Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lindorffkonferansen 2014 Bergen Martin Iversen Avdelingsleder Lindorff Få en bedre dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lindorffkonferansen 2014 Bergen Martin Iversen Avdelingsleder Lindorff Få en bedre dag."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

3 Martin Iversen Avdelingsleder Lindorff Få en bedre dag

4

5 LINDORFFKONFERANSEN 2014 GOD MORGEN

6 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Hvordan velger du å ha det?

7 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Å gjøre endringer er ikke lett

8 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Hva er det som irriterer oss?

9 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Men lær meg noen triks!

10 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Vær tilstede

11 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Smil

12 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Ikke ha hakk i plata

13 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Referer hverandre gode

14 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Ordet “hvordan”

15 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Kan du gjøre meg en kjempetjeneste?

16 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Smisk

17 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Tilpass deg andre

18 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lag en sti av enighet

19 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Oppsummering Du kan bare endre deg selv Vær bevisst. Be om feedback. Smil Tilpass deg andre

20 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

21 Kyrre Aamdal Seniorøkonom DNB Markets Oljealder på hell – hva nå?

22 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 21 Oversikt Oljeproduksjonen er mer enn halvert siden toppen i 2000, men økte oljepriser har kamuflert nedgangen. Fremover kan oljeprisen falle og norsk økonomi må omstilles Har oljeinntektene gjort oss rike og late, eller har den styrket vår evne til omstilling?

23 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 22 Oljeproduksjonen halvert siden 2000 Oljeproduksjonen var i 2013 53 prosent lavere enn toppen i 2000 Gassproduksjonen har økt og nådde en (foreløpig) topp i 2012 Nedgangen i oljeproduksjon mer enn motvirket av økte priser Kilde: Oljedirektoratet

24 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 23 Oljeproduksjonen vokser mer enn etterspørselen

25 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 24 Utsikter til lavere oljepris

26 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 25 Investeringer off-shore har stanset opp

27 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 26 Investeringsfall i Norge neste år

28 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 27 Klimapolitikk og vekst Utslipp av drivhusgasser vil nå 68 Gt CO 2 e i 2030, mot 50 nå. For å nå 2-gradersmålet (med 2/3 sannsynlighet) må utslippene kuttes til 42 i 2030. Karboneffektiviteten må øke 3-4% per år, mot 1% i snitt siste 25 år. Rapporten foreslår tiltak som reduserer utslippene med 14-24 Gt frem mot 2030. Etter det kreves nedgang til 20 Gt i 2050 og null eller lavere deretter.

29 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 28 Klimapolitikk og vekst Tre nøkkelsystemer: Byer: Vekstmotorer, genererer 80% av globalt BNP, 70% av utslippene Utnyttelse av landarealer: Nødvendig med økt produktivitet i landbruket og stanse avskoging Energi er nødvendig for vekst Tre drivere for endring: Bedre ressursutnyttelsen Mer og riktigere infrastrukturinvesteringer Stimulere innovasjon

30 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 29 Klimapolitikk og vekst - Energi Kull har vært lett tilgjengelig og har hatt lave priser. Men prisene er økende Kull er verstingen, og reduksjon av kull er prioritert tiltak. Viktig: Prise energi riktig OECD landene har redusert energietterspørselen med 40% siste fire tiår gjennom energieffektivisering Fornybar energi på vei opp Naturgass en viktig bro over til lavkarbonenergi

31 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 30 Petroleumssektoren er viktig Petroleumssektoren utgjør om lag ¼ av BNP, men kun et par prosent av sysselsettingen. Mesteparten av verdiskapingen tilfaller staten. I år vil petroleumsinntektene utgjøre 23% av samlede inntekter.

