Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008

2 NAV, 10.01.2015Side 2 Ledelse og styring av NAV-kontoret .. Kommunen (rådmannen) Fullmakter og resultatansvar STAT – NAV-etat Fullmakter og resultatansvar Partnerskap arena for styring/ koordinering NAV-leder

3 NAV, 10.01.2015Side 3 Styringssignaler fra NAV Stat  Visjon og verdigrunnlag  Strategier  Statsbudsjettet -> Årlige mål- og prioriteringer  Årlig mål- og disponeringsbrev -> virksomhetsplaner  Risikoanalyser -> tiltak  Resultatoppfølging -> tiltak  Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser -> tiltak  Styringsdialoger -> tiltak  Ledermøter  Lederutvikling – NAV-ledere og avdelingsledere

4 NAV, 10.01.2015Side 4 Vi gir mennesker muligheter

5 NAV, 10.01.2015Side 5 Verdier vi ønsker skal prege vårt arbeid  Tilstede  Tydelige  Løsningsdyktige

6 Buskerud - verdens beste NAV-fylke i 2008 ”Det vi har fokus på, blir forsterket” Strategisk plan for NAV-ansatte i Buskerud

7 NAV, 10.01.2015Side 7 Mål og strategi Buskerud skal bli beste NAV-fylke i 2008 ved å ha fokus på: Brukerne – serviceheltene rir igjen Arbeid – svolten og tyrst, arbeid fyrst Ansatte – din fremtid i NAV er nå Samarbeid – gode relasjoner gir gode vibrasjoner ”Med begeistring som drivkraft, er alt mulig” Kong Olav, 1988

8 NAV, 10.01.2015Side 8 Serviceheltene rir igjen  Ansvarliggjøring av brukeren – vårt ansvar – avklare, veilede – støtte og krav  Riktig virkemiddel til riktig tid – Gjør de riktige tingene riktig – og på rett tidspunkt  Vi skaper vårt eget omdømme – Vennlighet smitter - la smilet nå øynene – Vi møter brukerne med respekt  Vær fantasifull og kreativ innenfor regelverket – Utnytt handlingsrommet, men bruk hodet ditt

9 NAV, 10.01.2015Side 9 Svolten og tyrst, arbeid fyrst  Arbeid først! – Vi tenker alltid først på muligheten for arbeid. Arbeidsevnevurdering  Arbeidskraft først!  Fra 1001 natt til 502 dager – Vi avslutter historiene mye tidligere enn prinsesse Sjeherasad  Rull ut den røde løperen! – Vi yter ekstra for dem som trenger noe ekstra

10 NAV, 10.01.2015Side 10 Din fremtid i NAV er nå  Vi skal gjøre hverandre gode – Å gi tilbakemeldinger er et felles ansvar for ledere og medarbeidere – Se og Hør. Kollegene dine er avhengige av din oppmerksomhet og oppmuntring  Nøkkelen til suksess – kompetanse og kvalitet – Vær aktiv og søkende i din egen utvikling – Verdsett dine kollegers kompetanse  Smil litt hver dag – Ha det gøy på jobben. Det lønner seg – Gi av deg selv.

11 NAV, 10.01.2015Side 11 Gode relasjoner gir gode vibrasjoner  Tenk store tanker – Se hele organisasjonen – Øs av din kunnskap – Hvordan kan du bidra?  Nøkkelen til suksess – Det er i virkelighetsskogen resultatene skapes – Suksess er når NAV bidrar til samsvar mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft – Arbeidsgivere skal oppleve stort utbytte ved å samarbeide med NAV  Samarbeid er nødvendig for gode resultater – Tenk mål og resultater når du velger samarbeidspartnere – Ta vare på prioriterte samarbeidspartnere

12 Mål og prioriteringer 2008 Ola Heen Strømmen Kleivstua, 18. desember 2007

13 NAV, 10.01.2015Side 13 Overordnede mål for Arbeids- og velferdsetaten  Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad  Et velfungerende arbeidsmarked  Rett tjeneste og stønad til rett tid  God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

14 NAV, 10.01.2015Side 14 Et velfungerende arbeidsmarked  God arbeidsgiverkontakt er avgjørende for å lykkes med NAVreformen.  Arbeidsgivere som melder ledige stillinger direkte til NAV skal gis rask og målrettet rekrutteringsbistand.  Arbeids- og velferdsetaten skal oppfordre og motivere arbeidsgivere til å tenke utradisjonelt og understreke at økt rekruttering av bla. yrkeshemmede, innvandrere, langtidsledige og seniorer er nødvendig for at bedriftene skal få dekket sitt behov for arbeidskraft.  Markedsarbeid og sykefraværsarbeid må ses i nær sammenheng.

