Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole sept. 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole sept. 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008
Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud

2 Ledelse og styring av NAV-kontoret
. Kommunen (rådmannen) Fullmakter og resultatansvar Partnerskap arena for styring/ koordinering STAT – NAV-etat Fullmakter og resultatansvar NAV-leder Tatt fra en presentasjon av Arild Sundberg til fylkeslederne

3 Styringssignaler fra NAV Stat
Visjon og verdigrunnlag Strategier Statsbudsjettet -> Årlige mål- og prioriteringer Årlig mål- og disponeringsbrev -> virksomhetsplaner Risikoanalyser -> tiltak Resultatoppfølging -> tiltak Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser -> tiltak Styringsdialoger -> tiltak Ledermøter Lederutvikling – NAV-ledere og avdelingsledere

4 Vi gir mennesker muligheter

5 Verdier vi ønsker skal prege vårt arbeid
Tilstede Tydelige Løsningsdyktige

6 Strategisk plan for NAV-ansatte i Buskerud
Buskerud - verdens beste NAV-fylke i ”Det vi har fokus på, blir forsterket”

7 Mål og strategi Brukerne – serviceheltene rir igjen
Buskerud skal bli beste NAV-fylke i 2008 ved å ha fokus på: Brukerne – serviceheltene rir igjen Arbeid – svolten og tyrst, arbeid fyrst Ansatte – din fremtid i NAV er nå Samarbeid – gode relasjoner gir gode vibrasjoner ”Med begeistring som drivkraft, er alt mulig” Kong Olav, 1988 Buskerud skal bli beste NAV-fylke i 2008 – når vi dette målet når vi også målsettingen om å bli den mest ettertraktede offentlige arbeidsplassen her i fylket – det henger sammen. Husk bilen til Harald Kleiv – en SAAB, bare i omvendt rekkefølge…

8 Serviceheltene rir igjen
Ansvarliggjøring av brukeren – vårt ansvar avklare, veilede – støtte og krav Riktig virkemiddel til riktig tid Gjør de riktige tingene riktig – og på rett tidspunkt Vi skaper vårt eget omdømme Vennlighet smitter - la smilet nå øynene Vi møter brukerne med respekt Vær fantasifull og kreativ innenfor regelverket Utnytt handlingsrommet, men bruk hodet ditt Ansvarliggjøring av brukeren – vårt ansvar Vi må bestrebe oss på å ta brukeren på alvor og motivere brukeren til å ta tak i eget liv! Diskuter spennet mellom veiledning/støtte og det å stille krav. Viktig med avklaring av forventninger. Gi mer veiledning enn råd – brukeren skal være sin egen rådgiver og ta egne valg. Det er viktig at vi opptrer slik at bruker skjønner og aksepterer et avslag. Vi skal også være ydmyke og stille krav med klokskap. Men noen ganger er det riktig å si at ”Nok er nok!” Vi skal også sette makt bak (arbeids-)kravene og dersom de ikke blir fulgt skal det få konsekvenser. Ofte er vi for mye på tilbudssiden med ”trøste og bære”. Riktig virkemiddel til riktig tid Vi må kjenne virkemidlene, og bruke dem riktig og på rett tidspunkt – da er det viktig at vi kan dem. Vi skal sørge for aktivitet og kvalitet i forhold til virkemidlene og kan ikke ha gale tiltak til feil person. For eksempel hvis siktemålet er å få en bruker i arbeid og vi bruker formidlingstiltak eller lønnstilskudd tidlig i en fase og deretter må gå tilbake til tyngre virkemidler, så blir det feil. Er du i tvil – gå til lederen din. List opp virkemidlene, diskuter dem! Når kan vi bruke dem?! Vi skaper vårt eget omdømme Hvis vi har misfornøyde brukere så slår det tilbake på oss. Det er mange der ute som kan være litt hissige og krevende, men ta i bruk teknikker for å takle det slik at det er mulig å opptre korrekt i de viktige øyeblikkene. Vær tålmodige, men sett grenser. Noen ganger kan vi si ”Nok er nok!”. Vær fantasifull og kreativ innenfor regelverket: Vi må tørre å bruke handlingsrommet, men samtidig bruke hodet. ”Nå er det lov å gjøre nesten hva dere vil, bare dere kan begrunne det…” MEN – det er ikke anledning til å bruke regelverket HELT fritt. Men der vi kan bruke skjønnet for å få folk i arbeid eller aktivitet, så gjør det. Noe av det verste er når en bruker er NESTEN i arbeid, men ble hindret av en eller annen begrensing som ikke tjener hovedmålet: Arbeid eller aktivitet.