32 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 31 Petroleumssektoren er viktig (II)

33 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 32 Fastlandsaktiviteten uavhengig av oljeeksport Store årlige variasjoner i eksporten av olje og gass – i volum. Ingen direkte sammenheng mellom denne eksporten og aktiviteten i fastlandsøkonomien (korrelasjonen er -0,25). Størrelsen på petroleumssektoren sier derfor lite om hvor utsatt norsk økonomi er for en oljeprisnedgang eller produksjonsfall

34 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 33 Store svingninger i etterspørselen Kortvarige svingninger i oljeproduksjonen betyr ingen ting for aktiviteten ellers i økonomien Etterspørselen etter produktinnsats, investeringer og sysselsetting påvirker resten av økonomien

35 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 34 Norske olje- og gassklynger Kilde: Oljedirektoratet/Intsok

36 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 35 Noen bransjer trukket opp av oljesektoren

37 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 36 Fastlands-Norge ikke helt skjermet

38 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 37 Samordning & små forskjeller: På godt… Små forskjeller gir likere muligheter. Høy grad av tillit i Norge

39 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 38 …og litt på vondt Én av fem står utenfor. Og selvfølgelig taper vi markedsandeler.

40 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 39 Produktivitetsveksten har svunnet hen På 1990-tallet var produktivitetsveksten høy Trolig drevet frem at strukturreformer Fra midten av 2000-tallet avtok den markert Produktivitetskommisjon

41 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 40 Hva skyldes produktivitetssvikten? Ingen nye strukturreformer. Bank/IKT. Lavlønnsinnvandring. Gjelder ikke alle

42 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 41 Regionalt nettverk: Bremser på bred basis… Fra stillstand i B/A til 2% vekst i B2B. Men generelt svakt

43 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 42 …også regionalt Men oppbremsingen er primært et kystfenomen. Innlandet er på det jevne

44 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 43 Arbeidsmarkedet holder seg foreløpig sterkt 39’/1,5% flere jobber siste år. Ledigheten avtar, dvs. vekst over trend?

45 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 44 Laber investeringsaktivitet også ex olje Oljebremsen smitter

46 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 45 Lite drahjelp utenfra Venter 2% i industriland, 5-5¼% i fremvoksende, og 3½% globalt Kraftig sprekk i laget. I industrilandene går skillet i den engelske kanal

47 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 46 Utsiktene de nærmeste årene Vekstpause i 2015, tiltakende 2016-17. Forbruk & eksport driver oppsvinget

48 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 47 SSB har beregnet langsiktige effekter av lavere etterspørsel fra oljevirksomheten

49 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 48 SSB har beregnet langsiktige effekter (II) Beregningene hviler på mange forutsetninger, herunder at mekanismene i økonomien er slik modellen beskriver dem. Modellens virkemåte kan også i noen grad dreie seg om politikk, ikke nødvendigvis bare fra politikere, men også fra partene i arbeidslivet. Et stort og brått fall i etterspørselen fra petroleumsvirksomheten vil medføre mye større utfordringer for norsk økonomi enn det som ligger i referansebanen. Beregningene illustrerer er at mekanismene bak et eventuelt stort oljeprisfall er viktige for hvor negative utslagene blir for norsk økonomi. En stor oljeprisnedgang behøver ikke ha så store effekter på norsk økonomi hvis nedgangen skyldes tilbudssideforhold.

50 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 49 Et naboland som eksempel Oljerente på 15% av BNP 1998- 2012. Alt brukt opp. (SPU 180% av BNP.) Russlands klassereise: BNP økte 7%/år 1998-08. BNP/capita (PPP) fra 26% til 45% av tysk nivå. Forbruk/capita 9¼%/år Ensidig: Olje og gass utgjør to tredeler av eksporten. Andelen har økt.

