Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industriell Økologi – Livskraftige regioner I lys av økologisk økonomi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industriell Økologi – Livskraftige regioner I lys av økologisk økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Industriell Økologi – Livskraftige regioner I lys av økologisk økonomi
Professor Ove Jakobsen Handelshøgskolen I Bodø Næringskonferanse i Mosjøen 24 september 2010

2 Økologisk økonomi (Robert Costanza, 1997)
Økologisk økonomi er et flerfaglig forskningsfelt som fokuserer på sammenhengene mellom økonomi, økosystemer og sosiale systemer i vid betydning Sammenhengene står sentralt i mange av de mest alvorlige utfordringene samfunnet står overfor Problemstillingene blir ikke faget opp av noen eksisterende vitenskapsdisipliner

3 Økologisk økonomi (Herman Daly, 2007)
Økonomi er et sub-system underlagt økosystemene (som ikke vokser) Vekstens grenser er begrunnet i økosystemenes begrensninger (source and sink) En bærekraftig økonomi må stoppe å vokse når den nærmer seg naturens tålegrense (kvantitet), men den kan fortsette å utvikle seg (kvalitet)

4 Økonomisk vekst kan være uøkonomisk
Når veksten overskrider naturens tålegrense blir den ”uøkonomisk” Hvordan bekjempe fattigdom uten vekst? Andre prinsipper for ressursallokering Hvordan løse miljøproblemene uten vekst som gir midler til å betale kostnadene. Økonomisk teori og praksis i harmoni med økosystemene

5 Vekstens dilemma Eksponensiel vekst er fysisk umulig
Å begrense veksten er politisk umulig The physically impossible is more impossible than the merely politically impossible (Daly 2003)

6 Symptomer og underliggende forklaringer
Negative symptomer kan gi inspirasjon til endring Ensidig symptombehandling kan forhindre læring I tillegg til symptomdempende ”medisinering” er det ofte nødvendig å legge om ”livsstilen” Symptomer som viser seg et sted skyldes ofte ubalanse andre steder ”Miljøkrise” og ”finanskrise” forteller oss at økonomien/samfunnet har behov for dyptgripende endring

7 Utfordringer For å skape bærekraftige økosystemer og livskraftige kulturer må vi utvikle en økonomi som: Begrenser størrelsen på totalforbruket av energi og materialer (økologiske fotavtrykk) Bidrar til rettferdig fordeling av ressurser og goder Bidrar til effektiv ressursutnyttelse Problemene er (ofte) ikke-intenderte konsekvenser av rasjonelle handlinger

8 Mekanisk virkelighetsforståelse
Naturen og samfunnet er som avanserte urverk Markedet blir betraktet som en maskin der delene i prinsippet er utskiftbare, uten negative konsekvenser for helheten Markeds- og prismekanismene er å betrakte som ”kausale” lovmessigheter Kostnads/nytteanalyser gir grunnlag for objektive prioriteringer

9 We should endeavor to establish and extend the
power and dominion of the human race itself over the Universe Francis Bacon

10 I have described the Earth and the whole visible Universe in the manner of a machine
Descartes

11 Behov for endring Den verden vi har formet med vår måte å tenke på har alvorlige problemer som ikke kan løses ved å fortsette å tenke på samme måte Albert Einstein Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage to move in the opposite direction Albert Einstein

12 Organisk virkelighetsforståelse
Helheten er et komplekst nettverk av uadskillelige relasjoner Samfunn, bedrifter og organisasjoner er selvutviklende meningsbærende systemer i stadig endring Samspillet bygger på kreativitet og ansvar for individuelle og felles verdier og mål (teleologisk) ”Liv” opprettholdes gjennom metabolismen Ingen organisme kan eksistere i isolasjon The earth as a living, self-organizing and self-regulating system Leonardo da Vinci (1500)

13 Georgescu-Roegen (1906 – 1994) Økonomi er en integrert del av ”the web of life” Termodynamikkens første og andre lov viser at ressursknapphet er en realitet Restprodukter (avfall) er en naturlig del av økonomiske prosesser Utvikle løsninger som bidrar til; Minst mulig forbruk av ikke-fornybare ressurser Redusert overforbruk av fornybare ressurser Økonomiens mål er ”enjoyment of life”

14 E.F. Schumacher (1911 – 1977) Økonomiens vekstmål fører til at vi undergraver vårt felles livsgrunnlag Begrenset tilgang på naturresurser Økosystemene har begrenset kapasitet til å håndtere avfallet som føres tilbake til naturen Vi bør finne metoder for optimal ressursbruk basert på lokale og regionale småskalaløsninger

