Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt. Formannskapsmøte Drammen kommune 1.September 2011 Prosjektleder Jenny Melby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt. Formannskapsmøte Drammen kommune 1.September 2011 Prosjektleder Jenny Melby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt. Formannskapsmøte Drammen kommune 1.September 2011 Prosjektleder Jenny Melby

2 Framstilling Forutsetninger – om planleggingaUndersøkte alternativerVirkning av alternativerKonklusjon

3 Forutsetninger Økonomi Handlingsprogram for fylkesveger 2010- 2013: 62 mill kr i 2013 60 mill kr etter 2013 Midler for riksvegdelen er uavklart.

4 Forutsetninger Planens avgrensing

5 Forutsetninger Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal fungere som en kapasitetssterk del av sentrumsringen. Dagens trafikkstrømmer skal optimaliseres innenfor en ramme av 0- vekst i biltrafikken på Strømsø. Verdensrekord i balansekunst: Eskil Rønningsbakken Prosjektets mål:

6 Forutsetninger Føringer for utformingen Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal utformes som en 4-felts allégate med rettlinjet geometri Bred midtdeler Fysisk skille mellom gs-anlegg og kjørebane -Gatehierarki Strømsø med retningslinjer for myke trafikanter -Byaksen -Busstrase Tordenskiolds gate/Tollbugata -Hovedsykkelplan Drammen Føringer for trafikksystemet

7 Om planlegginga Planprogram Overordnede vurderinger av trafikksystemet Reguleringsplan 1: Konnerudgata - Telthusgata Høringsperiode: 8. juni – 8. aug. 2011 Åpent møte: 14. juni Nærinfo Høringsperiode: Feb. – Juni 2012 Åpent møte: Mars 2012? Nærinfo Planprosessen Nærinfo

8 Om planlegginga Reguleringsplan 2 Bangeløkka - Rundtom Reguleringsplan 3 Telthusgata - Bangeløkka Oppstart byggefase Høringsperiode: Høsten 2012 Åpent møte: Høsten 2012 Nærinfo Høringsperiode: Våren 2013 Åpent møte: Våren 2013 Nærinfo Planprosessen Anleggsperiode fra 2013 Nærinfo

9 Om planlegginga Problemstillinger/tema for utredning:Trafikale virkninger, framkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupperBybildeNærmiljø Barriere Støy/luft Kulturminner/kulturmiljøNaturmiljøSamfunnssikkerhet (ROS)Konsekvenser i anleggsperioden Planprogram

10 Undersøkte alternativ Trafikksystem RundkjøringX-kryssT-kryss T-kryss med restriksjoner (høyre av/på) Stengt Konnerudgata X (åpnes for buss mot øst) x Tamburgata x x Blichs gate XXx Langes gate xxx Mallinggata x Knoffs gate x X (åpen for buss mot nord) Telthusgata x x Austadgata x Collets gate xX* Neumanns gate x Anchersbakken/ Lilleøygata x X (stengt mot Lilleøygata) Rundtom x x

11 Undersøkte alternativ Sykkeltrafikk ATP-modellen, Buskerudbyen Sykkeltrafikkpotensial arbeidsreiser 25-300 i makstimen Eksisterende ruter og behov

12 Undersøkte alternativ Gangtrafikk Kryss over Bjørnstjerne Bjørnsons gate: April 2011 7.30-8.30 15.30-16.30 Kreftings gate160 199 Tamburgata184* 128* Knoffs gate213 118 Telthusgata28 36 Collets gate25 Anchersbakken24 13 *Juni 2010

13 Undersøkte alternativ Utformingssnitt Hovedprinsipp for tverrsnitt, sett i fartsretning fra vest mot øst

14 Virkninger av alternativer Trafikkberegninger og simuleringer Betydelig økning i trafikken i Bj. Bjørnsons gate. Lokalt gatenett får en reduksjon. Selv med kryss i plan vil den nye 4-felts gate gi tilstrekkelig kapasitet Bj. Bjørnsons gate har ikke kapasitet til noen trafikkøkning av betydning ut over dagens trafikk. Hele strekningen Nord-sør Hele strekningen Sør-nord Telthusgata – Bangeløkka Bangeløkka - Telthusgata Simulering Ny situasjon 6 min 44 sek7 min 56 sek4 min 2 sek2 min 43 sek

15 Virkninger av alternativer Trafikksikkerhet Prioritet NrKryss/strekningUønsket hendelseTiltak 1 6, 7 Tamburgata Påkjørsel bil – fotgjenger i gangfelt over BB gt (for kryssing kun i plan og kryssing i plan og undergang ) Redusere fartsgrense til 40 km/t Evt. 30 km/t (variabelt skilt i gulblinksituasjon) Opphøye gangfelt Bredt gangfelt (10 m) – synliggjøre byaksen Annet dekke/belegg God belysning – god avstand til stopplinjer Nedtellingstavle – optimal styring av omløpstid (kortest mulig ventetid) 2 21, 28,29 Knoffs gate Over Telthusgata Påkjørsel bil - fotgjenger Redusert ventetid på rødt lys og/eller økt grønnfase. God belysning – god sikt (blindsoner). Nedtellingstavle. Vurdere avstand – kryss/gangfelt (spesielt for Telthusgata).

16 Virkninger av alternativer Omgivelser. Støy/kulturminner

17 Virkninger av alternativer Omgivelser - tilgjengelighet

18 Virkninger av alternativer Bybilde

19 Oppsummering av virkninger Trafikkavvikling bil Trafikkavvikling buss Trafikkavvikling gående og syklende Trafikksikkerhet myke trafikanter Bybilde Nærmiljø (barriere, støy, luft) Kulturminner/ kulturmiljø Dagens situasjon ----0 - Ny situasjon++++(-)++++

20 Konklusjon Trafikksystem Ny situasjon for trafikksystemet, legges til grunn for den videre detaljplanleggingen med forbehold om videre utredning av følgende: Kollektivfelt Konnerudgata – Jernbanegata Åpning av Neumannsgate og Lilleøygata sett i sammenheng med stenging av Tollbugata ved Rundtom (støy) Kryssing i plan i Tamburgata (hovedakse) kombinert med eksisterende undergang Tiltak utenfor planområdet må gjennomføres i regi av andre aktører enn prosjektet. Trafikksikkerhet: Gjennomføring av tiltak for hendelser i rød kategori. Gjennomføring av tiltak etter vurdering, for hendelser i oransje kategori.

21 Konklusjon Utforming Hovedprinsipp for tverrsnitt, med evt. tilpasninger, legges til grunn. Tosidig langsgående tilbud for myke trafikanter. Kvalitet på utforming og materialvalg som i øvrige deler av sentrumsringen

22

23

24

25

26

27


Laste ned ppt "Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt. Formannskapsmøte Drammen kommune 1.September 2011 Prosjektleder Jenny Melby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google