmodellarbeid Mandat del 2  Etablere regionale modeller for persontransport  Integrere internasjonale-, nasjonale- og regionale modeller i en felles modellstruktur  Nyutviklet brukergrensesnitt  Vurdere integrasjon mellom virkningsberegningsverktøy og transportmodell

8 Nasjonal transportplan 2010 - 2019 Oppdatert 14.08.06 Arbeidsgrupper NTP 2010-2019

9 Nasjonal transportplan 2006 – 2015 Transportanalyser Tverretatlig transportmodellarbeid Persontransport Organisering Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Transportanalyser Region Øst Are Sturød Region Sør Nebojsa Doder Region Vest Erik Johannessen Region Midt Tore Moan Region Nord Hans Richardsen Konsulentgruppe modellutvikling Referansegruppe (Uavhengig)

10 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Transportanalyser Modellnivåer og egenskaper ITMNTMRTM Estimeringsgrunnlag/ Basisår Nasjonal RVU 2001Nasjonal RVU 1997/98 Nasjonal RVU 2001 PROSAM RVU 2001/02 Type reiserLange personreiser > 100 km Korte personreiser < 100 km Geografisk avgrensingReiser til/fra NorgeReiser i Norge EnhetÅDT YDT Soneinndeling NTPL (Norge) Land/landsdeler (verden) NTPLGrunnkretser Reisemidler Bil Buss Tog Båt Fly Bil Buss Tog Båt Fly Bilfører Bilpassasjer Kollektiv (buss, tog, båt) Gang Sykkel Reisehensikter Tjenestereiser Private reiser Arbeids-/tjenestereiser Besøksreiser Fritidsreiser Andre private reiser Arbeidsreiser Tjenestereiser Besøksreiser Handle-/servicereiser Andre private reiser (Skolereiser)

11 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Grunnprognoser for person- og godstransport  Grunnprognosene representerer en referansebane med en viss tidshorisont, som senere kan bygges på med scenariospesifikke prognoser.  Prognosene uttrykker en betinget utvikling uten større tiltak eller forandringer, det vil si hvor "man ikke gjør noe", og er altså ikke en naturnødvendighet som man må tilpasse seg.  Av hensyn til behov for konsistente tverrsektorielle prognoser bør det i prosjektspesifikke prognoser være formålstjenlig å ta utgangspunkt i de modeller og forutsetninger som grunnprognosene representerer

12 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Grunnlagsdata Demografi Bosatte: SSB sine offisielle befolkningsfremskrivninger MMMM – middels nasjonal vekst Utviklingsbanen(MMMM) representerer:  Middels fruktbarhet  Middels levealder  Middels mobilitet  Middels nettoinnvandring Arbeidsplasser: Ikke lagt inn prognoser for arbeidsplasser

13 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Grunnlagsdata Demografi 200620102014202020302040 Østfold100102106110118124 Akershus100103107113121126 Oslo100103106112120125 Hedmark100 101103109114 Oppland100 101102108113 Buskerud100102104108115121 Vestfold100102105109116122 Telemark100101102104110115 Aust-Agder100101103106112118 Vest-Agder100102105110118123 Rogaland100103106111119124 Hordaland100102105110118123 Sogn og Fjordane100 101102107112 Møre og Romsdal100 101103108113 Sør-Trøndelag100102105109116122 Nord-Trøndelag100101102104110115 Nordland100 104109 Troms100101102104109114 Finnmark100 101102106110 Hele landet100102104108115120

14 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Grunnlagsdata Økonomisk vekst Økonomisk utvikling Lavutslippsutvalgets økonomiske referansebane er benyttet Referansebanen innebærer en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,9 % i BNP for 2006-2020. Referansebanen skal være konsistent med utviklingen i disponibel realinntekt. År2001200620102014202020302040 Normert til 2001100112125138161201242 Normert til 2006 100112123144179216 Indeks på utvikling i disponibel realinntekt iht lavutslippsutvalgets referansebane

15 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Grunnlagsdata Priser  Forutsetter uendret realprisutvikling for bruk av de ulike transportmidlene  Indekser for billettpriser og variable bilkostnader holdes på et konstant nivå.

