Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørsmål om journalføring med mer 25. november 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørsmål om journalføring med mer 25. november 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørsmål om journalføring med mer 25. november 2014
Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

2 Spørsmål: Kan opplysninger om foreldrene stå i journalen?
Hva tenker dere om dette? Hva gjør dere i praksis? Eksempler Hvor vil dere begynne å lete i lovverket?. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

3 Spørsmål: Kan opplysninger om foreldrene stå i journalen?
Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. (Hlspl § 39) Hva som skal journalføres fremgår av helsepersonelloven § 40 og journalforskriften § 8. ”Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov (…). Journalforskriften § 8 bokstav u: Opplysninger om foreldrene som har konsekvens for barnets behandlingssituasjon, herunder nødvendige opplysninger om foreldrenes helsetilstand. Bokstav q. Om det er gitt opplysninger til politi, barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten mv., og om samtykke er innhentet fra pasienten eller den som har kompetanse til å avgi samtykke i saken. Det skal angis hvilke opplysninger som er gitt. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

4 Forts Andre opplysninger enn de som er nevnt (…) i den utstrekning de er nødvendige og relevante. Det følger av forarbeidene til lov om pasient- og brukerrettigheter at «opplysninger som utelukkende gjelder en annen persons forhold skal i utgangspunktet ikke føres inn i pasientens journal», jfr. Ot.prp. nr. 12 ( ) punkt Opplysninger om foreldrene sine vansker bør derfor som hovedregel ikke bli ført i barnet sin journal I forarbeida påpeker departementet likevel at «[d]et vil […] i mange situasjoner være naturlig å føre opplysninger fra pasientens pårørende inn i journalen. Dette kan være opplysninger som i utgangspunktet gjelder den pårørende, men som vil ha betydning for pasientens helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

5 Forts Svar: Det er altså en adgang til å føre opplysninger om pårørende i pasienten sin journal. Dette spørsmålet må avgjøres konkret, og det sentrale vurderingstemaet vil være om opplysningene som gjeld den pårørende betyr noe for pasienten sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

6 Hvordan overføre en journal fra en helsestasjon til en annen eller til skole?
Hvordan gjøres dette hos dere dag? Hvor tenker dere at dette er regulert? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

7 Forts Hjemler for journaloverføring
Hlspl § 45 og journalforskriften § 15 og pasrl § pkt. Hlspl. § 45: (Utlevering og tilgang til journal og journalopplysninger) Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som skal yte eller yter helsehjelp til pasient etter denne lov, gis nødvendige og nødvendige helseopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på forsvarlig måte. (…) Fra lovkommentar: Det er imidlertid ikke et krav om å innhente samtykke fra pasienten for å kommunisere slik informasjon, med mindre man har holdepunkter for at pasienten ville motsatt seg det. Ved tvil om hva pasienten ville ønsket, bør pasienter informeres om hvilke planer som foreligger for å sende informasjon, med muligheter for å stanse utleveringen. Pasienten kan nekte utlevering selv om det innebærer et svekket helsetjenestetilbud. Journalforskriften § 15 annet ledd: Journal ved helsestasjon overføres til skolehelsestasjon når barnet begynner på skolen med mindre den som har foreldreansvaret motsetter seg det. Det samme gjelder dersom barnet bytter skole. Kommentar til denne: Slik overføring skal skje automatisk med mindre foreldrene motsetter seg overføring Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

8 Forts Pasrl. § 5-3: Pasienten og brukeren har rett til å motsette seg utlevering av journal eller opplysninger i journal. Opplysningene kan heller ikke utleveres dersom det er grunn til å tro at pasienten eller brukeren ville motsette seg det ved forespørsel. Utlevering kan likevel skje dersom tungtveiende grunner taler for det. Overføring eller utlevering av journal eller opplysninger i journal skal skje i henhold til bestemmelsene i lov om helsepersonell. IS-2700-Veileder-Veiledning i journalføring (dokumentasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten): Svar: Fra helsestasjon til skole eller ved bytte av skole: Automatisk overføring. Presumert samtykke. Informasjon gis? Svar: Fra helsestasjon til en annen ved flytting: Ikke krav til aktivt samtykke. Nok at informasjon gis. De kan motsette seg. Informasjonen bør gis tidsnært flyttingen. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

9 Hvor lenge skal journaler fra helsestasjon/skole oppbevares?
Hva tenker dere om dette? Hvor finner dere hjemmel? Erfaringer hvordan dette gjøres i praksis? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

10 Forts. Journalen skal oppbevares i samsvar med journalforskriften § ledd, jf. 3 ledd. Journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. Personopplysningsloven § 28. Avlevering eller deponering som nevnt i tredje og fjerde ledd bør ikke skje før det er gått minst 10 år etter siste innføring i journalen. Journaler i offentlig virksomhet kommer inn under bestemmelsene om offentlige arkiver i og i medhold av arkivloven, herunder bestemmelsene om bevaring, kassasjon og avlevering til statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt arkivdepot. Merknader til § 14: Når det har gått ti år siden siste føring i journalen, kan journalen imidlertid oppbevares utenfor virksomheten. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

11 Forts Merknader til § 14: Hovedregelen for offentlig arkiv er at de ikke kan slettes uten etter regler fastsatt i medhold av arkivloven, arkivl § 9 bokstav c første punktum (samtykke fra riksarkivaren) Svar: Altså det fremgår ikke et eksplisitt krav til hvor lenge journaler skal oppbevares i en helseinstitusjon/skole. Det er lagt til grunn at journalene skal lagres til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. I forskriften er det forutsatt at avlevering eller deponering av en journal ikke bør skje før det er gått minst ti år etter siste innføring i journalen. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

12 Ny lovgivning Ny pasientjournallov Ny helseregisterlov
Hva har dere fått med dere om dette? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

13 Ny pasientjournallov Ny pasientjournallov og helseregisterlov erstatter helseregisterloven fra Ikke trådt i kraft. Ny pasientjournallov (behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp). Den nye loven skal gjelde for det som i dagens lov benevnes behandlingsrettet helseregistre, dvs registrering og behandling av pasientopplysninger i sammenheng med helsehjelp (primærbruk) Pasientjournalloven er en videreføring og videreutvikling av gjeldende regler om behandlingsrettede helseregistre. Dog legge til rette for at opplysningene kan følge pasienten uavhengig av sektorens organisering og hvor helsehjelp er gitt Godt personvern er en forutsetning Viderefører: Taushetsplikt (§ 15), Forbud mot snoking (§16), Rett til innsyn (også for logg) § 18, Informasjonssikkerhet ( § 22), Internkontroll ( § 23), Tilsynsmyndighetene ( § 26), Tvangsmulkt og straff ( §§ 27 flg), pasientrettigheter. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

14 Ny helseregisterlov Er helseregistre som ikke er behandlingsrettede. Behandling av helseopplysninger i helseregistre som brukes til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap (§ 3) Opplysningene er innsamlet i forbindelse med at det gis helsehjelp til enkeltpasienter, registreres i pasientjournaler og videresendes til helseregistrene Formålet med loven er å: legge til rette for innsamling og annen behandling av helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester: Og: Sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnet beste (§ 1) Viderefører mange gjeldende regler: Taushetsplikt (§17), forbud mot snoking (§ 18), informasjonssikkerhet (§ 21), internkontroll (§ 22), Rett til innsyn (også logg) (§ 24), sletting og sperring (§ 25), tilsyn og sanksjoner (§ 26 flg) Klikk for å legge inn navn / epost / telefon


Laste ned ppt "Spørsmål om journalføring med mer 25. november 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google