Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjersti Harnes, jur.rådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjersti Harnes, jur.rådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjersti Harnes, jur.rådgiver
RETTIGHETSFESTING AV Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) Kjersti Harnes Jur.rådgiver

2 Hva er BPA Brukerstyrt Personlig Assistanse som en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand med mer for at brukere skal kunne leve et mer selvstendig liv. Frem til nå: Tjenesten hjemlet i kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 3-8 , jf hol § 3-2 nr 6 bokstav b, og vilkåret i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd (som rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester)

3 Prosessen så langt: Høringsnotatet om rettighetsfesting – høringsfrist var 1 august 2013 Mange høringsuttalelser ; kommune/statlige organer avventende, pårørendeorganisasjoner positive Prop. 86 L( ), Innst. 294 L ( ) Lovforslaget vedtatt Etter all sannsynlighet i kraft

4 Rundskriv, veiledere pr 1.10.2014
Rundskriv I-20/2000 Brukerstyrt personlig assistanse Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse – utvidelse av målgruppen Rapport Helsedir. 12/2011 www. BPA-portalen.no Rundskriv ……/2015 ……………..???

5 Hva BPA ikke skal brukes til
Tjenester som befolkningen ellers må kjøpe dersom de ikke selv kan utføre den: - dyrehold - vedlikehold av hage, bil - vedlikehold av hus og hytte - varehandel, transport

6 Forutsetninger for lovforslaget
Stortingets anmodningsvedtak satte som klar forutsetning at rettighetsfesting skulle skje innenfor den samme økonomiske ramme som i dag”, samt at rettigheten må avgrenses til de tilfeller der BPA som organisasjonsform er kostnadsnøytral sett i forhold til ordinær kommunal drift av tjenesten. 1 time støttekontakt (ufaglært) er billigere enn en time praktisk bistand.

7 Forts forutsetninger Kommunens vedtak skal angi rammen for den bistand som tildeles som BPA etter en konkret, individuell vurdering Utmålingen skal ligge på et ”forsvarlig nivå” Omfanget skal være det samme som kommunen ville ha gitt om kommunen selv hadde stått for tjenesteytingen gjennom de ordinære tjenestene

8 Erfaringer med BPA Rambøllrapporten 2012
Brukere med BPA får tildelt høyere antall timer enn ordinære tjenester Trivsel og livskvalitet blir klart høyere med BPA enn ordinære tjenester Økt yrkesdeltagelse for brukere og pårørende Brukere med kommunen som arbeidsgiver opplever større rekrutteringsproblemer enn private arbeidsgiver

9 Forts erfaringer Yngre brukere opplever at eldre assistenter er dominerende. Kommunene har ulik forståelse av hvem BPA ordningen egner seg for; noen tildeler unge, aktive personer mens andre kommuner ikke har aldersbegrensning Ulikhet i forhold til hvor mye arbeid som legges i administrering

10 Lovteksten Pasient- og brukerrettighetsloven, ny § 2-1d:
”Rett til brukerstyrt personlig assistanse. Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6 bokstav b) har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke. Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

11 Lovtekst forts Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år. Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.” Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.” OBS: Dette er en rettighetshjemmel, i motsetning til tilbudet som kommunen skal ha etter hol § 3-8

12 Vilkår og rettslig grunnlag for tildeling i samme §
Kombinasjonen av vilkår og ulike rettslig grunnlag for tildeling av BPA, vil sette store krav til kommunenes saksbehandling. Stor risiko for at denne kompleksiteten vil medføre mer uforutsigbarhet og ulikhet i tildeling av BPA. Denne bekymring deles av forvaltningen generelt.

13 Annen tildeling Fortsatt tildeling etter hol § 3-8 – men da ikke som en rettighet: ”Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter §3-2, første ledd nr 6, bokstav b) i form av praktisk bistand og opplæring organisert som brukerstyrt personlig assistanse”. Ikke alder og diagnoseavgrenset!

14 De enkelte vilkårene Alder minus 67 år:
Ca 2700 brukere under 67 år, ca 300 over 67 år (kilde Iplos statistikk 2011). 10% er over 67 år. Sandefjord: 18 igangsatte vedtak, 6 personer mellom 56 – 66 år, 5 personer mellom 45 – 55 år, 7 personer mellom 33 – 20 år. Alder har blitt diagnose! – dette oppfattes som diskriminerende. Det avgjørende bør være om funksjonshemmingen er årsak til bistandsbehovet, ikke alderen. Eks: bilulykke når man 68 år, ikke rett til BPA. Hvis vedtaket er truffet før 67 år, så varer det ut vedtaksperioden (for eksempel 2 år).

