Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekravs-, kreditt- og panterett Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 1 og 2 Hanne Storstein, advokat MNA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekravs-, kreditt- og panterett Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 1 og 2 Hanne Storstein, advokat MNA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekravs-, kreditt- og panterett Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 1 og 2 Hanne Storstein, advokat MNA

2 Introduksjon Oversikt – fellestemaer Pengekravs- og kredittrett Panterett Økonomisk kriminalitet Enkeltforfølgningsrett, tvangsfullbyrdelse og konkurs

3 1. Oversikt 1.1 Emnet Pengekravsrett Kredittrett Panterett og andre sikkerhetsretter Enkeltforfølgning og tvangsfullbyrdelse Konkursrett Økonomisk kriminalitet

4 1.2 Fugleperspektiv Rettsområdenes karakter – privatrett og offentlig rett Fravikelighet Juridisk metode Rettskilder  Avtale  Lov  Rettspraksis/ ulovfestede rettsregler

5 1.3 Pensum med mer Pensum: Langfeldt & Bråthen kap 12, 13, 15 og 18 Tilleggslitteratur Lenker Oppgaver og kontrollspørsmål

6 Opphav/ stiftelse Fakturering (betalingsopp- fordring) Kontraktsinngåelse eller -oppfyllelse, låneavtale, tjenesteutførelse, erstatningsbetingende handling osv (Kontrakts- oppfyllelse) Erkjennelse eller innsigelser (f. eks. prisavslag) Mislighold Tvangsfullbyr delse etter utlegg/dom Dividende utbetaling Selskap/ debitor Pengekrav Evt inkasso- varsel Fordringsanmeldelse i konkurs Forfall Varsel om tvangsfull- byrdelse Konkurs Konkurs varsel

7 Pengekravs- og kredittrett Oversikt – fellestemaer Pengekravs- og kredittrett Panterett Økonomisk kriminalitet Enkeltforfølgningsrett, tvangsfullbyrdelse og konkurs

8 2. Pengekravs- og kredittrett 2.1 Lover 2.2 Stiftelse og generelt om pengekrav 2.3 Flere aktører (overdragelse) 2.4 Motregning 2.5 Renter ved forsinket betaling 2.6 Bortfall og foreldelse

9 2.1 Lover Gjeldsbrevloven 17. februar 1939 nr 1 (gbl.) (fravikelig) Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 (fal.) Forsinkelsesrenteloven 17. desember 1976 nr 100 (rentel.) Foreldelsesloven 18.mai 1979 nr 18 (fl.) Angrerettloven 20. juni 2014 nr 27 (angrel.) – obs: ny! Panteloven 8. februar 1980 nr 2 (pantel./pl.) Verdipapirhandelloven 29.juni 2007 nr 75 (vphl.) Inkassoloven 13. mai 1988 nr. 26 Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 (tvfbl.)

10 2.2 Stiftelse og generelt om pengekrav Hva er et pengekrav? Def.: ”krav på betaling av penger eller oppgjør på annen måte som kan likestilles med penger”, jf L&B Vederlagskrav Kredittkrav Ulike type aktører – ulikt reguleringsbehov – ulike rettsregler  L&B kaller det «to-sporsystemet» L&Bs fremstilling: 1) Stiftelse 2) Løpetid og innhold 3) Avvikling, bortfall og opphør

11 Parter og heftelsesformer – sentrale begreper  Debitor og kreditor  Kreditorskifte (kommer vi tilbake til)  Eneheftelse og fellesheftelse  Solidaransvar og prorata (delt) ansvar Stiftelse av vederlagskrav  Gjensidig bebyrdende avtale  Naturalytelse  vederlag i penger  Prisfastsettelse: fast pris eller regningsprinsippet/ gjengs pris

12  Dokumentasjonskrav: I utgangspunktet INGEN formkrav til et vederlagskrav. MEN: I praksis «et must» å skriftliggjøre kravet: a) Bevis ved tvist - tvl.§ 21-2 b) Regnskapsdokumentasjon - rskl.§ 1-2 og bokfl.§ 10 c) Lovbestemte formkrav til visse avtaler –avhl.§ 3, buofl.§ 3, aml.§ 14-5, emgll.§ 6-4, vphl.§ 1-11 (8) d) Negotiabilitetsvirkninger med mer – gbl. Kap 3 e) Eksigibiltet – tvangsgrunnlag tvfbl.§ 7-2 - eksigibelt gjeldsbrev, definisjon/vilkår i tvfbl.§ 7-2 - eksempel kommer ifm tvangsfullbyrdelse (Lars)