9 Svolten og tyrst, arbeid fyrst
Arbeid først! Vi tenker alltid først på muligheten for arbeid. Arbeidsevnevurdering Arbeidskraft først! Fra 1001 natt til 502 dager Vi avslutter historiene mye tidligere enn prinsesse Sjeherasad Rull ut den røde løperen! Vi yter ekstra for dem som trenger noe ekstra Svolten og tyrst, arbeid fyrst / Arbeid først Tenk alltid arbeid først! Vi må spesielt utnytte det ekstremt gode arbeidsmarkedet (den lave arbeidsledigheten og store etterspørselen etter arbeidskraft). Det finnes dem som ikke kan arbeide – vi kan ikke snakke ALLE friske- men det er så mange vi kan hjelpe. Vår holdning må endres fra ”trøste og bære” til arbeidsevnevurdering Arbeidskraft først To brukergrupper: Arbeidssøker og arbeidsgiver. Vi må være oppfinnsomme overfor arbeidsgivere og be dem senke kvalifikasjonskravene – men da må vi ut å gå! Vi må være en interessant rekrutteringspartner. Fra 1001 natt til 502 dager Saksbehandlingstiden fra sykmelding inntreffer til et 11-6-vedtak, må ned. Vi må finne strategier i eget kontor som bidrar til dette! Historien om prinsesse Sjeherazad og kong Sharyar: Hun fortalte historier som aldri ble avsluttet. Vi må gjøre det motsatte – vi må avslutte historiene og korte ned tiden. Rull ut den røde løperen! Det må aldri være tvil: Brukeren skal alltid føle å bli tatt på alvor. Vi skal prioritere hvem vi hjelper mest: Nemlig dem som trenger det mest og det er dem vi bruker tid på.

10 Din fremtid i NAV er nå Vi skal gjøre hverandre gode
Å gi tilbakemeldinger er et felles ansvar for ledere og medarbeidere Se og Hør. Kollegene dine er avhengige av din oppmerksomhet og oppmuntring Nøkkelen til suksess – kompetanse og kvalitet Vær aktiv og søkende i din egen utvikling Verdsett dine kollegers kompetanse Smil litt hver dag Ha det gøy på jobben. Det lønner seg Gi av deg selv. Vi skal gjøre hverandre gode: Det er nå vi former hverandre. Det er viktig at både ledere og medarbeidere er tydelig i kommunikasjonen, og gir tilbakemeldinger både når det gjelder ris og ros. Vi er alle avhengig av oppmerksomhet og oppmuntring, men vi er også avhengig av korrigerende tilbakemeldinger, både når det gjelder konkrete beslutninger, men også holdningsmessige ”justeringer”. Får ikke tilbakemeldinger? Gå til lederen din og si at du må få respons på den jobben du gjør! Nøkkelen til suksess – kompetanse og kvalitet Dette er en kompetansereform. Selv om leder har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge for læring, har vi alle et selvstendig ansvar å se behov for og å søke læring! Vi kan ikke bare bruke den samme gamle arbeidsmetodikken hele tiden. Vi må endre oss og det er felles ansvar. Nå er det viktig at vi treffer riktig med kompetansetiltakene for den enkelte. Smil litt hver dag: Det er viktig å beholde humøret også når jobben føles slitsom. Og det er også viktig at det gis rom for sosiale aktiviteter. (Men det må nødvendigvis ikke være morsomt hele tiden)! Vi søker etter nyansatte med godt humør og humoristisk sans.