15 NAV, 10.01.2015Side 15 Overordnede satsingsområder for 2008  Bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked  Ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse  Sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

16 NAV, 10.01.2015Side 16 Hovedutfordringer og prioriteringer 2008  Viktig med prioriteringer, men alt skal allikevel gjøres  2008 vil bli et svært krevende år – med store omstillings- og etableringsprosesser  140 nye NAV-kontor skal etableres, 10 i Buskerud. Fokus på innhold og metodikk  God gjennomføring av reformen, samtidig som vi sikrer god og balansert oppfølging av løpende drift  Ny forvaltningsenhet skal sikre klar arbeids- og rolledeling. Det forventes økt effektivisering og kvalitetsheving på stønadsområdene utover i 2008.  Utnytte situasjonen med lav ledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Høy overgang til arbeid.

17 NAV, 10.01.2015Side 17 Status for etablering av NAV-kontor  Vi har i dag 122 NAV-kontorer  Ved utgangen av året vil ca 30 % av kommunene ha NAV-kontor NAV arbeid NAV trygd NAV-kontorer eid av Arbeids- og velferdsetaten sammen med den enkelte kommune Sosialkontor

18 NAV, 10.01.2015Side 18 Om ett år  Om ett år vil mer enn halvparten av kommunene ha NAV-kontor  Mange av dem er små kontorer

19 NAV, 10.01.2015Side 19 Det meste gjenstår  Tre av fire innbyggere har fortsatt ikke et NAV-kontor å gå til  De fleste befolkningsrike områder gjenstår

20 NAV, 10.01.2015Side 20 5 Pensjons- enheter 5 Pensjons- enheter Etablering av nye enheter– de store løpene 1/7-07 01.01.08 23 midlertidige forv.enheter 14 avd.kontor 23 midlertidige forv.enheter 14 avd.kontor Helsetjeneforvaltning Pensjonsenheter NAV kontor 01.01.09 Oppbemanning av 5 eksisterende kundesentre Oppbemanning av 5 eksisterende kundesentre 31.12.09 110 NAV-kontor 110 NAV-kontor 20102010 140 NAV-kontor 140 NAV-kontor 180 NAV-kontor 180 NAV-kontor Servicetjenester Spesialenheter for forvaltning i fylkeslinjen Spesialenheter for forvaltning i nasjonal styringslinje 6 enheter Tannhelse, Utland/EØS og Bidrag Tannhelse, Utland/EØS og Bidrag Formell etablering Formell etablering …?? Etablering av enheter i øvrige fylker.. * avhengig av… Etablering av enheter i øvrige fylker.. * avhengig av…

21 NAV, 10.01.2015Side 21 For lokalkontorene er hovedprioriteringene følgende:  Oppfølging av ulike brukergrupper, kombinert med god arbeidsgiverkontakt, for å redusere tiden på passive stønader og øke jobbavgangen.  For 2008 har etaten fått en rekke nye arbeidsmarkedstiltak/virkemidler til disposisjon for dette formål.  Etaten skal ha et særlig fokus på å mobilisere personer i randsonen av arbeidsmarkedet til arbeid/aktivitet samt sikre økt oppfølging av sykmeldte.  Medvirke til at ledige jobber besettes så raskt som mulig.  Arbeidsgivere skal oppfordres til å tenke utradisjonelt for å sikre økt rekruttering av bla. yrkeshemmede, innvandrere, langtidsledige, seniorer.