13 Oppfyllelse av pengekrav /kredittkrav  Betalingstid, betalingsmåte, betalingssted (jf kontraktsrettens oppfyllelsestid, oppfyllelsesmåte, oppfyllelsessted)  Betalingstid: a) Hvis ikke forfallstid er avtalt ”har skyldnaren rett til å betala so snart han vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå”, jf gbl.§ 5 b) Utskutt forfallstid c) Frigjøringstid og forfallstid d) Underkurs/overkurs- fal.§ 54 (4) e) Avbrudd av betalingsfristen – fal.§ 39

14  Betalingsmåte - fal § 38 VI. Forholdet mellom betaler og mottaker ved betalingsoverføringer § 38.Oppgjørsmåte (1) Betaling kan foretas ved overføring av beløpet til mottakerens konto med mindre annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med kontanter. (2) Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten, dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren. (3) En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Kontant eller kort, men obs: 10.000 kr-regelen i mval.§ 8-8(1) Hovedregel Modifikasjon Forbruker =>beskyttet

15  Betalingssted a) Hvor? Gbl.§ 3 hos kreditor (hvis ikke annet er avtalt b) Debitor har risikoen – ytelsesplikt c) Betaling til konto – fal.§ 39 (1) - praktisk d) Hva? Gbl.§ 7 valuta på betalingsstedet  Oppfyllelse av flere krav – debitors valgrett – fal.§ 54a

16  Delvis betaling – regnes ikke som oppfyllelse  Mislighold av pengekrav – misligholdssanksjoner: 1) Fastholdelse og inndrivelse av (penge)kravet 2) Erstatning for tap – renter kjl§§ 57 og 22, gbl.§ 7 (3) 3) Heving?  Objektivt ansvar for pengemangel  Kontrollansvar for erstatning etter kjl.§§ 57, og 22 og gbl.§ 7 (3

17 Stiftelse av kredittkrav – bakgrunn  «Kredittmarkeder» 1) Kapitalmarkedet 2) Lån fra private (Private eiermarkedet») 3) Bank- og finansmarkedet  «Nesten uttømmende" regulert i finansavtaleloven (fal). kapittel 3 – § 1

18 Stiftelse av kredittkrav – definisjoner og begreper Kredittkunde (typisk næringsvirksomhet eller forbruker) § 44a (1) d) § 2 Kredittgiver (typisk bank) § 44a (1) e) § 1 Kredittformidler (typisk agent) § 44a (1) f) kap 5 og 6 Kredittavtale (lån, kassekreditt mm) § 44a (1) a)

19 Begrenset avtalefrihet i kredittforhold – fal.§ 2 § 2.Ufravikelighet (1) Loven kan ikke fravikes ved avtale til skade for en forbruker. Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet. (2) Når institusjonens kunde ikke er en forbruker, viker loven for avtale, etablert praksis mellom partene eller annen sedvane som anses bindende mellom partene. Bestemmelsene i § 14, § 16 første til tredje ledd og fjerde ledd første punktum, § 19 første ledd første punktum, § 20 tredje ledd, § 24 annet til fjerde ledd, § 24 a, § 26 a, § 26 b, § 27, § 29 annet ledd annet til femte punktum, § 34, § 37 første ledd første og annet punktum med unntak av reklamasjonsfristen på 13 måneder, § 39 b første ledd annet punktum, § 39 c, § § 43, § 48 og § 61 samt kapitlene 5 og 6 kan likevel ikke fravikes til skade for kunden. Bestemmelsene i kapittel 3 kan ikke fravikes til skade for kredittkunden dersom kredittkunden er en fysisk person, og lån eller lignende kreditt er sikret ved pant i et formuesgode som tilhører kredittkunden uten at godet hovedsakelig er knyttet til kredittkundens næringsvirksomhet. (3) En bestemmelse som ikke kan fravikes til skade for en forbruker, kan ikke settes til side ved avtale om at fremmed rett skal anvendes.

20 Begrenset avtalefrihet i kredittforhold – fal.§ 2  Utgangspunkt både i avtale- og formueretten er avtalefrihet (loven er fravikelig)  Finansavtaleloven begrenser fravikelighet i næringsforhold  og er ufravikelig til skade for forbruker  å fravike loven til gunst for forbruker er lov Eksempel: En privatperson eier alle aksjene i et aksjeselskap og aksjeselskapet søker lån til virksomheten. Lånets formål er næringsvirksomhet, kredittforholdet reguleres som næringsforhold. Aksjonæren stiller huset sitt i pant for selskapets lån. Denne realkausjonen er stilt av en forbruker.

