Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs miljø- og klimapolitikk - konsekvenser og utfordringer for Norge Innlegg på SAMSTEMT-seminar 27. mai 2003 Miljøråd Trygve Hallingstad, EU-del, Brussel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs miljø- og klimapolitikk - konsekvenser og utfordringer for Norge Innlegg på SAMSTEMT-seminar 27. mai 2003 Miljøråd Trygve Hallingstad, EU-del, Brussel."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs miljø- og klimapolitikk - konsekvenser og utfordringer for Norge Innlegg på SAMSTEMT-seminar 27. mai 2003 Miljøråd Trygve Hallingstad, EU-del, Brussel

2 EØS §EØS-avtalen (1994) §Ca. 250 miljørettsakter §80-90% av miljøregelverket i Norge fra EU §30-40 ekspertgrupper/komitéer §Omfatter ikke naturforvaltning §Norge fullverdig medlem i European Environment Agency, Kbh.

3 EU-arbeid - norske hovedprio. §Kjemikalier §Klima §Luftforurensninger §Vannforurensninger §GenModifiserte Organismer (GMO)

4 EUs 6. miljøhandlingsprogr. (1) “Our Future, Our Choice” §Gjelder 2001-12 §Vedtatt sommer -02; inn i EØS-avtalen? §Prioriteringer l klima l helse og miljø l natur og biodiversitet l bærekraftig ressursforvaltning og avfall

5 EUs 6. miljøhandlingsprogr. (2) §Virkemidler l “name, shame, fame” l sektorintegrasjon l markedstilnærming l forbrukertilnærming l bedre arealplanlegging

6 EUs 6. miljøhandlingsprogr. (3) §Tematiske strategier (2005) l luftkvalitet l pesticider l jordvern/-forvaltning l ressursforvaltning l bymiljø l marint miljø l avfallshåndtering

7 EU - Strategi for bærekraftig utvikling (1) §Vedtatt på toppmøtet i Gøteborg 2001 §EUs bidrag til Johannesburg §Vårrapporten til vårmøtene i DER §Cardiff-prosessen (miljøintegrasjon i sektorene) §Strategien del av Lisboa-strategien §Revisjon i 2004

8 EU - strategi for bærekraftig utvikling (2) - aktiviteter §Indikatorer (miljø-/struktur-) §Oppfølging av Johannesburg l fornybar energi (“coalition of the willing”) l partnerskap ferskvann og energi l 10-års program for bærekraftig forbruk/produksjon l kjemikalier §Environmental Policy Review (årlig) §Handlingsplan for miljøteknologi (ETAP)

9 BU-strategi/Lisboa (Det europeiske råd 20.-21.3.) (1) §Decoupling §Klimaforpliktelsene/Kyoto l mål fornybar energi (12% av primærenergi- behov og 22% av elektr.behov i 2010) l forbedret energieffektivitet l kvotedirektivet l mål biodrivstoff i transport (2,0% i 2005 og 5,75% i 2010)

10 BU-strategi/Lisboa (Det europeiske råd 20.-21.3.) (2) §Økonomiske virkemidler l prising av transportinfrastruktur l energiskatt l fase ut miljøskadelige subsidier §Forvaltning av naturressurser l biodiversitet l fiskebestander §Miljøteknologi - handlingsplan i 2003 l drivstoff og kjøretøy

11 BU-strategi/Lisboa (Det europeiske råd 20.-21.3.) (3) §Sikkerhet til sjøs (etter Erika og Prestige) §Årlig status for Cardiff-prosessen §Innen en global ramme l oppfølging Johannesburg l oppfølging Monterrey (0,7% ODA) l ratifisere Kyoto l skjerpe internasjonal miljøforvaltning

12 EU - italiensk formannskap - høst -03 §Hovedprioriteringer l Klimapolitikk l Kjemikalieregelverket l Århuskonvensjonen

13 EUs ratifisering av Kyoto- protokollen §EU og medlemslandene ratifiserte 310502 §EU: samlet minus 8% 2008-12 §Intern avtale om byrdefordeling (1998) §Egen beregning av kostnadene for å oppfylle Kyoto: l 0,06% av samlet BNP i 2010 §Arbeider nå aktivt ift. Russland

14 EUs avtale om byrdefordeling Austria-13%Italy-6½% Belgium-7½%Luxembourg-28% Denmark-21%Netherlands-6% Finland0%Portugal+27% France0%Spain+15% Germany-21%Sweden+4% Greece+25%UK-12½% Ireland+13% EU-8%

15 European Climate Change Programme (ECCP) (1) §Oppstart i 2000 §Formål: l identifisere de mest miljønyttige og kostnadseffektive klimatiltakene (i tillegg til nasjonale tiltak) §2. framdriftsrapport april 2003 §Potensiale “policies and measures”: l 578-696 mill. tonn CO 2 -ekv.; dobbelt av forpliktelsen