22 NAV, 10.01.2015Side 22 Vi har tre delstrategier for å få flere i arbeid og aktivitet  markedsarbeid og arbeidslivskontakt,  oppfølging av brukere  sykefraværsoppfølging. Disse strategiene understøtter hverandre og må ses i sammenheng. Offensivt markedsarbeid og god arbeidslivskontakt er nødvendig for å få kunnskap om arbeidsmarkedet, tilgang på ledige stillinger og tiltaksplasser. Etatens oppfølging av brukere skal bidra til at deres ressurser gjøres tilgjengelig for arbeidsmarkedet.

23 NAV, 10.01.2015Side 23 Arbeidsevnevurdering  Hovedmetodikk, for brukere med behov for utvidet arbeidsrettet bistand.  De vil danne grunnlaget både for vilkårsavklaringer inn mot en rekke ytelser og tjenester (Arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, Kvalifiseringsprogram og –stønad, samt en rekke av arbeidsmarkedstiltakene) og for individuelle planer/handlingsplaner.  Innføres fra høsten 2008

24 NAV, 10.01.2015Side 24 Oppfølging av ferdig attførte - endring i regler for attføringspenger Langtidsledige – og avvikling av ventestønad  Attføringspenger i ventetid på arbeid er foreslått endret fra 6 til 3 måneder med virkning fra 1.1 2008.  Det er derfor viktig at personer under attføring og i ventetid får tidlig og aktiv oppfølging slik at de kan komme i arbeid snarest mulig etter fullført attføring.  Egen oppfølgingsinnsats for dagpengemottakere

25 NAV, 10.01.2015Side 25 Oppfølging av ungdom:  Ungdomsgarantien for unge under 20 år og oppfølgingsgarantien for unge voksne mellom 20-24 år videreføres.  Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsmarkedstiltak gjennom den eksisterende ungdomsgarantien.  Arbeidssøkere i alderen 20-24 år som har vært ledige de siste tre månedene eller lenger, skal være garantert oppfølging, hvor fokuset er aktiv jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon. Samordnede virkemidler mellom utdanningssektoren og NAV skal utnyttes.

26 NAV, 10.01.2015Side 26 Oppfølging gjennom arbeidsmarkedstiltak  NAV skal gi oppfølging av tiltaksdeltaker og arbeidsgiver i tiltaksperioden.  For å sikre tilstrekkelig kvalitet skal minimumsstandarden for arbeidsmarkedstiltak nyttes.  Fylkene og de lokale NAV kontorene må sikre systematisk innhenting av erfaringer med ulike arbeidsmarkedstiltak og tiltaksarrangører lokalt.

27 NAV, 10.01.2015Side 27 Målgrupper for satsingen på arbeidsmarkeds- tiltak under Handlingsplan mot fattigdom i 2008:  Langtids sosialhjelpsmottakere, personer som har mottatt sosialhjelp i mer enn seks måneder eller som i perioder er gjengangere hvert av de tre siste år.  Ungdom mellom 20-24 år som har sosialhjelp som hovedinntekt.  Enslige forsørgere som har sosialhjelp som hovedinntekt.  Innvandrere, hvor det ikke er et krav om at de mottar sosialhjelp, men at det vurderes at de trenger bistand for å komme i arbeid.  Innsatte i fengsel, hvor det ikke er et krav om at de mottar sosialhjelp, men at det vurderes at de trenger bistand for å komme i arbeid og at de har behov for bistand fra sosialtjenesten.  Personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

28 NAV, 10.01.2015Side 28 Kvalifiseringsprogrammet  Kvalifiseringsprogrammet ble iverksatt 1. november 2007.  Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar, og forvaltningen av programmet er lagt til det lokale NAV- kontoret.  Arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide om innholdet i det enkelte program.

29 NAV, 10.01.2015Side 29 Sykefraværsoppfølging:  Fylkene må sørge for at innsatsen på området gis høy prioritet.  Stoltenbergutvalget: Klar melding  Sykefraværsarbeidet skal støtte opp om arbeidsgivers egen innsats for forebygging og oppfølging av sykefravær.  Med utgangspunkt i det store antallet sykemeldte, skal en målrette etatens oppfølgingsarbeid mot de individuelle brukerne og de virksomheter som har et særlig behov for oppfølging og våre virkemidler.  For å lykkes i dette arbeidet må en sikre fleksibel utnyttelse av de statlige personellressursene.