11 Gode relasjoner gir gode vibrasjoner
Tenk store tanker Se hele organisasjonen Øs av din kunnskap – Hvordan kan du bidra? Nøkkelen til suksess Det er i virkelighetsskogen resultatene skapes Suksess er når NAV bidrar til samsvar mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft Arbeidsgivere skal oppleve stort utbytte ved å samarbeide med NAV Samarbeid er nødvendig for gode resultater Tenk mål og resultater når du velger samarbeidspartnere Ta vare på prioriterte samarbeidspartnere Tenk store tanker: Selv om det er krav til spesialisering, er det viktig at alle ser NAV som en helhet. Vi må kunne jobbe på tvers. Du kan ikke bare sitte og hogge på steinen uten at du skjønner at du er med og bygger en katedral. Det er viktig at vi spør oss selv ”hvordan kan jeg bidra til å gjøre NAV god”? Nøkkelen til suksess: Det er ute i virksomhetene det skjer. Ut å gå med hatten på! Sandaler og pysjamas-liknende bukser er UT… Når vi klarer å overbevise en arbeidsgiver om å ansette personer som for eksempel ikke nødvendigvis fyller formelle kvalifikasjonskrav eller som har nedsatt funksjonsevne er det suksess. Det er viktig å bygge opp tillit ute i markedet. Samarbeid er nødvendig for gode resultater: Men like viktig: Gode resultater fordrer samarbeid Ved å knytte samarbeid opp mot resultater vil det noen ganger være nødvendig å si nei til noen som søker/ønsker å samarbeide med oss. Noen er vi nødt til å ta vare på. Andre kan kanskje nedprioriteres. Vi skal utføre oppgaver som underbygger hovedmålene våre. Føler du at du gjør ting som ikke bygger oppunder målene, så si i fra. Ikke bare gjør det fordi noen et annet sted i organisasjonen har sagt at det er sånn vi må gjøre det…

12 Mål og prioriteringer 2008 Ola Heen Strømmen
Kleivstua, 18. desember 2007 Mål og prioriteringer Ola Heen Strømmen

13 Overordnede mål for Arbeids- og velferdsetaten
Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

14 Et velfungerende arbeidsmarked
God arbeidsgiverkontakt er avgjørende for å lykkes med NAVreformen. Arbeidsgivere som melder ledige stillinger direkte til NAV skal gis rask og målrettet rekrutteringsbistand. Arbeids- og velferdsetaten skal oppfordre og motivere arbeidsgivere til å tenke utradisjonelt og understreke at økt rekruttering av bla. yrkeshemmede, innvandrere, langtidsledige og seniorer er nødvendig for at bedriftene skal få dekket sitt behov for arbeidskraft. Markedsarbeid og sykefraværsarbeid må ses i nær sammenheng.

15 Overordnede satsingsområder for 2008
Bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked Ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse Sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

16 Hovedutfordringer og prioriteringer 2008
Viktig med prioriteringer, men alt skal allikevel gjøres 2008 vil bli et svært krevende år – med store omstillings- og etableringsprosesser 140 nye NAV-kontor skal etableres, 10 i Buskerud. Fokus på innhold og metodikk God gjennomføring av reformen, samtidig som vi sikrer god og balansert oppfølging av løpende drift Ny forvaltningsenhet skal sikre klar arbeids- og rolledeling. Det forventes økt effektivisering og kvalitetsheving på stønadsområdene utover i 2008. Utnytte situasjonen med lav ledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Høy overgang til arbeid.

17 Status for etablering av NAV-kontor
Vi har i dag 122 NAV-kontorer Ved utgangen av året vil ca 30 % av kommunene ha NAV-kontor NAV-kontorer eid av Arbeids- og velferdsetaten sammen med den enkelte kommune Sosialkontor NAV arbeid NAV trygd

18 Om ett år Om ett år vil mer enn halvparten av kommunene ha NAV-kontor
Mange av dem er små kontorer

19 Det meste gjenstår Tre av fire innbyggere har fortsatt ikke et NAV-kontor å gå til De fleste befolkningsrike områder gjenstår

20 2 1 Etablering av nye enheter– de store løpene 1/7-07 01.01.08
1/7-07 2 1 110 NAV-kontor 140 NAV-kontor 180 NAV-kontor NAV kontor 23 midlertidige forv.enheter 14 avd.kontor Formell etablering Spesialenheter for forvaltning i fylkeslinjen Spesialenheter for forvaltning i nasjonal styringslinje 6 enheter 5 Pensjons- enheter Pensjonsenheter Oppbemanning av 5 eksisterende kundesentre Etablering av enheter i øvrige fylker..* avhengig av… Servicetjenester Tannhelse, Utland/EØS og Bidrag …?? …?? Helsetjeneforvaltning