15 Kenneth E. Boulding (1910 – 1993) Evolusjonsøkonomi – det er mulig å motvirke termodynamikkens andre lov om økende entropi gjennom utvikling av samhandlingsrelasjoner mellom aktørene på markedet Samspillet i samfunnet beskrives gjennom tre typer relasjoner; Makt, Bytte, Integrasjon Samarbeid gjennom desentraliserte samarbeidende nettverk gir bedre resultater enn det som er mulig gjennom gigantiske globaliserte maktstrukturer

16 Prinsipper innenfor økologisk økonomi
Nettverk - Alle levende systemer kommuniserer med hverandre og utveksler ressurser Kretsløp - Alle levende systemer er avhengig av vedvarende import av ressurser, og alle levende organismer produserer avfallsstoffer. Materie og energi sirkulerer kontinuerlig i the-web-of-life. Samarbeid - Utnyttelsen av materie og energi i et økosystem er basert på gjensidig samarbeid Diversitet - Økosystemer oppnår stabilitet og livskraft gjennom komplekse nettverk. Jo større diversitet dess mer livskraft

17 Industriell økologi Industriell økologi bidrar til at bedrifter som vanligvis arbeider adskilt kommer sammen for å finne frem til en felles tilnærming til bruk av naturressurser (materie og energi), vann, og ulike avfallsprodukter. Nøkkelen til industriell symbiose er samarbeid og synergisk utnyttelse av geografisk nærhet

18 Former for industriell symbiose
Utveksling av rest-/avfallsprodukter eller materialer/energi; Innenfor en bedrift Mellom bedrifter samlokalisert i en industripark Mellom bedrifter som tilhører en region Mellom bedrifter med virtuelle forbindelser Mellom bedrifter og organisasjoner i lokalsamfunnet/regionen

19 Industriell økologi Bærekraftige bedrifter er forankret i nettverk der avfallet fra den ene bedriften inngår som ressurs for andre bedrifter Alle former for output fra en bedrift - produkter og avfall - blir betraktet som ressurser som sirkulerer i nettverkene Ingen enkelt bedrift forsøker å maksimere output, fordi det vil føre til ubalanse i nettverket Målet er å optimere produksjonsprosessene for hver enkelt bedrift, samtidig som produktiviteten for hele nettverket maksimeres innenfor rammen av økologisk bærekraft Dess mer mangfold (diversitet) dess høyere livskraft (resilience)

20 Livskraftige regioner (resilience)
Kreativ med visjoner for fremtiden Lokale/regionale kretsløpsløsninger (mangfold) Relasjoner og dialogbasert samspill (bottom-up) Innrettet mot varierte aktiviteter Forankret i lokalt, regionalt og globalt medansvar (feed-back) Preget av harmonisk samspill mellom menneske, natur og kultur

21 Eksempler på praktisk handling
Transition Town Sustainable connections Gentle action Industrial ecology Eco-design Ecological economics Senter for økologisk økonomi og etikk HHB/Høgskolen I Bodø

22 Literature: (mer info. www.ovejakobsen.com)
Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2010); Competition or Cooperation? A Required Shift in the Metaphysics of Economics, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Academic Publishers Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2010); Fair Trade Production, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Academic Publishers Jakobsen Ove D. and Nystad, Øystein (2010); Collaborative Waste Management, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Academic Publishers Ingebrigtsen, Stig, Jakobsen, Ove; (2009); Moral development of the economic actor, Ecological economics 68  Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2008): Quality of Life - The Golden Mean between Materialistic Consumerism and Spiritual Ascetism, in Europe-Asia Dialogue on Business Spirituality, Laszlo Zsolnai (ed.), Antwerpen, Garant Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2007): Circulation economics - Theory and Practice Oxford: Peter Lang Publ. Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006): Environment and profitability in the reprocessing of paper in Norway - Contradictory research reports in the context of circulation economics, Journal of Business Strategy and the Environment 15, )  Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006): Circulation economics - A turn towards sustainability, International Journal of Social Economics Vol. 33 No. 8 Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2006): Cooperation and Competition in the Context of Organic and Mechanic Worldviews ? A Theoretical and Case based Discussion, Journal of Business Ethics, 66:19-32  Jakobsen, Ove, Ims, Knut and Grøhaug, Kjell (2005): Faculty Members? Attitudes Towards Ethics at Norwegian Business Schools: An Explorative Study, Journal of Business Ethics, 62: )


Laste ned ppt "Industriell Økologi – Livskraftige regioner I lys av økologisk økonomi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google