16 European Climate Change Programme (ECCP) (2) §Aktuelle legale initiativ i kraft eller foreslått (repr. 276-316 mill. tonn CO 2 -ekv.): l direktiv elektrisitet fra fornybare energikilder l direktiv energitilpasning av bygninger l direktiv avfallsfyllinger l direktiv kvotehandel l direktiv biodrivstoff i transport l direktiv kombinert kraft-/varmeproduksjon

17 European Climate Change Programme (ECCP) (3) §Aktuelle legale initiativ under forberedelse (repr. 83-116 mill. tonn CO 2 -ekv.): l JI/CDM knyttet til kvotedirektivet l energitjenester (et eget “tjenestedirektiv”?) l rammeverk eco-design av energiforbrukende produkter l direktiv fluoriserte gasser l offentlige innkjøp l bevisstgjøringskampanjer energieffektivisering

18 European Climate Change Programme (ECCP) (4) §Tilleggstiltak: l frivillige avtaler med bilindustrien l “sinks” i jordbruk/skogbruk (pot. 90-103 mill. tonn CO 2 -ekv.) + ytterligere CAP-gevinster l klimahensyn i strukturfondene l ytterligere gevinster ift. fornybare l energieffektivitet i EMAS l fiskale virkemidler for personbiler l div. energieffektivisering knyttet til biler

19 Rammeverk for energiskatter (1) §Vedtatt i mars -03 l en rekke unntak og overgangsordninger l minimumssatser for energiprodukter utvidet fra mineraloljedirektivet l skattlegging på forbrukerleddet; bare bruk som motordrivstoff og til oppvarmingsformål l energiprodukter som input/råvare i kjemiske reduksj.prosesser eller elektrolyse omfattes ikke l energi til næringsformål beskattes lavere enn husholdninger

20 Rammeverk for energiskatter (2) l diffensierte satser høyere enn min.satsene l unntak for/lavere satser for fornybar energi, biobrensel og energiprodukter i “pilotprosj.” l mulighet for redusert skatt for energiintensiv industri ved investeringer i enøk (forpliktende avtaler) l skilles ikke mellom energiprodukter ut fra karbonintensitet (CO 2 ), f.eks. naturgass og kull likt beskattet

21 “Monitoring mechanism” §Rev. av ekst. “decision”; formål: l impl. av nye rapport.forpliktelser ift. Kyoto l dekke bruk av JI/CDM l kople til kvotehandelsdirektivet l felles basisår for fluoriserte gasser (1995) l opprettholde kravet til utarbeidelse av nasjonale programmer; ECCP som “nasjonalt program” for EF?

22 Utviklingen i EUs klimagass- utslipp §Rapport fra EEA mai -03: l de 6 gassene samlet +1% i 2001 ift. 2000 l 2001-utslippene 2,3% under 1990-tallene l 10 av 15 MS dårlig an ift. sine forpliktelser A (+ 5% 2000-01); B, DK, FIN (+ 7,3% 2000-01), GR, IRL (+ 31,1% 1990-2001), IT, NL, P og SP l SP redusert for første gang på 5 år (minus 1% 2000-01). LUX redusert 44% ift. 1990; D 18%

23 Utviklingsland og klimaendringer §EU-strategi for integrering av klimahensyn i bistanden l helseaspekter, bærekraftige leveområder og økonomisk utvikling l fattigdomsbekjempelse l hovedpunkter: prioritet blant beslutningstakere i EU og partnerland bistand ift. tilpasning til skadelige klimaendringer bistand for å forebygge og redusere utslipp kapasitetsbygging i partnerlandene

24 Eks. på EU-arbeid av stor betydn. for Norge - kvotedir. (1) §Sentralt for å oppfylle Kyoto-protokollen §Rådets felles holdning: l gjelder kun CO 2 fra 2005, alle gasser fra 2008 l begrenset omfang av virksomheter fra 2005, flere fra 2008 l mulighet til å unnta virksomheter i 1. fase (“opt out”), obligatorisk i 2. fase l kvoter gratis i 1. fase, minst 90% i 2. fase l kopling til Kyoto-mekanismene

25 Eks. på EU-arbeid av stor betydn. for Norge - kvotedir. (2) §Norsk holdning: l Alle klimagasser fra 2005 l Flere obligatoriske virksomheter eller muligheter til frivillig inkl. (“opt in”), spes. prosessindustri og transport l Størst mulig grad av auksjonering fra 2008 l Størst mulig frihet i bruk av Kyoto- mekanismene


Laste ned ppt "EUs miljø- og klimapolitikk - konsekvenser og utfordringer for Norge Innlegg på SAMSTEMT-seminar 27. mai 2003 Miljøråd Trygve Hallingstad, EU-del, Brussel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google