21 For lokalkontorene er hovedprioriteringene følgende:
Oppfølging av ulike brukergrupper, kombinert med god arbeidsgiverkontakt, for å redusere tiden på passive stønader og øke jobbavgangen. For 2008 har etaten fått en rekke nye arbeidsmarkedstiltak/virkemidler til disposisjon for dette formål. Etaten skal ha et særlig fokus på å mobilisere personer i randsonen av arbeidsmarkedet til arbeid/aktivitet samt sikre økt oppfølging av sykmeldte. Medvirke til at ledige jobber besettes så raskt som mulig. Arbeidsgivere skal oppfordres til å tenke utradisjonelt for å sikre økt rekruttering av bla. yrkeshemmede, innvandrere, langtidsledige, seniorer.

22 Vi har tre delstrategier for å få flere i arbeid og aktivitet
markedsarbeid og arbeidslivskontakt, oppfølging av brukere sykefraværsoppfølging. Disse strategiene understøtter hverandre og må ses i sammenheng. Offensivt markedsarbeid og god arbeidslivskontakt er nødvendig for å få kunnskap om arbeidsmarkedet, tilgang på ledige stillinger og tiltaksplasser. Etatens oppfølging av brukere skal bidra til at deres ressurser gjøres tilgjengelig for arbeidsmarkedet.

23 Arbeidsevnevurdering
Hovedmetodikk, for brukere med behov for utvidet arbeidsrettet bistand. De vil danne grunnlaget både for vilkårsavklaringer inn mot en rekke ytelser og tjenester (Arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, Kvalifiseringsprogram og –stønad, samt en rekke av arbeidsmarkedstiltakene) og for individuelle planer/handlingsplaner. Innføres fra høsten 2008

24 Oppfølging av ferdig attførte - endring i regler for attføringspenger Langtidsledige – og avvikling av ventestønad Attføringspenger i ventetid på arbeid er foreslått endret fra 6 til 3 måneder med virkning fra Det er derfor viktig at personer under attføring og i ventetid får tidlig og aktiv oppfølging slik at de kan komme i arbeid snarest mulig etter fullført attføring. Egen oppfølgingsinnsats for dagpengemottakere

25 Oppfølging av ungdom: Ungdomsgarantien for unge under 20 år og oppfølgingsgarantien for unge voksne mellom år videreføres. Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsmarkedstiltak gjennom den eksisterende ungdomsgarantien. Arbeidssøkere i alderen år som har vært ledige de siste tre månedene eller lenger, skal være garantert oppfølging, hvor fokuset er aktiv jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon. Samordnede virkemidler mellom utdanningssektoren og NAV skal utnyttes.

26 Oppfølging gjennom arbeidsmarkedstiltak
NAV skal gi oppfølging av tiltaksdeltaker og arbeidsgiver i tiltaksperioden. For å sikre tilstrekkelig kvalitet skal minimumsstandarden for arbeidsmarkedstiltak nyttes. Fylkene og de lokale NAV kontorene må sikre systematisk innhenting av erfaringer med ulike arbeidsmarkedstiltak og tiltaksarrangører lokalt.

27 Målgrupper for satsingen på arbeidsmarkeds-tiltak under Handlingsplan mot fattigdom i 2008:
Langtids sosialhjelpsmottakere, personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder eller som i perioder er gjengangere hvert av de tre siste år. Ungdom mellom år som har sosialhjelp som hovedinntekt. Enslige forsørgere som har sosialhjelp som hovedinntekt. Innvandrere, hvor det ikke er et krav om at de mottar sosialhjelp, men at det vurderes at de trenger bistand for å komme i arbeid. Innsatte i fengsel, hvor det ikke er et krav om at de mottar sosialhjelp, men at det vurderes at de trenger bistand for å komme i arbeid og at de har behov for bistand fra sosialtjenesten. Personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

28 Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet ble iverksatt 1. november 2007. Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar, og forvaltningen av programmet er lagt til det lokale NAV-kontoret. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide om innholdet i det enkelte program.

