Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt.
Formannskapsmøte Drammen kommune September 2011 Prosjektleder Jenny Melby

2 Framstilling Forutsetninger – om planlegginga Undersøkte alternativer
Virkning av alternativer Konklusjon

3 Forutsetninger Økonomi Handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013:
62 mill kr i 2013 60 mill kr etter 2013 Midler for riksvegdelen er uavklart.

4 Forutsetninger Planens avgrensing

5 Forutsetninger Prosjektets mål:
Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal fungere som en kapasitetssterk del av sentrumsringen. Dagens trafikkstrømmer skal optimaliseres innenfor en ramme av 0-vekst i biltrafikken på Strømsø. Verdensrekord i balansekunst: Eskil Rønningsbakken

6 Forutsetninger Føringer for utformingen Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal utformes som en 4-felts allégate med rettlinjet geometri Bred midtdeler Fysisk skille mellom gs-anlegg og kjørebane Føringer for trafikksystemet Gatehierarki Strømsø med retningslinjer for myke trafikanter Byaksen Busstrase Tordenskiolds gate/Tollbugata Hovedsykkelplan Drammen

7 Om planlegginga Planprosessen Planprogram
Overordnede vurderinger av trafikksystemet Reguleringsplan 1: Konnerudgata - Telthusgata Høringsperiode: 8. juni – 8. aug. 2011 Åpent møte: 14. juni Nærinfo Nærinfo Høringsperiode: Feb. – Juni 2012 Åpent møte: Mars 2012? Nærinfo

8 Telthusgata - Bangeløkka
Om planlegginga Planprosessen Reguleringsplan 2 Bangeløkka - Rundtom Reguleringsplan 3 Telthusgata - Bangeløkka Oppstart byggefase Høringsperiode: Høsten 2012 Åpent møte: Nærinfo Høringsperiode: Våren 2013 Åpent møte: Våren 2013 Nærinfo Anleggsperiode fra 2013 Nærinfo

9 Om planlegginga Planprogram Problemstillinger/tema for utredning:
Trafikale virkninger, framkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper Bybilde Nærmiljø Barriere Støy/luft Kulturminner/kulturmiljø Naturmiljø Samfunnssikkerhet (ROS) Konsekvenser i anleggsperioden Planprogram

10 T-kryss med restriksjoner
Undersøkte alternativ Trafikksystem Rundkjøring X-kryss T-kryss T-kryss med restriksjoner (høyre av/på) Stengt Konnerudgata X (åpnes for buss mot øst) x Tamburgata Blichs gate Langes gate Mallinggata Knoffs gate (åpen for buss mot nord) Telthusgata  x Austadgata Collets gate X* Neumanns gate Anchersbakken/ Lilleøygata (stengt mot Lilleøygata) Rundtom

11 Undersøkte alternativ
Sykkeltrafikk Eksisterende ruter og behov Sykkeltrafikkpotensial arbeidsreiser i makstimen ATP-modellen, Buskerudbyen

12 Undersøkte alternativ
Gangtrafikk  Kryss over Bjørnstjerne Bjørnsons gate: April 2011 Kreftings gate 160 199 Tamburgata 184* 128* Knoffs gate 213 118 Telthusgata 28 36 Collets gate 25 Anchersbakken 24 13 *Juni 2010

13 Undersøkte alternativ
Utformingssnitt Hovedprinsipp for tverrsnitt, sett i fartsretning fra vest mot øst

14 Telthusgata – Bangeløkka Bangeløkka - Telthusgata
Virkninger av alternativer Trafikkberegninger og simuleringer Hele strekningen Nord-sør Sør-nord Telthusgata – Bangeløkka Bangeløkka - Telthusgata Simulering Ny situasjon 6 min 44 sek 7 min 56 sek 4 min 2 sek 2 min 43 sek Betydelig økning i trafikken i Bj. Bjørnsons gate. Lokalt gatenett får en reduksjon. Selv med kryss i plan vil den nye 4-felts gate gi tilstrekkelig kapasitet Bj. Bjørnsons gate har ikke kapasitet til noen trafikkøkning av betydning ut over dagens trafikk.

15 Virkninger av alternativer
Trafikksikkerhet Prioritet Nr Kryss/strekning Uønsket hendelse Tiltak 1 6, 7 Tamburgata Påkjørsel bil – fotgjenger i gangfelt over BB gt (for kryssing kun i plan og kryssing i plan og undergang ) Redusere fartsgrense til 40 km/t Evt. 30 km/t (variabelt skilt i gulblinksituasjon) Opphøye gangfelt Bredt gangfelt (10 m) – synliggjøre byaksen Annet dekke/belegg God belysning – god avstand til stopplinjer Nedtellingstavle – optimal styring av omløpstid (kortest mulig ventetid) 2 21, 28,29 Knoffs gate Over Telthusgata Påkjørsel bil - fotgjenger  Redusert ventetid på rødt lys og/eller økt grønnfase. God belysning – god sikt (blindsoner). Nedtellingstavle. Vurdere avstand – kryss/gangfelt (spesielt for Telthusgata).

16 Virkninger av alternativer
Omgivelser . Støy/kulturminner

17 Omgivelser - tilgjengelighet
Virkninger av alternativer Omgivelser - tilgjengelighet

18 Virkninger av alternativer
Bybilde

19 Trafikkavvikling buss Trafikkavvikling gående og syklende
Oppsummering av virkninger Trafikkavvikling bil Trafikkavvikling buss Trafikkavvikling gående og syklende Trafikksikkerhet myke trafikanter Bybilde Nærmiljø (barriere, støy, luft) Kulturminner/ kulturmiljø Dagens situasjon - -- Ny situasjon + ++ (-)

20 Konklusjon Trafikksystem Ny situasjon for trafikksystemet, legges til grunn for den videre detaljplanleggingen med forbehold om videre utredning av følgende: Kollektivfelt Konnerudgata – Jernbanegata Åpning av Neumannsgate og Lilleøygata sett i sammenheng med stenging av Tollbugata ved Rundtom (støy) Kryssing i plan i Tamburgata (hovedakse) kombinert med eksisterende undergang Tiltak utenfor planområdet må gjennomføres i regi av andre aktører enn prosjektet. Trafikksikkerhet: Gjennomføring av tiltak for hendelser i rød kategori. Gjennomføring av tiltak etter vurdering, for hendelser i oransje kategori.

21 Konklusjon Utforming Hovedprinsipp for tverrsnitt, med evt. tilpasninger, legges til grunn. Tosidig langsgående tilbud for myke trafikanter. Kvalitet på utforming og materialvalg som i øvrige deler av sentrumsringen

22

23

24

25

26

27


Laste ned ppt "Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google