Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Arild Jensen NAV Arbeidslivssenter Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Arild Jensen NAV Arbeidslivssenter Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Arild Jensen NAV Arbeidslivssenter Nordland

2 Side 2 2 Målet med foredraget  Hvilken rolle har tillitsvalgte i den nye avtalen?  Hva kan du som tillitsvalgt bidra med i sykefraværs/nærværsarbeidet på din arbeidsplass?  Hvordan kan din virksomhet/avdeling forebygge og tilrettelegge for at arbeidstakerne kan være på jobb

3 Side 3  Kjenner dere noen som skriver under på en kontrakt uten å vite hva den inneholder???

4 Side 4 De tillitsvalgte sier  Vi venter på at lederen vår skal informere oss  Sjefen bryr seg ikke  Vi vet for lite om IA  Det blir ikke prioritert hos oss  Vi blir ikke hørt  Vi har ikke tid

5 Side 5 Lederne sier  Vi har ikke tid  Det har ikke noe hensikt  Jeg er helt peist av hele IA-arbeidet  Det tar for mye tid  Vet ikke hva/hvordan jeg gjør det  Hva gjør du som tillitsvalgt med dette?

6 Side 6 Sentrale aktører og rollefordeling i arbeidslivet ParteneGrunnlag Ulike rollerMøtepunkter Arbeidsgiver Representereeiers juridiske fullmakter og forpliktelser Ansvarlig for valgene: Bidra til at bedriften når sine mål Motpart: Styringsrett til å lede bedriften slik at målene oppnås og at arbeidsplassene sikres Gjennomfører: Rådføre seg med de tillitsvalgte ift styring av bedriften og med vernetjenesten ift arbeidsmiljø Informasjon Drøfting Forhandlinger ( de tillitsvalgte) Prosjekter/styrings- grupper Tillitsvalgt Hovedavtale Tariffavtale Aml IA-avtalen Medspiller Ivaretar medlemsinteresser Motpartt Informasjon Drøfting/Forhandlinger ( Arbeidsgiver ) Verneombuds- tjenesten Aml/IA Rådgiver i spørsmål vedr arbeidsmiljø /AMU/IA) Instruksjon ved fare for liv og helse AMU Løpende møter på arbeidsplassen Diverse prosjekter og utvalg

7 Side 7 7  Hovedmål: – Et arbeidsliv som gir plass til alle som vil og kan arbeide.  Delmål: – forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og hindre ”utstøting” fra arbeidslivet – øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold  En avtale som forplikter Regjeringen og partene i arbeidslivet.  Hovedarenaen for IA-arbeidet er arbeidsplassen.  Funksjonsvurdering og arbeidsevne viktigere enn diagnose. Inkluderende arbeidsliv:

8 Side 8 Fritt oversatt Å legge forholdene til rette for at den enkelte kan være på jobb med det som er friskt i stedet for å være hjemme med det som er sykt

9 Side 9 Ny IA-avtale - 3 delmål 1.Sykefravær 2. Personer med redusert funksjonsevne 3. Avgangsalder

10 Side 10 Basistjenester Forankring og oppstart av IA-arbeidet Ledelse Fra fravær til nærvær – forebyggende arbeid Sykefraværsoppfølging Kommunikasjon og samtaletrening En samtale om arbeidsmuligheter – IA-funksjonsvurdering Hjelp i vanskelige enkeltsaker Livsfasepolitikk (seniorpolitikk. Arbeidslivet skal inkludere alle fra 18-?? år) Arbeidstakere med behov for tilrettelegging Økonomiske virkemidler

11 Side 11 11 Rollene ift IA Rollene ift IA

12 Side 12

13 Side 13 Hva er nytt i IA-avtalen?  Den krever ett sterkt ledelsesengasjement  Arbeidsgiver og ansatte forplikter seg til aktiv medvirkning med IA-arbeidet  Det skal minst 2 ganger pr år avholdes møter mellom leder og tillitsvalgte hvor IA er eneste tema.  Bedriften skal sørge for at ledelse, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre IA-arbeid  Alle skal bidra til å forebygge/redusere, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet  Større fokus på RASKERE TILBAKE-ordningen