51 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 50 Et naboland som eksempel (ii) BNP svinger i takt med oljeprisen. Nullvekst i år, bilsalg, investeringer og import faller. Store strukturelle utfordringer: -Statlig dominert næringsliv/banker. Fra 120 til 92 på WBs EODB. Putin sikter mot 20 i 2020 (ha!). Høye hindre mot handel/etableringer. Lite innovasjon. Lite FoU. Lavt teknologiinnhold. Svak infrastruktur. Korrupt (dummy). Ineffektiv styring. Svakt rettsvesen. Svak demografi: Samme mannlige levealder som India (4 ggr BNP/cap). 2 fl sprit/uke (snitt!). Lave fødselstall. Brain drain. Befolkning -700’/0,5%/år

52 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 51 Oppsummering Lavere vekstbidrag fra petroleumssektoren fremover SSBs beregninger tyder på at «det går bra» Men slike beregninger bygger på at de grunnleggende mekanismene i norsk økonomi ikke endres: Evnen til effektivisering og omstilling som norsk økonomi har hatt historisk, må fortsette også de nærmeste tiårene Velstandsøkning må komme fra økt produktivitet hvis den skal være opprettholdbar Viktig å støtte opp under omstilling og bruk av ny teknologi

53 LINDORFFKONFERANSEN 2014, side 52 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

54 Camilla Hansen og Karstein Kristung Lindorff Livet før og etter gjeldsordning

55 Livet med og etter gjeldsordning «Forskningen konkluderer med at gjeldsordningsloven langt på vei fungerer slik den er tenkt og framstår som et temmelig vellykket instrument for finansiell inklusjon, dog ut fra en snever fortolkning av målsetningene. Men hvordan oppleves det egentlig å leve med gjeldsordning?

56 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Saksmengde gjeldsordningsloven Kilde: Egil Rokhaug, BLD

57 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Endringssaker etter gjeldsordningsloven Kilde: Løsøreregisteret

58 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Utvikling livsoppholdssatser etter gjeldsordningsloven 1993-2014

59 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Eksempel – beregning av overskudd (enslig) 2010-2013SUM Brutto lønn264.833 Skatt 28 %74.153 LOH94.680 Husleie96.000 Sum0 01.07.14SUM Brutto lønn311.917 Skatt 28 %87.337 LOH128.580 Husleie96.000 Sum0 Differanse livsopphold pr. år (gammel/ny sats) 33.900 Differanse livsopphold pr. 5 år (normal gjeldsordningsperiode) 169.500

60 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Gjeldsordning: Hovedkjennetegn 1. Inklusjon: Rett til generaloppgjør 2. Eksklusjon: Betalingsmoral 3. Nytt velferdsprinsipp: Ingen friske penger 4. Moderne regulering: Styring på avstand Kilde: SIFO v/Poppe – Oppdragsrapport 11-2010 «Ny start med fullført gjeldsordning»

61 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Sosialpolitisk utfordring ●Hindre sosial eksklusjon ●Fremme inklusjon/integrering Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet ●Gjeldsordningsloven: Bidra ved å fjerne/dempe finansiell eksklusjon Andre årsaker Kilde: SIFO v/Poppe – Oppdragsrapport 11-2010 «Ny start med fullført gjeldsordning»

62 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Helseproblemer underveis Kilde: SIFO v/Poppe – Oppdragsrapport 11-2010 «Ny start med fullført gjeldsordning»

63 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Finansiell eksklusjon - eksklusjon fra banktjenester Har du under gjeldsordningen opplevd å bli utestengt fra.. Kilde: SIFO v/Poppe – Oppdragsrapport 11-2010 «Ny start med fullført gjeldsordning»

64 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Finansiell eksklusjon - eksklusjon fra abonnementstjenester Har du under gjeldsordningen opplevd å bli utestengt fra.. Kilde: SIFO v/Poppe – Oppdragsrapport 11-2010 «Ny start med fullført gjeldsordning»

65 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Globale forskjeller

66 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Mitt møte med «Trine»

67 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Har næringslivet et sosialt ansvar?

68 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Dialogmøter – en utstrakt hånd?

69 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Oppsummering

70 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

71 Stefan Hyttfors Journalist, PR-konsulent og entreprenør Vil du vite hvordan fremtiden blir? Skap den!

72 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

73 Lindorffkonferansen 2015: Trondhjem 16.-18. september PowerPoint widescreen template, April 2014 72

74 Lindorffkonferansen 2014 Bergen


Laste ned ppt "Lindorffkonferansen 2014 Bergen Martin Iversen Avdelingsleder Lindorff Få en bedre dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google