21 Næringsdrivende typer kreditt: o Kassekreditt o Gjeldsbrevlån (nedbetalingslån) o Valutalån o Oppkjøpslån o Byggelån o Revolverende trekkfasilitet o Konsernkontoavtale («cash pool») Forbruker type kreditt: o Gjeldsbrevlån o Rammelån o Personkreditt o Forbrukslån o Byggelån o Verdipapirkreditt

22 Stiftelse av kredittavtaler – Oversikt  Avtaleinngåelse – avtaleloven og finansavtaleloven kap.3  Plikter forut for og ved avtaleinngåelse. Noe ulike krav for forbrukere og næringsforhold a) Kredittkundens opplysningsplikt – hvitvaskingsloven og straffeloven § 271 (bedrageri) a) Kredittgivers forhåndsopplysninger – fal.§ 48, jf § 46a a) Kredittgivers forklaringsplikt i forbrukerforhold – fal.§ 46c

23 e) Frarådningsplikt – fal § 47, opphav avtl.§ 33, trad. «håpløst foretagende», lempning jf avtl.§ 36. Finansklagenemda innehar en viktig rolle RG 1994 side 440 Vengebåtdommen Rt. 2013 side 388 Røeggendommen f) Ved avtaleinngåelsen en rekke form- og innholdskrav - fal § 48 For eksempel: En kredittavtale må inngås skriftlig. Må undertegnes i forbrukerforhold. Med skriftlighet menes også elektronisk, jf fal.§ 8, typisk ved signering med BankID. g) Forbrukeres angrerett Angrerettsloven kap.8 - § 34 fal.§ 51b, men se 53 og 54

24 Kredittavtale – fal. kap. 3 Opplysninger i markedsføring § 46 Forhånds- opplysninger § 46a Kredittvurdering, forklaringsplikt, frarådningsplikt §§ 46b, 46c, 47 Kreditt- avtale, § 48 inngås i næring Endelig kreditt- avtale med forbruker Angrerett § 51b Stiftelse Stiftelse Endringer §§ 49 -50 Førtidig tilbakebetaling §§ 53 - 54 Oppsigelse § 51a Sperring Førtidig forfall §§ 51, 52 og 48b Løpetid Avvikling Oppfyllelse (tid, sted, måte) Avregning §54a Tålt overtrekk §48b Opplysnings plikt § 48 (2) og § 48a Kredittkundens opplysningsplikt – hvitvaskingsloven og straffeloven § 271

25 Kredittrenter  Fortjeneste og essensen av en kredittavtale, jf § 44  Definisjoner - § 44a bokstav g)-k)  Rente skal eksemplifiseres - § 46 og § 46 a effektivt rentebrev  Avtale - § 48 (2), jf § 46 a  Renteendring - § 49-50 - varslingsfrist 6 uker (forbruker)

26  Renteendringer ved ulike a) Flytende rente vs fast rente b) Fastrentelån c) Marginlån  Må ikke forveksles med  Overtrekksrente – fal.§  Forsinkelsesrenter – fal.§ 51 og forsinkelsesrenteloven

27 Heving – førtidig forfall  Forbrukerforhold -§ 52  Næringsforhold - § 52 fravikelig – avtaleregulering  Jf panteloven § 1-9 og sjøloven § 44  Aktuelt og forventet (antesipert) mislighold  Vesentlig mislighold - typisk forsinket eller uteblitt betaling av renter og avdrag  Død, gjeldsforhandling og konkurs  Sikkerhetssituasjonen, jf panteloven § 1-9  … og flere andre hevingsgrunner

28  Virkninger av hevingsgrunn etter § 52 (1) eller (2): 1) Kredittgiver kan uten ugrunnet opphold kreve rettidig oppfyllelse, eller 2) betryggende sikkerhet (dersom ikke allerede betryggende sikret) jf § 51 (2)  Kreditten kan bringes til førtidig forfall hvis det foreligger hevingsgrunn etter § 52 (1)  Hevingskrav må være skriftlig - § 52 (3)  Minst 14 dagers frist for betaling i forbrukerforhold – i næring umiddelbar virkning hvis avtalt  Forsinkelsesrente fra forfall, jf §51