14 Side 14 Hva er nytt i den nye avtalen forts.  Oppfølgingsplan innen 4 uker  Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til sykemelder innen 4 uker  Dialogmøte I avholdes innen 7 uker  Sykemelder skal delta i dialogmøte I  Aktiv sykemelding ble avviklet 01.07.2011  Bedriften skal utarbeide en handlingsplan ift til sitt IA-arbeid  Bedriften kan bli fratatt status som IA-bedrift

15 Side 15

16 Side 16 Statssekretæren i Arbeidsdepartementet sier..  De tillitsvalgtes rolle er forsterket i den nye IA- avtalen. Skal vi lykkes med IA-arbeidet er det avgjørende at de tillitsvalgte er klar over hvilket ansvar de har.  De er en undervurdert ressurs og fortjener høyere status

17 Side 17 Tillitsvalgtes rolle er forsterket  Tillitsvalgte har en sentral og viktig rolle….

18 Side 18  Som organisasjonens lokale ledd.  Som pådriver  Som holdningsskaper  Som samarbeidspartner  Som forslagsstiller  Som konfliktløser/megler  Som grensesetter  Som forhandler ..og selvfølgelig som støtte for enkeltmedlemmer

19 Side 19 Du som tillitsvalgt skal:  Ta opp temaet på medlemsmøter og forankre sykefraværsarbeidet hos arbeidskamerater og kollegaer  Sette temaet på dagsorden i AMU og IA-utvalg  Komme med forslag til tiltak  Være med på å utarbeide gode oppfølgingsrutiner og –planer  Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det  Sette fokus på forebyggende arbeide

20 Side 20 Lar medarbeidere seg styre?  Styring aksepteres når det begrunnes med hensynet til virksomhetens beste  Dominans og selvhevdelse må ikke være mål i seg selv  Alternativet til styring og tydelig lederskap er et maktvakuum som invaderes av uformelle ledere og grupper uten ansvar

21 Side 21

22 Side 22 ”Grønt lys” I arbeid ”Gult lys” I faresone Dag 1 Kontakt FOREBYGGE Fysisk Psykososialt Organisasjonskultur Ledelse Kommunikasjon Konflikthåndtering m.m. Dag 9 Sykmelding fra lege Uke 4 Individuell oppfølgingsplan Sendes sykmelder Aktivitetsplikt Uke 7 Dialogmøte 1 (arbeidsgiver ) Uke 26 Dialogmøte 2 (NAV) Uke 52 Evt Dialogmøte 3 Sykepenger slutt Utbet. redusert til 66% Tidsakse

23 Side 23 Aktiv sykemelding ble avviklet 1/7-2011  ”KRISE” eller…….  Hva betyr 50% sykemeldt??  Vårt råd: Dette er en meget viktig å diskutere på arbeidsplassen hva det innebærer

24 Side 24

25 Side 25 Hva forplikter bedriften seg til?  Ta initiativ til, og bidra til dialog og samarbeid om l ø sninger p å arbeidsplassen dersom arbeidstaker f å r helseplager eller frav æ r  Utarbeide individuell oppf ø lgingsplan for ansatte ved behov for tilrettelegging p å arbeidsplassen ( senest innen 6 uker)  Legge til rette for at personer med redusert funksjonsevne skal f å mulighet til å arbeide ev ved bruk at virkemidler fra NAV  Legge til rette for at eldre arbeidstakere kan arbeide til oppn å dd pensjonsalder uten å bli uf ø retrygdet grunn slitasje eller helseplager  Utarbeide egne aktivitetsm å l for virksomhetens IA-arbeid

26 Side 26 26 Arbeidsmiljøloven  § 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne – Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring eller lignende.

27 Side 27 27 Hva innebærer”så langt det er mulig”?  ” Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge går ikke så langt som til å opprette en ny stilling i virksomheten, men dersom det er eller blir ledig en passende stilling i virksomheten, skal arbeidstakeren tilbys denne hvis vedkommende ellers er skikket for stillingen.” jf Ot.prp nr.6 (2006- 2007)  ”…så langt det er mulig.” tilsier en skjønnsmessig vurdering og det må foretas en konkret helhetsvurdering. Plikten er vidtrekkende.”

