Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrets ansvar og oppgaver i privatskolene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrets ansvar og oppgaver i privatskolene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrets ansvar og oppgaver i privatskolene
Kurs for styremedlemmer i kristne skoler v/Lars Eirik Sandvik

2 Tillitsvalgte i styreverv
Ansvar i følge norsk lov Åndelig ansvar Begge disse former for ansvar må tas på alvor Styrets medlemmer er både juridisk forpliktet på norsk lovverk, og forpliktet på den tillit de er vist av initiativtagerne (de bak skolen)

3 Innledning Å møte på møter…. Totalengasjement…
Styrearbeid viktig i samfunnet, i det offentlige, i det private, og i friskoler Styremedlemmer kan ha forskjellig forståelse av styreverv Å møte på møter…. Totalengasjement… Vi skal se på styrets oppgaver etter privatskoleloven Må anvendes på, og tilpasses den enkelte skole

4 Hvilket ansvar? I følge privatskoleloven: ”- sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter” ”Øverste ansvarlige organ” ”Øverste ledelse” Øverste økonomiske ansvar Gjeldende lover og forskrifter er f.eks: Arbeidsmiljøloven, lovgivning om personvern, Forskrift om internkontroll, o.s.v…..

5 Hvilket ansvar? Ifølge den viste tilliten fra initiativtagerne
De følgende formuleringer er fra skolers nettsider: ”kristen tro og etikk skal sette sitt preg på skolen” ”et kristent alternativ” ”et fyrlys” ”vunne for Kristus, få næring og vekstvilkår for trua” Lever vi opp til slike formuleringer? Slike formuleringer gir inspirasjon.

6 Det doble ansvaret Styret skal:
Drive en god skole, minst på høyde med offentlige skoler. Drive en skole som med rette kan bære navnet kristen skole

7 Praktisk forståelse av ansvar
Som en spissformulering kan vi si at styremedlemmenes ansvar går lenger enn å avsette noen kveldstimer til møtevirksomhet med ”kaffe og et kakestykke” Ideelt sett bærer styreansvaret preg av et ”totalengasjement”

8 Vanlige styreoppgaver i virksomheter
Ta ansvar for og lede selskapet Ivareta formelle forhold Sette mål Overvåke utviklingstendenser Holde oversikt over elevtilgangen Økonomisk og finansiell oversikt Kontrollere, evaluere, korrigere Ta saksbeslutninger Styre og være daglig leders samtalepartner Korrigere daglig leder

9 Generelle krav til styrearbeid overført
Foreslå, nyformulere målsettinger for skolen i samsvar med eiers og det offentliges intensjoner og krav Lage målrettede overordnede arbeidsplaner Vurdere resultatene mot målene Lage nødvendige retningslinjer og instrukser Tildele og fordele ressurser for å nå målene

10 Drøsesamtale… Hva mener du er de 2-3 viktigste oppgavene for styret?
Diskuter med 2-3 du sitter ved siden av: Hva mener du er de 2-3 viktigste oppgavene for styret? Hva er det vanskeligste i styrearbeidet ?

11 Spesifikke krav ifølge PSL § 5-2
Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

12 Spesifikke krav ifølge PSL § 5-2
a) sjå til at elevar i opplæringspliktig alder som blir tekne inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn, b) fastsetje storleiken på skolepengane, c) vedta budsjett og rekneskap for skolen,

13 Spesifikke lovkrav PSL § 5-2, forts.
d) fastsetje inntaks- og ordensreglement for skolen, e) fremje saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd, f) ha ansvar for at skolen har ei forsvarleg økonomi- og rekneskapsforvaltning, g) sjå til at offentlege tilskot og skolepengar kjem elevane til gode,

14 Spesifikke lovkrav PSL § 5-2, forts.
h) sjå til at offentlege krav og føresetnader for verksemda blir oppfylte. i) sørgje for å ha rett og nødvendig kompetanse i verksemda. Styret skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver ved skolen høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. j) tilsetje dagleg leiar.

