Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift til oppl. §6 og 6A– (rundskriv) (DLG )

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift til oppl. §6 og 6A– (rundskriv) (DLG )"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift til oppl. §6 og 6A– (rundskriv) (DLG 21.11.14)

2 Rundskriv om inntak og formidling (Udir)
Endringene i kapittel 6 og 6A om inntak og formidling ble vedtatt i september 2013. Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utarbeide et utkast til rundskriv i perioden september 2013 – februar 2014. Inntakslederne ble invitert til et møte i desember 2013. Utkast til rundskriv ble oversendt Kunnskapsdepartementet i februar 2014. Utkast til rundskriv ble sendt inntakslederne og utdanningsdirektørene (hos FM) i februar 2014 Brev fra Kunnskapsdepartementet om forståelsen av omvalg, fulltidselev og deltidselev sendt ut i juni 2014. Retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis revideres en gang per år. Reviderte retningslinjer vil foreligge i januar 2015. Udir orienterte på nytt om rundskrivet i september (Inntaks- og formidlingskonferansen, Værnes

3 Oversikt over rundskriv fra Udir (1.12.14)

4 Brev fra Kunnskapsdepartementet til Fylkesmannen i Østfold, 11.06.2014
Bortfall av tidligere sluttvurderinger ved inntak av omvelgere som fulltidselever Departementet viser til deres henvendelse vedrørende Utdanningsdirektoratets tolkning slik den fremgår av det midlertidige rundskrivet, hvor det blant annet fremgår at elever som foretar omvalg vil miste sine tidligere sluttvurderinger i fellesfag oppnådd i et annet utdanningsprogram. (nulliteter) Dersom en elev tidligere har bestått et fag etter læreplanverket for Kunnskapsløftet, skal faget godkjennes, jf. forskrift til opplæringsloven § Etter departementets vurdering skal dette være utgangspunktet også for elever som får innvilget omvalg. Det fremgår av forskriften § 6-5 siste ledd at elever som foretar omvalg som hovedregel skal regnes som heltidselever ved inntaket, noe som gir anvisning på prioritet ved inntaket, jf. bestemmelsens fjerde ledd. Bestemmelsens tredje ledd åpner for at elever som er tatt inn som heltidselever, etter inntaket kan omgjøres til deltidselever. Etter departementets vurdering vil dette være aktuelt for omvalgselever som har fått godkjent ett eller flere fag i tråd med forskriften § Departementet legger til grunn at når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, så skal sluttvurderingen følge eleven helt frem til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist. Dette gjelder også for elever som foretar omvalg. Det endelige rundskrivet knyttet til forskriften kapittel 6 vil legge en slik forståelse til grunn, og vil erstatte tolkningsuttalelsen i det midlertidige rundskrivet.

5 Avklaringer (Udir) Kan elever bli tatt inn i fag der de har sluttvurdering fra tidligere som elev (f.eks.ved omvalg)? Nei, ikke dersom de har karakteren 2 eller bedre, jf. § 6-27. Kan elever bli tatt inn i fag der de har sluttvurdering fra tidligere som privatist (ikke elev)? Dersom de har vært privatist i et fag kan de bli tatt inn som elev i faget senere. De har ikke brukt opplæringsretten i faget. Hvordan blir dette dersom de har vært elever først og så blir privatister etterpå? Da har de ikke rett til opplæring og fylkeskommunen har ingen plikt til å tilby det. De kan få tilbud om å følge opplæringen, men får ikke elevstatus.

6 Avklaringer forts. (Udir)
Er det i tillegg nødvendig å gjøre enkeltvedtak etter § 1-16 om godkjenning av fag fra tidligere for disse omvalgselevene? (godkjenning av fag de ikke får lov å ta om igjen, og samtidig opplyse om klagerett?) Etter forskriften § 1-16 siste ledd skal det fattes enkeltvedtak også ved godkjenning av fag for omvalgselevene. Dette kan gjøres svært enkelt ved at det konkluderes med sluttvurderingen og opplyses om klagerett. Skal elever som gjør omvalg ta fag om igjen der de allerede har halvårsvurdering ved skoleårets slutt fra tidligere år (ikke sluttvurdering)? (Eksempel: norsk, kroppsøving, engelsk)? Bare dersom de ikke har bestått faget. Paragraf 1-16 omhandler godkjenning av tidligere bestått opplæring. Er det korrekt å tolke det slik at det dreier seg om sluttvurdering eller kan det også gjelde halvårsvurdering? Paragraf 1-16 gjelder som hovedregel bare sluttvurderinger

7 Avklaringer forts. (Udir)
Omvalg fra stud.forb. (SF) til yrkesfag Vg1 og Vg2 (YF) + Vg3 påbygg (PB): Fellesfag Vg1 SF YF PB Halvårsvurdering Norsk 4t (4t) 10t (14t) Kroppsøving 2t (2t) 2t 2t (6t) Sluttvurdering Samf. 3t (3t) 0t (fritatt) Eng. 5t (5t) 0t (fritatt) Nat. 5t (2t) 0t (fritatt) Mat. 5t (3t) 0t (fritatt) 3t* (8t) * Minimum 2P/2T

8 Avklaringer forts. (Udir)
Omvalg fra Vg1 EL (YF) til Vg1 TP (YF) Fellesfag Vg1 EL Fellesfag Vg1 TP Halvårsvurdering (karakter) Halvårsvurdering (karakter) Norsk 2t (1) Norsk 2t (ny) Eng. 3t (2) Eng. 0t (-) Kro. 2t (2) Kro. 0t (-) Sluttvurdering (karakter) Sluttvurdering (karakter) Nat. 2t (2) Nat. 0t (-) Mat. 3t (2) Mat. 0t (-)

9 Diverse spørsmål (Udir)
Uttalelse fra Kunnskapsministeren "Vil styrke mulighet til å ta fag på høyere nivå»: «Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil legge forholdene bedre til rette for de flinkeste elevene. Elever på ungdomstrinnet som tar fag på videregående nivå, skal ikke miste retten til å ta det samme faget om igjen. – Det bør være mulig å prøve seg, og få sjansen igjen hvis man ikke lykkes på første forsøk, sier Røe Isaksen.» Gjelder dette kun for inneværende skoleår eller en generell mulighet? Utdanningsdirektoratet jobber med en forskriftsendring her.

10 Forskrift til opplæringsloven § 6-5 (Udir)
§ 6-5 omhandler fulltids- og deltidselever. Fjerde og femte ledd lyder: Deltidselevar blir tekne inn til vidaregåande opplæring etter fulltidselevar. Deltidselevar med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 blir tekne inn før eventuelle deltidselevar utan rett til vidaregåande opplæring blir tekne inn. Ein søkjar som får innvilga omval etter opplæringslova § 3-1 fjerde ledd, skal som hovudregel takast inn som fulltidselev.

11 Rundskrivet er ennå ikke kommet…
Vi håper at det jobbes med gode formuleringer/tolkninger, som vil bidra til en bedre opplæring for elevene!


Laste ned ppt "Forskrift til oppl. §6 og 6A– (rundskriv) (DLG )"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google