28 Side 28 IA-PLASSER  Arbeidsgiver stiller arbeidstreningsplass til disposisjon for person(er) med nedsatt funksjonsevne(eks. langtidssykemeldt, person på attføringstiltak, rehabilitering eller tidsbegrenset uførestønad)  Krav til virksomheten:  Må være IA-bedrift  Ledelsen og tillitsvalgte er kjent med og ønsker å stille plass(er) til disposisjon  Må inngå kontrakt  Alle virkemidler NAV rår over står i prinsippet til disposisjon. Skal utløses raskt!  Arbeidstakeren må være sykemeldt i perioden

29 Side 29 Arbeidstakerens forpliktelser  Bidra til en positiv dialog med nærmeste leder om løsninger og nødvendige tiltak for å forebygge skader, sykefravær og å hindre langvarig sykefravær  Ved fravær straks melde fra til leder om forventet fraværslengde  Opplyse om fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen og levere egenmelding/sykemelding ved fravær.  Ved sykdom, alltid vurdere muligheter for gradert i samråd med lege  Ta aktivt ansvar for egen helse og arbeidssituasjon

30 Side 30 Hva betyr dette i praksis  Når det ikke er medisinske grunner i veien, er du pliktig til å være i arbeidsrelatert aktivitet  Arbeidsgiver har plikt til å tilrettegge arbeidet så langt dette er mulig og arbeidstaker har plikt til å bidra til å finne løsninger som hindrer unødig sykefravær  Utbetaling av sykepenger ut over 8 uker uten aktivitet på arbeidsplassen forutsetter legeerklæring på at medisinske forhold er til hinder for at du er på jobb eller dokumentasjon fra arbeidsgiver på at tilrettelegging IKKE er mulig  Du mister retten til sykepenger hvis du uten rimelig grunn nekter å opplyse om egen funkskjonsevne,nekter å medvirke til utredning eller nekter å ta imot tilbud om behandling og/eller tilrettelegging

31 Side 31 Ser vi de samme utfordringene ?

32 Side 32 Målet  Vet dere målene på din arbeidsplass?

33 Side 33 Hva er nærværsarbeid?  Det er å skape en verden sammen med de ansatte som alle ønsker å tilhøre

34 Side 34 34 Hvorfor felles verdier?  Realisere visjon – skape en tydelig profil  Forteller hva som er rett og galt i vår kultur  Forutsigbar – til å stole på  Styrker fellesskapet VISJONØnsketomdømmeVirkeligomdømme

35 Side 35 35 Normer o En norm er en trafikkregel for adferd o Normene styrer tanker, følelser og adferd o Den som styrer normene i en bedrift, styrer mye av den kollektive adferden Negativ: Det er OK å komme for sent på møter Det er OK å sykemelde seg når en er irritert på sjefen Det er bedre å ligge lavt i terrenget Stikker du hodet opp, kommer gressklipperen Vi bukker oppover og sparker nedover Positiv: Vi støtter hverandre Vi stoler på hverandre Vi snakker med, ikke om Vi er åpen og direkte (vi kaller en spade for en spade) Det er OK å være uenig. Det er OK å feile Kunden er en samarbeidpartner Samarbeidspartnere har vi omsorg for.

36 Side 36 Forslag til nærværsarbeid  Fokus på sterke sider – ikke svake  Fokus på nærvær – ikke fravær  Fokus på friskhet – ikke sykdom  Fokus på mestring – ikke nederlag/tap  Fokus på det du kan – ikke på det du ikke får til

37 Side 37 37 Metodikk  SE – Diskuter og bli enige om dagens situasjon. Hvordan står det til med det som vi må forbedre?  TENK – Reflekter over dagens situasjon og bli enig om ønsket tilstand  IVERKSETT – gjennomfør  SE IGJEN – Reflekter over det som er gjort og resultatet av det - Evaluer

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42 Alle skal vite  At Arbeidslivssentret i Nordland er klare til å bistå bedriften og tillitsvalgte til å nå sine mål ift nærværs –og fraværsarbeidet med de midlene som hele organisasjonen råder over LYKKE TIL OG TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Side 1 Arild Jensen NAV Arbeidslivssenter Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google