15 Forts alder som kriterium
Alternativt innvilges BPA etter hol § 3-8, men da ikke som rettighetsbestemmelse. Massive innsigelser fra stortingsdebatten i juni om aldersbegrensning. Stortinget ble bedt om å evaluere aldersbegrensning. Hensikten med aldersbegrensning: Spare kommunene, fordi 2/3 av praktisk bistand går til personer over 67 år.

16 ”Langvarig og stort behov”
Langvarig: §-en definerer selv i tredje ledd hva langvarig er; behov ut over 2 år. Stort behov: Dette defineres i 4 ledd, primært som et tjenestebehov på minst 32 timer per uke som gir en ubetinget rett. Subsidiært som et betinget rett mellom timer der kommunen må dokumentere vesentlig kostnadsøkning hvis avslag. Hva er vesentlig: Ikke spesifisert nærmere, men det er kommunen som må dokumentere hvordan den er kommet frem til at BPA vil medføre økte kostnader.

17 Hvilke tjenester inngår: Hol § 3-2 nr 6 bokstav b og d(for hjemmeboende barn under 18 år)
”Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt”. Dette er også de tjenestene som inngår i vurderingen etter hol § 3-8. Praktisk bistand i dagliglivets gjøremål. Opplæring, for eksempel i bruk av hjelpemidler, lage mat, organisere hverdagen med mer Støttekontakt er tatt inn (igjen) etter høringsrunden

18 Avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år
Krav om at barnet er hjemmeboende Under 18 år Helsetjenester i avlastningstiltak ikke skal omfattes av rettigheten (vanskelig å skille ut?) Og heller ikke i BPA-ordningen

19 Hvor mange tjenesteytere/assistenter?
Utgangspunkt: rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede, eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. Hva er kontinuerlig behov – ”tilsyn med tilstedeværelse til enhver tid” (Prop. 86L side 26) men som ikke er helsehjelp Begrunnet i kostnadsnøytralitet fordi det som oftest vil være rimeligere for kommunen selv å organisere fra egen personellbase som ”stikker innom”

20 Hvilke tjenester inngår ikke?
Tildelte helsetjenester (hol § 3-2 nr 6 bokstav a) inngår ikke i de tjenestene som omfattes av ordningen. Statistikk viser at 45 % av BPA-brukere også har hjemmesykepleie. Rettesnor (?): Det folk til vanlig gjør selv, kan også en assistent gjøre. Det er ikke forutsatt at assistenter har helsefaglig utdanning/kompetanse fordi dette vil være ”kostnadsdrivende”

21 Avgrensning av personkretsen
Opprinnelig: krav om at brukeren må være arbeidsleder – dette betyr at barn/psyk.utvh./kognitiv svikt vil kunne falle utenfor ordningen. Dette var opprinnelig utgangspunktet (jf Ot.prp nr ). Departementet har gått tilbake på dette. Avgrense ut fra øvre alder (67 år)

22 Forskrift om off.anskaffelser
Forskrift om offentlige anskaffelser nr 402 – det kan gjøres unntak for ideell organisasjon som utfører helse- og omsorgstjenester (§ 2-1 nr 3) slik at BPA tjenesten behøver ikke legges ut på anbud (men kan).

23 Kjersti Harnes, jur.rådgiver
Kommunens ansvar Uansett hvem som faktisk utfører tjenesten, har kommunen ansvaret for at disse planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i tråd med lovgivningen, jf forskrift om internkontroll (Forskrift nr 1731). BPA-ordningen medfører utfordringer med hensyn til tilsyn og kontroll (særlig ved bruk av private tilbydere) NS 8435 Norsk standard for BPA

24 Klage på vedtak om PBA Vanlig klageordning, kap. 7 i Pasient-og brukerrettighetsloven Det var foreslått en automatisk prøvingsrett for FM ved avslag mellom timer, men HoD har kommet til at brukers klageinteresse er tilstrekkelig ivaretatt gjennom kap. 7.


Laste ned ppt "Kjersti Harnes, jur.rådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google