29 2.3 Flere aktører Utgangspunkt NL-5-1-1 -> avtaler er bindende Problemstillinger når flere aktører enn debitor og kreditor er involvert Typetilfeller: 1. Innsigelser og krav mot en annen kredittgiver enn selger 2. Gjeldsovertakelse 3. Overdragelse av pengekrav

30 Tre hovedhensyn i konflikter mellom flere enn to aktører («tredjemannskonflikter»): 1) Notoritetshensynet 2) Legitimasjonshensynet 3) Publisitetshensynet Rettsvern

31 1. Innsigelser og krav mot en annen kredittgiver enn selger Selger Kredittkunde fal. § 54b Diskontering Formidling (innkjøpslån) Kredittkort fal. § 54b - Forbrukers innsigelser og motkrav -Ansvars- Begrensning i (2) Kredittgiver Salg Avtale om kreditt

32 2. Gjeldsovertakelse  Hovedregel: Overføring av gjeldsansvar medfører alternativt ansvar med mindre kreditor velger å holde seg til ny debitor  Debitorskifte - når skyldneren blir erstattet med en ny skyldner  Kreditors valg av ny debitor – overdrager blir fri  Forhåndssamtykke øker forutberegneligheten  Passivitet binder ikke  Konkludent atferd overfor ny debitor kan binde kreditor  Uttrykkelig betalingshenstand, søksmål for inndriving av kravet, fordringsanmeldelse  Ikke: et enkelt kravsbrev, mottakelse av avdrag og renter, men konkret vurdering

33  Pantsikrede krav:  Pantekravet overdras; pantsetter den samme pga deling mellom pantekrav og pantobjekt  Omgjøring av overdragelsesavtalen  Så lenge debitor og erverver ikke har meddelt kreditor  Særlige tilfeller av debitorskifte. Hjemler: Selskapsrettslige endringer etter aksjeloven - asl.§§ 13-14, 13-15, 14-7 ANS/DA/KS – sel.§§ 2-30 og 3-25 Pantegjeld ved eiendomsoverdragelse – pantel.§ 2-7 Husleieloven § 8-6 Arbeidsavtaler – regler om virksomhetsoverdragelse – aml.kap 16 og feriel.§12

34 3. Overdragelse - pengekrav Hovedregelen er at et pengekrav kan overdras  Innebærer at et pengekrav bl.a. kan selges og pantsettes  Begrunnelse: kreditor skal kunne råde fritt over sine aktiva – et pengekrav er et formuesgode på kreditors hånd  Kreditorskifte – når kreditor overdrar kravet og debitor får en ny kreditor å forholde seg til  Mothensyn: ny kreditor kan være inngripende endring overfor debitor – lovregler gir debitors beskyttelse – f.eks. gbl.§ 1 «den som gjev ut eit gjeldsbrev, misser ikkje med det utan avtale nokor motsegn frå det rettshøvet som er grunnlag for gjeldsbrevet.»

35  Begrensninger i hovedregelen om fri overdragelse  I avtale eller lov  Avtale, f.eks som nevnt i pantel.§ 1-3 (2). «ikke til ordre» o.l.  Lov, f.eks fal.§ 45 – samtykkekrav beskytter forbrukere mot andre kreditorer enn finansinstitusjoner fal.§ 55 – forbyr negotiable dokumenter i forbrukerforhold og beskytter derved debitors innsigelser  Rettergangslovens ikrafttredelseslov § 12 – viser til deknl.§ 2-7

36  Overdragelsesavtalens innhold  Kreditors ansvar – hovedregel ved overdragelse av fordringer er at overdrageren ikke påtar seg ansvar for betalingsvilje, kun ansvar for at kravet er til  gbl.§ 9 veritasansvar  gbl.§ 10 bonitasansvar  Den overdratte fordring omfatter hovedstol og kontraktsmessige og legale aksessorier (tillegg) – kjl.§81, tvangsl.§ 7-2, jf § 4-6, deknl.§9-5

37  Avtaletyper, overdragelse: 1) Overdragelse (transport) av fordringer 2) Systematisk overdragelse av løpende pengekrav – factoring eller inkassooppdrag 3) Overdragelse av porteføljer mellom finansinstitusjoner, f.eks ifm OMF 4) Overdragelse av virksomhet inkl pengekravene i virksomheten  Avtaleloven, kjøpsloven

38 Eksempel 1: Peder Ås skylder Lars Holm 100.000. Kravet forfaller 1. April 2015. Lars Holm trenger penger nå. Han kan ikke kreve betaling av Peder Ås før 1. April 2015. Hvordan realisere verdien i dag?