16 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Grunnlagsdata Transportnettverk Veg: Alle vegprosjekter som har oppstart og avslutning i perioden 2006 - 2009 Jernbane: Alle Infrastrukturprosjekter iht jernbaneverkets handlingsprogram som har oppstart og avslutning i perioden 2006 – 2009 er lagt inn Sjø: Ingen infrastrukturprosjekter er lagt inn Fly: Ingen infrastrukturprosjekter er lagt inn

17 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Grunnlagsdata Transporttilbud Jernbane: Rutetilbud etablert som er tilpasset infrastrukturprosjektene Buss: Ingen endring i rutebeskrivelsene Båt: Ingen endring i rutebeskrivelsene Fly: Ikke kodet nye rutebeskrivelser, men det er benyttet en frekvensmultiplikator

18 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Lange personreiser Utvikling for de ulike transportmidlene

19 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Lange personreiser Utvikling for de ulike reisehensiktene

20 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Lange personreiser Antall reiser

21 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Lange personreiser Persontransportarbeid

22 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Korte personreiser Utvikling i antall personreiser

23 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Korte personreiser Utvikling i transportarbeid 200620102014202020302040 Bil100 105109113120 Kollektiv1009899989799 Totalt100 104108112118 2006-20102010-20142014-20202020-20302030-2040 Buss-0.8 %-0.1 %-0.3 %-0.1 %0.2 % Båt-2.2 %-0.3 %-0.5 %-0.1 %0.1 % Trikk/bane0.0 % 0.1 %0.0 %0.1 % Tog-0.1 %1.7 %-0.2 %0.0 %0.1 % Gang/sykkel0.1 % 0.2 %0.0 %0.1 % Annet-0.7 %-0.6 %-0.2 %0.0 %0.2 % Sum-0.6 %0.4 %-0.3 %0.0 %0.1 % Utvikling i persontransportarbeid Gjennomsnittlig årlig endring persontransportarbeid

24 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Grunnprognoser Persontransport – internasjonale reiser 200620102014202020302040 Bil100102103105109113 Buss100105109117128140 Båt100108117130151172 Tog100109117130151172 Fly100118140180240301 Totalt100109118135161188 Bil0.4 % Buss1.2 %1.1 % 1.0 %0.9 % Båt2.1 %1.9 %1.7 %1.5 %1.3 % Tog2.1 %1.9 %1.7 %1.5 %1.3 % Fly4.3 % 2.9 %2.3 % Totalt2.4 %2.5 %2.6 %2.0 %1.7 % 200620102014202020302040 Bil33 00033 50034 00034 80036 10037 400 Buss 4 4004 6004 9005 2005 7006 200 Båt9 20010 00010 80012 00013 90015 900 Tog8009001 0001 1001 3001 400 Fly37 00043 80051 80066 70088 800111 500 Totalt84 50092 900102 500119 800145 800172 400

25 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Følsomhetsanalyser Korridoranalyser

26 Nasjonal transportplan 2010-2019 Åtte transport- korridorer og fire utenlands- forbindelser

27 Nasjonal transportplan 2010-2019 Strategi 1: Transportmiddelstrategi Strategi 2: Fremkommelighetsstrategi I tillegg ble det gjennomført beregninger knyttet til Oslofjord-området med fokus på utbygging av jernbane og veisystem. Korridoranalysene

28 Nasjonal transportplan 2010-2019 Resultater fra arbeidet

29 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Følsomhetsanalyser grunnprognoser

30 Nasjonal transportplan 2010-2019  Tilleggsanalyser på viktige tema som vil kunne ha stor interesse og er meget relevant for NTP 2010-2019.  Vurdere robustheten i grunnprognosene  Klimameldingen, 15-25% reduksjon i CO2 Hensikt

31 Nasjonal transportplan 2010-2019 Vurderinger/tiltak som skal benyttes

32 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Anbefalt strategi Lønnsomhetsstrategi

33 Nasjonal transportplan 2010-2019 Transportmodeller Nasjonal modell for personreiser Regional modell for personreiser Nasjonal modell for godstransport Modellverktøy for samfunnsøkonomiske beregninger Trafikantnyttemodul(TNM) Kollektivmodul (KM) Metodeverktøy som skal benyttes

34 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Stamveg-/netts-analyser

35 Nasjonal transportplan 2010-2019 Del 1:  Etablere en kandidatliste over utvalgte prosjekter prioritert fra SVV og JBV sine stamveg/stamnettsanalyser  Prioriterer etter netto nytte pr. budsjettkrone inntil budsjettet er oppbrukt eller at det ikke finnes flere lønnsomme prosjekter Del 2:  Det kan være feil i noen av beregningene eller sammenheng mellom prosjekter i kandidatlisten  Utvalgte deler av kandidatlisten vil derfor bli testet med Transportmodellkjøringer + virkningsberegninger Lønnsomhetsstrategien

36 Nasjonal transportplan 2010-2019 Transportmodellberegne anbefalt strategi Virkningsberegne anbefalt strategi Gjennomføre ulike sammensetning av prosjekter/tiltak i anbefalt strategi Målstruktur Fremkommelighet Miljø Trafikksikkerhet Universell utforming Anbefalt strategi

37 Nasjonal transportplan 2010 – 2019 www.ntp.dep.no\transportanalyser


Laste ned ppt "Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Oskar Kleven Trafikkdager Ålborg Universitet 27.-28. august 2007 Bruk av nytt personmodellsystem i Norge til å etablere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google