30 NAV, 10.01.2015Side 30 Ny IKT-løsning for sykefraværs- oppfølging  Driftssettes i mars 2008  opplæringstiltak gjennomføres i alle fylker i første kvartal.  Parallelt med sentrale grep må fylkene sikre at ny oppfølgingsfunksjonalitet faktisk blir brukt og utnyttet lokalt, og at andelen avholdte dialogmøter øker suksessivt gjennom året.  Ny sykmeldingsattest fra sept 2008

31 NAV, 10.01.2015Side 31 Ny strategi for bruk av rådgivende legers kompetanse i NAV.  Legene skal trekkes tidligere inn i brukerens oppfølgingsprosess der det er behov for medisinsk vurdering og skal være pådrivere i dialogen med bl.a. fastleger i sykefraværsarbeidet.  Det vil være egne leger knyttet til klage- og ankearbeidet.  De resterende leger knyttes til fylkeslinjen.

32 NAV, 10.01.2015Side 32 Kjøp av helse- og arbeidsrettet rehabiliteringstjenester  De nye virkemidlene for Kjøp av helse- og arbeidsrettet rehabiliteringstilbud (kap 605, post 70) skal tas i bruk.  Arbeids- og velferdsetaten er foreløpig tildelt 138 mill. kr, i tillegg overføres ubrukte midler fra 2007. Midlene er fordelt med utgangspunkt i antall personer som har vært sammenhengende sykmeldt i 6 uker i fylket.

33 NAV, 10.01.2015Side 33 Kjøp av helsetjenester til personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser  Ordningen med kjøp av helsetjenester for å motvirke lettere psykiske og sammensatte lidelser, videreføres.  Hensikten er å redusere ventetid på behandling for å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid. Det er bevilget 28 mill. kroner til denne ordningen i 2008.  Tjenestene skal markedsføres både til målgruppen og NAV ansatte for å sikre målrettet bruk av tilbudet i hele landet.

34 NAV, 10.01.2015Side 34 EURES  For å avhjelpe mangel på arbeidskraft blant virksomheter som melder dette, skal etaten øke innsatsen med å bistå norske arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidskraft fra utlandet gjennom NAV Eures.

35 NAV, 10.01.2015Side 35 Aktiv brukermedvirkning  Arbeids- og velferdsetaten skal videreføre arbeidet med både individbasert og systembasert brukermedvirkning.  Det skal gis individuelt tilpasset veiledning til den enkelte, tjenestene skal tilpasses brukerens behov og kvaliteten på tjenestene skal heves på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene.  Oppfølging av brukerundersøkelser

36 NAV, 10.01.2015Side 36 Visjon for NAV i Buskerud:  Buskerud skal bli beste NAV-fylke i løpet av 2008  NAV skal være den mest attraktive arbeidsplassen i offentlig sektor i Buskerud

37 NAV, 10.01.2015Side 37 Verdigrunnlag for alle ansatte i Buskerud: ”Arbeid først” Vi klarer å holde fokus på arbeid nå når arbeids- markedet skriker etter arbeidskraft!!

38 NAV, 10.01.2015Side 38 Vi har et godt utgangspunkt i Buskerud  Vi har et jobbinnhold som andre kan misunne oss  Vi utnytter mengden av sosial kapital  Vi etterlever ”Prinsippet om uvedkommende-gjøring”  Vi bruker ikke bortforklaringer

39 NAV, 10.01.2015Side 39 Markeds- strategi Strategier for NAVs tjenester Flere i arbeid, færre på stønad Ansatte: beholde arbeid Ledige: skaffe seg arbeid Arbeidsgivere: arbeidskraft Sykefraværs- strategi Oppfølgings- strategi Arbeidsevne- metodikk

40 NAV, 10.01.2015Side 40 Overordnet modell for arbeidsprosesser Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

41 NAV, 10.01.2015Side 41 Kvalifiserings- program Arbeidsevnevurderinger som bindeledd Arbeidsevne- vurdering Behovs- vurdering Planer Tiltak (ny forskrift) Kvalifiserings- stønad RMI Folketrygdloven NAV-loven


Laste ned ppt "Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google