39 Eksempel 2: Hans Tastad har vunnet i Lotto. Han vil gjerne investere på en måte som gir bedre avkastning enn banken, men tør ikke investere i aksjer eller spareprodukter fordi han har lest at det innebærer stor risiko. Lars Holm trenger penger til en investering. Han synes det er bedre å få 95.000 kr i dag enn å få 100.000 kr av Peder Ås i april 2015. Hans Tastad betaler gjerne 95.000 i dag for å få 100.000 om et halvt år. Hans Tastad kjøper Lars Holms pengekrav mot Peder Ås. Resultat: Lars Holm er ikke lenger kreditor for kravet, og forsvinner ut av forholdet. Hans Tastad blir ny kreditor for kravet mot Peder Ås. Kravets innhold (beløp, forfall m.m.) endres ikke.

40  Kategorier pengekrav – noe ulike regler ved overdragelse  Enkle gjeldsbrev - gjeldsbrevloven kap 3 – def. «et skriftlig og i det ytre selvstendig løfte om å betale en sum penger eller erkjennelse av en slik forpliktelse», jf L&B side 544  Kredittavtaler - finansavtaleloven kap.3  Omsetningsgjeldsbrev - gjeldsbrevloven kap 2 – stikkord negotiabilitetsvirkninger  Aksjer, obligasjoner o.a. finansielle instrumenter registrert i Verdipapirregister

41 Overdragelse - enkle pengekrav / vederlagskrav Kreditor Debitor Erverver Pengekrav Utgangspunktet er fri overdragelse Gjelder også pantsettelse, jf pantel.§ 4-6 Hovedregel om erververs rettsstilling og debitors innsigelser – gbl.§ 25 Motkrav – gbl.§ 26 Betaling til oppr kreditor – gbl.§ 27 Rettsvern: melding – gbl.§ 29

42 Hovedregel om erververs rettsstilling og debitors innsigelser  Motstykket til at fordringer som hovedregel er omsettelige (kan selges og pantsettes), er at ingen kan overføre større rett enn han selv har  Gbl.§ 25: «Når nokon avhender eit enkelt gjeldsbrev, får ikkje mottakaren betre rett enn avhendaren, om inkje anna fylgjer av serlege rettsreglar.»  Innsigelser kan være a) Ugyldighetsgrunner b) misligholdsgrunner, f.eks mangel og forsinkelse c) Endringer som følge av opphør i forholdet, f.eks endringsavtaler, deloppgjør mv d) Kravet er oppfylt (betalt)

43 Skyldnerens motregningsrett - motkrav  Når skyldneren har krav på avhender og de alminnelige motregningsvilkårene er oppfylt  Gbl.§ 26: «Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fekk nokon tanke om henne. Var motkravet ikkje forfalle på den tid, lyt det dessutan vera forfalle seinast samstundes med hovudkravet.» Eksempel: Lars (kreditor) har et krav mot (debitor) Peder. Dette kravet kalles hovedkrav. Hvis Peder har et motkrav på Lars, så må Peder ha fått dette (stiftet eller ervervet) før Peder fikk vite om at Lars hadde solgt hovedkravet. «Vite om» ->Tidspunktet for rettsvernsmeldingen etter gbl.§ 29 er avgjørende

44 Rettsvern og frigjørende betaling  Overdragelse av enkle pengekrav får rettsvern ved melding til debitor (skyldner)  Gbl.§ 29  Rettsvern innebærer at debitor og kreditor er beskyttet mot tredjemenn – typisk konkurrerende heftelser og kreditorbeslag hos overdrager (avhender)  Dersom debitor har innrettet seg etter meldingen i god tro så kan han legge til grunn meldingens informasjon og blir fri fra kravet dersom han betaler til opprinnelig kreditor  Frigjørende betaling – betaling til opprinnelig kreditor - gbl.§ 27  Selv om overdragelsen senere viser seg ugyldig - gbl.§ 28