29 Sykefraværsoppfølging:
Fylkene må sørge for at innsatsen på området gis høy prioritet. Stoltenbergutvalget: Klar melding Sykefraværsarbeidet skal støtte opp om arbeidsgivers egen innsats for forebygging og oppfølging av sykefravær. Med utgangspunkt i det store antallet sykemeldte, skal en målrette etatens oppfølgingsarbeid mot de individuelle brukerne og de virksomheter som har et særlig behov for oppfølging og våre virkemidler. For å lykkes i dette arbeidet må en sikre fleksibel utnyttelse av de statlige personellressursene.

30 Ny IKT-løsning for sykefraværs-oppfølging
Driftssettes i mars 2008 opplæringstiltak gjennomføres i alle fylker i første kvartal. Parallelt med sentrale grep må fylkene sikre at ny oppfølgingsfunksjonalitet faktisk blir brukt og utnyttet lokalt, og at andelen avholdte dialogmøter øker suksessivt gjennom året. Ny sykmeldingsattest fra sept 2008

31 Ny strategi for bruk av rådgivende legers kompetanse i NAV.
Legene skal trekkes tidligere inn i brukerens oppfølgingsprosess der det er behov for medisinsk vurdering og skal være pådrivere i dialogen med bl.a. fastleger i sykefraværsarbeidet. Det vil være egne leger knyttet til klage- og ankearbeidet. De resterende leger knyttes til fylkeslinjen.

32 Kjøp av helse- og arbeidsrettet rehabiliteringstjenester
De nye virkemidlene for Kjøp av helse- og arbeidsrettet rehabiliteringstilbud (kap 605, post 70) skal tas i bruk. Arbeids- og velferdsetaten er foreløpig tildelt 138 mill. kr, i tillegg overføres ubrukte midler fra Midlene er fordelt med utgangspunkt i antall personer som har vært sammenhengende sykmeldt i 6 uker i fylket.

33 Kjøp av helsetjenester til personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser
Ordningen med kjøp av helsetjenester for å motvirke lettere psykiske og sammensatte lidelser, videreføres. Hensikten er å redusere ventetid på behandling for å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid. Det er bevilget 28 mill. kroner til denne ordningen i 2008. Tjenestene skal markedsføres både til målgruppen og NAV ansatte for å sikre målrettet bruk av tilbudet i hele landet.

34 EURES For å avhjelpe mangel på arbeidskraft blant virksomheter som melder dette, skal etaten øke innsatsen med å bistå norske arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidskraft fra utlandet gjennom NAV Eures.

35 Aktiv brukermedvirkning
Arbeids- og velferdsetaten skal videreføre arbeidet med både individbasert og systembasert brukermedvirkning. Det skal gis individuelt tilpasset veiledning til den enkelte, tjenestene skal tilpasses brukerens behov og kvaliteten på tjenestene skal heves på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene. Oppfølging av brukerundersøkelser

36 Visjon for NAV i Buskerud:
Buskerud skal bli beste NAV-fylke i løpet av 2008 NAV skal være den mest attraktive arbeidsplassen i offentlig sektor i Buskerud

37 Verdigrunnlag for alle ansatte i Buskerud: ”Arbeid først”
Vi klarer å holde fokus på arbeid nå når arbeids-markedet skriker etter arbeidskraft!!

38 Vi har et godt utgangspunkt i Buskerud
Vi har et jobbinnhold som andre kan misunne oss Vi utnytter mengden av sosial kapital Vi etterlever ”Prinsippet om uvedkommende-gjøring” Vi bruker ikke bortforklaringer

39 Strategier for NAVs tjenester
Flere i arbeid, færre på stønad Ansatte: beholde arbeid Sykefraværs- strategi Oppfølgings- strategi Arbeidsgivere: arbeidskraft Markeds- strategi Arbeidsevne- metodikk Ledige: skaffe seg arbeid

40 Overordnet modell for arbeidsprosesser
Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

41 Arbeidsevnevurderinger som bindeledd
NAV-loven Behovs- vurdering Arbeidsevne- vurdering Tiltak (ny forskrift) RMI Folketrygdloven Kvalifiserings- stønad Kvalifiserings- program Planer


Laste ned ppt "Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole sept. 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google