Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av miljørettet helsevern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av miljørettet helsevern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av miljørettet helsevern
MIA – møte, 19 september Arne Marius Fosse

2 Gjennomgang av MHV: Bakgrunn Utfordringer
Forslag til organisering og gjennomføring Dato

3 St. meld. 16. Regjeringen vil nedsette et utvalg som skal foreta en bred gjennomgang av miljørettet helsevern. Det er behov for en bred og grundig vurdering av miljørettet helsevern. En slik gjennomgang bør omfatte bl.a. lovgrunnlag, faglig innhold, kompetanse og forvaltning.

4 ”det synes å være et manglende samsvar mellom bredden og balansen i oppgaver som angis i lovverket, og de faktiske realitetene når det gjelder ressurser, kompetanse og prioriteringer”

5 Bakgrunn Endringer siden forrige brede gjennomgang av miljørettet helsevern. Fastlegeordningen (svekkelse av samfunnsmedisinen). Ny matforvaltningen (KNT er borte). Arbeidsformer (risikovurdering, KU, IK, systemtilsyn etc.) Nye organisasjonsformer i kommunene Ny kunnskap og annet fokus (bl.a. sosiale helseforskjeller). Annet risikobilde (jf. bl.a. Legionella)

6 Bakgrunn Vi vet at miljørettet helseverntjenesten svikter i mange kommuner. Tilsyn viser at: det i mange kommuner er ansvaret uklart plassert det er en klar sammenheng mellom manglende system for godkjenning og tilsyn (av skoler og barnehager) og manglende ansvarsplassering det er manglende system for å håndtere risiko Kartlegging viser at: det er stor variasjon mellom kommuner i hvilke grad de har en MVH tjeneste. Store kommuner og kommuner på Østlandet er best dekket.

7 Utfordringer Mest hensiktsmessig forvaltningsnivå, jf. stateliggjøring av tilsynet med enkelte risikofaktorer/virksomheter Ressursbruk (omfang og prioriteringer) Metodebruk Forsvarlig forvaltning i alle kommuner Kunnskapsstøtte til kommunene (nasjonalt og regionalt). Forholdet til: smittevernet annet folkehelsearbeide (ernæring etc.) andre forvaltningsområder som miljøvernet og matforvaltningen. Andre utfordringer?

8 Organisering av arbeidet
FHI: Nasjonal risikovurdering. Gjennomgang av de ulike miljøfaktorenes betydning for helsen, og fordelingen av disse. SHdir: Evaluering av MHV forskriften og MHV veilederen. SHdir: Sosiale miljøforhold HOD: nedsette og lede et utvalg

9 Risikovurdering og ressursbruk
Miljøforhold betydning for helse og fordelingen av denne. De ulike miljøfaktorenes relative betydning for helse (DALY og tapte leveår) Hva er forebyggingspotensialet Hvordan prioriterer i dag kommunene (og andre?) i forhold til de ulike risikofaktorene. Er det samsvar mellom risiko og ressursinnsats?

10 Evaluering av MHV forskriften
Aktivitetsnivå og ressursbruk: antall godkjenninger, tilsyn, løpende saksbehandling, årsverk etc. i forhold til innbyggertall. Prioriteringer: har kommunene gjort en risikovurdering/kartlegging av miljøforhold med betydning for helsen, hvilke områder er det som den enkelte kommuner arbeider med (for eksempel skoler og barnehager) og hva gjør de ikke (for eksempel tatoveringssalonger). I hvilke grad omfattes også sosiale miljøforhold. Organisering: er myndighet innen MHV delegert og i tilfelle til hvem, hvem er det som praktisk utfører oppgaven (og hvilke kompetanse har disse), foreligger det en arbeidsbeskrivelse etc.

11 Sosiale miljøforhold Hva sosiale miljøforhold omfatter
Hvilke betydning har disse faktorene Hvordan kan dette reguleres God praksis/metoder/virkemidler Kompetansebehov (lokalt, regionalt, nasjonalt) Nasjonal og regionale støttefunksjoner

12 Utvalg ledet av HOD Vurdere fremtidig
organisering, ansvarsforhold og finansiering lokalt, regionalt og nasj. regelverk og tilsynssystem, kompetanse og utdanningstilbud, arbeidsformer og teknikker og systematisk veiledning av kommuner og virksomheter

13 Andre aktiviteter Kartlegging av kommunens godkjenning av skoler
Handlingsplan for barn, miljø og helse Barnebarometer Samfunnsmedisin Helse i plan Arbeids- og miljømedisin Ny felles kommunehelse- og sosiallov


Laste ned ppt "Gjennomgang av miljørettet helsevern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google