45 Overdragelse - kredittkrav Kredittkunde Erverver Kredittavtale fal. § 45 -Fri overdragelse til finansinstitusjoner mv -Ellers samtykke fal. § 55 -Prinsipper i gbl. kap. 3 -Forbud mot negotiable dokumenter i forbrukerforhold fal. § 55(1) - Forbrukers innsigelser og Motkrav fal.§ 45 (2) Kreditt- giver Kreditt- kunde Kreditt- kunde Erverver

46 Overdragelse – negotiable dokumenter Negotiable dokumenter – lett omsettelige pengekrav – omsetningsgjeldsbrev  Hensyn /begrunnelse  Bestemte krav til utforming og kjennetegn ved dokumentet som må være oppfylt  Fire grupper: a) Negotiable gjeldsbrev – gbl. kap.2 b) Veksler - vekselloven c) Sjekker - sjekkloven d) Konnossementer (sjøtransport) - sjøloven

47 Fire undergrupper, negotiable dokumenter i gbl.§ 11: 1) Ihendehavergjeldsbrev (obligasjoner, mengdegjeldsbrev) – vphl.§ 2-2 og vprl.§ 2-2. Lyder på ihendehaveren eller sier ikke hvem gjeldsbrevet skal betales til 2) Ordregjeldsbrev – lyder på «[navn] eller ordre» o.l. 3) Pantobligasjoner i fast eiendom, skip eller luftfartøy som ikke er tilføyd «ikke til ordre» o.l. – må ikke forveksles med pant som tinglyses i statens kartverk, løsøreregisteret o.a. rettsvernsmetoder, panteloven kap. 4 4) Navnegjeldsbrev, lyder på skyldners navn og det fremgår at omsetningsgjeldsbrev

48 Negotiabilitetsvirkninger  Overdragelse av omsetningsgjeldsbrev - erverver vinner rett etter gjeldsbrevet og avskjærer debitors innsigelser  Gbl.§ 14: «Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet»

49  Fire vilkår må være oppfylt: 1) Avhender må være legitimert (ytre skinn av rett) – fire alternativer i gbl.§ 13 2) Erverver må få besittelse (i hende) – gbl.§§ 14, 15, 18 og 21 3) Avhendelse til eie eller pant – gbl.§§ 14, 15, 18 og 21 4) Erververen må være i aktsom god tro – gbl.§§ 14, 15, 18 og 21

50  Når vilkårene er oppfylt, så inntrer negotiabilitetsvirkningene a) Erververen ekstingverer (avskjærer) de innsigelser som debitor måtte ha mot overdragelsen etter gbl.§ 14 b) Debitor taper mange, men ikke alle innsigelser, jf gbl.§§ 15 -18 c) Debitor blir fri når han betaler til legitimasjonshaver, jf gbl.§ 19 – kvitteringslegitimasjon – og beholder en del av innsigelsene  Overføringslegitimasjon

51 Aksjer, obligasjoner o.a. finansielle instrumenter registrert i Verdipapirregister Verdipapirregisterloven  Formål -§ 1-1  Registreringsplikt -§§ 2-1 og 2-2, merk spesielt: Norske aksjer i allmennselskaper Norske obligasjoner  Registrering og VPS-konto  Legitimasjon: kun registrert eier (evt annen berettiget) kan disponere VPS-kontoen -§§ 6-1 og 6-2  Pantsettelse – panteloven § 4-1 (3)

52  Rettsvirkninger av registrering er viktig ved overdragelse (og pantsettelse)  Kolliderende rettigheter – vprl.§ 7-1 – prinsippet «først i tid, best i rett» - vilkår om aktsom god tro  Ugyldighet - Mangler ved avhenderens rett - § 7-2 - f. eks bedrageri, underslag eller ugyldighet - avtl.§§ 29 – 36 - aktsom god tro – ekstingverer innsigelser - legitimasjon og notoritet - man skal kunne stole på registeret Eksempel: Hvis det fremgår i VPS at Peder Ås er eier av en aksje (han er legitimert), så skal en mulig panthaver kjøper eller Peder Ås’ konkursbo, kunne stole på dette.