15 Spesifikke lovkrav PSL § 5-2 forts.
Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd. (Dvs kvalitetssikringssystem jmfr KFF-KSS)

16 Spesifikke lovkrav. PSL.§ 5-2 forts.
I andre saker enn dei som følgjer av andre og tredje ledd, kan styret med 2/3 fleirtal delegere avgjerdsretten.

17 Hva betyr dette i praksis?
Styret sitter med det reelle ansvaret for punktene a til j i § 5-2. Mye av det praktiske omkring disse punktene må ivaretas av daglig leder og skolens ansatte, men ansvaret for at det blir gjort på en forsvarlig og god måte ligger til styret Fra en side sett har styret ansvar for alt ved skolen, og må ha systemer vedtatt for ansvarsdelegering.

18 Hva betyr dette i praksis? Forts.
Styret har ansvar for at skolen har et velfungerende kvalitetssikringssystem, som i praksis betyr at en har vedtatt og bruker KFF-KSS (KFF sitt kvalitetssikringssystem)

19 Stikkordsmessig sammendrag av styrets ansvar
Ansvar for å påse at driften er innenfor lovens ramme Økonomisk ansvar for bruken av statstilskudd, skolepenger, gaver og annen inntekt Åndelig ansvar

20 Drøsesamtale… Diskuter med 2-3 du sitter ved siden av:
Hva mener du nå er de 2-3 viktigste oppgavene for styret?

21 Sammensetningen av styret
Lovkravet går her frem av psl. § 5-1: ”Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter.”

22 Sammensetninga av styret, forts.
”Eier”- oppnevnte medlemmer har stemmerett. Men rett til å være tilstede på styremøtene, og til å gi uttrykk for sine meininger og få sine meninger tilført protokollen, har: a) ein representant oppnemnd av vertskommunen når det gjeld ein grunnskole, ein representant oppnemnd av fylkeskommunen når det gjeld ein vidaregåande skole, b) ein representant for elevrådet ved skolar som har slikt råd (Ved handsaming av saker der det gjeld teieplikt etter lov og forskrift, skal styret sørgje for at personar med møterett som er under aldersgrensa for å vere myndige, må forlate møtet)

23 Sammensetning av styret, forts.
c) ein representant frå foreldrerådet ved skolar som har slikt råd, d) ein representant for undervisningspersonalet ved skolen, e) ein representant for andre tilsette ved skolen, f) dagleg leiar av skolen.

24 Kommentarer til styresammensetn.
Eierforholdet eller organisasjons-formen blir klarlagt gjennom enhets-registreringen fastsatt i §§2-1 og 2-2 Antallet styremedlemmer (og funksjonsperioden) må gå frem av vedtekter (grunnregler) Det må foreligge opplysningar om hvilke retningsliner som gjelder for valg av styremedlemmer

25 Kommentarer til styresammensetn. forts.
Paragrafen sikrer på en grunnleggende måte skolens frihet og integritet ved at det ut fra skolens rettsgrunnlag oppnevnes styremedlemmer og bestemmes antall. Selv om skolenes eier/stifter/medlem (de bak skolen) gis en klar og selvstendig rettighet, er det viktig at lovbestemte avgjørelser fattes der de ansatte og andre grupper kan sende representanter.

26 Hvordan sette sammen et styre?
Viktig med bred og allsidig kompetanse i styret Kristelig/åndelig, pedagogisk, økonomisk, ledelsesmessig, juridisk, …. Har dere den nødvendige bredden i styresam-mensetningen i dag ? Evt hvordan få den ? Det er viktig at skolestyret arbeider i samsvar med idegrunnlaget fra dem som etablerte skolen, og har et ”eierforhold” til skolen

27 Oppsummering: Ivareta formelle forhold Stake ut kursen (mål)
Følge med på utviklingen (overvåke) Arbeide med rekruttering (prognoser) Dialog med daglig leder (styre, korrigere) Økonomisk styring Evaluering og korrigering Gjøre vedtak / ta beslutninger Ta juridisk og åndelig ansvar. Ta ledelse Bestemme ved veivalg


Laste ned ppt "Styrets ansvar og oppgaver i privatskolene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google