Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gyrodactylus salaris www.miljodirektoratet.no. 46 vassdrag med påvist G. salaris infeksjon i Norge. Infiserte vassdrag og kjemisk behandlede vassdrag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gyrodactylus salaris www.miljodirektoratet.no. 46 vassdrag med påvist G. salaris infeksjon i Norge. Infiserte vassdrag og kjemisk behandlede vassdrag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gyrodactylus salaris www.miljodirektoratet.no

2 46 vassdrag med påvist G. salaris infeksjon i Norge. Infiserte vassdrag og kjemisk behandlede vassdrag som ikke er friskmeldt fordelt på åtte smitteregioner.

3 Handlingsplan 2014-2016. Overordnet plan nasjonal beredskap, med målsetning:

4 Utbredelse av G. salaris i Sør Norge. Kilde: Mattilsynet og angivelse av risikosoner

5 G. salaris i Drammensregionen. (Kilde: Rapport fra ekspertgruppen for evaluering av bekjempelsesmetoder for Gyrodactylus salaris, 30.06.2008. I august 1986 ble det registrert Gyrodactylus på regnbue- ørret i ett av to oppdrettsanlegg i Tyrifjorden. Våren 1987 ble det fastslått at dette var G. salaris. Det ble da også tatt prøver fra det andre oppdrettsanlegget i Tyrifjorden. Her påviste man G. salaris både på regnbueørret og laksunger som gikk i merder i innsjøen. Det ble også påvist G. salaris fra garnfanget regnbueørret i Tyrifjorden. Det ble da straks utferdiget forbud mot levering av levende fisk fra anleggene i Tyrifjorden (Garnås et al. 1988). G. salaris ble med sikkerhet påvist på laksunger i Drammenselva 23. september 1987 ved Hellefoss. I Asdøla, et sidevassdrag til Lierelva, ble G. salaris med sikkerhet påvist 10. november 1987 (Garnås et al. 1988). I 2003 ble G. salaris påvist i Vesleelva, et sidevassdrag til Sandeelva i Vestfold. Denne spredningen er sannsynligvis et resultat av brakkvannsvanding av infisert fisk fra Drammensfjorden (Mo og Nordheim, 2004). Utredningsarbeidet for Drammensregionen starter i 2015

6 Risikoen for spredning av G. salaris i Oslofjorden (utdrag fra utfordringsrapporten/forprosjektet) Hvilken kunnskap må vi ha for å besvare følgende hovedspørsmål: Holder saltbarrieren med forventede klimaendringer? Vandringen til sjøørret – en fare for spredning av G. salaris? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Forprosjektet er en forutsetning for riktig strategi i hovedprosjektet. Forprosjektets hovedmål er: Forprosjektet skal innhente kunnskap om hvorvidt det allerede er spredning av G. salaris fra infiserte vassdrag i Drammensregionen til omkringliggende områder M1 Kartlegge om det er spredning av G. salaris fra Drammensregionen til nærliggende småelver som ikke er dekket av Mattilsynets overvåking-og kartleggingsprogram M2 Avgrense infisert område Hovedprosjektets målsetting er å overvåke, gjennomføre modellkjøringer med klimascenarier og gjøre en risikovurdering av fare for spredning fra drammensregionen. M1 Overvåking saltholdighet –saltbarriere som forhindrer spredning av G. salaris (hydrokjemisk) M2 Merking av vertsfisk/bærer for å få økt kunnskap om fiskens vandringsadferd og eventuell spredning av lakseparasitten (biologisk)

7 FjordOs-Drifterforsøk. GPS driftere: -To driftere sluppet kl. 19.21 nord for Breiangen. -Fra Mølen til Bastøy tok det kun 10 timer over en avstand ca. 11,5 km.To viktigste faktorer for økt hastighet: -Ferskvannstrøm fra Drammensvassdraget -Topografiske forhold-kanalisering

8 Lokal kunnskap -elvestrømmer i fjorden ved høy nedbørsperiode -Synlige elvestrømmer og lukter «Numedalslågen»? utenfor Nevlunghavn. -Saltholdighet på 25 o/oo Flødevigensstasjon 26.okt.14.

9 Behov for nye målinger undersøkelser som: Høyoppløselig strømmodell koblet med salinitet, temp og klimascenarioer. FjordOs+ klimamodell Ferry boxmålinger salinitet/temp/strøm-Horten-Moss ferga Målestasjoner akustiske sendere for registrering av fiskevandring i en gitt avgrenset kontrollsone. Registrering og måling av salinitet i elvestrømmer

10 Modellert plott med Nordkyst 800- modellen som viser saltholdighet i overflaten. Saltholdigheten i overflatevannet 17. mai 2007 er under 25 promille i modellert plott med Nordkyst 800- modellen. Dette er under Mattilsynets anbefalte grense, og vurderes som gunstige betingelser for spredning av lakseparasitten via fisk.

11 Saltholdighet, Breiangen Saltholdighet (PSU) beregnet med Kustzonemodellen (blå linje) på 2m og 190m dyp i OF-5 viser at overflatevannet er sterkt påvirket av ferskvannstilførsler med fluktuerende saltholdighet.

12 Anbefalinger fra prosjektgruppa (Vestfold Fylkeskommune og Vannområde Horten – Larvik): Spredning av G.salaris med fisk. a. Avgrensing av smitteregionen. Kunnskapsinnhenting/ analysere fisk i nærliggende elver av infisert område i smitteregion Drammensvassdraget. Dette for å avdekke og avgrense infisert område. b. Merking av sjøørret og laksesmolt, for overvåking ved akustiske målinger for registrering av fiskevandring. Saltbarrierens robusthet. 1. Ferry Box/ overvåkning, - målinger på Bastøyferga i kontrollsonen Horten-Moss. 2. Supplerende målinger for salinitet og temperatur vil være hensiktsmessig å gjøre på eksisterende prøvetakingsstasjoner i overvåkingsprogrammet i Ytre Oslofjord, der det er aktuelt for spredningsfare. Aktuelle stasjoner er OF1, OF2 OF4 og OF5 + NOAHs målestasjon ved Langøya. Modellering. a. For modellkjøring med klimascenarier bør det gjøres en screening av hydrologiske målinger som temp og salinitet i 4 tverrprofiler hvor av tre tverrsnittmålinger i Breiangen bassenget og et Horten-Moss. Det knytter seg kvalifisert usikkerhet og bekymring for risikoen av spredning til nærliggende områder i Oslofjorden. Anbefalinger listet opp ovenfor er gitt ut fra vurderinger som er gjennomgått i rapporten av fagfolk med lang erfaring innen relevante fagområder.

13


Laste ned ppt "Gyrodactylus salaris www.miljodirektoratet.no. 46 vassdrag med påvist G. salaris infeksjon i Norge. Infiserte vassdrag og kjemisk behandlede vassdrag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google