53  Debitors innsigelser – utstederens innsigelse - § 7-3 – samme regler som omsetningsgjeldsbrev (se lysbilder om negotiablitetsvirkninger) – notoritet og legitimasjon - jf. gbl.§ 14  Frigjørende betaling -§ 7-4 - kan skje til registrert eier, selv om vedkommende ikke hadde rett til å motta betaling - aktsom god tro et vilkår -jf. gbl.§ 21

54 2.4 Motregning Hva er motregning?  Def. L&B side 554: «motregning innebærer at to krav anses oppgjort ved at de dekker hverandre»  Må erklæres fra en part overfor den annen

55 Motregning – parter og krav Kreditor Debitor Kreditor Debitor AB Hovedkrav Motkrav

56 Rettslig grunnlag i avtale eller alminnelige ulovfestede rettsregler Begrunnelse/ hensyn:  Praktisk oppgjørsform – effektivt middel for å få oppfyllelse Mothensyn  Kontanthensynet  «Hensynet til isolert oppgjør»

57 Fire funksjoner: 1) Betalingsmåte 2) Inndrivelsesmåte 3) Sikringsformål 4) Konkursprivilegium Motregningsforbud for banker i innskudd på betalingskonto i forbrukerforhold - fal.§ 29

58 Vilkår for motregning 1) Kravene må være gjensidige, dvs bestå mellom de samme parter 2) Kravene må være komputable, f. eks samme valuta 3) Motkravet må være forfalt 4) Hovedkravet må være i frigjøringstiden – rett til å betales av skyldner 3)+4) => kravene må være oppgjørsmodne 5) Ingen hinder i lov, avtale eller avtaleforutsetninger  Typisk: ved overdragelse av pengekrav må man se på kravets art og avgjøre om motregningsretten er i behold  Enkle pengekrav - gbl.§ 26 - debitor beholder motregningsretten ved overdragelse  Konnekse krav  Omsetningsgjeldsbrev - gbl.§ 18 – motregningsadgangen avskåret 6) Motregning små erklæres

59 2.5 Renter ved forsinket betaling Det tradisjonelle utgangspunkt er at rente krever hjemmel i avtale eller lov  Må i utgangspunktet kreves Forsinkelsesrenteloven gir imidlertid rett til rente ved forsinket betaling  Sml. kontraktsrente og kredittrenter: a) Betalingsforfall er passert b) Beregnes flat rente, ikke rentes renter c) Oppfyllelsespress  L&B: «Alminnelig prinsipp» Jf kjl.§ 71, fbkjl.§ 46, fal.§ 51, gbl.§ 6  Loven gjelder pengekrav - § 1

60 Begrunnelse  Spekulasjon i utsatt betaling – samfunnet taper på at avtaler ikke holdes – «tid er penger»  Motvirke «ufrivillig kreditt» fra kreditors side - oppfyllelsespress  Prinsipp om objektiv normaltapserstatning som skal erstatte kreditors tap ved forsinket betaling Fravikelighet, men obs § 4

61 Vilkår for forsinkelsesrente 1) Kravet må være forfalt - § 2  «forfallsregelen» eller «påkravsregelen»:  Forfallsregelen går ut på at det er et forhåndsavtalt forfallstidspunkt – ”ikke innfris ved forfall”, jf § 2 (1) 1.pkt, jf gbl.§§ 6 og 3 ”mottatt innen forfallsdato”, i næring: mottatt kreditors bank, i forbruker: oppdrag sendt til bank  Påkravsregelen - Ikke avtalt forfallstidspunkt i forveien Eksempel

62 2) Ved påkrav må dette fremsettes skriftlig  Påkravet gir et varsel og 30 dagers rentefrihet – rimelig tid for skyldner til å innfri kravet 3) Det må ikke foreligge kreditormora - § 2 (2)  ved forsinkelse av ytelsen løper rente ikke

63 Eksempel A fremsetter skriftlig krav om tilbakebetaling kjøpesum, prisavslag, erstatning. Rente løper fra forfallsdato angitt i kravet, eller fra kravet dersom det kreves forsinkelsesrenter. Hvis B bestrider kravet med rette, medfører det ikke forsinkelsesrenter. Hvis B bestrider kravet og tar feil, så må han betale kravet og forsinkelsesrenter. Førtidig forfall av låneforpliktelse – forsinkelsesrenter av hele forpliktelsen

64 Størrelse  L&B nevner fire ulike alternativer: 1. Forsinkelsesrenten fastsatt av Finansdept – rentel.§ 3 (1) 1.pkt 2. Ordinær rente i avtaleforholdet før forfall – rentel.§ 3 (2) 3. Avtalt forsinkelsesrente – rentel.§ 1 4. Forsinkelsesrente lempet i forbrukerforhold - § 4 (1) bokstav a  Renten reguleres av Finansdept hvert halvår 1.januar og 1. juli og er p.t. 9,5 % prosent p.a.  Forsinkelsesrentekalkulator mm, se: www.forsinkelsesrente.no www.forsinkelsesrente.no

65 Unntak fra regelen om forsinkelsesrente som normaltapserstatning?  Ytterligere erstatning for rentetap, kurstap mv kan tenkes 1. Rentetap eller liknende – rentel.§ 3 (3) 2. Valutatap – gbl.§ 7 (2) 3. Saksomkostninger, utlegg, gebyrer mv – rentel.§ 4, jf inkl.§§ 17-20 og tvisteloven kap.20 4. Andre tap når dette er avtaleregulert – næringsforhold vs forbruker

66 2.6 Bortfall og foreldelse Situasjon: dersom ikke oppfyllelse. Opphørsgrunner: 1) Preklusjon – skifteloven §§ 69 flg 2) Passivitet 3) Ettergivelse eller opphør ved kreditoravtale 4) Foreldelse 5) Opphør ved tvangsakkord, konkurs, gjeldsordning -> behandles av Lars 12.- 13.januar

67 Foreldelse av fordringer - generelt  Def.: Dersom kravshaver ikke innen en viss tid etter forfall tar skritt til å inndrive kravet, vil det bortfalle som foreldet  Begrunnelse o Pengekrav skal oppfylles innen en viss tid, bevis, forutberegnelighet, effektivitets- og oppgjørshensyn o Parallell: bortfall ved passivitet (annet enn pengekrav – f.eks. rettigheter knyttet til eiendom)  Sammenlikn reklamasjonsfrister  Særregler (lex specialis) o Salgspant: panteloven § 3-21

68 Foreldelse – hovedregler og enkelte særregler  Virkeområde – fl.§ 1 o Praktisk unntak: pantekrav fl.§ 27 nr 4  Foreldelsesfristens lengde o ”Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år”, jf § 2 o kundefordringer, kredittkjøp, krav i kontrakt, erstatningskrav (dog § 9) o Spesielle regler for a) kausjonsansvar - § 7 ”etter de samme regler som gjelder hovedfordringen” b) lån § 5 (10 år) c) innskudd i bank § 4 (20 år) d) erstatningskrav - § 9

69  Foreldelsesfristens utgangspunkt o ”den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse” jf § 3 o normalt: forfallstidspunktet – ved avtalt forfall eller når tidligst har rett til å fremsette påkrav Eksempel: kjøp/ tjenesteytelse, ytelse-mot-ytelse-prinsippet: når varen/ tjenesten er levert Eksempel: betalingsutsettelse – hva skjer? o alternativt når kravet er oppstått - for eksempel mislighold: «fra den dag misligholdet inntrer» o hevingskrav: fra hevings- og eller forfallsgrunn gjøres gjeldende - § 3 nr 3 o avhjelp og garantiarbeider - § 3 nr 4

70  Tilleggsfrister – fl.§§ 10 - 12 o Forhindret eller uvitende om kravet - § 10 - ett års tilleggsfrist - Alternativ 1: «manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren». Fristen løper fra «fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap» - Alt 2: «uovervinnelig hindring som ikke beror på fordringshaverens eget forhold». Fristen løper fra «hindringen opphørte» - Alt 3: landflyktighet Eksempel 1: mangel ved kjøp som oppdages etter 3 år – hva skjer? Eksempel 2: skade er voldt av foreløpig ukjent skadevolder

71  Fristavbrudd o Kan bare skje på de måtene loven fastslår. To «hovedmåter» iflg L&B: 1) Skyldnerens erkjennelse – ny frist av samme lengde, jf § 14 2) rettslige skritt ved forliksklage eller stevning -§ 15 o I tillegg andre måter: 3) tvangsforfølgning / utlegg - § 17 4) konkurs ved fordringsanmeldelse innen frist -§ 18 5) avtale om forlengelse/ avbrudd/ suspensjon – lovens fravikelighet begrenset

72  Virkning o Tapt retten til oppfyllelse, jf § 24 o Alt tapt? o Det er opp til skyldner å påberope foreldelse o Motregningsrett for konnekse krav – i behold, jf gbl.§ 26 Eksempel: erstatningskrav i kontrakt når ikke betalt hele kontraktssummen o Krav sikret med pant: foreldelsen av kravet ingen betydning for panteretten, jf § 27 nr 3

73


Laste ned ppt "Pengekravs-, kreditt- og panterett Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 1 og 2 Hanne Storstein, advokat MNA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google